Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUCIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Efficacy of long-term biatrial pacing in prevention of atrial tachyarrhythmias.
Tytuł polski: Efekty leczenia arytmii przedsionkowych stałą stymulacją dwuprzedsionkową.
Autorzy: Kutarski Andrzej, Oleszczak Krzysztof, Ruciński Piotr, Widomska-Czekajska Teresa
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.1-19, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 01-05.09. 2001 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Resynchronising atrial pacing has been accepted as a non-pharmacological method of prevention of recurrent atrial arrhythmias, but deteiled indications and contraindications have not yet been established. Aim. To assess factors which determine the long-term clinical effectiveness of permanent biatrial pacing (BiAP). Methods. in 65 patients (31 males and 34 females aged 43-90 years, mean 67,4 years0 with correctly working BiAP system during the whole period of follow-up (range 6 months - 44 months, median 28 months) recurrences of atrial arrhythmias (atrial fibrillation or flutter) were recorded. Various clinical and electrophysiological parameters wre analysed in order to assess their usefulness in predicting success or failure of BiAP. Results. overall, BiAP occurred effective in 78 p.c. of patients with recurrent atrial arrhythmias in whom the system functioned correctly during the follow-up period. Very good effect (no recurrence of arrhythmia) was noted in 53 p.c. of patients, good effect (sporadic occurrence of arrhythmia) in 25 p.c. of patients, and weak effect (a slight reduction of arrhythmia frequency) in 10 p.c. of patients. In the remaining 7 p.c. of patients BiAP did not influence the arrhythmia recurrence or they developed permanent atrial fibrillation. Such factors as age, type or severity of arrhythmia before implantation of BiAP system, or degree of interatrial conduction disturbances did not influence the clinical effectiveness of a long-term BiAP. The group of non-responders consisted of patients with slightly younger age and minimally enlarged left atrium whereas the degree of the interatrial conduction disturbances did not differ from that in the responders.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Results of complex lower limb lymphoedema therapy.
  Autorzy: Ruciński Artur, Janczak Dariusz, Szyber Piotr
  Opracowanie edytorskie: Olszewski Waldemar L. (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.430-435, tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników kompleksowej terapii obrzęku chłonnego kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Materiał obejmuje 16 chorych (13 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 22 do 74 r.ż., leczonych w klinice od 1.04.2000 do 30.06.2001 r. Kompleksowa terapia obrzęku chłonnego polegała na stosowaniu ręcznego drenażu chłonnego, presoterapii sekwencyjnej, bandażowaniu, stosowania leków limfotropowych oraz kompresoterapii. Wyniki. U wszystkich leczonych chorych, bez względu na stopień zaawansowania i czas trwania obrzęku, uzyskano zdecydowaną poprawę objawiającą się zmniejszeniem obwodu kończyny, poprawą jej czynności, ustąpieniu przetok chłonnych. Wniosek. Wprowadzona w 2000 r. kompleksowa terapia obrzęku chłonnego stosowana zarówno we wczesnych, jak i zaawansowanych postaciach daje dobre wyniki.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was presentation of lower limb complex lymphoedema treatment results. Material and methods. Material comprised 16 patients (13 female, 3 male), aged between 22 and 74 years treated at the Department from 1.04.2000 to 30.06.2001. Complex lymphoedema therapy included lymphatic, air sequential pressotherapy, bandaging, lymphothropic drugs and compressotherapy. Results. All patients, regardless the stage and duration of oedema, achieved significant improvement displayed through the decrease of limb girth, improvement of its functionality, recession of lymph fistulae. Conclusion. Complex lymphoedema therapy introduced in 2000, applied during both early and advanced stages of oedema, brought about positive results.


  3/5

  Tytuł oryginału: Przypadek obustronnego guza kłębka szyjnego.
  Tytuł angielski: Bilateral chemodectoma - case report.
  Autorzy: Dorobisz Andrzej T., Kręcicki Tomasz, Ruciński Artur
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.373-376, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chemodectoma (kłębczak) jest wyjątkowo rzadko występującym guzem wywodzącym się z przywspółczulnej części układu nerwowego. Opisy przypadków dotyczą przede wszystkim występowania ich w zakresie szyi, rzadko o innej lokalizacji np. w uchu środkowym. Umiejscawiając się w otworze żyły szyjnej wewnętrznej czy też uchu powoduje ciężkie powikłania miejscowe, począwszy od porażeń nerwów czaszkowych do uszkodzenia móżdżku. Guzy występują z reguły pojedynczo w literaturze opisywane są rzadkie przypadki równoczesnego występowania guza. Przedstawiono przypadek operowanego obustronnego kłębka szyjnego. Wykonany zabieg wymagał nie tylko prostego usunięcia guza, ale także po jednej stronie plastyki tętnicy szyjnej wewnętrznej.

  Streszczenie angielskie: Chemodectoma is exceptionally rarely tumor comes from the parasympatic part of nervous system. Cases description first of all concern multiple, single tumours localized on the neck, ocassionally somewhere alse. Tumors expansion in internal carotid vein aperture or in ear provoke serious complications from cranial nerves paralysis to cereballum lesion. In this paper authors present a case of bilateral chemodectoma. Surgical treatment has required - not only simple tumor excision but also internl carotid artery reimplantation.


  4/5

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  5/5

  Tytuł oryginału: Nadkomorowe tachyarytmie : częsta przyczyna krótkotrwałych hospitalizacji
  Autorzy: Wójcik Maciej, Ruciński Piotr
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.219-224, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: