Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROTTER
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Czy formalizm w etyce jest bezpłodny?
Tytuł angielski: Is formalism in ethics unproductive?
Autorzy: Rotter Krzysztof
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.13-19, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat osobowy:
 • Kant
 • Immanuel

  Streszczenie polskie: Przewrót, jakiego Kant dokonał w etyce, polega na zerwaniu z tradycyjnym modelem etyki i wskazaniu nowej strategii w budowaniu systemu etyki, określanej przez Czeżowskiego mianem etyki deontologicznej. Jej podstawą nie jest definicja dobra - pojęcie najwyższej wartości moralnej - z której następnie wyprowadza się nakazy moralne o formie: Żnależy przyczyniać się do realizacji dobra i zapobiegać realizacji złaŽ, lecz ogólne pojęcie obowiązku moralnego. Tym włąśnie jest imperatyw kategoryczny: "Postępuj tak, by maksyma twej woli zawsze mogłą mieć ważność jako pryncypium prawodawstwa powszechnego". Posądzenie o bezpłodność wywodzi się stąd, że sam ów formalny warunek norm postępowania nie wystarcza jeszcze do zbudownia systemu powszechnego prawodawstwa posiadającego sankcję wewnętrzną. Z pewnością jednak nie jest aż tak bezpłodny, jak sądziło wielu wybitnych myślicieli od Hegla po Milla, twierdzącego, że na tej podstawie dałoby się uzasadnić każdą maksymę postępowania. Imperatyw kategoryczny zawiera bowiem, poza - zapewne trywialnym - postulatem niesprzeczności, co najmniej dwa dalsze postulaty. Pierwszym jest postulat równości wobec prawa, który choć - być może - oczywisty, w praktyce tak często nie jest jednak spełniany. Ciekawsze i bardziej restryktywne są jednak postulaty wynikające z określenia podmiotu postulowanego prawodawstwa: jest nim bowiem wolność woli, rozumiana jako możliwość ustanawiania, wyboru, realizacji i odrzucania możliwych celów i maksym postępowania. By być wolnym, trzeba przynajmniej umieć pomyśleć wykluczające się cele, sposoby życia, porządki prawne i umieć poddać je krytycznej analizie. Stąd właśnie wynika grupa postulatów dotyczących argumentacji w kwestiach moralnych: wykluczających ograniczenia możliwych celów, restryktywne typy argumentacji i jej irracjonalność.

  Streszczenie angielskie: Immanuel Kant was convinced that the general form of moral law solely determines the only system of all justified moral norms. As Hegel showed Kant's iperative is insufficient to justify any system of morals because one could draw two contradictory rules from it. On the other hand, according to John Stuart Mill's opinion, by means of Kant's imperative one could justify any consistent system of morals. Does itmean that Kant's formalistic position in the normative ethics is completely pointless? It is possible to draw at least two kinds of consequences that are of great importance for any system of morals. First the requirements of generality and consistency, which, i the domain of morals, lead to egalitarianism. Kant's formalistic approach consists not only of such trivial statements as the above mentioned. Kant established the modern definition of freedom, resulting in serious requirements concerning moral values. From the formalistic point of view all restrictions concerning formulating moral standards and values as well as critical discussions of them are as irrational as inconsistency of morals itself. Consequently Kant not only formulated formal standards for evaluating morals and ethical systems but also - not aiming at it, however - supported ethical pluralism with logical arguments.


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania i nasilenia depresji po udarze niedokrwiennym mózgu w rocznej obserwacji.
  Autorzy: Rotter Iwona, Kozielec Tadeusz, Karakiewicz Beata, Sałacka Anna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.508, 510-513, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu ocenę występowania depresji oraz jej nasilenie u chorych po przebytym udarze mózgu w ciągu rocznej obserwacji. Grupę badaną stanowiło 79 chorych z rozpoznanym udarem niedokrwiennym mózgu. Każdy chory badany był czterokrotnie w ciągu roku po zachorowaniu na udar. Pierwsze badanie przeprowadzono w warunkach klinicznych w dniu wypisu do domu, następnie badano chorych po 3, 6 i 12 miesiącach od zachorowania. W każdym z kolejno przeprowadzonych badań oceniano występowanie depresji w oparciu o kryteria wg ICD 10 oraz jej nasilenie przy pomocy Skali Depresji Hamiltona. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że depresja stanowi częste następstwo przebytego udaru. Depresja poudarowa najczęściej przyjmuje nasilenie łagodne, jednakże w miarę upływu czasu po zachorowaniu wykazyje tendencję do stopniowego nasilania się.


  3/6

  Tytuł oryginału: Możliwość przetrwałej replikacji HBV u chorych wykazujących serologiczne dowody eliminacji wirusa.
  Tytuł angielski: Possibility of peristent replication of HBV in patients with serological evidence of virus elimination.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Piszko Paweł, Rotter Katarzyna, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.506-508, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie HBV jest jednym z najistotniejszych problemów epidemiologicznych współczesnego świata ze względu na rozpowszechnienie (ok. 350 mln nowych przypadków zakażenia) i kliniczne konsekwencje, w tym przewlekłe zapalenie i marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby. Autorzy omawiają chorych z klinicznymi objawami przewlekłego WZW B. Mimo dowodów serologicznych, w ujęciu tradycyjnym wskazujących na całkowitą eliminację HBV, w jednym przypadku potwierdzono czynną replikację HBV, a w drugim taka replikacja była wysoce prawdopodobna. Obserwacje oparto na wynikach badań molekularnych, histopatologicznych, biochemicznych i reakcji na leczenie lamiwudyną.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis B virus infection remains a major epidemiological health problem worldwide, due to the high prevalence (350 mln new cases per year) and clinical consequences of this infection including chronic hepatitis, liver cirrhosis and primary liver cancer. Two cases of patients with clinical symptoms of chronic hepatitis B without traditional serological markers, pointing to active hepatitis B viral replication, were presented The diagnosis has been confirmed by molecular methods, typical histopathology of liver biopsy specimens, and biochemical improvement after lamivudine treatment.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ stanu funkcjonalnego, współistniejącej depresji oraz wybranych parametrów socjodemograficznych na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: The influence of functional capacity, coexisting depression and some socio-demographic factors on the quality of life in patients with ischaemic cerebrovascular stroke.
  Autorzy: Rotter Iwona
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.301-316, bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Katepsyna B i białkowe grupy tiolowe w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie oraz marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Cathepsin B and thiol groups in the blood serum of patients with chronic viral hepatitis or liver cirrhosis.
  Autorzy: Zuwała-Jagiełło Jolanta, Simon Krzysztof, Rotter Katarzyna, Haczyńska Halina, Warwas Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.391-398, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano zależność aktywności katepsyny B (całkowitej i formy alkalostabilnej), E-glukuronidazy i stężenia białkowych grup tiolowych od etiologicznego czynnika zapalenia wątroby oraz oceniono przydatność tych parametrów w diagnostyce różnicowej przewleklego wirusowego zapalenia i marskości wątroby. Badaniami objęto grupę 47 chorych, u których najczęściej rozpoznawano przewlekłe zapalenie wątroby (pzw) typu - HBV i - HCV oraz marskość wątroby. Dla wszystkich badanych enzymów zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wartości u chorych w stosunku do zdrowych. Całkowita aktywność katepsyny B oraz á-glukuronidazy była istotnie wyższa w grupie chorych na marskość wątroby. Stężenie grup tiolowych było istotnie obniżone u pacjentów z pzw - HCV (p 0,001) i z masrkością wątroby (p 0,005) w stosunku do grupy kontrolnej. Jedynie aktywność alkalostabilnej formy katepsyny B różniła się między wyodrębnionymi podgrupami i była znamienne wyższa w podgrupie pzw - HBV w porównaniu od pogrupy pzw - HCV.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of usefulness of measurement of cathepsin B (CB), CB alkaline -stable form and á-glucuronidase activities for diagnosing chronic viral hepatitis and liver cirrhosis compared with measurement of serum thiol groups levels. The study was carried out in 47 patients suffering most often from chronic HBV or HCV hepatitis, liver cirrhosis. In the patients a statistically significant increase of all measured enzymes in comparison to control, were observed. The increase of cathepsin B and á-glucuronidase was higher in the group of patients with liver cirrhosis. Significant decrease of thiol groups concentration was found in serum of patients with chronic hepatitis HCV (p 0,001) and liver cirrhosis (p 0,005) in comparison to control. In groups of patients with chronic hepatitis HBV and hepaitits HCV a significant increase of activity CB alkaline-stable form was observed.


  6/6

  Tytuł oryginału: Socjoterapia i readaptacja społeczna leczonych metadonem pacjentów uzależnionych od narkotyków.
  Tytuł angielski: Socioenvironmental therapy and residential treatment of drug addicted patients treated with methadone.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Rotter Iwona, Sałacka Anna, Biernacka Lilianna, Nestorowicz Marzena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.528-532, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających i substancji psychoaktywnych poprzez doskonalenie programów edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne. Od kilku lat szczecińscy pacjenci leczeni metadonem objęci są programem socjoterapii i readaptacji społecznej autorstwa terapeutów z Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie. Oddziaływania terapeutyczne mają zapobiegać zachowaniom patologicznym, zwłaszcza kryminogennym, prostytucji, powrotowi do stosowania środków narkotycznych. Ostatecznie terapia ma doprowadzić do trwałej abstynencji i zaadoptowania się do życia w środowisku rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: One of the principles of the National Programme for Counteracting Drug Addiciton is to limit the range of health damages, caused by taking stupefacients and psychoactive substances, through improving educaitonal programmes, exchange of needles and syringes, and substitute therapy. For several years, in Szczecin, the patients treated with methadone, have been included in a socioenvironmental therapy and residential treatment programme, authored by the therapists of Szczecin Psychiatric Centre. Therapeutic actions are supposed to prevent patholgoical behavour, especially the crime-generating one, prostitution, and return to using drugs. Ultimately, the therapy is supposed to lead to permanent abstinence and adaptation to life in a family.

  stosując format: