Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMAŃCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Występowanie przerostu aparatu limfoidalnego okrężnicy u dzieci z dysfunkcją jelita grubego.
Tytuł angielski: Lymphoid nodular hyperplasia of the colon in children with colon dysfunction.
Autorzy: Romańczuk Wrzesław, Woźniewicz Bogdan M., Czosnek Radosława
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.326-333, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfoidalny przerost jelita grubego (l.p.j.g.) jest zmianą błony śluzowej polegającą na występowaniu małych guzków, średnicy 1 - 5 mm, które w badaniu histologicznym odpowiadają strukturze powiększonych grudek chłonnych. Grudki chłonne należą do układu immunologicznego jelita, jednakże braku jednoznacznych opinii dotyczących fizjologii i przerostu aparatu chłonnego. Brakuje oceny klinicznej coraz częściej obserwowanego w badaniach endoskopowych l.p.j.g. Celem pracy była ocena występowania i znaczenia diagnostycznego l.p.j.g. u dzieci z dysfunkcją okrężnicy. Analizą objęto 606 dzieci, w wieku 4/12-18 lat, w tym 393 z l.p.j.g. i 213 bez l.p.j.g. Głównymi wskazaniami do rektoskopii były nawracające bóle brzucha, zaburzenia defekacji oraz krwawienie z odbytnicy. U wszystkich pacjentów wykonano badania antropometryczne laboratoryjne (m. in. profil immunoglobulin A, G. M i E), bakteriologiczne i parazytologiczne kału oraz USG jamy brzusznej. U 65 proc. badanych oznaczono poziomy swoistych - antygenowo przeciwciał s-IgF w surowicy krwi (P/alergenom pokarmowym i wziewnymi), a u 40 proc. - punktowe testy skórne prick. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Dzieci z l.p.j.g. były starsze niż dzieci bez l.p.j.g. i znacznie częściej wskazaniem do rektoskopii były u nich krwawienia z odbytu (p 0,001). Znacznie częściej (p 0,001) w tej grupie stwierdzano objawy uogólnionej alergii (astma oskrzelowa, dermatitis atopica). Obecność l.p.j.g. wiązała się ze znamiennie wyższymi stężeniami całkowitej t-IgE we krwi (p 0,001) i ze znacznie niższymi poziomami IgA (P 0,001). Częściej występowały...


  2/10

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii.
  Tytuł angielski: Diagnostic usefulness of procalcitonin and C-reactive protein in the diarrhea of different etiology.
  Autorzy: Korczowski Bartosz, Szybist Waldemar, Romańczuk Wrzesław, Sieklucki Jerzy, Rusin Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.289-292, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wproawdzenie: Prokalcytonina (PCT) i białko C-reaktywne (CRP) sa parametrami ostrej fazy o odmiennych cechach klinicznych. Cel pracy: Celem pracy było porównanie przydatności diagnostycznej PCT i CRP u dzieci z biegunką i gorączką. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 108 dzieci, które zakwalifikowano do jednej z 4 grup: A - biegunka będąca jednym z objawów uogólnionego zakażenia bakteryjengo (posocznicy/zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) (n=35); B - biegunka bakteryjna (n = 28); C - biegunka rotawirusowa (n = 35); D - nieswoiste zapalenie jelit (IBD) (n = 10). Dla porównania przedstawiono także wyniki badań 30 zdrowych dzieci - grupa kotnrolna. Stężenie PCT oraz CRP oznaczono w surowicy krwi w chwili przyjęcia dzieci do szpitala. Wyniki: Najwyższe stężenia PCT (19,1 ń 3,4 ng/ml) i CRP (11,7 ń 1,6 mg/dl) odnotowano w grupie A. W grupie B stężenie PCT przekraczało 0,5 ng/ml u 15 dzieci, a poziom CRP był wyższy niż 0,5 mg/dl w 21 przypadkach. Zaledwie u dwójki dzieci z gupy C i u dwojga z grupy D poziom PCT nieznacznie przekraczał górną granicę normy. CRP było podwyższone u 16 dzieci z grupy C i 8 z grupy D.


  3/10

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w materiale własnym.
  Tytuł angielski: The caustic burns of the upper digestive tract in children of in our experience.
  Autorzy: Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.325-329, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1989-2002 hospitalizowano 222 pacjentów z pwodu zatrucia środkami żrącymi (śr.ż.). U 173 dzieci, w tym 64 dziewcząt i 109 chłopców, podczas wczesnego bdania endoskopowego ujawniono obecność zmian oparzeniowych w górnycm odcinku przewodu pokarmowego. Wiek dzieci wahał się od 1 miesiąca życia do 14,3 lat (średni wiek - 3,5 ń 0,8 lat). W 169 przypadkach zatrucie miało charakter omyłkowy. Cztery dziewczęta spożyły śr.ż. w celach samobójczych. Najważniejszymi przyczynami zatruć były mocne zasady nieorganiczne (33,5 proc.) oraz stężony kwas siarkowy lub solny (12,7 proc.). U 39 dzieci (19,7 proc.) pomimo braku objawów klinicznych i braku śladów oparzenia w jamie ustno-gardłowej, doszło do uszkodzenia błon śluzowych przełyku i/lub żołądka. Mimo wcześnie zastosowanego intensywnego leczenia jedna dziewczynka zmarła, a u 9 dalszych dzieci (5 proc.) wystąpiły poważne powikłania (2 x perforacja przełyku, 1 x krwawienie z przełyku, 5 x zwężenie przełyku, 1 x zwężenia odźwiernika). W pracy przedstawiono zasady postępowania diagnostyczno-terapeutyczne w tych przyadkach. Zwrócono uwagę na konieczność wykonania wczesnej fibroskopii, która pozwala precyzyjnie ustalić stopień i zasięg oparzenia oraz wdrożyć odpowiednie leczenie zachowawcze.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti tissue transglutaminase antibodies (IgAtTG) for diagnosing of coeliac disease in children.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Romańczuk Wrzesław, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Dymek Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.339-342, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa została zidentyfikowana w 1997 roku jako główny autoantygen reagujący z przeciwciałami antyendomyzjalnymi obecnymi w surowicy pacjentów z nie leczoną chorobą trzewną. Cel pracy: Celem pracy była ocena wartości badania przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w diagnozowaniu choroby trzewnej u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 21 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 18 lat (średnia wieku 8 lat), w tym 14 dziewczynek i 7 chłopców z chorobą trzewną rozpoznaną zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami ESPGHAN. W surowicy krwi wszystkich pacjentów oznaczano poziom całkowitej IgA, miano przeciwciał antyendomyzjalnych w klasie IgA, a w przypadku obniżonego poziomu całkowitej IgA również w klasie IgG oraz poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA przy użyciu testu Eu-TG IgA (Eurospital) lub testu immunoenzymatycznego (Pharmacia-Upjohn). Wyniki: PRzeciwciała antyendomyzjalne w klasie IgA obecne były w surowicy 17 pacjentów (81 proc.), w tym u 16 dzieci z prawidłowym i jednego chłopca obniżonym poziomem całkowitej IgA. Przeciwciała IgAEmA były nieobecne w surowicy pozostałych 4 pacjentów (19 proc.), u których poziom IgA był obniżony. Wynik oznaczenia przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej był dodatni u wszystkich pacjentów z obecnymi surowiczymi IgAEmA (81 proc.). U pozostałych czterech pacjentów z nieobecnymi surowiczymi IgAEmA oraz obniżonym poziomem całkowitej IgA (19 proc.) wynik badania IgAtTG był negatywny. U grupie pacjentów ze świeżo rozpoznaną celiakią wykazano pełną korelację wyników obu testów serologicznych...


  5/10

  Tytuł oryginału: Przewlekłe zaparcia stolca u dzieci z alergią pokarmową IgE-zależną.
  Tytuł angielski: Chronic constipation in children with IgE-mediated food allergy.
  Autorzy: Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.959-968, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W patogenezie przewlekłych, oprnych na konwencjonalne leczenie zaparć stolca (z.s.) u dzieci coraz częściej podkreśla się znaczenie czynnika alergicznego. Celem pracy była ocena częstości występowania i znaczenia reakcji nadwrażliwości IgE-zależnej u pacjentów z.s. Badaniem objęto 302 dzieci z z.s., u których podejrzewano udział nadwrażliwości pokarmowej w powstawaniu dolegliwości chorobowych. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Do grupy I zakwalifikowano 178 dzieci, w wieku 0,6 - 18,9 lat (średni wiek - 7,76 ń 4,05 lat), u których ujawniono obecność reakcji IgE-zależnych. Do grupy II, bez reakcji IgE-zależnych, zaliczono 124 pacjentów w wieku 1,11 - 18,6 lat (średni wiek - 8,19 ń 4,48 lat). Analizowano zachowanie się objawów klinicznych, wyniki badań antropometrycznych i laboratoryjnych oraz badania rektoskopowego, USG jamy brzusznej, pomiarów całkowitego czasu tranzytu jelitowego i manometrii anorektalnej. W analizie statystycznej korzystano z testów t-Studenta i xý. U pacjentów z obu grup głównymi wskazaniami do badania rektoskopowego, oprócz z.s., były nawracające bóle brzucha (83,7 proc. vs. 80,7 proc.; p = 0,49) i encopresis (47,8 proc. vs. 46,8 proc.; p = 0,87). U pacjentów z grupy I znacznie częściej występowało krwawienie z odbytnicy (33,2 proc. vs. 7,3 proc.; p 0,001) oraz uogólnione schorzenia o podłożu atopowym, tj. dermatitis atopica, nawracające infekcje dróg oddechowych i astma oskrzelowa (p 0,001). W badaniu rektoskopowym, u dzieci z reakcjami IgE-zależnymi znacznie częściej ujawniano też makroskopowy (p 0,01) i mikroskopowy (p 0,001) przerost limfatyczny jelita grubego...


  6/10

  Tytuł oryginału: Osobnicza wrażliwość błony śluzowej jelita cienkiego w celiakii na małą dawkę glutenu.
  Tytuł angielski: Individual sensitivity of jejunal mucosa to small amounts of gluten in coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Socha Jerzy, Romańczuk Wrzesław, Stolarczyk Anna, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz, Syczewska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.554-560, il.,tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z czynników wpływających na wiek ujawnienia się celiakii, jej postać i powikłania jest dawka spożywanego glutenu. Celem pracy była ocena osobniczej wrażliwości na małą dawkę glutenu w celiakii. Badaniami objęto 60 pacjentów, w wieku od 2,65 do 17,92 roku (średnio 7,49), leczonych co najmniej 12 miesięcy dietą bezgluetnową z powodu celiakii rozpoznanej zgodnie z kryteriami ESPGAN oraz z wykluczoną alergią pokarmową. Prowokację glutenem w dawce 10 mg/kg c.c./dobę prowadzono pod kontrolą IgAEmA, IgAAGA, IgGAGA, ocenianych co 3 - 6 miesięcy, oraz biopsji jelita cienkiego (przed prowokacją oraz po wykazaniu obecności EmA i AGA). W ciągu 35 miesięcy prowokacji stwierdzono w większości bezobjawowy klinicznie zanik kosmków jelita cienkiego i (+) IgAEmA u 53,7 proc. badanych, w tym: po 3 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 11,1 proc. Stwierdzono, że spożywanie małej dawki glutenu (10 mg/kg c.c./dobę) może prowadzić do zaniku kosmków jelita cienkiego u niektórych chorych na celiakię (wrażliwość osobnicza).


  7/10

  Tytuł oryginału: The incidence of nodular lymphoid hyperplasia of the colon in children with different types of chronic constipation.
  Autorzy: Romańczuk Wrzesław, Woźniewicz Bogdan M., Samojedny Antoni
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.117-123, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The terms lymphonodular hyperplasia are used to denote those changes in the mucosa of the gastrointestinal tract that appear as small, 1-5 mm nodes in radiological studies and/or endoscopy and histologically are seen as a lymphoid follicular pattern. The objective of this study was to attempt to assess the frequency of lymphonodular hyperplasia of the colon (lnhpc) in children with various types of chronic constipation. The study encompassed 122 patients from the pediatric ward and pediatric outpatient department of the gastroenterology clinic treated between 1999 and 2002 for chronic constipation. The diagnosis of lnhpc was based on rectoscopic examination (the presence of at least 10 enlarged lymph nodules) and the results of histological examination (proctitis chronica follicularis non-specifica). Our results showed that lnhpc in children with chronic constipation is an unfavorable prognostic factor and may be indicative of greater disturbances of the colon, manifesting as distinct slowing of intestinal transit time. Lnphc may point to a role of allergy in the development of constipation in children. We concluded that in cases when lnhpc is defined in a child, it is necessary to expand diagnosis to include total and segmental colonic transit times and allergy testing.


  8/10

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu rektoskopowym u dzieci.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.152-153
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Standard postępowania pielęgniarskiego w badaniu endoskopowym (panendoskopia) w znieczuleniu miejscowym.
  Autorzy: Bakowska Marta, Romańczuk Wrzesław
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.154-155
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pielęgniarstwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • standard


  10/10

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie jelita grubego u niemowląt karmionych piersią - opis czterech przypadków.
  Tytuł angielski: Allergic colitis in breast-fed infants - four case descriptions.
  Autorzy: Romańczuk Wrzesław, Woźniewicz Bogdan M.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1067-1071, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergiczne zapalenie jelita grubego (a.z.j.g.) może wystąpić w okresie pierwszych dni, tygodnia lub miesięcy po urodzeniu i powinno być zawsze brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej krwawienia z odbytu u niemowląt. Opisano cztery przypadku a.z.j.g. u niemowląt karmionych piersią. Rozpoznanie a.z.j.g. u niemowląt karmionych piersią może sprawiać wiele trudności, a przemawia za nim dobry stan ogólny dziecka oraz charakterystyczne cechy endoskpowe i histopopatologiczne błony śluzowej jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Allergic colitis (a.c.) can occur within days, weeks or months of birth and should be considered in the differential diagnosis of any infant in whom hematochezia develop. The aim of the paper is to presnet four cases of a.c. in breats-fed infants to show the difficulties with diagnostic management in the course of the disease. The diagnosis is suupported by the healthy appearance of affected infants and specific endoscopic and histopayhology findings.

  stosując format: