Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSZKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Rola reaktywnych form tlenu (RFT) w procesie karcynogenezy.
Tytuł angielski: Reactive oxygen species (RFT)come into being in endogenic reactions as they come from external environment.
Autorzy: Roszkowski Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.41-45, il., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Streszczenie polskie: Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w reakcjach endogennych (redukcja tlenu cząsteczkowego, peroksydacja lipidów, tworzenie rodników semichinonowych) jak i pochodzą ze środowiska zewnętrznego (substancje smoliste będące wynikiem spalania paliw stałych, gazy wydechowe silników spalinowych oraz dym papierosowy, ozon, metale ciężkie, włókna azbestu, oraz promieniowanie jonizujące i wiele związków chemicznych np. : adriamycyna, bleomycyna, parakwat). RFT powodują szereg uszkodzxeń jądrowego jak i mitochondrialnego DNA. Prowadzą głównie do aksydacji zasad azotowych, depurynacji i pęknięć nici DNA. Jedną z lepiej poznanych tlenowych zasad azotowych powstających w reakcji z DNA, jest 8-oksy-2'-deoksyguanozyna (8-oksydG) powstająca w skutek utleniania guaniny w pozycji C8. Mutagenne właściwości 8-oksyguaniny zlokalizowanej w cząsteczce DNA wynikają z jej potencjału błędnego parowania w trakcie replikacji DNA. Obecność tej modyfikacji nie hamuje procesu replikacji, a uszkodzona oksydacyjnie guanina w DNA może utworzyć błędną parę z adeniną podczas replikacji DNA. Jeżeli błąd ten nie zostanie skorygowany, to podczas kolejnej rundy replikacyjnej dochodzi do mutacji punktowej, transwersji typu G- T. Jeżeli takie mutacje wystąpią w genach supresorowych lub/i w onkogenach może to doprowadzić do inicjacji procesu karcynogenazy. Sugeruje to, że powstawanie 8-oksydG w DNA jest ważnym mechanizmem indukcji mutagenezy przez RFT, a 8-oksydG może być markerem karcynogenezy.

  Streszczenie angielskie: Substantial parts of these lesions are due to endogenous factors that damage DNA. These include reactive species derived from oxidative respiration. It has been shown that free radical attack upon DNA generates a whole series of DNA damage, among them modified bases. Some of these modifications have considerable potential to damage the integrity of the genome. 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-oxo-dGuo) is one of the most critical lesions of this type. The presence of 8-oxo-dGuo residues in DNA leads to GC to TA transversions unless repaired prior to DNA replication. Therefore, the presence of 8-oxo-dGuo may lead to mutageneisis. Many observations indicate a direct correlation between 8-oxo-dGuo formation and carcinogenesis in vivo. This review article presents data, which suggest the involvement of oxidative DNA damage in development of cancer.


  2/15

  Tytuł oryginału: Immunologiczne i genetyczne aspekty patofizjologii endometriozy.
  Tytuł angielski: Immunological and genetical aspects of physiopathology of endometriosis.
  Autorzy: Radomski Dariusz, Marcyniak Marek, Milewczyk Paweł, Zdanowska Katarzyna, Drągowska Katarzyna, Roszkowski Piotr I.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.68-73, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prowadzone badania nad patofizjologią endometriozy, wykazują udział czynników immunologicznych i genetycznych w patomechanizmie rozwoju ektopowych ognisk błony śluzowej macicy. Celem pracy jest przedstawienie obecnej wiedzy na temat zaburzeń układu immunologicznego oraz defektów genetycznych współistniejących z endometriozą. Publikacja omawia najnowsze zagadnienia dotyczące wpływu zaburzeń odpowiedzi humoralnej i komórkowej na proliferację ektopowych ognisk endometrium, prezentuje negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych na defekty niektórych genów regulujących rozrost komórek błony śluzowej macicy. Przedstawia także wyniki badań nad rolą macierzowych metaloproteaz w patologii gruczolitości. Pogłebienie wiedzy dotyczącej etiologii endometriozy może być pomocne w znalezieniu przyczyny niepłodności kobiet, często współistniejącej z tą chorobą.

  Streszczenie angielskie: This article reviews the pathological mechanism of endometriosis. We concentrate on immunlogical and genetical factors which play a role in the developing of endometriosis. We present the possible neetwork of interactions between immune cells, hormones and matrix metalloprtoeases system in the ectopic endometrial tissue.


  3/15

  Tytuł oryginału: Rola estrogenów w procesie karcinogenezy.
  Tytuł angielski: The role of oestrogenes in carcinogenesis.
  Autorzy: Foksiński Marek, Piekutowski Krzysztof, Roszkowski Krzysztof, Oliński Ryszard
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.137-140, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Estrogeny uważa się za jeden z czynników etiologicznych nowotworów piersi, macicy oraz jajników. Hormony te stymulują wzrost komórek, który poprzedzony replikacją DNA daje możliwość utrwalenia potencjalnie karcinogennych zmian w genomie, zarówno spontanicznych, jak i wywołanych czynnikami środowiskowymi. Do niedawna estrogeny uważane były za czynniki nie wpływające na mutagenezę i karcinogenezę. Fakt ten wynikał głównie z niedoskonałości metod detekcji kowalencyjnych wiązań estrogenów z zasadami azotowymi w DNA oraz niedostatecznie poznanych przemian metabolicznych tych hormoanów. Postęp w biologii molekularnej oraz doskonalsze metody detekcji pozwoliły na poznanie mechanizmów przemian metabolicznych estrogenów oraz ich wpływu na procesu nowotworzenia. Bezpośredni wpływ estrogenów na komó ki docelowe jest rezultatem wiązania kompleksu steroid-receptor z DNA w jądrze komó kowym. Regulują one w ten sposób ekspresję genów oraz mogą powodować przemianę protoonkogenów w onkogeny. Nasilając syngezę DNA w tkankach podścieliska i tkance gruczołowej, stymulują proliferację komórek. Różnorodność uszkodzeń chromosomów i DNA indukowanych estrogenami pozwala stwierdzić, że estrogeny są czynnikami powodującymi mutacje genowe.

  Streszczenie angielskie: Both oestrogens and their metabolites are believed to be etiological factors in breast, uterine and ovarian carcinomas. Those hormones stimulate the proliferation of cells, which proceeded by DNA replication, offers the opportunity of fixing potentially carcinogenic mutatuions, both spontaneous and those caused by a number of external environmental agents. Fouror fivefold increase of incidence of this carcinoma correlated with the period of employed substitution hormonotherapy. The direct influence of oestrogens on target cells results from combining the steroid - receptor complex with DNA in the cell nucleus. This is the way they regulate the expression of genes and may result in transformation of protooncogens into oncogens. Metabolism of oestrogenes gives rise to a number of metabolites (2-hydroxyoestrones (2-HE), 4-hydroxyoestrones (4HE) 16 ŕ-hydroxyoestrones (16 ŕ-HE), which converted into semiquinones and quinines generate reactive oxygen species (ROS) and directly impair DNA. A frequent effect of the interaction of oestrogen derivatives with DNA is a generator apurinic sites in DNA that result from labilization of N-glycoside bonds. ROS maybe generated during catabolism of oestrogens catalyzed by cytochrome P450 reductase and other electrons-transporting enzymes. This increased production of ROS may result in oxidative stress. THe interaction of ROS, especially highly reactive hydroxyl radical wiht cell components may damage DNA, which in turn may cause the cancer development. THe most important of those DNA lesions are modifications of nucleobases, some of which may be responsible for neoplastic transformations...


  4/15

  Tytuł oryginału: Narodowy Program Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki POChP.
  Tytuł angielski: National Program of Early Detection and Prevention of COPD.
  Autorzy: Zieliński Jan, Roszkowski-Śliż Kazimierz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (3/4) s.125-129, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/15

  Tytuł oryginału: Biomarkery reperacji DNA w moczu.
  Tytuł angielski: Biomarkers of oxidative DNA damage repair in urine.
  Autorzy: Roszkowski Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.272-276, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Streszczenie polskie: Jest powszechnie znanym fakt, że w normalnej ludzkiej komórce wraz z wiekiem następuje stała akumulacja uszkodzeń DNA wynikających z ataku wolnych rodników, szczególnie rodnika hydroksylowego (OH). Organizmy aerobowe wykształciły systemy obrony, polegające na wytworzeniu układów enzymatycznych i antyoksydacyjnych osłaniających komórkę przed toksycznymi formami tlenu. Do mechanizmów obronnych należy również zaliczyć systemy naprawcze, mające na celu oksydacyjne uszkodzenia DNA, polegające na wycinaniu zmodyfikowanych zasad i nukleozydów i wydalaniu ich z organizmu. Jest powszechnie akceptowane, że uszkodzenia DNA, takie jak oksydacyjnie zmodyfikowane zasady i nukleotydy są przy sprawnych systemach naprawy wycinane i bez dalszych zmian metabolicznych wydzielane do moczu. W aktualnym piśmiennictwie panuje zgodność co do zastosowania oznaczeń 8-oksy-2'-deoksyguanozy (8-oksydG) i 8-oksyguaniny (8-oksyGua) w moczu jako dobrego markera formowania uszkodzeń oksydacyjnych DNA in vivo. Obecność zmodyfikowanego nukleotydu guaniny (8-oksydG) w moczu reprezentuje najważniejszą ścieżkę naprawy produktów oksydacyjnych uszkodzeń DNA in vivo, naprawę przez wycinanie nukleorydów NER (ang. nucleotide excision repair). Jakkolwiek oksydacyjne uszkodzenia zasad DNA głównie są naprawiane przez wycięcie zasad BER (ang. base excision repari). Analiza w moczu 8-oksyGua przedstawia szczególne trudności, i aż do niedawna stosowane metody nie były wiarygodne. Ostatnio rozwinięto nową technikę ...

  Streszczenie angielskie: In a normal human cell there is a steady caccumulation of DNA lesions with time. Substantial parts of these lesions are due to endogenous factors that damage DNA. It has been shown that free radicals, attack upon DNA generates a whole series of DNA damage, among them modified bases. Hydroxyl radical (OH) attack on DNA leads to a large number of pyrimidine- and purine-derived base damage. Some of these modified DNA bases have considerable potential to damage the integrity of te genome. It is generally accepted that the products of repair of 8-oxoGua in cellular DNA are excreted into the urine without further metabolism. There is a common belief that the presence of the modified nucleoside (8-oxodGuo) in urine represents the primary repair product of the oxidativ DNA damage in vivo, presumably nucleotide excision reparir (NER). However, oxidatively damaged DNA bases are mostly repaired by the base excision repair pathway (BER) although the nucleotide excision repair pathway may also play a role in the repair of some oxidised byses in DNA. Therefore, the assays, which are able to determine the level of 8-oxodGuo as well as the amount of 8-oxoGua in urine, may better reflect oxidative damage of cellular DNA. The analysis of 8-oxoGua in urine presents particular difficulties and until recently ther has been no reliably assay for its detection. Recently a new technique was developed which allowed for simultaneous determination of 8-oxodGuo and 8-oxoGua in the same urine ...


  6/15

  Tytuł oryginału: Mechanizmy naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA.
  Tytuł angielski: Repair mechanisms of oxidative DNA damage.
  Autorzy: Roszkowski Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.360, 362-365, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Każda komórka aerobowa w trakcie przemian metabolicznych wytwarza określone ilości reaktywnych form tlenu (RFT). Organizmy aerobowe wykształciły systemy obrony, polegające na wytworzeniu układów enzymatycznych i antyoksydacyjnych osłaniających komórkę przed toksycznymi formami tlenu. Do mechanizmów obronnych należy również zaliczyć systemy naprawcze polegające na wycinaniu zmodyfikowanych zasad azotowych i nukleozydów z DNA. Istnieją 2 uniwersalne ścieżki naprawiające uszkodzenia DNA spowodowane FRT: naprawa przez wycinanie zasad (BER - ang. base excision repair) i naprawa przez wycinanie nukleotydów (NER - ang. nucleotide excision repair). Odzwierciedleniem w organizmie tych procesów są: poziom 8-oksyguaniny (8-oksyGua) i 8-oksy-2'-deoksyguanozyny (8-oksydG). Naprawa przez wycinanie nukleotydów (NER) jest procesesm bardziej złożonym niż BER oraz wymaga ATP jako źródła energii. NER nie jest też specyficznym systemem w porównaniu do BER. Usunięciu z DNA mogą ulec zarówno fotodimery pirymidy, addukty o różnej wielkości podstawnika, jak i część uszkodzeń usuwanych przez BER. Mechanizmy naprawy BER i NER są uniwersalnymi systemami naprawy, funkcjonującymi zarówno w komórkach zdrowych, jak i nowotworowych, poddanych działaniu czynników toksycznych, takich jak chemioterapia czy radioterapia. Istota problemu naprawy uszkodzeń w komórkach nowotworowych jest niewątpliwie złożona i stanowi wyzwanie dla wielu dyscyplin z zakresu biologii molekularnej i kliniki onkologicznej. W ...

  Streszczenie angielskie: Each aerobic cell during its metabolism produces definite amount of reactive oxygen species (ROS). Aerobic organisms developed defence system that produces antioxidizing enzymes defending the cell from toxic forms of oxygen. Repair systems excising modified nitrogen base and nucleosides from DNA should also be numbered among defence systems. There are two universal paths of repairing DNA impairments caused by ROS: base excision repair (BER) and nucleotide excision repair (NER). The reflection of those two processes in the organism is 8-Oxyguanine and 8-Oxy-2'-Deoxyguanosine levels. Nitrogen bases modified by oxidation can be excised from DNA as a result of glycoside bond hydrolysis between damaged base and deoxyribose molecule that causes emerging of apurinic/apyrimidinic (AP) sites in DNA. Bifunctional glycosides apart from the removal of damaged base and formation of AP sites also have lyase properties and remove AP sites by means of á-elimination. In human cells three supplemental ways preventing mutagenic results of 8-Oxyguanine were discovered. The first one is based on removing 8-Oxy-dGTP by specific 8-Oxy-DGTPase, breaking down 8-Oxy-dGTP into 8-Oxy-dGTP that prevents incorporation of that oxygenated nucleoside into DNA by polymerase. 8-Oxy dGTPase of human cells, 18kDa weight, is called Human Mut Homolog (hMTH1). Disintegration of 8-Oxy-dGTP into 8-Oxy-dGMP precludes repeated incorporation of this nucleotide into DNA. Human 8-oxyguanine glycosylase gen ...


  7/15

  Tytuł oryginału: Minimalnie inwazyjne techniki w neurochirurgii dziecięcej
  Opracowanie edytorskie: Roszkowski Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. "Emu" s.c. 2002, 217 s. : il., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,449

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/15

  Tytuł oryginału: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł angielski: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Roszkowski Marcin, Barszcz Sławomir, Podgórski Jan Krzysztof, Jurkiewicz Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.711-722, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Opracowanie ma na celu określenie skuteczności metody endoskopowego przebicia dna komory III (ETV) w leczeniu wodogłowia obturacyjnego towarzyszącego guzom okolicy szyszynki. Materiał i metody: Grupa badana obejmuje 32 pacjentów (13 dziewczynek i 19 chłopców) leczonych w latach 1996 - 2000 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W grupie badanej diagnostyka wykazała łagodne guzy blaszki czworaczej (BTM) u 22 chorych oraz 10 guzów złośliwych (9 nowotworów pochodzenia germinalnego i 1 złośliwy wyściółczak). Chorzy pozostawali w obserwacji po zabiegu endoskopowej wentrikulostomii (ETV) w okresie od 5 miesięcy do 4 lat (średnio 21 miesięcy). Celem oceny efektów zabiegu analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną oraz kontrolne badania obrazowe CT, MRI i czynnościowe PC MRI-cine (kino - MRI). Wyniki: Wczesny wynik leczenia operacyjnego, po upływie 3 miesięcy, oceniono jako dobry w całej badanej grupie. 8 chorych z rozpoznanymi guzami złośliwymi poddanych zostało radykalnej operacji usunięcia resztek nowotworu po uprzedniej chemioterpii wstępnej. Zabieg ten przeprowadzono po upływie ponad 3 miesięcy od operacji endoskopowej. W okresie obserwacji u dwóch chorych stwierdzono rozsiew oponowy nowotworów złośliwych. W długotrwałej obserwacji trwałe ustąpienie objawów czynnego wodogłowia stwierdzono u 26 pacjentów (81 proc.). Ponowne wystąpienie aktywnego wodogłowia stwierdzono w 6 przypadkach (19 proc.), 3 w grupie łagodnych guzów blaszki czworaczej i 3 wśród guzów złośliwych. Znane przyczyny niepowodzeń to: oponowy rozsiew guza złośliwego...


  9/15

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  10/15

  Tytuł oryginału: Nowości diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu padaczek.
  Tytuł angielski: Epilepsy - diagnostics and therapy. P. 2: Therapy.
  Autorzy: Zwoliński Piotr, Jędrzejczak Joanna, Roszkowski Marcin
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (1) s.50-52, 54-55, 57-63, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia padaczki są pochodną większej wiedzy na temat patofizjologii choroby z jednej strony i postępu technicznego z drugiej. Wciąż jednak kluczową rolę odgrywa poprawne rozumowanie kliniczne i te elementy badania przedmiotowego, które są zawsze niezbędnym wstępem do bardziej zaawansowanych, uszczegóławiających metod diagnostyki. Również leczenie jest wyrazem uśrednionego doświadczenia wielu epileptologów, choć nie ma jednoznacznych protokołów i algorytmów. Coraz większy wymiar w ogólnym postępowaniu z chorym - od momentu pierwszych objawów choroby do określenia sposobu leczenia i rokowania - ma obecnie holistyczny model opieki, uwzględniający wszystkie aspekty życia chorego. Należy bowiem najczęściej liczyć się z chorobą przewlekłą, trwającą lata, z równie długim leczeniem. Nowoczesna opieka nad chorym z padaczką obejmuje wszystkie niezbędne dyscypliny medyczne i pozamedyczne potrzebne do stworzenia choremu możliwości normalnego funkcjonowania społecznego. Tematem dwuczęściowej pracy jest przedstawienie najnowszych sposobów diagnostyki padaczki (część I) oraz leczenia (część II).


  11/15

  Tytuł oryginału: Leczenie ciąży jajowodowej w warunkach ambulatoryjnych - fantazja czy rzeczywistość?
  Tytuł angielski: Ambulant treatment of tubal pregnancy - dream or reality?
  Autorzy: Roszkowski Piotr I., Drągowska Katarzyna, Więch Katarzyna, Czajkowski Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.690-695, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu dotychczas stosowanych metod leczniczych ciąży jajowodowej. Zwrócono uwagę na ich skuteczność leczniczą jak również na późniejszą zdolność do zajścia w ciążę wewnatrzmaciczną. Omówiono aspekty diagnostyczne, które mogą stać się podstawą do niepoeracyjnego postępowania w ciąży jajowodowej.


  12/15

  Tytuł oryginału: Desmoplastic infantile ganglioglioma - rare large supratentorial tumour of infancy with favourable prognosis. Case report.
  Autorzy: Grajkowska Wiesława, Pronicki Maciej, Barszcz Sławomir, Roszkowski Marcin, Gładkowska-Dura Małgorzata
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.135-137, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present a case of a large cystic brain tumour in 8-month-old infant characterized by the following clinicopathologic features: presentation in early infancy; massive size with a large cystic and small solid component; supratentorial location in the frontoparietal region; astroglial, neuronal and desmoplastic elements and a good outcome following complete surgical resection. Pertinent literature data are discussed.


  13/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/15

  Tytuł oryginału: The Second International Symposium on Herpes and Retroviruses - oncogenic viruses and oncogenesis.
  Opracowanie edytorskie: Roszkowski Jacek (Ed.).
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.1-199, il., tab., bibliogr. [przy ref.]. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  15/15

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: