Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROLSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Miejsce hormonoterapii w leczeniu raka piersi z uwzględnieniem roli letrozolu (Femara).
Tytuł angielski: The place of hormonal therapy in breast cancer treatment with taking into consideration the role of letrozole (Femara).
Autorzy: Pawlicki Marek, Rolski Janusz
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.91-97, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormonoterapia jest podstawowym leczeniem chorych na raka sutka z pozytywnym receptorem estrogenowym lub progesteronowym, którzy wymagają leczenia systemowego. W zaawansowanej chorobie leczenie hormonalne powoduje poprawę przeżyć oraz obiektywną remisję u 20-40 proc. leczonych chorych, a u 40-80 proc. w przypadku pozytywnego poziomu receptora estrogenowego. Ponadto u 20-40 proc. pacjentów można uzyskać stabilizację procesu nowotworowego. W leczeniu zaawansowanej choroby skuteczność dostępnych obecnie leków jest porównywalna, a podstawą ich doboru są objawy niepożądane oraz wpływ na jakość życia. W leczeniu uzupełniającym jedynie tamoksyfen i wyłączenie czynności hormonalnej jajników u chorych przed menopauzą w badaniach prospektywnych zmniejszyły prawdopodobieństwo występowania nawrotu i śmiertelność. Dalszy rozwój hormonoterapii powinny przynieść badania nad czynnikami predykcyjnymi, odpowiedzi na leczenie nowymi lekami oraz syntezę bardziej selektywnych preparatów, zarówno o działaniu chemoprewencyjnym, jak i leczącym. Przedstawiono nowe dane kliniczne podkreślające rolę nowego blokera aromatazy, letrozolu jako nowego standardu w leczeniu hormonalnym raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Hormonal therapy is appropriate treatment for allstages of estrogen - or progesterone-receptor-containing breast cancer for which systemic therapy is indicated. Against metastatic disease, initial endocrine treatments induce survival prolongation and objective tumor shrinkage in 20-40 p.c. of all patients (40-80 p.c. of estrogen receptor-positive patients). Another 10-20 p.c. of patients will have clinically significant periods of tumor stability. No single class of hormonal agents has been shown to be consistently superior as treatment of metastatic disease, so the choice of treatment is dictated by toxicity and effects on quality of life. As adjuvant therapy of early disease, tamoxifen and oophorectomy are the only hormonal treatments prospectively shown to decrease recurrence and mortality. Future prospects for hormonal treatment include development of additional predictors of response, new classes of drugs and more selective drugs to prevent as well as to treat the disease. New clinical trial data have strengthend support for the aromatase inhibitor letrozole as an new standard for hormone therapy in breast cancer. Letrozole (Femara) is third generation aromataze inhibitor for use in postmenopausal women with hormonal-sensitive breast cancer. Letrozole was found to be at last as effective as megastrol acetate in the second-line treatment of postmenopausal women with advanced breast cancer who had failed tamoxifen therapy, according to the results of three large multicenter, randomized trials...


  2/5

  Tytuł oryginału: Radiotherapy outcomes in laryngeal cancer - a retrospective study.
  Tytuł polski: Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna.
  Autorzy: Hliniak Andrzej, Michalski Wojciech, Szutkowski Zbigniew, Jarząbski Andrzej, Laskus Zofia, Frenkiel Zofia, Osmólski Antoni, Rolski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników radykalnej radioterapii chorych na raka krtani w zależności od typowych czynników klinicznych takich jak: wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby, stopień histopatologicznego zróżnicowania, stopień sprawności chorego, lokalizacja nowotworu, poziom hemoglobiny we krwi oraz zbadanie znaczenia potencjalnych czynników rokujących takich jak: intensywność palenia papierosów oraz występowanie choroby wieńcowej i stanów pogruźliczych w płucach. Analizowano retrospektywnie informację o 372 chorych leczonych w latach 1989-1995 samodzielnie i radykalnie promieniami w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Charakterystyka materiału: 88 proc. mężczyzn, 12 proc. kobiet, wiek: 29-82 lat, zaawansowanie: T1-20 proc., T2-34 proc., T3 - 30 proc., T4 - 16 proc., przerzuty do węzłów chłonnych: 27 proc. Całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) uzyskano w 71 proc. przypadków. Wyleczenia miejscowe po 2 latach wynoszą 52 proc. (T1-T2 - 64 proc., T3-T4 - 40 porc.). Wczesne reakcje : ból w przełykaniu, zlewne zapalenie błony śluzowej i złuszczanie wilgotne odnotowano odpowiednio w 69 proc., 48 proc. i 41 proc. przypadków. Ciężkie powikłania późne stwierdzono u 19 pacjentów. Stwierdzono istotny wpływ stopnia zaawansowania klinicznego T i N oraz stopnia sprawności na ryzyko zgonu. Pacjenci w późnym stopniu zaawansowania (T3 - T4) mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu od pacjentów we wczesnym stopniu zaawansowania (T1 - T2). Ryzyko ...

  Streszczenie angielskie: Study aim. To analyze the importance of pre-treatment factors (age, sex, T, N, histological differentiation, site, Hb level, performance status) and to investigate the influence of cigarette smoking and pulmonary and cardiac diseases on treatment oucomes in laryngeal cancer patients. Material and methods. From the year 1989 until May 1995 372 consecutive patietns with cancer of the larynx were radically irradiated at the 2nd Telradiotherapy Department of The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cnacer Centre and Institute of Oncology in Warsaw (MSCMCC). Pt. characteristics - 88 p.c. men; 12 p.c. women, age: 29-82 years, stages: T1 - 20 p.c., T2 - 34 p.c., T3 - 30 p.c., T4 - 16 p.c., lymph node metastases: 27 p.c. Results. Complete response to treatment (CR) - 71 p.c. of cases. Loco-regional control after 2 years 52 p.c. (T1-T2 - 64 p.c., T3-T4 - 40 p.c.). Early reactions: pain on swallowing confluent mucositis and most skin reaction in 69 p.c., 48 p.c. and 41 p.c. of cases, respectively. Serious late complications - 19 patietns. In a majority of these cases several forms of serious damage were observed. Patietns with advanced disease (T3 - T4) present a two times higher death risk as compared to patienys in earlier stages of the disease (T1-T2). Patients with cervical node metastases also present a two times higher death risk as compared to NO cases. Patients with performance status 1 or more had a respectively three or four times hither death risk than patients with ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Czynnościowa rehabilitacja układu stomatognatycznego w leczeniu protetycznym pacjentów po operacjach nowotworów żuchwy.
  Tytuł angielski: Functional rehabilitation of the stomatognathic system in the prosthetic treatment of patients after surgery for mandibular tumours.
  Autorzy: Rolski Dariusz, Kostrzewa-Janicka Jolanta, Ciechowicz Barbara, Rusiniak-Kubik Krystyna, Śmiga-Witas Anna, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.586-593, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 19 Konferencja Nukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca dot. problemów rehabilitacji pacjentów po zabiegach resekcji żuchwy z powodu nowotworów. Leczenie protetyczne było częścią wielodyscyplinarnego postępowania zastosowanego w rehabilitacji czynnościowych zaburzeń układu stomatognatycznego. Obserwowane u pacjentów nieprawidłowe pozycje i ruchy żuchwy wymagały stopniowej rekonstrukcji okluzji, zastosowania leczniczych i korekcyjnych aparatów, szyn oraz mioterapii. Wykonanie specjalnych uzupełnień protetycznych stanowiło końcowy etap leczenia i przyczyniło się znacznie do rehabilitacji i poprawy czynności układu stomatognatycznego u tych pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The study concerned a group of patients who had undergone partial removal of the mandible as a result of the surgical treatment of tumours. Prosthetic management was part of a multidisciplinary approach to the rehabilitation of functional disturbances of the stomatognathic system. Patients presented with abnormal positions and movements of the mandible, and required gradual occlusal adjustment, the construction of therapeutic and corrective appliances and splints and also myotherapy. The construction of special prostheses comprised the final stage of the treatment, and greatly contributed to the rehabilitation and functional effectiveness of the stomatognathic system in these patients.


  4/5

  Tytuł oryginału: Nowe farmakologiczne możliwości leczenia raka piersi.
  Tytuł angielski: New drugs in breast cancer treatment.
  Autorzy: Pawlicki Maciej, Rolski Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.586, 588, 590-592, 594-596, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemioterapia, leczenie hormonalne oraz zastosowanie tzw. terapii celowanych odgrywają istotną rolę w leczeniu chorych na zaawansowanego raka sutka. Obecnie znana jest coraz większa liczba skutecznych leków, stosowanych zarówno samodzielnie, jak i w terapii skojarzonej. Celem pracy jest ocena ich skuteczności klinicznej, objawów ubocznych oraz zasady stosowania leczenia skojarzonego. Badania przeprowadzone w ostatnich latach pozwoliły ustalić rolę nowych leków w praktyce klinicznej, zmodyfikować znane uprzednio leki w celu zmniejszenia ich toksyczności, jak również zwiększyć rolę preparatów stosowanych doustnie. Skojarzenie chemioterapii z modyfikatorami odpowiedzi biologicznej może przyczynić się do poprawy rokowania u kobiet chorych na zaawansowanego raka sutka, a zwłaszcza wpłynąć na poprawę przeżyć odległych. Do najbardziej obiecującej grupy nowych cytostatyków należą leki blokujące wrzeciono mitotyczne, takie jak taksany i alkaloidy vinca (winorelbina). Doustne pochodne 5 fluorouracylu pozwalają zachować korzystne właściwości farmakokinetyczne ciągłych wlewów dożylnych bez konieczności dożylnego podawania leków. Nowo opracowane sposoby dostarczania leków w postaci liposomalnej zapewniają maksymalną biodostępność cytostatyków przy ich minimalnej toksyczności. W rozwoju nowych metod leczenia duże zainteresowanie budzą badania związane z przenoszeniem sygnałów wewnątrz komórki, zwłaszcza związane z aktywacją receptora HER2. Inne ważne badania kliniczne dotyczą ...

  Streszczenie angielskie: Cytotoxic chemotherapy, endocrine treatment and targeted therapies are important for the treatment of women with advanced breast cancer. A variety of agents are effective, alone or in combination. The clinical activity and side effects of many agents, as well as principies of using systemic treatment are reviewed. Recent advances in the systemic treatment of breast cancer include important studies on the role of new cytotoxic agents, modification of available agents to reduce side effects and the availability of oral chemotherapeutics. The combination of chemotherapy with novel biological agents may improve outcomes for women with breast cancer. The growing availability of such biological therapies given in combination with chemiotherapy may mean better survival in the future for women with advanced breast cancer. The most promising new group of cytotoxic chemotherapeutic agents are drugs that poison the mitotic spindle, such as taxanes and vinca alkaloids (vinorelbine). Oral administration of 5-Fu therapy affords the favourable pharmacokinetic feature continuous intravenous infusion, without the requirement of paraenteral infusion. Novel liposomal delivery systems allow maximum vioavailability with minimal toxicity. Evaluation of intracellular signaling pathways intitiated by HER2 activation is of major interest in the development of novel therapeutics. Other important areas under clinical development are farnelysation of various proteins, antiangiogenesis agents ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Leczenie anemii u chorych na nowotwory złośliwe.
  Tytuł angielski: Management of disease related anaemia in cancer patients.
  Autorzy: Pawlicki Marek, Rolski Janusz, Zemełka Tomasz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.654, 656, 658, 660-663, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość występuje u 50 proc. chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Wykazuje ona charakterystyczne podobieństwo do niedokrwistości chorób przewlekłych. Nie tylko wpływa negatywnie na jakość życia chorych na nowotwory, ale może mieć również niekorzystny wpływ na wyniki leczenia. Dlatego też leczenie anemii jest istotnym elementem leczenia podtrzymującego. Przetoczenie krwi jest szybkim i skutecznym sposobem wyrównania anemii, lecz noże powodować różne powikłania. Erytropoetyna (EPO) jest alternatywną, skuteczną i bezpieczną metodą leczenia anemii. Na podstawie badań klinicznych ustalono rekomendację do leczenia EPO pacjentów, u których poziom hemoglobiny jest niższy niż 10 g/dl. Optymalną dawkę EPO ustalono na 150 j/kg 3 razy w tyg., podawaną podskórnie przez minimum 4 tyg. U pacjentów, którzy nie odpowiadają pozytywnie na tę dawkę należy rozważyć możliwość jej eskalacji. Jeżeli po 6-8 tyg. nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi na leczenie, kontynuowanie terapii nie wydaje się celowe. W następnym etapie leczenia dawka EPO powinna być utrzymana na poziomie umożliwiającym utrzymanie poziomu hemoglobiny 12 g/dl. Głównym wskazaniem do podawania EPO w onkologii jest anemia spowodowana chemioterapią pochodnymi platyny. Również 50-75 proc. chorych na szpiczaka i chłoniaki nieziarnicze o niskim stopniu złośliwości odpowiada pozytywnie na leczenie EPO. Z tego powodu opierając się zarówno na przesłankach klinicznych, jak i ekonomicznych EPO powinno być ...

  Streszczenie angielskie: Cancer related anaemia (CRA) is reported in 50 p.c. of cancer patients. Characteristically CRA is similar to the anemia of chronic diseases. Anaemia not only deteriorates the quality of life but has an adverse influence of the treatment outcome. Therefore, the treatment of anaemia is very important in supportive therapy. Blood transfusion is fast and efficient in the treatment of anaemia but it may cause various transfusion-related complications. Erytropoietin (EPO) provides an attractive and safe alternative in the therapy of cancer relted anaemia. The guideline panel found good evidence to recommended the use of EPO as a treatment option for patients with a hemoglobin level bellow 10 g/dl. Good evidence from clinical trials supports the use of subcutaneous EPO 150 u/kg thrice a week for a minimum of 4 weeks. Dose escalation should be considered for those not responding to the initial dose. In the absence of response, continuing EPO beyond 6 to 8 weeks does not appear to be beneficial. EPO should be titrated once the hemoglobin concentration reaches the level of 12 g/dl. The main indication for EPO therapy in oncology is anaemia following administration of platinum - containing regions. Anaemia in multiple myeloma and low-grade lymphoid malignancies responds to EPO therapy in as many as 50-75 p.c. of patients. This is why, based on both clinical and economic grounds, EPO should be considered a preferred alternative to transfusion, especially in patients who are ...

  stosując format: