Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Postępy w otolaryngologii
Opracowanie edytorskie: Chodynicki Stanisław (przedm.), Rogowski Marek (red.).
Źródło: - Wrocław, Triangulum M.B.P. 2002, 150 s. : il., tab., bibliogr. [przy ref.], 24 cm. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi


  2/19

  Tytuł oryginału: Utrata heterozygotyczności w nowotworach głowy i szyi
  Autorzy: Walenczak Izabela, Rogowski Marek, Pepiński Witold, Skowrońska Małgorzata, Sieśkiewicz Andrzej
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.40-44, tab., bibliogr. 15 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiaru DPOAE w ocenie czynności ślimaka u pacjentów z szumem usznym i prawidłowym słuchem
  Autorzy: Bartnik Grażyna, Rogowski Marek, Fabijańska Anna, Raj-Koziak Danuta, Borawska Beata
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.111-114, il., bibliogr. 15 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/19

  Tytuł oryginału: Ocena echokardiograficzna zmian w układzie krążenia w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Echocardiographic findings in patietns with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kaczor Sławomir W., Krzemińska-Pakuła Maria, Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Reumatoidalne zapalenie stawów (rzs) jest układową chorobą tkanki łącznej z możliwym zajęciem układu krążenia. Dotychczasowe doniesienia dostarczają rozbieżnych danych określających charakter nieprawidłowości kardiologicznych zależnych od rzs, zwłaszcza u pacjentów z wykluczoną współistniejącą chorobą układu krążenia. Celem obecnej pracy było określenie charakteru i nasilenia nieprawidłowości uchwytnych w badaniu echokardiograficznym u pacjentów z rzs bez rozpoznawanej uprzednio choroby serca. Metodyka: 75 pacjentów z potwierdzonym według kryteriów ARA rzs (średni czas trwania 10 lat), bez rozpoznawanej uprzednio choroby układu krążenia (19 mężczyzn, 56 kobiet) w wieku 52 ń 11 (23-72 lat) oraz dobrana demograficznie grupa kontrolna, została poddana pełnemu przezklatkowemu badaniu echokardiograficznemu z oceną przepływów wewnątrzsercowych metodą Dopplera. Wyniki: Nieprawidłowy echokardiogram występował częściej u pacjentów z rzs niż w grupie kontrolnej (61 proc. vs. 5 proc.; p 0,001). Średni wymiar rozkurczowy prawej komory był większy u pacjentów z rzs (2,22 ń 0,52 vs. 1,95 ń 0,35 cm), ponadto obserwowano istotnie statystycznie częściej dysfunkcję rozkurczową (zaburzenia relaksacji - 21 proc. sv. 0 proc.) oraz zmiany zastawkowe serca (52 proc. vs. 5 proc.). Obserwowano tendencję do częstszego występowania odcinkowych zaburzeń kurczliwości w grupie chorych na rzs (16 proc. vs. 0 proc.) przypodobnej frakcji wyrzutowej. Nie wykazano ...

  Streszczenie angielskie: Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic disease affecting mainly the skeletal system, but also involivng many organ systems and is frequently accompanied by cardiac alterations. However, there is coniderable disagreement concerning the prevalence of cardiac abnormalities in patietns with RA. The purpose of the present study was to determine the nature and extent of cardiac involvement in RA patients without previous diagnosis of cardiac disease, using transthoracic Doppler echocardiographic examination. Methods: 75 rheumatology clnic outpatients (19 man, 56 women), aged 52 ń 11 (23-72 years) with RA without previously known heart disease were studied and compard with demographically matched control group. All patietns were in sinus rhythm and mean RA duration was 10 years. Standard 12-lead ECG, standard 2-D, M-mode, complete Doppler echocardiographic examination and clinical assessment were carried out on each subjects. Results: Echocardiographic abnormalities were found more frequently in RA patietns than in controls (61 p.c. vs. 5 p.c.; p 0.001). The following findings were significantly more prevalent in RA patietns: left ventricular diastolic dysfunction (abnormal relaxation, 21 p.c. vs. 0 p.c.), valvular abnormalities (52 p.c. vs. 5 p.c.) and the right ventricular dimension was larger in RA patients (2.22 ń 0.52 vs. 1.95 ń 0.35 cm). There was a trend toward more frequent regional wall motion abnormalities in RA group (16 p.c. vs. 0 p.c.), without ...


  5/19

  Tytuł oryginału: Rola potasu i zaburzeń gospodarki potasowej u pacjentów leczonych kardiologicznie.
  Tytuł angielski: Electrolyte balance abnormalities and potassium supplementation in patietns with cardiovascular disease.
  Autorzy: Rogowski Waldemar, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.57-60, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie znaczenia potasu w homeostazie ogólnoustrojowej, jak również problemów zaburzeń elektrolitowych oraz wskazań do suplementacji potasu u pacjentów leczoncyh z przyczyn kardiologicznych, zwłaszcza z niewydolnością krążenia i nadciśnieniem tętniczym. Niektóre grupy leków, szczególnie inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, mogą powodować znaczny wzrost poziomu potasu w surowicy; jednocześnie niektórzy chorzy, mimo sotsownaia inhibitorów ACE, wymagają podawania preparatów potasu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to show the significance of potassium serum level and its supplementation in patients treated for cardiovascular disease, particularly congestive heart failure and hypertensio. Angiotensin converting enzyme inhibtors and diuretics may induce significant changes in potassium level, and even patietns treated with treated with "potassium saving" diuretics may require the correction of electrolyte changes by potassium supplements.


  6/19

  Tytuł oryginału: Ocena ultrastruktury błony śluzowej fałdów głosowych u pacjentów z presbyphonią.
  Tytuł angielski: Evaluation of the ultrastructure of the vocal folds mucosa in patients with presbyphonia.
  Autorzy: Kosztyła-Hojna Bożena, Andrzejewska Anna, Rogowski Marek, Pepiński Witold
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.239-243, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi Wigry 25-27.05. 2001
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano ultrastrukturę błony śluzowej fałdów głosowych u 50 pacjentów w wieku podeszłym. Materiał do badań stanowiły wycinki z krtani uzyskane metodą autopsji oraz materiał pooperacyjny po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka zachyłka gruszkowatego przy niezmienionych strukturach głosowych. Ultrastrukturę błony śluzowej badano w mikroskopie elektronowym transmisyjnym OPTON 900-PC. W grupie kontrolnej stwierdzono nabłonek wielowarstwowy płaski z pofałdowaniem błony podstawnej, nieliczne włókna kolagenu w podścielisku. Zaburzenia głosu występujące w presbyphonii są uwarunkowane zmianami morfologicznymi nabłonka, błony podstawnej i podścieliska błony śluzowej fałdów głosowych. Destrukcja komórek nabłonka z nasilonym zwyrodnieniem wodniczkowym i poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych świadczyły o obrzękowej postaci presbyphonii. Wzrost liczby włókienek kolagenu, zwyrodnienia wodniczkowe fibroblastów z poszerzeniem szorstkiej sieci śródplazmatycznej oraz zwiększenie ilości naczyń krwionośnych w podścielisku przemawiały za atroficzną postacią presbyphonii.

  Streszczenie angielskie: Ultrastructure of the vocal folds mucosa was evaluated in 50 elderly patients. Study material included larynx specimens obtained from autopsy and postoperative material after the total laryngectomy due to the cancer of recessus piriformis with unchanged vocal folds. The ultrastructure of tunica mucosa was evaluated by means of the transmission electron microscopy with the use of Opton 900-PC microscope. In the control group the multilayer flat epithelium was found with the folded basal membrane, a large number of pericytes, scarce collagenous fibres in the stoma. The voice disturbances which occur during presbyphonia are conditioned by morphological changes in the epithelium, the basal membrane and the stroma of the vocal folds mucosa. Destruction of the epithelium cells with the enhanced vacuolar degeneration and enlarged intercellular spaces indicated oedemic character of presbyphonia. An increased number of collagenous fibres, vacuolar degeneartion of fibroblasts with enlarged granural endoplasmic reticulum and an increased number of blood vessels in the stoma suggested an atrophic form of presbyphonia.


  7/19

  Tytuł oryginału: Współczesna rola badań scyntygraficznych w diagnostyce i ocenie skuteczności radioizotopowego leczenia chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Contemporary role of scintigraphy in the diagnostics of thyroid diseases and evaluation of efficacy of radioiodine therapy.
  Autorzy: Jurgilewicz Dorota H., Rogowski Franciszek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.88-99, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono krótki rys historyczny i omówiono dzisiejsze zastosowanie badań scyntygraficznych tarczycy. Zwrócono uwagę na właściwe wskazania i prawidłową interpretację wyników rutynowych badań scyntygraficznych oraz omówiono przydatność we współczesnej diagnostyce tyreologicznej badań scyntygraficznych wykorzystujących takie znaczniki, jak: 111In-octreoscan, 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA, 18FDG oraz znakowane przeciwciala przeciwnowotworowe. Na wybranych przykładach badań scyntygraficznych omówiono przyczyny błędów interpretacyjnych i pokazano zalety scyntygraficznej oceny skuteczności terapii jodem promieniotwórczym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a short historical outline and contemporary use of scintigraphic studies of thyroid gland. Appropriate recomendations and correct interpretations of the results of rutine thyroid scans and the usefulness of other scintigraphic studies with 111In-octreoscan, 99mTc-MIBI, 99mTc-DMSA, 18FDG and radiolabeled monoclonal anti-carcinoembryonic antigen antibodies were discussed in the light of the present thyroid diagnostic studies. Particular attention was paid to the dependence of the scintigraphic thyroid images upon the thyroid-stimulating hormon (TSH) level in the patient's serum. The chosen examples of scintigraphic studies show the advantages of scintigraphic evaluation of efficacy of radioiodine therapy. The most often mistakes of the scintigraphy interpretations were showed.


  8/19

  Tytuł oryginału: Kiedy objawy psychiczne maskują choroby ciała
  Autorzy: Morrison James
  Opracowanie edytorskie: Rogowski Krzysztof (tł.).
  Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 235, [1] s. : tab., bibliogr. s. 226-228, 21 cm. - Tyt. oryg. When psychological problems mask medical disorders
  Sygnatura GBL: 735,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/19

  Tytuł oryginału: Zaburzenia hemodynamiczne podczas pomostowania trzech naczyń wieńcowych bez krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł angielski: Haemodynamic changes during off-pump three vessels coronary grafting.
  Autorzy: Lango Romuald, Szyndler Krzysztof, Siebert Janusz, Anisimowicz Lech, Rogowski Jan, Mroziński Paweł
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.86-90, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu zmiany pozycji serca i niedokrwienia na hemodynamikę podczas wszczepiania poszczególnych pomostów wieńcowych. Do badania zakwalifikowano 9 chorych, u których wykonywano pomostowanie trzech naczyń wieńcvowych (LAD, Mo i RDP) bez krążenia pozaustrojowego. Serce stabilizowano stabilizatorem Octopus II. Wszyscy chorzy otrzymywali w premedykacji beta-blokery. U wszystkich chorych wykonywano pomiary hemodynamiczne metodą termodylacji: po otwarciu mostka, po ułożeniu serca do pomostowania, 1 minutę przed zakonczeniem niedokrwienia w zakresie LAD, Mo i RDP, a także 20 i 60 minut po wykonywaniu ostatniego zespolenia dystalnego. Porównano parametry hemodynamiczne w poszczególnych punktach czasowych z parametrami zmierzonymi i wyliczonymi po otwarciu mostka oraz parametry po ułożeniu serca i pod koniec niedokrwienia dla każdego z zespalanych naczyń. Analizę statystyczną wykonano stosując test Wilcoxona dla zmiennych sparowanych. Po zmianie pozycji serca do zaopatrywania wszystkich trzech naczyń obserwowano spadek wskaźnika sercowego znacznie poniżej dolnej granicy normy. Stosunkowo niewielkie obniżenie średniego ciśnienia tętniczego związane było ze znacznym wzrostem oporu obwodowego. Pod koniec okresu zamknięcia poszczególnych naczyń wieńcowych nie obserwowano dalszego obniżenia wskaźnika sercowego w porównaniu do wartości po zmianie położenia serca.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to assess effects of heart positioning, stabilization and ischaemia on haemodynamics during revascularisation of LAD, Mo and RDP in 9 patients scheduled for off-pump vessels grafting. Stabilization of the heart was achieved with "OCTOPUS II" stabilizer. All patients received 12,5 - 25 mg of metoprolol and 2 mg lorazepam one hour before surgery. After induction, thermodilution catheter was introduced and cardiac output was measured at following points: (1-baseline values) after opening the sternum, 30 seconds after positioning and stabilization of the heart for surgery on: LAD (2), Mo (4) and RDP (6), one minute before releasing clamp from LAD (3), Mo (5) and RDP (7), 20 (8) and 60 (9) minutes after last distal anastomosis. Haemodynamic parameters were compared to the baseline-values. End-ischaemic parameters for each vessel were compared with values obtained after heart positioning. Statistical analysis was performed with Wilcoxon - signed rank test. Significant fall of cardiac index was observed after heart positioning. Mean arterial blood pressure did not fall below 70 mm Hg. Heart rate remained unchanged, systemic vascular resistance significantly increased. There was no further impairment of cardiac index at the end of ischemic period.


  10/19

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.


  11/19

  Tytuł oryginału: Wpływ immunoneutralizacji cząsteczek adhezyjnych (integryny CD11a, CD18 oraz immunoglobuliny ICAM - 1) na przepuszczalność bariery pęcherzykowo-włośniczkowej w przebiegu ostrego doświadczalnego uszkodzenia płuc u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Skiba-Choińska Iwona Anna, Rogowski Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medycyny Nuklearnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20550

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  12/19

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników rewaskularyzacji chirurgicznej mięśnia sercowego z oraz bez użycia krążenia pozaustrojowego u chorych z upośledzoną kurczliwością lewej komory : praca doktorska
  Autorzy: Kasper Keita Luther, Rogowski Jan (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku
  Źródło: 2002, [4], 90 k. : il., tab., bibliogr. 152 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/19

  Tytuł oryginału: Ocena wyników rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy promieniowej, tętnicy piersiowej wewnętrznej i żyły odpiszczelowej : praca doktorska
  Autorzy: Jagielak Dariusz, Rogowski Jan (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Kardiologii, Klinika Kardiochirurgii w Gdańsku
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20675

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/19

  Tytuł oryginału: The effects of radioiodine therapy on peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with Graves' disease. Preliminary report.
  Autorzy: Turowska Magdalena D., Turowski Dariusz, Wysocka Jolanta, Rogowski Franciszek
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.35-38, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Treatment of Graves' disease patients with radioactive iodide (131I) is becoming the standard therapy in an increasing group of cases but can induce alterations in immune response, like increasing levels of thyroid autoantibodies, and, in part, exacerbation of ophthalmopathy. The aim of this study was to assess the changes in peripheral blood (PB) lymphocyte subpopulations after 131I treatment of patients with Graves' disease. Material and methods: The study was carried out in a group of 30 patients with Graves' disease (23 f; 7 m) 49.5 ń 10.0 years of age, 26 with different subjective ocular signs like gritty sensation, increased lacrimation, orbital pain, and exophthalmos. PB lymphocyte subsets were analysed by cytofluorometry, serum concentration of TSH and fT4 were evaluated before and 6 weeks after radioiodine treatment. Results: After 131I treatment a signficant increase in CD3+, CD4+, CD3+HLA-DR+ and a decrease in CD19+ percentages of lymphocyte subsets were found in comparison with the initial evaluation. No significant changes in percentage of CD8+ and NK (CD3-CD16+ CD56+) cells were observed during this study. A significant increase in TSH and a slight decrease in fT4 concentration took place in the 6th week after 131I appliation. The patients without subjective improvement of ocular signs during the therapy initially had a percentage of CD3+, CD8+ lymphocytes which was signficantly lower compared with those with regression of ocular signs observed after 131I treatment. Conclusions: The changes in PB lymphocyte caused by 131I treatment of Graves' disease confirm the involvement of acquired cellular immunity after radiation damage of the thyroid gland...


  15/19

  Tytuł oryginału: E-selectin, L-selectin, ICAM-1 and IL-6 concentrations changes in the serum of patients with hyperthyroidism in the early period of radioiodine I-131 therapy.
  Autorzy: Jurgilewicz Dorota H., Rogowski Franciszek, Łebkowska Urszula, Citko Anna, Jaroszewicz Ewa, Parfieńczyk Adam
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.39-42, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: among cytokines-interleukins: -6 and -8 (IL-6, IL-8) and E-selectin (E-sel.), L-selectin (L-sel.) and intercellular cell adhesion molecue-1 (ICAM-1) are the most important links in the initiation of the inflammatory process. Taking into account that the inflammatory process is te basic stage of effective radioiodine therapy, we tried to compare the behaviour of the initial inflammatory factors in the early period of I-131 therapy (RAI) of hyperthyroidism. The aim of the study was to estimate the behaviour of IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin concentrations in the serum of patients with hyperthyroidims before and during I-131 therapy. Material and methods: The gorups of 26 patients with Graves' diseases (GD) and 18 patients with toxic nodula goiter (TNG), aged 34-77, were studied. Control group (C) consisted of 10 healthy volunteers. For estimation of thyroid function serum concentrations of TSH, free T4 and free T3 were measured by IRMA or RIA kits (Polatom, Poland). IL-6, ICAM-1, E-selectin and L-selectin serum concentrations were determined using ELISA method by Bender kits (USA). Blood samples for all estimations were taken 1-12 days before and in 6th week after I-131 administration. Treatment dose of radioiodine was calculated, basing on modified equation for absorbed dose. Results: Compared to control, no statistical differences in the level of E-selectin (C - 44.4 ń 11 ng/ml) and L-selectin (C - 842 ń 168.9 ng/ml) were observed before treatment in the patients with GD (E-sel. - 59.8 ń 19.6 ng/ml; L-sel-1288.2 ń 273.5 ng/ml) and with TNG (E-sel...


  16/19

  Tytuł oryginału: Rola hormonoterapii indukcyjnej u chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi - szanse dla leków nowej generacji?
  Tytuł angielski: The role of neoadjuvant hormonotherapy in patients with locally advanced breast cancer - is that a chance for agents of new generation?
  Autorzy: Rogowski Wojciech, Wełnicka-Jaśkiewicz Marzena
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.676, 678-680, 682, 684-685, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich dekadach notuje się postęp we wczesnym rozpoznawaniu raka piersi, związany przede wszystkim z rozpowszechniemiem badań przesiewowych oraz wzrostem świadomości społeczeństwa. Mimo to w Europie ok. 10-30 proc. raków piersi wykrywa się w stopniu określanym jako miejscowo zaawansowany. Postępowanie w miejscowo zaawansowanym raku piersi ulegało zmianie w ciągu ostatniego stulecia. Na początku XX w. nieomal u wszystkich chorych na raka piersi leczeniem z wyboru byla radykalna amputacja. Niezadowalające wyniki leczenia chirurgicznego chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi stanowiły uzasadnienie dla podjęcia prób radioterapii. Liczne dane wskazują, że u wielu chorych w stadium miejscowego zaawansowania już w momencie rozpoznania obecne są subkliniczne ogniska przerzutowe. Obserwacja ta stanowiła uzasadnienie do podjęcia w tej grupie chorych prób leczenia systemowego: chemioterapii i hormonoterapii w skojarzeniu z metodami miejscowymi. W efekcie obecnie leczenie miejscowo zaawansowanego raka piersi rozpoczyna się najczęściej od podania kilku cykli chemioterapii lub u osób w starszym wieku - od hormonoterapii. Najczęściej stosowanym preparatem hormonalnym u chorych na raka piersi jest lek antyesterogenowy - tamoksyfen. W ostatniej dekadzie nastąpił znaczny postęp w badaniach klinicznych nad nowymi, działającymi wybiórczo, niesteroidowymi inhibitorami aromatazy III generacji. Preparaty te są bardziej skuteczne od wcześniej stosowanych leków, towarzyszy im także znacznie mniej objawów niepożądanych...

  Streszczenie angielskie: The management of locally advanced breast cancer ((LABC) hs changed considerably during this century. Based on the work of Halsted, radical mastectomy waw established as the principal standard treatment for breast cancer at the turn of the 20th century. Subsequent reports have consistently demonstrated poor results of radical mastectomy in LABC patients. In consequence, radiation therapy used as a sole modality or as an adjubct to surgery assumed a more prominent role in the mnagement of these patients. More recently, a systemic therapy as an adjunct to locoregional modalities became the standard of care in the majority of LABC patients. Currently most patients with LABC are treated with primary chemotherapy or, especially in eldery patients, with hormonal agents. Tamoxifen has been the treatment of choice in that group of patients until selective aromatase inhibitors were introduced. These compounds were found to be more active than tamoxifen in metastaic breast cancer and in LABC. Most recently, a remarkable activity of novel class of agents, selective estrogen receptor modulators (SERM) has been demonstrated. The aim of this paper is to review the role of primary hormonotherapy in LABC patients with the potential, focus on recently introduced hormonal agents.


  17/19

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja złamanego dalszego końca piszczeli.
  Tytuł angielski: Reconstruction of broken distal end of the tibia.
  Autorzy: Osemlak Jerzy, Dybiec Ewa, Rogowski Błażej, Osemlak Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.173-178, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 31 Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Warszawa 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 12-letniego chłopca leczonego w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie z powodu nietypowego, skomplikowanego, kompresyjnego złamania dalszych nasad i przynasad kości podudzia. Uzupełnienie diagnostyki obrazowej o przestrzenną tomografię komputerową (3D) pozwoliło na dokładną ocenę zmian pourazowych i przeprowadzenie właściwego leczenia. Uzyskano odtworzenie prawidłowych stosunków anatomicznych i pełny zakres funkcji kończyny.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the case of a 12-year-old boy treated because of untypical, complicated, compression fracture of distal crural epiphyses and metaphyses in the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in Lublin. Radiological diagnostics completed with tree-dimensional computer tomography made precise evaluation of post-traumatic injuries and application of appropriate treatment possible. Correct anatomical relations and full range of limb's function were obtained.


  18/19

  Tytuł oryginału: Częstość występowania zaburzeń pozaślimakowych słuchu u pacjentów z szumem usznym.
  Tytuł angielski: Frequent occurance of retrocochlear pathologies in patients with unilateral tinnitus.
  Autorzy: Raj-Koziak Danuta, Bartnik Grażyna, Kochanek Krzysztof, Fabijańska Anna, Borawska Beata, Rogowski Marek
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.129-134, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/19

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności badania adaptacji słuchowej metodą ABR MLS w diagnostyce pacjentów z jednostronnym szumem usznym.
  Tytuł angielski: Possibility of application auditory adaptation using ABR MLS in patients with unilateral tinnitus.
  Autorzy: Raj-Koziak Danuta, Kochanek Krzysztof, Bartnik Grażyna, Fabijańska Anna, Borawska Beata, Rogowski Marek
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.141-147, il., tab., bibliogr. [7] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: