Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REMISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Inwazyjna aspergiloza w materiale autopsyjnym u chorych leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 1993-2000.
Tytuł angielski: Invasive aspergillosis in autopsy material in patients treated in the Institute of Tuberculosis and Chest Disease in the years 1993-2000.
Autorzy: Remiszewski P., Langfort R., Podsiadło B., Kuś J., Płodziszewska M., Radzikowska E., Roszkowska B., Szopiński J., Tomkowski W., Wawrzyńska L., Wiatr E., Wierzbicka M., Załęska J., Załęska M., Zych J., Rowińska-Zakrzewska E.
Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.251-257, [2] s. tabl., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,096

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is an analysis of clinical documentation and results of autopsy of 21 patients (pts) who died of invasive aspergillosis (IA) in the Institute of Tuberculosis and Chest Diseases in years 1993-2000 and the assessment of predisposing factors for IA. In 17 pts IA was the main and in other 4 only an accessoru cause of death. All pts were treated with corticosteroids and/or cytostatic drugs - because of lung cancer (11 pts), cancer in other site (2 pts), haematologic disorders (2 pts), Wegener's granulomatosis (1 pts), polymyositis (1 pts), idiopathic pulmonary fibrosis (1 pts) and other diseases (3 pts). In 15 out of 21 pts granulocytopenia was revealed (from 0,008 x 10**9/L) on an average one month death. In 15 pts IA was limited to the lungs, in 6 others there were also fungal lesions in brain, kidneys, liver, spleen and heart. Pts with disseminated form of IA had significantly lower granulocyte count and were treated with higher doses of corticosteroids than others. Immunosupressive drugs and granulocytopenia can be regarded as predisposing factors. Fatal course of IA depended also on the late diagnosis.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Leczenie pierwotnych złośliwych guzów wątroby.
  Tytuł angielski: Treatment of primary malignant liver tumors.
  Autorzy: Grodzicki Mariusz, Remiszewski Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.125-128, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Pierwotne złośliwe guzy wątroby są trzydziestokrotnie rzadziej występującymi zmianami niż guzy przerzutowe do wątroby. Najczęściej występującymi złośliwymi nowotworami pierwotnymi są: carcinoma hepatocellulare i cholangiocarcinoma. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia guzów pierwotnych wątroby stosowanych w Klinice u 100 kolejnych chorych. Materiał i metody: Materiał stanowi grupa 100 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby AM w Warszawie w latach 1999-2000, u których rozpoznano pierwotny guz wątroby. Najczęściej rozpoznawanym guzem pierwotnym wątroby był rak wątrobowokomórkowy (88), rzadziej cholangiocarcinoma (9) i inne (3). W grupie 100 osób znalazło się 61 mężczyzn i 39 kobiet. Średnia wieku wynosiła 60 lat, w tym dla mężczyzn 60, 49 roku i dla kobiet 58,15 roku. Wyniki: Najczęściej stosowane jest leczenie paliatywne - w 75 przypadkach, w tym: chemioembolizacja (49 przypadków), chemioterapia systemowa (6 przypadków), chemioterapia selektywna do tętnicy wątrobowej (5 przypadków), paliatywny drenaż dróg żółciowych (3 przypadki), alkoholizacja guza (2 przypadki) i leczenie jedynie objawowe (10 przypadków). Zabiegi operacyjne wykonano w 25 przypadkach.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Primary malignant hepatic tumors are thirty times rarer than metastatic tumors. THe most common primary malignant tumors are: hepatocellulare carcinoma and cholangiocarcinoma. Aim of the study: The aim of this study is presentation of hepatic primary maligant tumors treatment methods used in our Department based on the material of 100 patients. Material and methods: The material is 100 patietns who were treatedin our Department from 1999 to 2000 due to diagnosed primary malignant hepatic tumor. In most cases hepatocellulare carcinoma was diagnosed 988), less common was cholangiocarcinoma (9), and only few cases of other tumors. In this group men represented 61 patients and women 39. Average age was 60 years for all patients. It was 60.49 for men and 58.15 for women. Results: In 75 cases only palliative treatment was used including: chemoembolisation (49 cases), systemic chemotherapy (6 cases), selective chemotherapy to hepatic artery (5 cases), palliative drainage of bile ducts (3 cases), tumor alcoholisation (2 cases) and only symptomatic treatment (10 cases). Operations were performed in 25 cases.


  4/7

  Tytuł oryginału: Przyczyny występowania zaburzeń mineralizacji szkliwa zębów.
  Tytuł angielski: General reasons for dental enamel mineralization disorders.
  Autorzy: Wacińska-Drabińska Maria, Janicha Jadwiga, Remiszewski Aleksander
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.112-115, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This study describes general reasons for dental enamel mineralization disorders among children and youth. Disorders of calcium absorption from the alimentary canal, excretion of calcium with urine, sedimentation or mobilisation of calcium in the bone have been taken into account.


  5/7

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  6/7

  Tytuł oryginału: Ocena węzłów chłonnych śródpiersia w przebiegu chorób płuc z zastosowaniem dynamicznych badań metodą rezonansu magnetycznego po podaniu preparatów kontrastowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of mediastinal lymph nodes in the course of lung diseases in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Dobkowski Piotr, Bestry Iwona, Wiatr Elżbieta, Remiszewski Paweł, Zych Jacek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.477-480, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba różnicowania przyczyn powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia i/lub wnęk płucnych w oparciu o charakterystykę wzmocnienia sygnału MR po podaniu parametrycznych preparatów kontrastowych. Zbadano 109 chorych: 63 chorych na raka płuca względne wzmocnienie sygnału po podaniu Gd-DTPA w typowej (0,1 mmol/kg) dawce. Nie stwierdzono uchwytnej, istotnej statystycznie różnicy między badanymi grupami chorych. W konkluzji należy stwierdzić, że różnicowanie przyczyn powiększenia węzłów chłonnych nie jest możliwe przy zastosowaniu opisanej techniki badania dynamicznego.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to evaluate the ability of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance to provide differentiation between malignant and benign mediastinal or hilar lymph nodes. The group of 109 patients were examined, with lung carcinoma (63 patients) and sarcoidosis (46 patients) relative signal intensity increase after administration of Gd-DTPA in standard dose (0,1 mmol/kg) was measured four times (20 s - 3 min after injection). There was no significant difference between all groups. In conclusion, differentiation between types of enlarged lymph could not be achieved using the dscribed protocol.


  7/7

  Tytuł oryginału: A hydatid cyst of the left adrenal gland.
  Autorzy: Remiszewski Piotr, Pawlak Jacek, Grodzicki Mariusz
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.286-289, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hydatid cysts of abdominal organs are a rare type of tumors and their detection is usually accidental. Case report: The reported case of a 50-year-old female patient presents the diagnostics and treatment of a tumor located in the retroperitoneal space in the left suprarenal region. The lesion was diagnosed as a hydatid cysts of the left adrenal gland. Conclusions: Location of aprimary hydatid cysts in the adrenal gland is extremely rare, but provides an example illustrating that also tumors of parasitic origin must be taken into consideration in differential diagnostics of abdominal tumors.

  stosując format: