Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROŻEK-MRÓZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ wybranej metody fizjoterapii na czynnościowe parametry układu oddechowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł angielski: Effect of physiotherapy on pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna, Jurkowska Anna, Kassolik Krzysztof, Andrzejewski Waldemar, Majewska Barbara
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Badaniami objęto 20 mężczyzn z rozpoznaną PIChP. Każdy z pacjentów objęty został indywidualnym programem usprawniania. Zastosowana metoda fizjoterapii zawierała: masaż rozluźniający klatkę piersiowa, ćwiczenia oddechowe. U wszystkich chorych wykonano badanie czynnościowe płuc za pomocą aparatu Flowscreen niemieckiej firmy Jaeger, które przeprowadzono dwukrotnie: przed i po zakończeniu całego cyklu usprawniania. W ramach spirometrii mierzono następujące parametry: VC, FVC, FEV1, FEV1 proc. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75. Uzyskane wyniki badań wykazały nieznaczny wpływ zastosowanej metody fizjoterapii na parametry czynnościowe płuc. Tylko VC i FEV1 wzrosły statystycznie istotnie po przeprowadzonym cyklu usprawniania. Można sądzić, że zastosowana metoda fizjoterapii trwała za krótko, aby wywrzeć znaczący wpływ na poprawę czynności płuc w badanej grupie. Wskazana byłaby zatem dalsza kontynuacja usprawniania.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to estimate how physiotherapy influences of the respiratory parameters in patients with COPD. Pulmonary function was examined in 20 men with COPD. Individual physiotherapy was done in each patients and included relaxation massage and breathing exercises. In all the patients full lung function test was made with the Flowscreen of the firm Jaeger. The spirometry parameters (VC, FVC, FEV1, FEV1 p.c. VC, PEF, MEF50, MMEF25/75), were noticed twice: once before beginning the therapy and after one week. After ne week physiotherapy was statistically increased only VC and FEV1. In all cases in this group ventilatory parameters have increased. The results prove that physiotherapy have a positive influence on the respiratory system. The long term therapy are indication.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na jakość życia pacjentów.
  Tytuł angielski: Quality of life in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Kolcz Anna, Rożek-Mróz Krystyna
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.18-24, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było określenie wpływu jaki wywiera przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) na zmianę stylu życia pacjentów oraz przybliżenie znaczenia fizjoterapii i psychoterapii jako czynników wspomagających leczenie i ograniczających pogorszenie jakości życia przewlekle chorych pacjentów. Materiał badań stanowiła grupa trzydziestu (siedemnastu mężczyzn i trzynastu kobiet) hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Narzędziem do przeprowadzenia niezbędnych w pracy badań była ankieta. W badanej grupie wykazano ewidentny wpływ POChP na jakość życia, który wraz z upływem czasu nasila się. Badani mieli niewielki kontakt z psychologiem, co pośrednio mogło przyczynić się do obniżenia jakości życia.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego
  Autorzy: Rożek-Mróz Krystyna; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AWF 2002, 194 s. : il., tab., bibliogr. s. 129-139, 24 cm.
  Seria: Prace Habilitacyjne AWF we Wrocławiu
  Sygnatura GBL: 735,937

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Postawa ciała u dzieci z nadwagą i otyłością.
  Tytuł angielski: Body posture of overweight children with obesity.
  Autorzy: Ostrowska Bożena, Barczyk Katarzyna, Hawrylak Arletta, Rożek-Mróz Krystyna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.160-163, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z ważnych elementow oceniających stan biologiczny człowieka jest postawa ciała. Liczne obserwacje wskazują, że otyłość nie jest objawem obojętnym dla zdrowia. U dzieci prowadzi to o pogorszenia sprawności i wydolności fizycznej, obniżenia poziomu cech motorycznych, powstania przeciążeń w narządzie ruchu. Cel. Celem pracy jest ocena kształtu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz częstości występowania asymetrii w obrębie tułowia u dzieci z różnym stopniem otyłości. Materiał i metoda. Badaniami objęto 70-osobową grupę dzieci (32 chłopców i 38 dziewcząt) w wieku 11-15 lat ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej, według ogólnie przyjętych zasad. Szczegółowej analizie poddano kształt krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa oraz symetrię położenia wybranych jednoimiennych punktów kostnych w obrębie tułowia. Wyniki. Wyniki badań wskazują, że nasilenie i częstość występowania nieprawidłowości w postawie ciała są związane ze stopniem otyłości. Wraz ze wzrostem masy ciała dochodzi do zmian w ukształtowaniu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa, szczególnie kifozy piersiowej oraz nasilenia bądź zmniejszenia występowania niektórych asymetrii tułowia. Wnioski. Otyłość wywiera wpływ na postawę ciała.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Body posture is an important element in estimating the biological condition of man. It is widely known that excess weight adversely affects health. The study aim. The aim of this study was to evaluate the body posture, of children with excess weight and obesity in both sagittal and frontal planes. Material and method. The experimental group consisted of 38 females and 32 males aged 11 to 15 yr. with different degrees of obesity. To evaluate the body posture a photogrammometric method was used based on the Moire phenomenon (Takasaki, 1970). In the sagital plane the degres of thoracic kyphosis and lordosis was analysed. In the frontal plane the symmetry of layout of chosen elements within the trunk was analysed. Results. The results of the research indicate that irregular body posture is related to degre of obesity. The form of the spine changes will increase in weight. Conclusion. Obesity exerts an influence on body posture.

  stosując format: