Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wewnątrznaczyniowe leczenie pękniętego tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej.
Tytuł angielski: Endovascular treatment of ruptured abdominal aortic aneurysm to inferior vena cava.
Autorzy: Szmidt Jacek, Rowiński Olgierd, Gałązka Zbigniew, Pietrasik Kamil
Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.345-348, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej do żyły głównej dolnej obserwowane jest rzadko. Leczenie metodą klasyczną obarczone jest dużą śmiertelnością. Rozwój technik wewnątrznaczyniowych stworzył nowe możliwości eliminacji tego groźnego powikłania. Autorzy przedstawiają przypadek 61-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej do żyły głównej dolnej, u którego zastosowano wewnątrznaczyniowe protezowanie przy użyciu stentgrafu. Pomimo uzyskania dobrego wyniku miejscowego, chory zmarł w 10 dobie po operacji z powodu rozległego zawału mięśnia sercowego.

  Streszczenie angielskie: Rupture of abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava is rare. Surgical treatment bears high mortality rate. Development of endovascular technique enabled new approach to elimination of this serious complication. We report a case of 61-year old man with ruptured abdominal aortic aneurysm into inferior vena cava treated with endovasular stentgraft repair. Despite satisfactory local results, patient died of myocardial infarction 10 days after procedure.


  2/11

  Tytuł oryginału: Trzy lata doświadczeń w leczeniu tętniaków aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych protez wewnątrznaczyniowych - stentgraftów.
  Tytuł angielski: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with bifurcated stentgrafts, three years experience.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy, Jargiełło Tomasz, Brakowiecki Franciszek, Pietura Radosław, Zubilewicz Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Rowiński Olgierd (koment.), Szopiński Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.209-220, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 3-letnich doświadczeń w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów. Materiał i metodyka. W latach 1998 - 2001 leczeniem przeznaczyniowym objęto 44 chorych z tętniakami aorty brzuszenj z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. U 4 chorych zastosowano stentgfraft typu Vanguard, u 14 typu Powerlink i u 26 typu Zenith. Wyniki. U wszystkich 44 chorych zabieg wszczepienia stentgraftu zakończył się powodzeniem. Średni czas pobytu chorego w szpitalu po zabiegu wynosił 4,2 dnia. Powikłania wczesne do 30 dni po zabiegu zanotowano u 4 chorych. Przeciek typu I zanotowano u jednego chorego, typu II u dwóch chorych. Przecieki ustąpiły samoistnie. U 4 chorego doszło do zakrzepu odnogi stentu, którą udrożniono drogą przeznaczyniową. Powikłania późne wystąpiły u 2 chorych w postaci zamknięcia biodrowej odnogi stentu. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Wnioski. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową przy użyciu stentgraftów rozwidlonych są bardzo dobre, konieczna jest dłuższa obserwacja chorych dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Aim ot the study was to evaluate the three-year experience in the treatment of abdominal aortic aneurysms by means of stentgrafts. Material and methods. During the period: 1998 - 2001, 44 patients with abdominal aortic aneurysms in whom the risk associated with surgery was high and who fulfilled strictly defined vascular anatomical conditions were subject to endovascular repair. A Vanguard stentgraft was used in 4 patients, Powerlink in 14 and Zenith in 26. Results. Stentgraft implantation procedures proved successful in all 44 cases. Mean hospitalization following treatment amounted to 4.2 days. Early complications (up to 30 days) were observed in 4 patients. A type in I endoleak was found in 1 and II endoleak in 2 patients. All endoleaks sealed spontaneously. One patient developed stentgraft limb thromosis and was subject to endovascular recanalization. Late complications - thrombosis of a stentgraft were observed in 2 patients. One patient died due to circulatory insufficiency. Conclusions. Early results of endovascular abdominal aortic aneurysm repair with bifurcated stentgrafts are very promising, however further observations are required in order to assess long-term results.


  3/11

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego rozwarstwienia aorty piersiowej w jej części zstępującej za pomocą stent-graftu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Treatment of chronic descending aortic dissection by stent-graft - caser report.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Pogorzelski Ryszard, Szostek Małgorzata M., Rowiński Olgierd
  Opracowanie edytorskie: Witkiewicz Wojciech (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.632-636, il., bibliogr. 5 poz. + bibliogr. [1] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przewlekłego rozwarstwienia aorty zstępującej powikłanego jego tętniakowatym poszerzeniem leczonego za pomocą stent-graftu. Rozprężony stent-graft w kanale prawdziwym w aorcie zstępującej wprowadzono przez prawą tętnicę udową wspólną. Wcześniej w odcinku brzusznym aorty wykonano fenestrację w przegrodzie, celem rewaskularyzacji tętnic nerkowych i biodrowych odchodzących od kanału fałszywego. Angiografia kontrolna nie wykazała przecieków, ale prawidłowy napływ krwi do naczyń trzewnych. Kontrolna tomografia komputerowa wykonana po miesiącu od wprowadzenia stent-graftu uwidoczniła całkowitą zakrzepicę kanału fałszywego, brak przecieków oraz stabilność stent-graftu.

  Streszczenie angielskie: Endoluminal grafting of chronic aortic dissection combined with thoracic aortic aneurysm is an acceptable alternative to open surgery. The procedure was performed via the right common femoral artery. Angiogram revealed that renal and iliac arteries were to arrise from the false lumen, thus, scissor fenestration of the abdominal dissection was required to prefent renal ischemia. A stent-graft was placed into the true lument of the descending aorta, which cmpletely excluded proximal tiers. No endoleaks were found on angiogram, and normal renal and visceral prefusion was visualized. After one month, during follow-up the patient was in good general condition. The CT-scan demonstrated complete exclusion and thrombosis of the false lumen, without endoleaks, stent migration or microembolization.


  5/11

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Renovascular hypertension - new aspects of diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Rowiński Olgierd, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.140-145, bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego nadciśnienia o potencjalnie usuwalnej przyczynie, a jego częstość szacuje się na ok. 1-2 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w poznaniu mechanizmów prowadzących do rozwoju nadciśnienia i nefropatii niedokrwiennej, a także w zakresie diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Artykuł omawia etiologię, patogenezę, objawy i diagnostykę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

  Streszczenie angielskie: Renovascular hypertension is the commonest cause of secondary hypertension, with 1-2 p.c. prevalence among hypertensive patients. In recent years there have been great progress in finding mechanisms leading to the development of hypertension and ischemic nephropathy. There have been new diagnostic methods developed as well. In this article, authors discuss etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic methods of renovascular hypertension.


  6/11

  Tytuł oryginału: Wpływ pojedynczej dawki globuliny przeciwtymocytarnej podanej przed przeszczepieniem nerki allogennej na losy odległe biorcy przeszczepu : praca doktorska
  Autorzy: Samsel Radosław, Rowiński Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej [w Warszawie]
  Źródło: 2002, [4], 80 k., [13] k. tabl. : tab., bibliogr. 124 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: Ekspresja mRNA czynników wzrostu cytokin w ścianie tętnicy nerkowej przeszczepionej nerki w okresie przewlekłego odrzucania.
  Tytuł angielski: Expression of mRNA for growth factors and cytokines in the renal artery wall of chronically rejected renal allograft.
  Autorzy: Żegarska Jolanta, Podrzucki Wawrzyniec, Kosieradzki Maciej, Malanowski Piotr, Wyzgał Janusz, Senatorski Grzegorz, Pilecki Tomasz, Rowiński Wojciech, Pączek Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.33-36, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Zamieszczono także dyskusję nad pracą podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • genetyka
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Cechą charakterystyczną naczyń w przewlekłym odrzucaniu (PO) i miażdżycy jest hiperplazja intimy, która wynika z proliferacji i migracji komórek mięśni gładkich oraz odkładania się białek macierzy zewnątrzkomórkowej. Prawdopodobnie mechanizmem odpowiedzialnym za tworzenie neointimy jest wydzielanie czynników wzrostu i cytokin, takich jak: TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6. Dokonano pomiaru ekspresji tych czynników w ściance tętnicy nerkowej nerki przewlekle odrzucanej. Fragmenty tętnic nerkowych uzyskano od chorych z przewlekłym odrzucaniem nerki przeszczepionej, poddanych graftektomii (n = 11) oraz chorych z wielotorbielowatością nerek dziedziczącą się autosomalnie dominująco, poddanych nefrektomii (n = 4). Wyizolowano całkowite RNA, a następnie zmierzono ekspresję mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 i IL-6 przy użyciu ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. W grupie PO ekspresja mRNA dla TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 była wyższa niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami dla IL-6. W obu grupach stwierdzono istotną korelację między wiekiem a ekspresją TGF-á. Zwiększona ekspresja TGF-á, TNF-ŕ, IL-1 może być kluczowym czynnikiem w powstawaniu neointimy i patogenezie PO. Wzrost ekspresji TGF-á z wiekiem noże być mechanizmem ochronnym w miażdżycy.

  Streszczenie angielskie: The vascular hallmark of chronic rejection (CR), as well as of atherosclerosis, is intimal hyperplasia. It results from migration and proliferation of vascular smooth muscle cell and increased deposition of extracellular matrix proteins. A possible mechanism responsible for formation of neointima is the release of growth factors and cytokines, such as: transforming growth factor beta (TGF-á), tumour necrosis factor alfa (TNF-ŕ, interleukin 1 (IL-1) and interleukin 6 (IL-6). The expression of these factors in the renal artery wall of chronically rejected allografts was quantified. The renal artery samples were obtained from patients with chronic renal allograft rejection, undergoing graftectomy (n = 11) and patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), undergoing nephrectomy (n = 4). Total RNA was isolated and the expression of mRNA for TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 was measured using a real time quantitative PCR. In patients with CR the expression levels of TGF-á, TNF-ŕ and IL-1 mRNA were higher than in control group. No difference between groups was detected for IL-6. In both groups a correlation was detected between age and TGF-á expression. The increased expression of TGF-á, TNF-ŕ and IL-6 may be a key factor in the neointimal formation and pathogenesis of CR. The increase in the TGF-á expression with age might be a protective mechanism in atherosclerosis.


  8/11

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia immunosupresyjnego na dobowy profil ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: Effect of immunosuppressive treatment on diurnal profile of blood pressure.
  Autorzy: Pilecki Tomasz, Pączek Leszek, Senatorski Grzegorz, Wyzgał Janusz, Żegarska Jolanta, Rowiński Wojciech, Szmidt Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 supl. 1: Forum nefrologiczne s.37-41, il., bibliogr. 11 poz., sum. - Zamieszczono również dyskusję nad artkułem przedstawionym podczas posiedzenia Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u chorych po transplantacji nerki nagle wzrosła po wprowadzeniu do leczenia cyklosporyny A. Obecnie nadciśnienie tętnicze jest stwierdzane u 67-90 proc. w tej grupie chorych. Nadciśnienie tętnicze wywiera nie tylko negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ale również skraca czas przeżycia przeszczepionych nerek. Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM) umożliwia ocenę profilu dobowego ciśnienia tętniczego oraz skuteczność leczenia. Badanie to jest szczególnie użyteczne w procesie leczenia tych chorych. Nadciśnienie nocne występowało 2,5 raza częściej niż w godzinach aktywności w grupie kolejnych 58 chorych po transplantacji nerki ocenianych za pomocą ABPM w naszej klinice. Brak nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego stwierdzono u większości badanych. Konwersja leczenia immunosupresyjnego z inhibitorów kalcyneuryny (cyklosporyna A, takrolimus) na sirolimus lub mykofenolan mofetilu może poprawić dobowy profil ciśnienia tętniczego w tej grupie chorych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of arterial hypertension suddenly rose in patients after renal transplantation since cyclosporine A was introduced. Arterial hypertension is now diagnosed in 67-90 p.c. of patients after renal transplantation. It has not only negative effect on cardiovascular system but also shortens survival of renal graft. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) enables evaluation of diurnal profile of BP and efficacy of treatment. This diagnostic tool is very useful in the management of these patients. Nocturnal hypertension was 2,5 times more frequent than daytime elevation of BP in the group of 58 consecutive renal transplant patients treated with calcineurin inhibitors who were assessed by ABPM at our department. Lack of nocturnal dip of BP was observed in most of the patients. Conversion from calcineurin inhibitors (cyclosporine A, tacrolimus) to sirolimus or mycophenolate mofetil may improve BP profile in this group of patients.


  9/11

  Tytuł oryginału: Ethical and societal problems in organ transplantation.
  Autorzy: Rowiński Wojciech, Wałaszewski Janusz
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.7-9 - Sympozjum nt. etycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów przeszczepiania narządów Warszawa 26-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • ekonomika
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Transplantation medicine, like on other medical speciality, is connected with a wide range of very difficult ethical issues. Among those are: availability of the treatment, consent for cadaveric donation, allocation of available organs, new categories of living unrelated donors and economic aspects of this method of treatment. Authors discuss sensitive aspects in societal perception of the Polish Transplantation Act, ethical issues of living donor kidney transplantation, the role of mass media and economic aspects of transplantation.


  10/11

  Tytuł oryginału: Ocena ekonomiczna leczenia schyłkowej niewydolności nerek - przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Economic evaluation of end-stage renal disease treatment - review.
  Autorzy: Orlewska Ewa, Rowiński Wojciech
  Źródło: Farmakoekonomika 2002 (3) s.3-10, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,464

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedmiotem poniższego przeglądu literatury jest 14 artykułów, których tematem jest ocena ekonomiczna terapii nerkowo-zastepczej (TNZ). Opublikowane one zostały w latach 1968-2001. Badania uwzględnione w przeglądzie różnią się miedzy sobą pod względem metodologii, perspektywy, horyzontu czasowego, mierzonego wyniku końcowego, uwzględnionych składników kosztów, ale skalkulowane w tych badaniach współczynniki efektywności kosztów dla dializoterapii są podobne i wynoszą 33000 - 50000 USD/rok życia w przypadku hemodializy domowej i 55000 - 80000 USD/rok życia dla hemodializy przeprowadzane w ośrodku dializoterapii. Dla transplantacji nerek współczynniki efektywności kosztów poprawiają się wraz z upływem czasu od momentu pierwszej transplantacji, osiągając plateau na poziomie około 10000 USD/rok życia. Spadek kosztów uzyskania roku życia wydaje się zbiegać z wprowadzeniem bardziej skutecznych leków immunosupresyjnych. Transplantacja nerek może więc stanowić prototypowy przykład dojrzewania technologii medycznej w czasie, zarówno pod względem wyników, jak i zużytych zasobów. Wyniki uwzględnionych w przeglądzie artykułów wskazują, że najbardziej opłacalną metodę leczenia schyłkowej niewydolności nerek (SNN) jest przeszczepianie nerek. Interpretując ten wniosek należy jednak pamiętać o niedoskonałościach metod, jakie zastosowano w cytowanych powyżej badaniach. Idealnym rozwiązaniem problemu oceny oplacalności TNZ byłoby przeprowadzenie w każdym kraju prospektywnego, ...

  Streszczenie angielskie: The present study seeks to identify and evaluate trends in the cost-effectiveness of renal replacement therapy: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. Fourten studies published between 1968 and 2001 provided such information. The studies differed considerably with regard to methodology, time horizon, perspective, cost elements included, etc. Neverthless the cost-effectiveness ratios of dialysis, converted into 2000 UDS per life-year (LY) gained, were stable over time and amounted to 55000 - 80000/LY for center hemodialysis and 33000 - 50000 USD/LY for home hemodialysis. The renal transplantation is a prototypical example of the maturation of medical technology over time, in terms of both outcome and cost. The cost-effectiveness of renal transplantation have improved over time, reaching a plateau at approximately 10000 USD/LY. The decline of the cost-effectiveness of renal transplantation coincides with the introduction of more effective immunosuppressant drugs. The results of the studies presented suggest that renal treansplantation is the most cost-effective alternative among methods of renal replacement therapy. However we should interpret this conclusion taking into consideration all methodological limitations of the studies, as: selection bias, nonsubstitutability among treatment options. None of the studies has induced all cost elements that seem to have an important impact on the final result. The ideal solution of the problem could be ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Przypadek powikłanego zakładania cewnika permanentnego do dializ - opis wewnątrznaczyniowego usunięcia przemieszczonego prowadnika.
  Tytuł angielski: Case of a complicated central catheter insertion - description of the migrated guidewire retrieval using intravascular techniques.
  Autorzy: Milczarek Krzysztof, Maj Edyta, Kulisiewicz Piotr, Rowiński Olgierd
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (4) s.97-99, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek przemieszczenia prowadnika do żyły głównej dolnej (ŻGD) w trakcie wymiany cewnika tymczasowego na PermCath u 74-letniej dializowanej chorej. Z dostępu przez żyłę udową uchwycono pętlę prowadnika i usunięto go z łożyska naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: A rare case is described in which the guidewire was lost in the venous system during replacement of a central catheter. The problem was solved percutaneously using interventional radiology techniques.

  stosując format: