Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGALA
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Zadania pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej wobec pacjenta objętego opieką zespołu lekarza rodzinnego w opinii członków zespołu lekarza rodzinnego.
Tytuł angielski: Conditioning of community nurse duties towards the patient treated by family doctor - the opinion of family doctor staff members.
Autorzy: Rogala-Pawelczyk Grażyna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.870-876, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Zespół lekarza rodzinnego stanowi zasadnicze ogniwo podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W jego skład wchodzą m.in. pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, realizujące zadania zgodnie z przyjętym planem działania wynikającym z potrzeb zdrowotnych pacjentów i podopiecznych zespołu. W obszarze działania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych znajdują się ludzie w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. W pracy przedstawiono fragment badań dotyczących obszaru i zakresu działania pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w zespole lekarza rodzinnego. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu zadań zawodowych pielęgniarek w zespole lekarza rodzinnego, czynników organizacyjnych ułatwiających oraz utrudniających realizację zadań pielęgniarki środowiskowowo-rodzinnej. Badaniem objęto kilkadziesiąt pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i lekarzy rodzinnych w zespole lekarza rodzinnego na terenie kraju. Badanie przeprowadzono w miesiącach styczeń - kwiecień 2001. Zastosowano 2 kwestionariusze ankiety: dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz lekarzy rodzinnych. Dokonano również analizy dokumentacji medycznej prowadzonej w zespole lekarza rodzinnego. Uzyskane informacje pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 1) do czynności wykonywanych przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne należą współudział w diagnozowaniu i leczeniu, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, realizacja programu terapeutycznego i pielęgnacyjnego; 2) czynnikami ułatwiającymi realizację zadań są m.in. posiadane kwalifikacje, jasno określony zakres zadań, podzial pracy oraz wyposażenie w sprzęt...

  Streszczenie angielskie: The team of family doctor is the main link in the basic health care. It consists of community nurses who work according to the plan specifying the health needs of patients. Community nurses fulfil the needs of patients of various age and health conditions. The paper presents a part of studies on the area and activities of community nurses working in the team of family doctor. An attempt was made to answer the following questions: what are the duties of community nurse, what factors make it easy to fulfil the duties and what factors make the work more difficult? The study comprised a few dozen of community nurses and family doctors all over the country. It was carried out from January to April 2001. Two questionnaires were used for community nurses and for family doctors. Medical documentation was also analysed. It gave answers to problem questions: duties of community nurses include: co-operation in diagnosing and treatment, health promotion and education, fulfilment of therapeutic and nursing programme, factors which help to realise the programme include: qualifications, clearly stated duties, equipment, factors which make the work difficult comprise: lack of staff poor salary, legislation problems, difficulties in self-development, lack of co-operation from patients and their families. No differences in the opinion of both groups on the duties of community nurses were noticed.


  2/24

  Tytuł oryginału: Różnorodny obraz przewlekłej niedoczynności kory nadnerczy - trzy przypadki kliniczne.
  Tytuł angielski: Various image of primary adrenal cortex insufficiency - there clinical cases.
  Autorzy: Lisiewicz-Jakubaszko Justyna, Rychlik Magdalena, Rogala Krzysztof
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.79-82, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona, cisawica) jest trudna do rozpoznania przez swój stopniowy i powolny rozwój oraz brak charakterystycznych objawów klinicznych w początkowym okresie. Może prowadzić do stanu ostrego zagrożenia życia pod postacią przełomu nadnerczowego. W niniejszym artykule autorzy chcą podkreślić fakt, istnienia poważnych trudności diagnostycznych u chorych z istniejącymi już i rozpoznanymi chorobami autoagresyjnymi. U tych chorych, pomimo braku charakterystycznych objawów i typowego wyglądu, wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunku niedoczynności kory nadnerczy.

  Streszczenie angielskie: Primary adrenal cortex insufficiency (Addison disease) develops gradual, slov and asymptomatic, discloses very vilent during metabolic stress or injury. In this way Addison disease is hard to diagnose and can be very dangerous for human life. Authors want to pay attention to diagnostic difficulties of Addison disease in patients with another autoimmune diseases. Although no characteristic symptoms and none of typical appearance are observed in this patients, it is necessary to keep adrenal cortex insufficiency diagnostic.


  3/24

  Tytuł oryginału: Endotelina-1 i bradykinina w popłuczynach nosowych u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Endothelin-1 and bradykinin in nasal lavage fluid of tree pollen allergic patients.
  Autorzy: Gawlik Radosław, Rogala Barbara
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.11-17, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergiczny nieżyt nosa należący do najczęstszych chorób dróg oddechowych rozwija się przy zaanagażowaniu zakończeń nerwowych obecnych w śluzówce nosa. Jednym z takich związków jest endotelina (ET-1). Celem badań była ocena zaangażowania endoteliny-1 w patomechanizm pyłkowicy wywołanej alergią na pyłki drzew. Badaniem objęto 16 chorych w wieku 25,5 ń 3,3 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono alergenową donosową próbę prowokacyjną oraz płukanie nosa. 10 spośród badanych poddano przedsezonowej swoistej immunoterapii przy użyciu szczepionki Allergovit (Allergopharma, Niemcy), u 6 chorych zastosowano leczenie objawowe. W uzyskancyh przed rozpoczęciem leczenia i na początku sezonu pylenia popłuczynach oznaczono stężenia endoteliny-1 oraz bradykininy. Przyrost stężenia bradykininy w wydzielinie nosowej po prowokacji był u chorych odczulanych zdecydowanie mniejszy niż u leczonych objawowo i wynosił odpowiednio 509,4 ń 110,4 przed i 942,9 ń 234,89 pg/ml po prowokacji alergenem wobec 417,8 ń 100,4 i 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). Obserwowano spadek stężenia ET-1 w popłuczynach nosowych u osób odczulanych. Oznaczone stężenia ww. peptydów wskazują na ich zaangażowanie w patomechanizm sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Hay fever is one of the most frequent upper airway diseases. The nasal epithelium is considered to play and active role in the allergic inflammation through its capacity to synthesize and release a wide range of cytokines and mediators. One substance ofp otential relevance in this regard is endothelin (ET). We postulated that ET-1 could contribute to pathomechanism of seasonal allergic rhinitis. THe aim of this study was to demonstrate release of this peptide and bradykinin into the nasal lavage fluid (NLF) of tree pollen allergic patients in response to allergen challenge. 16 subjects aged 25,5 ń 3,3 years with clinical history of tree pollen allergic rhinitis participated in the study. Nasal allergen provocation with following lavage was performed in all subjects. Ten of them were hyposensitized preseasonally by allergic vaccine Allergovit (Allergopharma, Germany). SIx patients received treatment with antihistamines, cromoglicates or steroids. Bradykinin and endothelin-1 in the nasal secretion were assayed before starting immunotherapy and early during tree pollen season. Increase in concentration of bradykinin in nasal lavage fluid from hyposensitized patients were significantly lower than from second group, 509,4 ń 110,4 before 942,9 ń 234,89 pg/ml after allergen provocation versus 417,8 ń 100,4 and 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). We noticed lower concentration of ET-1 in NLF of hay gever patietns, 17,5 ń 3,9 versus 13,9 ń 2,7 pmol/ml. We conclude that bradykinin and endothelin-1 could be involved in the pathogenesis of hay fever.


  4/24

  Tytuł oryginału: sFas nie jest markerem chorób atopowych.
  Tytuł angielski: Soluble Fas is not a marker of atopic diseases.
  Autorzy: Żegleń Sławomir, Rogala Barbara, Zbraniborski Tomasz
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.49-54, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rola antygenów należących do nadrodziny receptorów związanych z czynnikiem martiwicy guzów w patofizjologii atopii pozostaje niejasna. Antygeny te; w tym systemreceptorowy Fas (APO-JI/CD95) są ściśle związane z przekazywaniem sygnału apoptozy. Istnieją dane wskazujące na obniżone stężenia formy rozpuszczalnej antygenu Pas (sFas) u chorych atopowych. Celem pracy była ocena sFas u chorych z różną fenotypową manifestacją atopii. Do badań włączono 56 chorych atopowych w tym: 21 pacjentów chorych na atopową, epozodyczną astmę oskrzelową, 20 chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa, 15 chorych na atopowe zapalenie skóry o łagodnym stopniu nasilenia. Grupę kontrolną (K) stanowiło 17 zdrowych osób. Steżenie sFas oznaczano metodą immunoenzymatyczną, a stężenie całkowitego i swoistych IgE (u części badanych) metodą immunofluoerscencyjną. Stężenie sFas we wszystkich grupach chorych było porównywalne (mediana, AS - 9000 pg/mL vs SANN - 9100 pg/mL vs AZS - 8800 pg/mL). Nie stwierdzono także znamiennej statystycznie zależności pomiędzy stężeniem sFas a stężeniem całkowitego i swoistych IgE w żadnej z analizowanych grup chorych. Reasumując, nie wykazano, aby sFas była cechą różnicującą dla chorób atopowych.

  Streszczenie angielskie: The importance of molecules belonging to TNF (tumor necrosis factor)/NGF (nerve growth factor) receptor superfamily in the pathophysiology of atopic disorders is still unclear. The decrease of soluble Fas (sFas/sCD95) concentration - interacting basic signals controlling cell death activation - associated with inhibition of apoptosis processes in atopic constitution is postualted. The aim of the study was to evaluate teh sFas concentration in respiratory atopic disorders and in atopic dermatitis. The study included 56 atopic subjects: 21 patients with mild atopic bronchial asthma, 20 patients with seasonal rhinitis and 15 with mild atopic dermatitis. Control group consisted of 17 healthy donors. The enzyme immunoassay was used for quantitative determination of soluble Fas in human plasma and enzyme fluoroimmunoassay set for quantitative determination of total and specific IgE. There was no difference in sFas concentration between the control group and asthmatics, patients with seasonal rhinitis or subjects with atopic dermatitis (median values - respectively: 9000 pg/mL vs 9000 pg/mL or 9100 pg/mL or 8800; p 0.05). No significant relationship between sF as and specific or total IgE was observed. sFas molecule should not be considered as a narker of atopic diathesis and as a distincive factor of respiratory atopic disorders or atopic dermatitis.


  5/24

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - czy konieczna jest zmiana filozofii leczenia?
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - is it necessary to change treatment philosophy?
  Autorzy: Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.283-289, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/24

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wybranych bakteryjnych patogenów dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Occurrence of infectious factors in the respiratory tract in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Ekiel Alicja, Friedek Daniela, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata, Rogala-Zawada Danuta, Wilk Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.11-18, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłe, bakteryjne zakażenia nasilają reaktywność oskrzeli, pogarszając przebieg i kontrolę astmy. Są przyczyną zaburzeń funkcji i struktury nabłonka oddechowego. Elementy strukturalne bakterii oraz ich toksyny nasilają uwalnianie madiatorów reakcji zapalnej (leukotrienów, histaminy, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). Podjęte przez nas badania mają na celu określenie częstości występowania w drogach oddechowych osób z astmą oskrzelową drobnoustrojów, ktore mogą mieć wpływ na jej przebieg. Najczęściej izolowano szczepy Moraxella catarrhalis (23,7 proc.). Uzyskano pojedyncze izolacje szczepów Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. Flora bakteryjna górnych dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową była bardziej różnorodna niż mikroflora dróg oddechowych osób zdrowych. Wysoki odsetek izolacji grzybów Candida u chorych na astmę oskrzelową (30 proc. w wydzielinie z drzewa oskrzelowego) stanowi wysokie ryzyko wystąpienia grzybiczych powikłań sterydoterapii wziewnej. U chorych na astmę oskrzelową wydzielina z drzewa oskrzelowego ma większą wartość diagnostyczną niż wymaz z tylnej ściany gardła.

  Streszczenie angielskie: Chronic bacterial infection intensity the reactivity of bronchi and aggravate the course and the control of asthma. They cause the disorders of both function and the structure of respiratory epithelium. Not only structural elements of bacteria but also their toxins intensify the release of mediators of the inflammatory reaction (leucotriens, histamin, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). The aim of our research is to determine the prevalence of microorganisms, which can have an influence on the course of asthma. Moraxella catarrhalis has been the most frequent isolated pathogen (23,7 p.c.) in patients with bronchial asthma. We have received only individual isolations of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae strains. Bacterial flora of the upper respiratory tract in patients with bronchial asthma has been more diverse in comparison with microflora of airways in healthy subjects. The significant percentage of Candida isolation in asthmatics (over 30 p.c. in bronchial tree secretion) poses the high risk of incidence of mycotic complications of inhaled steroids. In patients with asthma bronchial tree secretion is more valuable diagnostic material than pharynheal swab.


  7/24

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu (NO) w patogenezie pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: The role of nitric oxide (NO) in the pathogenesis of essential hypertension.
  Autorzy: Kasperska-Zając Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.39-48, bibliogr. s. 46-48, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: It is known that NO is involved in a variety of physiological functions including the regulation of blood pressure. Dysregulation of L-arginine/NOS/NO biological activity occurs in blood hypertensiosn. The present review will focus on a significance of NO in pathogenesis of essential hypertension.


  8/24

  Tytuł oryginału: Wpływ sulindaku oraz jego pochodnych na wzrost mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c.
  Tytuł angielski: The influence of sulindac and its derivatives on L1 sarcoma growth in Balb/c mice.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skurzak Henryk, Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Sommer Ewa, Skopińska-Różewska Ewa
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.21-23, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niesteroidowe leki przeciwzapalne oprócz swoich klasycznych właściwości leczniczych wykazują także działanie przeciwnowotworowe. Badania własne wykazały hamowanie odczynu neowaskularyzacji indukowanej śródskórnym podaniem myszom komórek ludzkich nowotworów, a także hamowanie produkcji czynników proangiogennych BEGF, bFGF przez sulindak i jego metabolity. We wstępnych doświadczeniach sulindak ograniczał także wzrost guzów L1 sarcoma u myszy. Cel pracy: Celem obecnej pracy była kontynuacja badań nad wpływem sulindaku i jego metabolitów, sulfonu sulindaku i sulfidu sulindaku, na rozwój mięsaka płuca (L1 sarcoma) u myszy Balb/c. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 84 wsobnych myszach Balb/c. Linię komórkową L1 sarcoma pasażowano in vivo na myszach. Po 14 dniach guzy usuwano i izolowano zawiesinę komórkową, którą wszczepiano podskórnie zwierzętom w ilości 106 komórek na wstrzyknięcie. Przez 14 kolejnych dni, podawano zwierzętom doustnie wodne zawiesiny sulindaku, sulfonu sulindaku lub sulfidu sulindaku. Myszy uśmiercano letalna dawką Morbitalu i określano masę guzów (mg). Wyniki: Wysoce istotne statystycznie zmniejszenie masy guzów obserwowano po zastosowaniu obu dawek sulindaku i sulfidu. W przypadku sulfonu sulindaku, hamowanie wzrostu guza uzyskano tylko w dawce niższej. Wnioski: Wyniki badań potwierdzają przeciwnowotowrowe działanie sulindaku i jego pochodnych. Preparaty te mogą należeć w przyszłości do grupy czynników wspomagających leczenie chorób nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Nonsteroidal antiinflammatory drugs, except their classical therapeutic properties, demonstrate the antineoplstic activity. our previous studies showed inhibition of neovascularization induced in mice by human cancer cells and the production of angiogenic factors VEGF, bFGF by tumor cells under the influence of sulindac and its metabolites. In preliminary experiments sulindac inhibited L1 sarcoma growth in mice. The aim of the study: The estimation of influence of sulindac and its metabolites, sulindac sulfone and sulindac sulfide, on L1 sarcoma growth in Balb/c mice. Material and methods: The experiments were performed on 84 inbred Balb/c mice. L1 sarcoma cell line was passaged in mice, after 14 days the tumors were removed, cells were isolated and grafted subcutaneously to mice (10**6 cells per injection). Mice were fed orally with sulindac, slindac sulfone or sulindac sulfide for 14 consecutive days. Next, the animals were killed with lethal dose of Morbital and the tumor mass (mg) was measured. Results: Sulindac and its metabolites inhibited L1 sarcoma growth in mice. Sulindac and sulindac sulfide in both doses highly significantly suppressed tumor mass. Sulindac sulfone was effective in lower dose only. Concusion: The results of our experiments confirm antineoplastic properties of sulindac and its derivaties. There preparations could be used as adjunctive factors in cancer treatment.


  9/24

  Tytuł oryginału: Współczesny porosprężysty model biomechaniczny tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Modern biomechanical poroelastic model of bone tissue. P. 2: Structure of pore space in cortical and trabecular bone.
  Autorzy: Rogala Piotr, Uklejewski Ryszard, Stryła Wanda
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.395-403, il., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnej biomechanice kości tkanka kostna jest traktowana jako porowate sprężyste ciało stałe wypełnione lepkim płynem newtonowskim (dwufazowy model porosprężysty). Tradycyjny jednofazowy model biomechaniczny tkanki kostnej nie traci swej ważności i może być uważany jako model przybliżony w stosunku do bardziej realistycznego modelu dwufazowego. Omówiono hierarchiczną biostrukturę przestrzeni porowej kości korowej i gąbczastej z wyodrębnieniem przedziałów przestrzeni porowej w ujęciu Cowina. Wskazano przykładowe zastosowania naukowo-kliniczne nowego porosprężystego modelu biomechanicznego tkanki kostnej, takie jak: osteoporotyczny proces niszczenia kości, porowate biomateriały i endoprotezy stawowe o porowatej powierzchni, elektromagnetostymulacja tkanki kostnej w rehabilitacji narządu ruchu.

  Streszczenie angielskie: In modern bone biomechanics the bone tissue is treated as a porous elastically deformed solid filled with a viscous newtonian fluid (two-phase poroelastic model). Traditional one-phase biomedical model of bone tissue is still valid and it can be considered as an approximate model in comparison with the more realistic two-phase model of bone tissue. Hierarchical biostructure of the pore space of cortical and trabecular bone is presented, including the compartements of bonepore space after Cowin. Examples of clinical amplications of the poroelastic model of bone tissue such as: osteoporosis, porus coated impalnts, bone electromagnetostimulation in rebalilitation are indicated.


  10/24

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  11/24

  Tytuł oryginału: Immunoterapia doustna jest skuteczna w leczeniu alergii - za.
  Tytuł angielski: Oral immunotherapy is effective in allergy treatment - pro.
  Autorzy: Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.64-65, bibliogr. 16 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/24

  Tytuł oryginału: Współczesny porosprężysty model biomechaniczny tkanki kostnej.
  Tytuł angielski: Modern biomechanical poroelastic model of bone tissue. P. 1: Biomechanical function of fluids in bone.
  Autorzy: Rogala Piotr, Uklejewski Ryszard, Stryła Wanda
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.309-316, il., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesny dwufazowy model biomechaniczny tkanki kostnej: porowate sprężyste ciało stałe wypełnione lepkim płynem newtonowskim, uwzględniającym biomechaniczną funkcję płynów w kości. Tradycyjny jednofazowy model biomechaniczny tkanki kostnej - ciało stałe odkształcalne sprężyście charakteryzowane modułem Younga i współczynnikiem Poissona - nie traci swej ważności i może być traktowane jako model przybliżony w stosunku do bardziej realistycznego modelu dwufazowego. Omówiono biomechaniczną funkcję fazy płynnej w kości. Przedstawono schemat biodynamiki kości uwidaczniający własności mechaniczno-adaptacyjne tkanki kostnej, własności mechano-elektryczne i elektrofizjologiczne. Istotą modelu porosprężystego kości jest przepływ jonowego płynu śródkostnego indukowany obciążeniem mechanicznym, któremu towarzyszą elektryczne potencjały deformacyjne kości SGPs.

  Streszczenie angielskie: The modern biomechanical two-phase poroelastic model of bone tissue is presented. Bone tissue is treated in this model as a porous elastically deformed solid filled with a viscous newtonian fluid. Traditional onephase biomechanical model of bone tissue, which is characterized by the Young modulus and the Poisson's coefficient, is still valid and it can be treated as an approximate model in comparison with the more realistic two-phase model of bone tissue. The biomechanical function of fluids in bone is considered. Bone biodyamics is presented in form of the scheme which illustrates the mechano-adaptive, the mechano-electric and the electrophysiologic properties of bone tissue. Essentials of the poroelastic model of bone tissue is the mechanical load induced flow of intraosseous fluid and the associated strain generated electric potenitals (SGPs).


  13/24

  Tytuł oryginału: Objawy uboczne swoistej immunoterapii - doświadczenia kliniczne.
  Tytuł angielski: Side effects of specific immunotherapy.
  Autorzy: Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.36-39, bibliogr. 17 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bezpieczeństwo i skuteczność immunoterapii swoistej została udowodniona w wielu badaniach spełniających kryterium obiektywizmu naukowego. Tym niemniej, szczepienia alergenowe, podobnie jak każde działanie medyczne, są obciążone ryzykiem występowania objawów ubocznych. Przeprowadzono ocenę częstości i stopnia nasilenia objawów ubocznych swoistej immunoterapii w oparciu o przegląd piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The efficacy and safety of the specific immunotherapy of allergic disorders is well established. However as any kind of medical management, specific allergen vaccination is burdened of the risk of adverse reactions. The paper aims to analyze the problem of side - effects during the treatment. It is concluded that immunotherapy has a low rate of adverse reactions and that maintenance immunotherapy is associated with fewer such reactions than the build-up-period.


  14/24

  Tytuł oryginału: Pleśnie jako czynniki przyczynowe alergii.
  Tytuł angielski: Moulds as causal factor of allergy.
  Autorzy: Rogala Edmund, Brzoza Zenon
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.44-47, bibliogr. 24 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przegląd piśmiennictwa dotyczy roli grzybów pleśniowych i ich zarodników w patogenezie chorób alergicznych. Oprócz danych epidemiologicznych autorzy przedstawili nowe dane dotyczące rodzajów alergenów grzybów pleśniowych i reakcji krzyżowych podkreślając trudności diagnostyczne alergii na grzyby.

  Streszczenie angielskie: This paper reviews literature data concerning the role of moulds and their spores in the patogenesis of allergic diseases. Diagnostic difficulties in allergy to moduls resulting from different allergens and different types of immune reactions to these allergens are emphasized.


  15/24

  Tytuł oryginału: Swoista immunoterapia w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Specific immunotherapy in the treatment of bronchial asthma.
  Autorzy: Rogala Barbara, Kasperska-Zając Alicja
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.37-39, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of specific immunotherapy is to inhibit the allergen-specific response in the immune system. The mechanisms and clinical efficiency of this therapeutic method has been discussed in patients with bronchial asthma.


  16/24

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu we krwi pełnej i osoczu chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Selenium concentration in plasma and whole blood in asthmatic patients.
  Autorzy: Rogala Barbara, Szczerbowski Mariusz, Żegleń Sławomir, Grzanka Alicja
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.147-150, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Selen, stanowiąc niezbędny składnik szeregu aktywnych enzymatycznie białek koniecznych do prawidłowego przebiegu odpowiedzi immunologicznej, wpływa na wiele składowych odczynu zapalnego. Jednakże prace analizujące rolę selenu w astmie oskrzelowej są nieliczne, a ich wyniki niejednoznaczne. Cel. Celem pracy była ocena stężenia selenu w osoczu i pełnej krwi chorych na astmę oskrzelową w odniesieniu do stężeń innych pierwiastków - sodu, potasu i magnezu w surowicy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 57 chorych na astmę (średnia wieku 36,4) diagnozowanych zgodnie z zaleceniami Global Strategy for Aasthma Management and Prevention oraz u 15 zdrowych osób. Kryteria włączenia stanowiły: dodatni wynik testów skórnych przynajmniej na dwa standardowe alergeny wziewne i stężenie całkowitego IgE 100 IU/mL. Stężenie selenu oznaczono metodą fluorometryczną. Jony sodowe i potasowe analizowano metodą, jonoselektywną, a magnez oznaczono metodą kolorymetryczną. Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniu selenu, a także potasu, sodu i magnezu pomiędzy analizowanymi grupami. Nie zanotowano także znamiennej zależności pomiędzy stężeniem badanych jonów. Wnioski. Badania nie potwierdzają istotnego znaczenia selenu w patogenezie astmy oskrzelowej.


  17/24

  Tytuł oryginału: Analiza rodzinnego występowania cech atopii i wybranych parameterów immunologicznych u chorych na astmę oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Features of atopy in asthmatic subjects and their parents - preliminary report.
  Autorzy: Rymarczyk Barbara, Brzoza Zenon, Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.160-163, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednoznaczna ocena podłoża genetycznego chorób atopowych jest trudna do przeprowadzenia ze względu na wysoką niejednorodność cech fenotypowych. Dane dotyczące tego zagadnienia są niejednoznaczne, a ich analiza jest aktualnym tematem badawczym. Cel. Celem badań była ocena rodzinnego występowania cech atopii u chorych z objawawmi astmy oskrzelowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 18 chorych na astmę oskrzelową, wśród których 7 osób wykazywało cechy sporadycznego alergicznego nieżytu nosa (SANN), a u pozostałych 11 - współwystępował przewlekły alergiczny nieżyt nosa (PANN). Odrębną grupę stanowili rodzice chorych (n=36). U wszystkich osób przeprowadzono badanie internistyczne, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono stężenie całkowitej IgE (tIgE), alergenowo-swoistych IgE (as IgE), IL-4, sIL-4 oraz IL-5 w surowicy. Wyniki. Wartości tIgE w grupie badanych były istotnei wyższe niż w grupie rodziców, a wartości sIgE istotnie podwyższone ( 0,07 IU/ml). Cechy atopii stwierdzono jedynie u 8 proc. rodziców (2 matek i 1 ojca). Nie stwierdzono różnic w stężeniu IL-4 między osobami chorymi i ich rodzicami, jak również między podgrupami chorych z SANN i PANN. Stężenia sIL-4 były istotnie wyższe w surowicy rodziców aniżeli w grupie badanych chorych (p=0,04), natomiast stężenia IL-5 w surowicy chorych atopowych były istotnie wyższe niż u ich rodziców (p=0,01). Wnioski. Niska ekspresja cech atopii u rodziców badanych chorych może świadczyć o recesywnym modelu dziedziczenia lub też modulującym wpływie środowiska na manifestację fenotypu atopowego.


  18/24

  Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista alergicznego nieżytu nosa jako prewencja astmy oskrzelowej - mit czy rzeczywistość?
  Tytuł angielski: Specific immunotherapy in patients with allergic rhinitis as a prevention of bronchial asthma - myth or reality?
  Autorzy: Rogala Barbara
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.64-66, bibliogr. 11 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/24

  Tytuł oryginału: Choroby weneryczne i dermatozy okolic narządów płciowych
  Opracowanie edytorskie: Brzezińska-Wcisło Ligia (red. i oprac.), Lis Anna (oprac.), Wyględowska-Kania Mariola (oprac.), Rogala-Poborska Iwona (oprac.).
  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 84 s. : tab., bibliogr. 36 poz., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 735,904

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/24

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 6: Bazy danych w Kasach Chorych : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Rogala Antoni (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 82 s. : il., tab., bibliogr. [11] poz., 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 6

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  21/24

  Tytuł oryginału: Candida albicans - czynnik przyczynowy chorób alergicznych.
  Tytuł angielski: Candida albicans - etiologic factor of allergic diseases.
  Autorzy: Kasperska-Zając Alicja, Rogala Edmund
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (4) s.170-173, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergia na grzyby z rodzaju Candida odgrywa znaczącą rolę w patogenezie chorób alergicznych oraz stanowi ważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Przedstawiony przegląd piśmiennictwa dotyczy roli Candida albicans w chorobach alergicznych.

  Streszczenie angielskie: Allergy to Candida plays a significant role in the pathogenesis of allergic diseasaes and it is an important diagnostic and therapeutic problem. The paper reviews literature dastas concerning the role of Candida albicams in allergic diseases.


  22/24

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) oraz aktywności angiogennej surowic chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Angiogenic activity and angiotensin-converting enzyme (ACE) levels in sera of lung cancer patients.
  Autorzy: Rogala Ewa, Skopińska-Różewska Ewa, Załęska Jolanta, Borowska Adamina, Demkow Urszula, Skopiński Piotr, Dziedzic Dariusz, Langfort Renata, Orłowski Tadeusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.139-142, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Proces angiogenezy jest sciśle związany z rozwojem guzów nowotworowych i tworzeniem przerzutów. Jednym z czynników regulujących neowaskularyzację jest enzym konwertujący angiotensynę - ACE (angiotensin-converting enzyme). Liczne badania wykazują znacznie niższą aktywnosć ACE w surowicach pacjentów chorych na raka płuca i podkreślają negatywne znaczenie prognostyczne tego faktu. Cel pracy: Ocena aktywności angiogennej surowic 22 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca pobranych przed zabiegiem operacyjnego usunięcia guza i 22 surowic uzyskanych od zdrowych dawców, zbadanie wpływu tych surowic na angiogenezę indukowaną jednojądrowymi komórkami krwi obowodowej zdrowych ludzi (MNC) oraz poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością aniogenną surowic a aktywnością ACE. Materiał i metody: W badaniach zastosowano test skórnej angiognezy indukowanej u myszy oraz metodę spektrofotometryczną do oznaczenia aktywności ACE w badanych surowicach. Wyniki: Wykazano istotnie niższą aktywnośc angiogenną surowic pochodzących od pacjentów z oboma typami raka płuca w porównaniu do grupy kontrolnej, a także znaczne obniżenie w badnych grupach aktywności ACE. Stwierdzono ponadto istnienie ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ACE i aktywnością angiotenną surowic chorych na raka płuca. Wnioski: Zdolność do indukowania angiogenzy przez leukocyty jednojądrowe zdrowych dawców zmniejszała się pod wpływem surowic chorych na raka płuca.


  23/24

  Tytuł oryginału: Współczesny porosprężysto-elektryczny model biomechaniczno-elektrofizjologiczny tkanki kostnej
  Autorzy: Rogala Piotr, Uklejewski Ryszard, Stryła Wiesław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.326-340, il., bibliogr. 49 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  24/24

  Tytuł oryginału: Adaptacja zawodowa pielęgniarek jako element wpływający na sprawność opieki medycznej nad pacjentem hospitalizowanym.
  Tytuł angielski: Professional adaptation of nurses as a factor influencing the efficiency of medical care for hospitalised patients.
  Autorzy: Rogala-Pawelczyk Grażyna, Parkitna Joanna, Panek Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.422-427, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adaptacja jest definiowana jako specyficzny rodzaj przystosowania człowieka do określonego środowiska. Tak przedstawiona definicja pozwala określić adaptację zawodową jako proces, w wyniku którego pracownik zostaje przygotowany do efektywnej pracy na danym stanowisku. Adaptacja zawodowa może obejmować przystosowanie pracownika do pracy zawodowej oraz do społeczności zakładowej. Procesy adaptacji zawodowej i społecznej przebiegają równolegle. Pracownik jednocześnie uczy się pełnienia roli zawodowej i społecznej w nowym miejscu pracy. Adaptacja zawodowa jest jednym z elementów zarządzania w polityce kadrowej wpływającym na efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: jakie elementy wpływają na przebieg adaptacji zawodowej pielęgniarek, jak pielęgniarki oceniają przebieg swojej adaptacji zawodowej, czy proces adaptacji zawodowej - zdaniem badanych - ma wpływ na efektywność działań medycznych realizowanych przez pielęgniarki wobec pacjentów hospitalizowanych? Badaniami, przeprowadzonymi jesienią 2000 r, na terenie kraju, objęto 120 pielęgniarek odcinkowych zatrudnionych po raz pierwszy w oddziałach zachowawczych szpitali różnego typu (bez szpitali klinicznych). Zastosowano kwestionariusz ankiety dla pielęgniarek odcinkowych. W wyniku analizy otrzymanych informacji uzyskano następujące odpowiedzi na postawione pytania problemowe: badane pielęgniarki pozytywnie oceniają przebieg adaptacji, której ...

  Streszczenie angielskie: Adaptation is defined as a specific kind of human accomodation to a particular environment. Such definition allows to describe professional adaptation as a process which prepares an employee to work effectively in a given position. Professional adaptation may comprise an employee's adaptation for professional work as well as his working community. An employee learns to perform his professional as well as social duties in a new workplace. Professional adaptation is one of the components of managament in employment policy which influences the effectiveness of operation of the health care system. In the present study the author tries to answer the following questions. What are the factors influencing the course of nurses' professional adaptation? How do nurses evaluate the course of their professional adaptation? Do nurses think that the process of professional adaptation influences the effectiveness of medical operations performed by nurses with regard to hospitalised patients? The research included 120 section nureses employed for the first time in maintenance departments of different hospitals (not including clinical hospitals). The research was conducted in the autumn of 2000 in the whole country. A questionnaire for section nurses was employed. As a result of the analysis of the data obtained in the research the posted questions (among other things) were answered. The investigated nurses positively assess the course of professional adaptation which they underwent ...

  stosując format: