Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Czy widoczny układ kielichowo-miedniczkowy w badaniu ultrasonograficznym u dzieci do 2 miesiąca życia jest dobrym markerem wady układu moczowego?
Tytuł angielski: Is renal pelvis dilatation on postnatal sonograms in neonates and infants under 2 months of life a good marker of obstructive uropathies?
Autorzy: Frącka Beata, Brzewski Michał, Roszkowska-Blaim Maria, Krzemień Grażyna, Kostro Izabela, Majkowska Zofia
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie wymiar przednio-tylny miedniczki (p.-t.m.) nerkowej w badaniach USG wykonanych u 428 noworodków i 217 niemowląt w 2 mies. życia przyjętych do szpitala z powodu posocznicy, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, przedłużonej żółtaczki, braku przyrostu masy ciała i prenatalnie stwierdzonego wodonercza. Do grupy z niewidocznym u.k.-m. zaliczono 583 (90,4 proc.), z widocznym 62 (9,6 proc.) dzieci. Wymiar p.-t.m. nie przekraczał 10 mm (podgrupa A) u 58,1 proc. dzieci, tylko u 16,7 proc. był objawem wady dróg moczowych, a u 70 proc. ustąpił samoistnie. Wymiar p.-t.m. ň 10 mm lub 10 mm z uwidocznionymi kielichami lub moczowodem (podgrupa B) był u 60,9 proc. dzieci objawem wady układu moczowego. Wnioski. Dzieci z miernym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa A) wymagają kontrolnych badań USG, a te ze znacznym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa B) badań diagnostycznych w kierunku wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: The anteroposterior diameter of the renal pelvis dilatation was analyzed by ultrasound performed in 428 newborns and 217 infants under 2 months of life, admitted to hospital because of sepsis, urinary tract infections, pneumonia, prolonged jaundice, failure to gain weight and antenatally diagnosed hydronephrosis. 583 (90.4 p.c.) of the children were included in the group lacking an apparent collecting system. The anteroposterior diameter was under 10 mm (subgroup A) in 58.1 p.c. of the children. Renal pelvic dilatation was a manifestation of urinary tract anomalies in 16.7 p.c. children only. It resolved spontaneously in 70 p.c. children an anteroposterior diameter of ň 10 mm or 10 mm but with apparent calyces or ureter (subgroup B) in 60.9 p.c. was a manifestation of urinary tract abnormalities. Conclusions: children with mildly dilated collecting systems (subgoup A) require follow-up with USG, children with severely dilated collecting systems (subgroup B) require further investigation to exclude urinary tract anomalies.


  2/16

  Tytuł oryginału: Proteazy granulocytów obojętnochłonnych.
  Tytuł angielski: Proteases of neutrophilic granulocytes.
  Autorzy: Roszkowska-Jakimiec Wiesława, Worowska Anna, Gacko Marek, Maksimowicz Tomasz
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.73-92, il., tab., bibliogr. s. 88-92, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Streszczenie angielskie: The literature referring to proteolytic enzymes of neutrophilic granulocytes was surveyed. Biosynthesis, subcellular distribution, division according to the catalytic site structure, inhibitors adn methods used to determine the activity of these enzymes were discussed. The survey included metaloproteases (granulocytic collagebase, gelatinase B), serine proteases (granulocytic elastase, cathepsin G, protease 3), membraneous proteases (aminopeptidase N, aminopeptidase P, neprilisine), cysteine and aspartic cathepsins. The role of these proteiases in the pathology and diagnostics of certain diseases was considered.


  3/16

  Tytuł oryginału: Primary mediastinal large B-cell lymphoma. Lymphoma in many ways unlike other large B-cell lymphomas.
  Tytuł polski: Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B. Chłoniak odmienny od innych chłoniaków z dużych komórek B.
  Autorzy: Maryniak Renata K., Roszkowska-Purska Katarzyna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.16-23, tab., bibliogr. 48 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B jest rzadką jednostką, histopatologicznie trudną do rozpoznania bez badań immunohistochemicznych ze względu na znaczny pleomorfizm utkania. Materiał i metody. Analiza dotyczyła 51 chorych z PMBL. Dane kliniczne zebrano z historii chorób. Oceniono morfologicznie i immunohistochemicznie wycinki z 51 guzów śródpiersia oraz przeprowadzono analizę statystyczną wpływu wybranych parametrów klinicznych i histopatologicznych na przeżycie chorych. Wyniki. Ze względu na znaczny pleomorfizm komórek wyodrębniono 5 podtypów utkania. Ze względu na podobieństwo do innych nowotworów w tej lokalizacji niezbędne jest wykonanie barwienia immunohistochemicznego z CD 20. U 21 pacjentów uzyskano CR z czasami przeżycia całkowitego od 36 do 99 miesięcy. Żyje 24, wśród nich 3 z przetrwałą chorobą. Pozostałych 26 zmarło pomimo stosowanego leczenia, z utrzymującym się guzem i progresją. Wnioski. PMBL to chłoniak morfologicznie bardzo zróżnicowany. Dla prawidłowego rozpoznania konieczne jest immunohistochemiczne wykazanie ekspresji CD 20. Analiza statystyczna wykazała, że wielkość guza ma istotny wpływ na całkowite przeżycie. Inne badane parametry wykazały jedynie tendencję do krótszych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: Inroduction. Mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL) is a rare and not easily recognized entity. Histopathological diagnosis is difficult without immunohistochemical studies, due to high cells pleomorphism. Aim. Evaluation of sections from 51 lymphomas, selection of the panel of antibodies useful in differential diagnosis and attempt at determination of clinical and morphological prognostic factors. Material and methods. 51 cases of PMBL diagnosed and treated at the Institute of Oncology in Warsaw. Clinical symptoms and varied histopathological appearances with immunohistochemical studies were presented. Statistic analysis of selected prognostic parameters was performed. Results. Morphologically the lymphoma resembled several other tumours with mediastinal localization and CD20 staining was decisive for correct diagnosis. Tumours size had a statistically significant effect on overall survival. Among other analyzed parameters only a few showed a tendency for correlation with survival. Conclusions. PMBL is a subtype of DLBCL with distinct clinical presentation and histopathological features requiring differential diagnosis with other mediastinal tumours.


  4/16

  Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
  Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
  Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  5/16

  Tytuł oryginału: Hospitalizacja w woj. mazowieckim w pierwszym roku po wprowadzeniu reformy opieki medycznej.
  Tytuł angielski: Hospiatl morbidity in Mazovian voivodeship in the first year of the new health care system.
  Autorzy: Roszkowska Hanna, Chańska Maria, Seroka Wojciech
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.151-158, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena w jakim stopniu wprowadzenie reformy opieki medycznej w Polsce w 1999 r. znalazło odbicie w hospitalizacji analizowanej pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania pacjentów, a także głównych rozpoznań, długości leczenia szpit. i śmiertelności szpitalnej. Jako punkt odniesienia przyjęto częstość hospitalizacji w latach 1991-1996. Analizę oparto na danych z woj. mazow. Stwierdzono, że pierwszy rok reformy nie przyniósł zasadniczych zmian, jednak niepokoi znacznie wyższy wzrost częstości hospitalizacji w mieście niż na wsi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the frequency hospitalisation in Mazovian voivodeship by sex, age, place of residence (urban-rural), and major causes of hospitalisation in the first year of the new health care system in compare with the period 1991-1996. Data used in the study covered a 10 p.c. sample of hospitalised persons discharged or deceased in hospitals operating under Ministry of Health or Polish State Railways. The outcome measures were age-standardised hospital discharge rates. Obtained results showed a systematic increase of the discharge rates between 1991 and 1999 of both men and women. It was found that frequency of hospitalisation in urban areas was higher then in rural ones and that the difference was remarkable increasing in 1999.


  6/16

  Tytuł oryginału: Zagrożenie miażdżycą młodych chorych leczonych nerkozastępczo.
  Tytuł angielski: The risk of atherosclerosis in young dialysed patients.
  Autorzy: Ziółkowska Helena, Brzewski Michał, Sołtyski Jarosław, Marusak Maria, Roszkowska-Blaim Maria
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.355-358, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zagrożenia miażdżycą młodych chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN). Badaniami objęto 11 chorych dializoawanych otrzewnowo (DO) w wieku 16,1 ń 5,9 lat, 8. - metodą hemodializ (HD) w wieku 20,88 ń 6,2 lat. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych ochotników w wieku 19,6 ń 6,4 lat. Czas leczenia nerkozastępczego nie różnił się istotnie między grupami i wynosił 52,1 ń 37,4 miesiąca (DO) i 61,5 ń 48,3 miesiąca (HD). U wszystkich chorych oceniano stężenia w surowicy: choletserolu całkowitego (TC) i frakcji HDL i LDL, trójglicerydów (TG), PTH (tylko w grupach DO i HD), Ca, P oraz obliczano iloczyn Ca x P. Badania USG tętnic szyjnych (TTS) wykonywał jeden radiolog sondą 12 MHz w prezentacji 2D i doplerowskiej. Przeanalizowano również wyniki badań gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca, P, PTH) oraz lipidowej (TC i TG) u dializowanych chorych w ciągu 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie badań. Najwyższe stężenie cholestrolu stwierdzono w grupie DO (225,4 ń 69 mg proc.). Stężenie TG było istotnie wyższe w grupie DO i HD w porównaniu z grupą kontrolną (186,6 ń 74 p 0,02 i 140 ń 35,4 p 0,05 vs 109 ń 48 mg proc.). Stężenie HDL było niższe w grupie HD niż w grupie kontrolnej (36 ń 6 vs 47,6 ń 7 mg proc. p 0,005). W grupie chorych HD stwierdzono wyższe stężenia Ca i iloczynu Ca x P niż w grupie kontrolnej. W badaniu USG TTS stwierdzono zmiany grubości błony wewnętrznej u 82 proc. chorych z grupy DO, 75 proc. z grupy HD, u nikogo z grupy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk of developing atherosclerosis among children and young adults with end-stage renal disease (ESRD). The investigated group consist of: 11 peritoneal dialysed (PD) patietns (age 16 ń 5.9 yrs) and 8 hemodialised (HD) patients (age 20.8 ń 6.2 yrs). The control group was 14 healthy volunteers (age 19.6 ń 6.4 yrs). Duration of dialysis therapy was not different between the groups: 52 ń 37.4 months in PD versus 61.5 ń 48.3 months in HD group. The plasma of the patients were investigated for: total cholesterol (TC), HDL and LDL cholesterol, triglycerides (TG), PTH level (only in PD and HD patients), calcium and phosphorus. Calcium-hosphorus products (Ca x P) were calculated. All examinations of carotid arteriers were performed by one radiologist using 12 MHz probe. Retrospective analysis of calcium, phosphorus, PTH and cholesterol-triglycerides levels in the last 12 months observation were performed. Peritoneal dialysed patients had the highest level of TC (225.4 ń 69 mg p.c.). The TG concentration was statistically highest level of TC (225.4 ń 69 p.c.). The TG concentration was statistically higher in PD and HD groups versus control (186.6 ń 74 p 0.02 and 140.35 ń 35.4 p 0.05 vs 109 ń 48 mg p.c.) but HDL-cholesterol level was higher in the control group versus HD patients (36 ń 6 vs 47.6 ń 7 mg p.c. p 0.005). Among HD patients we noticed higher concentration of calcium and calculated calcium-phosphorus product. In carotid ...


  7/16

  Tytuł oryginału: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: The N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor in children with idiopathic nephrotic syndrome.
  Autorzy: Ciechanowicz Andrzej, Brodkiewicz Andrzej, Adler Grażyna, Urbańska Anna, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata, Kostro Izabella, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Roszkowska-Blaim Maria, Fydryk Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.374-378, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Polimorfizm N363S receptora glikokortykosteroidów (GCR) jest związany ze zróżnicowaną wrażliwością na glikokortykosteroidy. Z drugiej strony odpowiedź na kortykoterapię jest istotnym czynnikiem prognostycznym u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym (IZN). Stąd też rodzi się pytanie czy polimorfizm N363S genu GCR może być związany z podatnością na zachorowania lub z przebiegiem klinicznym IZN. Badania przeprowadzono u 73 dzieci z IZN i 68 dzieci zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Genomowy DNA z leukocytów krwi obwodowej amplifikowano metodą PCR z primerami flankującymi obszar polimorficzny. W pobliżu końca 3' primera sensownego został wprowadzony błędny nukleotyd w celu stworzenia miejsca restrykcyjengo dla enzymu Mun I w allelu N363. Allel S363 był identyfikowany na podstawie utraty miejsca restrykcyjnego Mun I. Nie stwierdzono istotnych różnić w częstości genotypów między grupami (80,8 proc. NN i 19,2 proc. NS w grupie IZN, a 91,2 proc. NN i 8,8 proc. NS w grupie kontrolnej, p=0,08). Dodatkowo, w grupie IZN nie stwierdzono znamiennego powiązania między genotypami GCR, a płcią, wiekiem ujawnienia się i nawrotowością IZN, stężeniami kreatyniny i cholesterolu w surowicy oraz wysokością ciśnienia tętniczego. Wyniki naszych wstępnych badań sugerują brak związku między polimorfizmem N363S receptora GCR, a predyspozycją do zachorowania i rokowaniem u polskich dzieci z IZN.

  Streszczenie angielskie: THe N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor (GCR) has been associated with a different sensitivity to glucocrticoids. On the other hand, the response to steroid treatment significantly predicts the prognosis in children with idiopathic nephrotic syndrome (ISN). Therefore, it raises the question whether N363S polymorphism of GCR gene may be associated either with the susceptibility to INS or with the clinical course of INS. The study group consited of 73 children with INS and 68 healthy children as controls. Genomic DNA from peripheral blood leukocytes was amplified by PCR method with primers flanking the polymorphic region. The mismatch near to 3'-end of upstream primer was itnroduced to create a restriction site for Mun I enzyme in N363 allele. The S363 allele was identified by loss of mun I restriction site. No significant difference in genotype frequency has been observed between both groups (80.8 p.c. NN and 19.2 p.c. NS in INS versus 91.2 p.c. NN and 8.8 p.c. NS in control group, p = 0.08). In addition, no assocaition between GCR genotypes and gender, age of INS onset, INS recurrences, serum concentrations of creatinine and cholesterol as well as values of blood pressure was observed in INS group. The results of our preliminary study suggest the lack of association between the N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor and both the predisposition to INS and the prognosis in Polish children with idiopathic nephrotic syndrome.


  8/16

  Tytuł oryginału: Znaczenie scyntygrafii statycznej nerek z użyciem 99mTc-DMSA w ostrej fazie zakażenia układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Significance of the acute 99mTc-DMSA renal scintigraphy in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Frącka Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.402-404, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 72 dzieci w wieku 1-24 miesięcy (śr. 6,93 ń 4,84) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM). Chorych podzielono na 2 grupy : I - ZUM z gorączką 38,5řC, II - ZUM bez gorączki. W obu grupach analizowano wskaźniki stanu zapalnego, scyntygrafię statyczną nerek z użyciem 99mTc-DMSA i obecność wady układu moczowego (UM). W grupie I w porównaniu z grupą II stwierdzono znamiennie wyższe srednie wartości leukocytozy, CRP i OB oraz znamiennie częstsze występowanie zmian zapalnych w badaniu 99mTc-DMSA 75 proc. vs 47,2 proc. Częstość występowania wady UM była identyczna w obu grupach - 47,2 proc., natomiast zmiany zapalen nieznacznie częściej obserwowano w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych: grupa I - 68 proc. vs 42,5 proc., grupa II - 42,3 proc. vs 34,8 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 72 children aged 1-24 months (mean age 6.93 ń 4.84 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI). Patients were divided in two groups: I - UTI with fever 38.50 C, II - UTI without fever. Inflammation markers, 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract were evaluated in all children. We found significantly higer WBC, CRP and ESR as well as more frequent inflammatory changes in 99mTc-DMSA (75 p.c. vs 47.2 p.c.) in group I vs grup II. The frequency of congenital abnormalities of the urinary tract was the same in both groups (47.2 p.c.). Inflammatory changes in 99mTc-DMSA were detected slightly more often in kidneys with vesicoureteral reflux than in normal kidneys (group I - 68 p.c. vs 42.5 p.c., group II - 42.3 p.c. vs 34.8 p.c. respectively).


  9/16

  Tytuł oryginału: Porównanie badania ultrasonograficznego nerek z użyciem "Dopplera mocy"z badaniem scyntygraficznym 99mTc-DMSA w rozpoznawaniu ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek.
  Tytuł angielski: Comparison of power Doppler ultrasonography with 99mTc-DMSA renal scintigraphy in the diagnosis of acute pyelonephritis.
  Autorzy: Krzemień Grażyna, Roszkowska-Blaim Maria, Brzewski Michał, Kostro Izabella, Szmigielska Agnieszka, Karpińska Monika, Marciński Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.405-407, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 29 dzieci w wieku 1 - 24 miesiące (śr. 8,24 ń 5,49) z pierwszym epizodem zakażenia układu moczowego (ZUM) przebiegającym z gorączką i podwyższonymi wskaźnikami stanu zapalnego. U wszystkich dzieci wykonywano badania ultrasonograficzne nerek z użyciem "Dopplera mocy" (PD), badanie scyntygraficzne nerek z użyciem 99mTc-DMSA oraz oceniano obecność wady układu moczowego (UM) na podstawie badania USG i cystouretrografii mikcyjnej. Zmiany zapalne w nerkach obserwowano znamiennie częściej w badaniu izotopowym 99mTc-DMSA - 55,2 proc. niż w PD - 29,3 proc. Zgodny wynik badania PDi 99mTc-DMSA stwierdzono w 67,2 proc. nerek, niezgodny w 32,8 proc. Wadę UM rozpoznano u 51,7 proc. dzieci. Zmiany zapalne w badaniu PD rozpoznawano znamiennie częściej w nerkach z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lub wadą budowy niż prawidłowych - 52,2 proc. vs 8,6 proc., czego nie potwierdzono w badaniu 99mTc-DMSA - 69,6 proc. vs 45,7 proc. Czułość PD w stosunku do badania 99mTc-DMSA, w rozpoznawaniu OOZN oceniono na 47 proc. swoistość na 92 proc.

  Streszczenie angielskie: We investigated 29 children aged 1-24 months (mean age 8.24 ń 5.49 months) with a first episode of urinary tract infection (UTI) with fever and elevated inflammation markers. Power Doppler ultrasonography (PD), 99mTc-DMSA scintigraphy and congenital abnormalities of the urinary tract detected by ultrasonography and cystouretrography were evaluated in all children. Inflammatory changes in kidneys were significantly more common in 99mTc-DMSA study (55.2 p.c.) compared to PD (29.3 p.c.). Evaluation using PD and 99mTc-DMSA gave compatible results in 67.2 p.c. of kidneys and incompatible ones in 32.8 p.c. of kidneys. Congenital abnormalities of the urinary tract were detected in 51.7 p.c. of children. Inflammatory changes in PD were found significantly more frequently in kidneys with vesicoureteral reflux or other abnormalities than in normal kidneys (52.2 p.c. vs 8.6 p.c.) but this difference was not evident with 99mTc-DMSA (69.6 p.c. vs 45.75, respectively). Sensitivity of PD vs 99mTc-DMSA in the diagnosis of acute pyelonephritis was 47 p.c. and specificity was 92 p.c.


  10/16

  Tytuł oryginału: Optymalny czas wykonania cystouretrografii mikcyjnej po przebytym zakażeniu układu moczowego.
  Tytuł angielski: The optimal time of voiding cystourethrogram after urinary tract infection.
  Autorzy: Kostro Izabella, Roszkowska-Blaim maria, Krzemień Grażyna, Szmigielska Agnieszka, Potocka Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.410-412, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie optymalnego czasu wykonania cystouretrografii mikcyjnej (CUM) po przebytym zakażeniu układu moczowego (ZUM) u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Retrospektywnymi badaniami objęto 234 dzieci w wieku od 1 doby do 24 miesiąca życia (śr. 5,4 ń 5,61 miesięcy), hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZUM. Dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od czasu wykonania CUM: grupa I - CUM wykonano po 15-21 dniach od rozpoznanian ZUM, grupa II - po 22-28 dniach, grupa III - po 29-42 dniach i grupa IV - po 43-70 dniach. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM) rozpoznano u 81 dzieci (34,61 proc.), w tym u 34 (41,97 proc.) obustronne. Nie stwierdzono znamiennych różnic w częśtości występowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych w poszczególnych grupach dzieci. Również częstość rozpoznaania stopni OPM nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono wpływu wcześniejszego terminu wykonania cystografii o przebytym zakażeniu układu moczowego na częstość i stopień rozpoznawanych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Cystouretrografię mikcyjną można wykonać nawet już po 2 tygodniach od rozpoznania ZUM.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the optiaml time for performing the voiding cystourethrogram (VCUG) after urinary tract infection (UTI) in children in the first two yeras of life. We conduceted a retrospective case review of 234 children in age from 1 to 24 months (mean 5.4 ń 5.61 months), admitted with the first episode of UTI. Children were divided into four groups according to the time of voiding cystourethrogram: I - the VCUG was performed 15-21 days after diagnosis, II - after 22-28 days, III - after 29-42 days and IV - after 43-70 days. The vesicoureteral reflux (VUR) was diagnosed in 81 children (34.61 p.c.). In 34 cases (41.97 p.c.) bilateral. The rate of detection of the VUR was similar in all four groups. No significant difference was found for the grade of VUR in the particular groups of children. Early VCUG performing after UTI does not influence the frequency and grade of detected vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram can be arranged even 2 weeks after diagnosis of UTI.


  11/16

  Tytuł oryginału: Wpływ rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu na kinetykę mocznika i kreatyniny oraz wybrane wskaźniki adekwatności dializy u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: The influence of recombinant human growth hormone on urea and creatinine kinetics and selected dialysis adequacy parameters in children with end-stage renal failure treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Jędrzejowski Antoni, Dyras Paweł, Pańczyk-Tomaszewska Małgorzata, Mizerska-Wasiak Małgorzata, Roszkowska-Blaim Maria, Pietrzyk Jacek A., Gałązka Barbara
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.191-195, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu (rhGH) na kinetykę mocznika i kreatyniny oraz wybrane wskaźniki adekwatności dializy u dzieci ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych dializą otrzewnową. Badaniami objęto 24 dzieci dializowanych otrzewnowo, u 10 w wieku 9-15,7 lat (śr. 12,5) stosowano rhGH w dawce 1-1,1 IU/kg/tydz. podawanej codziennie przez 6 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 14 dzieci w wieku 5,4-18,3 lata (śr. 12,6). U wszystkich przed, po 3. i po 6. miesiącach obserwacji wykonano modelowanie kinetyczne mocznika i kreatyniny stosując program Adequest. Obliczono całkowite wydalanie mocznika i kreatyniny z dializatem i moczem (tUE i tCE, mg/min), całkowity klirens mocznika i kreatyniny (tUC, tCC, I/tydz.), tygodniowy Kt/V, normalizowany tygodniowy klirens kreatyniny (ntCC, I/tydz./1,73 mý), całkowitą wodę ustrojową (TBW kg) oraz bezwzględną i procentową wartość zmiany TBW (odpowiednio DTBW, kg i D proc. TBW). U wszystkich oznaczono stężenie albumin i analizowano spożywaną dietę. Po 3 i 6 miesiącach leczenia rhGH, mimo stabilnej wartości tUC (45,3 ń 15 I/tydz., vs 45,6 ń 15 I/tydz., p = NS), stwierdzono nieznamienneobniżenie Kt/V. Po 6 miesiącach leczenia rhGH obserwowano wzrost stężenia kreatyniny w surowicu z 7,38 ń 1,52 do 9,26 ń 2,98 mg/dl. W grupie leczonej, w stosunku do grupy kontrolnej, wykazano istotnie większe średnie wartości delta TBW (1,23 ń 0,7 kg vs 0,57 ń 0,7 kg, p 0,05). W grupie leczonej rhGH wartość delta TBW w miesiącach 0-3 była istotnie wyższa niż w miesiącach 3-6 (odpowiednio 8,85 ń 0,6 kg i 0,38 ń 0,17 kg...


  12/16

  Tytuł oryginału: Primary mediastinal large B-cell lymphoma is an important differential among mediastinal tumours.
  Autorzy: Maryniak Renata K., Roszkowska-Purska Katarzyna
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.139-144, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study involved 51 patietns with histopathologically verified diagnoses of primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL). Clinically they presented as the anterior mediastinal tumours, frequently with the superior vena cava syndrome (21 patietns) and usually (in 42 out of 51) without involvement of other locations. Morphologically the tumours were very pleomorphic. Histopathologically they were composed of germinal center cells, clear cells or polymorphic cells of various size and shape. However, there were also PMBLs composed of cells resembling Reed-Sternberg and Hodgkin cells and small cells. Various types of stromal sclerosis were evident in most biopsies. Due to lymphoma patterns mimicking other tumours with primary or secondary mediastinal location it was necessary to use a panel of immunocytochemical stains. CD20 staining proved to be indispensable for distinguishing PMBL. The patients were treated with CHOP or MEVA (V - VIII courses) followed by radiotherapy of the mediastinum (3600 - 4200cGy/t). Complete remission was obtained in 21 patients with overall survival ranging from 36 to 99 months. A total of 24 patients are alive, 3 of them live with persisting disease. One patient was lost to follow up, 26 died despite the treatment due to persistnece of mediastinal tumour or dissemination to distant organs.


  13/16

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zakażeń rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym w sezonie epidemicznym 2000-2001.
  Tytuł angielski: Frequency of rotavirus infections in children hospitalized in Pediatric Department in epidemic season 2000-2001.
  Autorzy: Frącka Beata, Szmigielska Agnieszka, Roszkowska-Blaim Maria, Mielczarczyk Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.945-949, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Spośród 321 dzieci w wieku do 3 lat hospitalizowanych na Oddziale Niemowlęcym Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii w okresie od 1.01 do 30.06.2001 r., u których wykonano test lateksowy w kierunku obecności rotawirusów w kale (Slidex Rota Kit2), zakażenie rozpoznano u 24,9 proc. dzieci. Największe nasilenie zachorowań obserwowano w styczniu i marcu 2001 r. oraz w pierwszym półroczu życia. Objawy zakażenia ze strony przewodu pokarmowego stwierdzono u 81.5 proc. badanych. Bezobjawowy przebieg zakażenia obserwowano aż u 26,3 proc. dzieci, które nie ukończyły 3 miesiąca życia. Zakażenie szpitalne rozpoznano u 8,9 proc. niemowląt.


  14/16

  Tytuł oryginału: Cukrzyca jako przyczyna hospitalizacji w Polsce w latach 1980-1999.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus as a cause of hospitalization in Poland in 1980-1999.
  Autorzy: Roszkowska Hanna, Goryński Paweł, Wysocki Mirosław J.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.633-645, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości hospitalizacji z powodu cukrzycy w Polsce w latach 1980-1999. Analizę oparto na 10-procentowej próbie przypadków hospitalizowanych we wszystkich szpitalach w Polsce w latach 1980-1996, a w 1999 roku na badaniach w 11 województwach. Na podstawie danych z roku 1996 oszacowano, że rocznie jest hospitalizowanych około 7 proc. osób z rozpoznaną cukrzycą. Wyższa śmiertelność szpitalna (3 proc.) niż ogólna (ok. 1 proc.) z powodu cukrzycy wskazuje, że do szpitali mogą trafić pacjenci z zaawansowanym stanem choroby i współistniejącymi powikłaniami naczyniowymi. U większości pacjentów hospitalizowanych z powodu cukrzycy występowały choroby współistniejące, zwłaszcza choroby układu krążenia. Ponad 50 proc. pacjentów miało rozpoznaną cukrzycę insulinozależną. Trudno jednak ocenić jak dalece obrazuje to częstość występowania cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: The objective of this paper was to assess the frequency and trends of hospitalization of patients with diabetes in Poland between 1980 and 1999. The analysis of data from 10 p.c. annual systematic random samples of all hospitalized cases revealed that patients hospitalized because of diabetes make 1,5 p.c. of all hospitalized cases. The respective hospitalization rates per 10.000 population for males were 7,9 - 16,4 for males and 10,9 - 20,4 for females in the years under study. Frequency of hospitalization of patients with diabetes for males and females was steadily increasing between 1984 and 1993 whereas certain decline was observed from 1994 onwards. In all analysed years the diabetes hospitalization rates were higher among females than males and among urban inhabitants than those living outside cities. The hospital fatality rate from diabetes (around 3 p.c. in last years) is higher than overall hospital fatality rate (1 p.c.) which may indicate that patients with diabetes admitted to hospital are in the greater risk of serious vascular complications and coexisting diseases. Over 50 p.c. of hospitalized cases were diagnosed with insulin - dependent diabetes.


  15/16

  Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na powstawanie stresu oksydacyjnego w wątrobie.
  Tytuł angielski: Influence of ethanol on oxidative stress in the liver.
  Autorzy: Skrzydlewska Elżbieta, Roszkowska Agnieszka, Kożuszko Bożena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.848-853, il., bibliogr. 93 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Spożycie alkoholu etylowego zwiększa generację wolnych rodników w wątrobie. Spowodowane jest to głównie indukcją cytochromu P-450 w mikrosomach, konwersją dehydrogenazy ksantynowej i oksydazę ksantynową w cytozolu oraz zwiększoną jednoelektronową redukcją tlenu w mitochondriach. W następstwie tych procesów dochodzi do obniżenia zdolności antyoksydacyjnej wątroby charakteryzującej się mianami w aktywności enzymów antyoksydacyjnych i obniżeniem zawartości antyoksydantów nieenzymatycznych charakteryzujących się różnym nasileniem zmian zależności od sposobu spożywania alkoholu, jednorazowego lub przewlekłego. Konsekwencją powyższych zmian jest wystąpienie stresu oksydacyjnego w wątrobie i na skutek tego nasilone działanie wolnych rodników na składniki komórki charakteryzujące się oksydacyjną modyfikacją lipidów, białek i kwasów nukleinowych, co w efekcie końcowym może prowadzić do poalkoholowego uszkodzenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: Ethanol ingestion causes an increase in free radical generation in the liver mainly by induction of microsomal cytochrome P-450, conversion of xanthine dehydrogenase into xanthine oxidase in cytosol and increased one electron oxygen reduction in mitochondria. As a result, the decrease in antoxidant status characterized by changes in acitivity of antioxidant enzymes and by decrease in nonenzymatic antioxidant level with different intensifiacton depended on acute or chronic alcohol ingestion. The consequence of the above changes is oxidative stress in the liver. It intensifies free radical action on cell compartments which are characterized by oxidative modification of lipids, proteins and nucleic acids. These cytotoxic processes may finally lead to alcoholic liver injury in the end.


  16/16

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Niewydolność nerek u niemowląt i dzieci].
  Autorzy: Roszkowska-Blaim Maria
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (4) s.33-34, 61, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  stosując format: