Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMANIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Fear behavior and regional brain monoamines distribution after R(+)-8-OHDPAT and R(+)-UH-301 injections into the dorsal raphe nucleus in rats.
Autorzy: Koprowska Milena, Krotewicz Maria, Romaniuk Andrzej, Strzelczuk Magdalena, Wieczorek Marek
Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.63-74, il., tab., bibliogr. s. 73-74
Sygnatura GBL: 302,090

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of 8-OHDPAT and UH-301 injection into the dorsal raphe nucleus (DRN) on fear behavior of the light-dark transitions test and regional brain monoamines (NA, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, 5-HIAA) in the hypothalamus (HPT), midbrain central gray matter (MID), amygdala (AMY), hippocampus (HIP) and pons (PO) were examined. An injection of 8-OHDPAT (300 ng) as well UH-301 (300 ng) into the DRN evoked an increase in the number of head dipping from dark to the iluminated compartment of chamber, an increase of time of motionless in the dark compartment and decrease of time of locomotion activity in the illuminated compartment. HPLC analysis showed reduction of 5-HIAA/5-HT ratio in the HPT, HIP and PO, increase of MHPG/NA ratio in the HIP and PO, and increase of DA content in the HPT, AMY and HIP after 8-OHDPAT injection. But injection of UH-301 reduced 5-HT in the MID and increased in the AMY, reduced 5-HIAA content in the HIP and increased in the MID and decreased MHPG/NA ratio in the PO. These results indicate that both 5-HT1A receptor agonists, acting on the 5HT1A autoreceptors caused the anxiolytic effects, reduced fear behavior on the rat connected with infringement of dynamic balance between the serotonergic and catecholaminergics systems.


  2/9

  Tytuł oryginału: Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Phacoemulsification results in diabetic patients.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Fronczek Mariusz, Nita Ewa
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.197-204, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko rozwoju zaćmy. Powoduje ona ogranicenie ostrości wzroku, utrudnia ocenę zmian na dnie oczu oraz uniemożliwia wykonanie fotokoagulacji siatkówki u tych chorych. Dlatego tak ważne jest usunięcie zmętniałej soczewki w celu przywrócenia jak najlepszej ostrości wzroku oraz umożliwienia oceny dna oka. Po zabiegach usunięcia zaćmy u chorych na cukrzycę wykazano występowanie wielu powikłań, a zwłaszcza progresję retinopatii cukrzycowej i niższe wartości ostrości wzroku. Celem pracy była retrospektywna analiza uzyskanych wyników, a zwłaszcza ostrości wzroku, powikłań śród i pooperacyjnych u chorych na cukrzycę typu 2, u których wykonano fakoemulsyfikację zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL. Materiał i metoda. Badania retrospektywne przeprowadzono w grupie 94 chorych (94 oczy) na cukrzycę typu 2 z zaćmą. W badanej grupie analizowano czas trwania cukrzycy, rodzaj stosowanej terapii, przed- i pooperacyjne wartości ostrości wzroku, stopień zaawansowania zmian cukrzycowych na dni oczu oraz progresję retinopatii po zabiegu. U wszystkich chorych wykonano zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją PC IOL. Okres obserwacji wynosił rok. Wyniki. Ostrość wzroku ň 0,5 uzyskano w przypadku 79 oczu (84 proc.). Progresję retinopatii podczas rocznej obserwacji stwierdzono w przypadku 22 oczu (23,4 proc.) Obserwowano mały odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych. Wnioski. Fakoemulsyfikacja zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL wydaje się bezpieczną i użyteczną metodą leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę. Zabieg operacyjny wykonany...

  Streszczenie angielskie: Beckground: Patients with diabetes have a higher prevalence of cataract. Cataract in this patients decreases visual acuity, makes adequate fundus examination and photocoagulation of diabetic retinopathy difficult. Therefore it is important to perform cataract surgery for visual rehabilitation and fundus examination. Increased retinopathy progression after cataract surgery in diabetic patients has been reported. The purpose of the study was retrospective analysis of BCVA, intra- and postoperative complications and progresion of diabetic retinopathy in patients with type 2 of diabetes undergoing phacoemulsification with PC IOL implantation. Material and methods: A retrospective study was performed on 94 patients with diabetes type 2 (94 eyes). Patients with diabetes type 2 who underwent cataract surgery were categorized according to diabetes duration and treatment, preoperative visual acuity and degree of retinopathy. In all cases phacoemulsification with PC IOL implantation was performed. Follow-up was 1 year. Results: Visual acuity ň 0.5 was achieved in 79 eyes (84 p.c.). Progression of retinopathy was observed in 22 (23.4 p.c.) cases. There was low rate of intra- and postoperative complications. Conclusions: Phacoemulsification with PC IOL implantation is useful a surgery technique in diabetics. Timely surgical intervention and appropriate postoperative care can result in satisfactory visual outcomes and relatively low rate of complications.


  3/9

  Tytuł oryginału: Analiza perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Analysis of perimetric contrast sensitivity threshold in type 1 diabetics.
  Autorzy: Kozioł Henryk, Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Nita Ewa, Sadłoń Aleksandra
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.349-353, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pomiar progu postrzegania kontrastu ma istotne znaczenie kliniczne u chorych na cukrzycę, a jego wartość wiąże się ze stanem funkcjonalnym siatkówki. Materiał i metody. Celem niniejszej pracy była ocena perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1 i określenie korelacji wartości progu postrzegania kontrastu z wiekiem chorych, czasem trwania cukrzycy oraz ostrością wzroku. Badniami objęto 38 oczu u 20 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 34 oczu u 20 chorych niechorujących na cukrzycę - grupa kontrolna. Badanych pacjentów oceniano pod względem wieku, czasu trwania choroby oraz ostrości wzroku. Badania przeprowadzono przy użyciu statystycznej perymetrii komputerowej, za pomocą perymetru COMPUTER 750 AUTOMATIC PERIMETER (AB Elektronik) z użyciem programu MACULA THRESHOLD. Do obliczeń i porownań posłużono się parametrami performance (p), który jest ilorazem sumy badanych progów postrzegania kontrastu i liczby badanych lokalizacji. Wyniki. Określono średnią wartość progu postrzegania kontrastu w grupie badanej w zależności od wieku, czasu trwania cukrzycy i ostrości wzroku. Uzyskano znamiennie statystycznie silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a wiekiem pacjentów (r = -0,75). Stwierdzono silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a czasem trwania cukrzycy (r = -0,78). U chorych na cukrzycę typu 1 wykazano istnienie dodatniej korelacji między wartosciami progu postrzegania kontrastu a ostrością wzroku. (r = 0,55). Wnioski. Pomiar progu postrzegania kontrastu ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń filmu łzowego u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Evaluation of tear film abnormalities in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Nita Ewa, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Rodzoń Małgorzata, Maniszowska-Jedynak Małgorzata
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.355-359, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca wywołuje zmiany chorobowe we wszystkich tkankach gałki ocznej i aparatu ochronnego. Zaburzenia produkcji łez i stabilności filmu łzowego towrzyszą wielu schorzeniom ogólnoustrojowym, między innymi cukrzycy typu 2. Patologie te charakteryzują się klinicznymi objawami zespołu suchego oka i mogą być wczesnym objawem cukrzycy. Istnieje korelacja między stężeniem HbA1c a zespołem suchego oka. Materiał i metody. Badania zaburzeń filmu łzowego przeprowadzono u 32 chorych na cukrzycę typu 2 oraz u 32 zdrowych osób stanowiacych grupę kontrolną. Wykonywano badanie czasu rozpadu filmu łzowego (BUT) oraz przeprowadzono test Schirmera 1, co pozwoliło na stwierdzenie zaburzeń filmu łzowego. Wyniki. U 17 (53 proc.) chorych na cukrzycę stwierdzono nieprawidłowy czas rozpadu filmu łzowego (BUT), natomiast badania w grupie kontronej wykazały jedynie u 1 (3 proc.) osoby podobne zaburzenia. Nieprawidłowy test Schirmera 1 świadczący o zaburzeniu czynności wydzielniczej gruczołów łzowych stwierdzono u 11 (37 proc.) osób chorych na cukrzycę typu 2 i u 1 (3 proc.) osoby z grupy kontrolnej. Wnioski. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę oceny zaburzeń filmu łzowego, a w szczególnosci badania BUT przy diagnozowaniu i określaniuu czasu trwania cukrzycy typu 2.


  5/9

  Tytuł oryginału: Dr n. med. Magdalena Bratek (1970-2002).
  Autorzy: Romaniuk Wanda
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.430, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bratek
 • Magdalena 1970-2002


  6/9

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa interpretacji badania obrazowego.
  Tytuł angielski: Clinical effects of image interpretation.
  Autorzy: Kopyś-Wiszniewska Izabela, Wermeński Kamil, Romaniuk-Doroszewska Anna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.582-589, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na interpretację wyniku badania ludzkiego ciała metodami obrazowymi mają wpływ różne subiektywne i obiektywne czynniki. W doniesieniu przedstawione są najczęściej występujące i najważniejsze błędy diagnostyczne u pacjentów podejrzanych lub chorujących na nowotwór układu mięśniowo-szkieletowego. Demnostrowane przypadki podzielono na dwie grupy: chorzy z uszkodzeniami pourazowymi, ze zmianami zapalnymi, guzami łagodnymi lub zaburzeniami rozwojowymi, u których opóźnienie właściwego rozpoznania nie miało negatywnego wpływu na ostateczny wynik leczenia; chorzy z guzami złośliwymi, u których zła interpretacja obrazu miała dramatyczny wpływ na leczenie i ostateczny los pacjenta. Autorzy uważają, że wśród różnych przyczyn błędnej interpretacji istotne są: zła jakość badania obrazowego, niedostateczna wiedza, niedopatrzenie lub, być może, nawet zarozumiałość.


  7/9

  Tytuł oryginału: Rzadkie zaopatrzenie powikłania protezoplastyki stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare management of hip joint prosthetoplasty complication.
  Autorzy: Lachowicz Jerzy, Romaniuk Wiesław, Grzyl Jarosław, Romaniuk Piotr, Sosnowski Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.75-79, il., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego na przestrzeni ostatnich lat stała się niemal powszechnie stosowaną metodą operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra. Liczba wykonywanych tego typu zabiegów wzrasta z roku na rok, ale zwiększa się rownież liczba powikłań. Dlatego też uzyskanie trwałych efektów po endoprotezoplastykach stawów biodrowych staje się wyzwaniem dla współczesnej ortopedii. Autorzy pragną przedstawić niekonwencjonalny sposób leczenia operacyjnego złamania trzonów kości udowych po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego. Do rozwiązania problemu zastosowano system BMP cable (system surgical technique).


  8/9

  Tytuł oryginału: " Zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas I-III.
  Autorzy: Romaniuk Elżbieta, Gancewska Maria
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  9/9

  Tytuł oryginału: Poczucie własnej wartości u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi.
  Tytuł angielski: Self-esteem in children with psychosomatic disorders.
  Autorzy: Romaniuk Agnieszka, Szewczyk Leszek
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród różnorodnych zmian emocjonalnych obserwowanych u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi mało uwagi poświęcono poczuciu włąsnej wartości. Celem badań była próba oceny nasilenia poczucia własnej wartości u 34 dzieci w wieku 11 - 15 lat, hospitalizowanych z powodu występowania psychogennych bólów głowy, bólów brzucha oraz dolegliwości sercowych, takich jak kłucie i kołatanie serca. W badaniach posłużono się Inwentarzem Własnej Wartości Coopersmitha-CSEI - w polskim tłumaczeniu Z. Juczyńskiego. Wyniki uzyskane w inwentarzu pozwalają określić poczucie własnej wartości w 4 wymiarach: 1. rodzinnym (R); 2. towarzyskim (T); 3. szkolnym (Sz), 4. osobistym (O) oraz ogólny wskaźnik poczucia własnej wartości. Wyniki badań dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi porównano z wynikami dzieci zdrowych. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z zaburzeniami psychosomatycznymi mają istotnie niższe poczucie własnej wartości w porównaniu do zdrowych równieśników; istotnie niższe poczucie własnej wartości występuje w aspekcie towarzyskim, szkolnym i osobistym.

  Streszczenie angielskie: Among various emotional changes in children with psychosomatic disorders, little attention has so far been devoted to the feeling of self-esteem. This research is an attempt to estimate intensity of self-esteem in a group of 34 children, age 11 - 15, who were hospitalised due to occurrence of psychogenic headaches, abdominal pains as well as heart problems such as shooting pains and heart palpitation. This research has been conducted with the use of the Polish version of Coopersmith Self-Esteem Inventory-CSEI, translated by Z. Juczyński. The results obtained thanks to the above inventory allow the determination of self-esteem in four dimensions: 1. home-parents (R); 2. social self-peers (T); 3. school-academic (Sz); 4. personal (O), as well as a general indicator of self-esteem. The results of the research conducted on children with psychosomatic disorders have been compared with the results obtained for healthy chidlren. Girls as well as boys with psychosomatic disorders a show substantially lower self-esteem in comparison to their healthy peers with regard to the following aspects: social self-peers, school-academic and personal.

  stosując format: