Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  2/5

  Tytuł oryginału: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Kramarz Elżbieta, Cholewa Marian, Dłużniewska Ewa, Roszczyk Anna, Bogaj Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.399-406, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Analysis of pathophysiological mechanisms responsible for vaso-vagal reaction reveals a close relationship between neurocardiogenic syncope and the preceding abnormalities of autonomic nervous system (ANS). Therefore, the interest in the assessment of heart rate variability (HRV) for detectin and establishing therapy in patients with syncope due to vaso-vagal mechanism is not surprising. Aim. To assess ANS changes during tilt testing in pateitns with syncope of unknown origin. Methods. Forty patients (18 males, mean age 34.8 ń 15.8 years) with a history of at least two syncopal episodes during the last 6 months and 24 healthy contorls underwent tilt testing. Spectral HRV analysis was performed from ECG recorded 5 min before tilting (period A), 5 min after tilting (period B), and 5 min before syncope (or 20-25 min of tilt test when syncope did not occur) (period C). Results. Tilt test was positive in 23 (58 p.c.) patients; 12 (30 p.c.) had mixed response, 10 (25 p.c.) - vasodepressive, and 1 (3 p.c.) - cardioinhibitory reaction. The mean time from tilt to syncope was 22.3 minutes. One (4 p.c.) control subject developed syncope. In all groups a decrease of LF and HF power, as well as an increase in the LF/HF ratio in response to tilting were observed. The LF/HF values were significantly different between patients with mixed vaso-vagal reaction and controls (1.9 vs 4.2; p = 0.04). In the C-B periods the highest decrease in the HF spectra was found in patietns with mixed reaction and was significantly greater than in other patients or controls...


  3/5

  Tytuł oryginału: Blokada płytkowych receptorów IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
  Autorzy: Roszczyk Ryszard, Adamus Jerzy, Pawluczuk Piotr
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1134-1140, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istotą ostrych zespołów wieńcowych (OZW) jest całkowita lub częściowa okluzja naczynia wieńcowego przez skrzeplinę zlokalizowaną na niestabilnej blaszce miażdżycowej. Zaktywowane płytki krwi oraz trombina odgrywają decydujacą rolę w tym procesie trombogenezy. Wszystkie szlaki metaboliczne aktywacji płytek prowadzą do etapu nieodwracalnego, jakim jest ich agregacja. Leki blokujace płytkowe receptory glikoproteinowe (GP IIb/IIIa) hamują odwracalnie i/lub nieodwracalnie agregację płytek i są obecnie najbardziej skuteczną grupą leków przeciwpłytkowych w leczeniu OZW. Trzy preparaty dożylne znalazły powszechne zastosowanie: abciximab (Reo-Pro), eptifibatyd (Integrilin) oraz tirofiban (Aggrastat). Największą skuteczność tych leków wyakazano u chorych z OZW bez uniesienia ST, leczonych inwazyjnie angioplastyką wieńcową (PTCA). Rola inhibitorów płytkowych GP IIb/IIIa u chorych z OZW bez uniesienia ST leczonych zachowawczo (bez obligatoryjnych PTCA) pozostaje kontrowersyjna. Największą korzyść z tego leczenia odnosili chorzy z OZW wysokiego ryzyka, jak: z cukrzycą, nawracającymi bólami dławicowymi, z niestabilnością hemodynamiczną, bioelektryczną lub ze wzrostem biochemicznych markerów uszkodzenia mięśnia serca (troponiny, CK-MB).


  4/5

  Tytuł oryginału: Ostry kardiogenny obrzęk płuc: patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł angielski: Acute cardiogenic pulmonary edema: pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Autorzy: Sztwiertnia-Roszczyk Ewa, Ostrowska-Pomian Bożenna, Roszczyk Ryszard, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1156-1162, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostry kardiogenny obrzęk płuc (ACPE) jest jedną z postaci klinicznych w ostrej niewydolności lewokomorowej serca o wysokiej śmiertelności wewnątrzszpitalnej przekraczającej 40 proc. Istotą tego schorzenia jest gwałtowny wzrost ciśnienia hydrostatystycznego w kapilarnym krążeniu płucnym, przekraczającym wewnątrznaczyniowe ciśnienie onkotyczne oraz ciśnienie śródmiąższowe w tkance płucnej. Występuje on najczęściej w powikłaniach choroby niedokrwiennej serca, a zwłaszcza w świeżym zawale, w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wad serca, kardiomiopatii oraz niewydolności serca lub nerek. W patogenezie ACPE obok przewodnienia istotną rolę odgrywają gwałtowne wewnątrznaczyniowe zaburzenia redystrybucji krwi do płuc z innych obszarów naczyniowych w warunkach niedostatecznej rezerwy czynności skurczowo-rozkurczowej mięśnia lewej komory serca. Rozpoznanie ustala się przyłóżkowo. Różnicowanie obejmuje wszystkie stany nagłe przebiegające z dusznością. Pilnie wdraża się leczenie objawowe oraz możliwie wcześnie przyczynowe. W doraźnym postępowaniu obok wymuszonej siedzącej pozycji ciała i tlenoterapii podaje się nitroglicerynę i/lub kaptopril oraz furosemid u chorych z prawidłowym lub podwyższonym ciśnieniem tętniczym. W przypadkach z obniżonym ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mmHg stosuje się wlew amin presyjnych. W towarzyszących tachy- i bradyarytmiach podaje się leki przeciwarytmiczne i/lub dodatkowo stosuje się elektroterapię. ACPE powikłane wstrząsem kardiogennym wymaga leczenia szpitalnego z pełnym monitorowaniem hemodynamicznym.

  Streszczenie angielskie: Acute cardiogenic pulmonary edema (ACPE) is one of the clinical status of the acute heart with large hospital mortality exceeding 40 p.c. The issue of this disease is sudden intravascular hydrostatic pressure increase crossing intravascular plasma oncotic and pulmonary parenchymatous pressure. It occurs most frequently in the complication of the following diseases: ischemic heart disease, arterial hypertension, valvular heart disease and heart or renal failure. Significant role in the pathogenesis of ACPE, apart from overhydratation play intravascular changes of a distribution blood from another vasular bed to the lungs in the insufficiency reserve conditions of the systolic and diastolic left ventricular function. Diagnosis should be performed at bedside. Differentional diagnosis includes all clinical states with proceeding dyspnoe. Symptomatic and possible early causal treatment are introduced urgently. First aid management, apart from sitting body position and oxygen therapy, includes nitroglicerin and/or captopril and furosemide administration in pts with normal or increased arterial pressure. In case of reducing arterial preasure bellow 100 mmHg infusion of catecholamines is administrated. In tach- and bradyarrythmias accompanying ACPE antiarrythmical drugs and/or electrotherapy is given additionally. ACPE complicated by cardiogenic shock requires hospitalization with full hemodynamic monitoring.


  5/5

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjna diagnostyka miażdżycy.
  Tytuł angielski: Non-invasive diagnosis of atherosclerosis.
  Autorzy: Roszczyk Ryszard, Sztwiertnia-Roszczyk Ewa, Adamus Jerzy
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1168-1174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Miażdżyca jest przewlekłą, uogólnioną, wielonaczyniową chorobą tętnic i jest przyczyną prawie połowy zgonów w świecie z powodu powikłań jej chorobą niedokrwienną serca, udarami mózgu oraz chorobą naczyń obwodowych. Zmiany miażdżycowe są wynikiem długotrwałych procesów zapalno/immunologiczno/zakrzepowych w ścianie tętnic. Etiologia i patogeneza choroby jest złożona i nie całkowicie poznana. Wykazano istotne zależności statystyczne pomiędzy stopniem zagrożenia tą chorobą a modyfikalnymi i niemodyfikalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy. Przebieg kliniczny choroby jest długo bezobjawowy i zależy od lokalizacji i stopnia miażdżycowego zwężenia tętnicy, stanu anatomicznego blaszki miażdżycowej oraz wydolności krążenia obocznego i aktualnego zapotrzebowania danego narządu na tlen. W diagnostyce nieinwazyjnej miażdżycy dalej podstawowe znaczenie ma wnikliwe badanie kliniczne chorego oraz indywidualny dobór metod o stosunkowo wysokich statystycznych wartościach czułości i swoistości. Wśród stosowanych metod dominują techniki ultrasonograficzne z podwójnym obrazowaniem, kodowanie kolorem oraz tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i izotopowe. Wczesne wykrywanie zmian miażdżycowych w naczyniach tętniczych i/lub określenie stopnia zagrożenia niedokrwiennego narządu zaopatrywanego przez tak zmienioną tętnicę staje się bardzo ważnym zadaniem współczesnej medycyny, ponieważ chorzy z takimi zmianami mają wysokie ryzyko zagrożenia zgonem. Wyselekcjonowanie chorych wysokiego ...

  Streszczenie angielskie: Atherosclerosis is a chronic, generalized, multi-arterial disease which causes almost half of deaths world-wide due to complications its by coronary heart disease (CHD), ischaemic stroke (IS) and peripheral arterial disease (PAD). Atherosclerosis results from long-lasting interacting inflammatory, immunological and thrombotic processes in arterial walls. The aetiology and pathogenesis of the disease is complex and not fully understood. There have been statistically significant relationships found between the potential incidence rate of the disease and modifiable, and non-modifiable risk factors of atherosclerosis. For a long time the clinical course of the disease is symptomless and depends on the site and degree of atheromatous stenosis of a artery, the anatomical condition of the atheromatous plague as well as on the efficacy of the collateral circulation and the present oxygen demand of a particular organ. The non-invasive diagnosis is still mainly based on a through clinical examination of a patient and individually selected methods of significant statistically specificity and sensitivity. Among the methods used, the most popular are: colour duplex-Doppler ultrasonography, computed tomography, magnetic resonance imaging and isotopic examinations. The early diagnosis of atherosclerosis and/or the assessment of ischemia risk in a particular organ fed by an atheromatous artery have become a very important task for the contemporary medicine since patients having such ...

  stosując format: