Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REGUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: Colorectal cancer screening.
  Autorzy: Reguła Jarosław, Nowacki Marek, Butruk Eugeniusz
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (2) s.52-56, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak jelita grubego należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. Wyniki jego leczenia w Polsce mierzone odsetkim 5-letnich przeżyć należą do najgorszych w Europie. W ponad połowie przypadków rozpoznawany jest zbyt późno. Powszechnie prowadzone badania przesiewowe są jedyną szansą na wczesne wykrycie tego nowotworu u osób, które nie mają jeszcze dolegliwości. Optymalnym sposobem prowadzenia badań przesiewowych jest wykonanie pełnej kolonoskopii raz na 10 lat. Główne argumenty na rzecz wykonywania kolonoskopii zamiast badań na krew utajoną w stolcu są następujące: a) badanie kału na krew utajoną trzeba powtarzać co roku, a kolonoskopię wykonuje się co 10 lat., b) badanie testem na krew utajoną wykryje tylko 16 proc. raków, a kolonoskopia aż 75 proc., c) kolonoskopia pozwala od razu usuwać stany przedrakowe (polipy-gruczolaki), spotykane u co 4 badane osoby. W Polsce jesienią 2000 roku uruchomiono Program Badań Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego za pomocą jednorazowej kolonoskopii. W sumie wykonano, jak dotąd 12.590 kolonoskopii przesiewowych, wykrywając raka jelita grubego w co 200 kolonoskopii i polipy jelita grubego w co czwartej kolonoskopii. U większości wykryto raki w najwcześniejszych stopniach zaawansowania (A lub B wg Dukesa), a polipy były oczywiście usuwane, co stanowi dodatkowo prewencję pierwotną raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Colon cancer belongs to the most frequent malignant tumours. The resutls of its treatment measured by the 5 years survival time, in Poland there are the worst in Europe. In above half of cases it is recognized too late. Common screening tests are the only chance to detect this cancer soon in people who don't have any symptoms. The optimal way of screening is to perform colonoscopy every 10 years. The main arguments of the colonoscopy instead of occult blood test in stool are: a) occult blood tests in a stool should be performed once a year, while colonoscopy every 10 years, b) occult blood tests can detect only 16 p.c. of cancers, while colonoscopy up to 75 p.c., c) colonoscopy allows to remove immediately premalignant conditions (polypus-adenomas) which appear in every fourth tested person. On Autum 2000 in Poland the Colorectal Screening Program was started using as a tool colonoscopy. So far, 12.590 colonoscopies were performed, detecting colon cancer in every fourth colonoscopy. In most people the detected cancers were in the earliest advanced stages (A or B by Dukes) and polypus were onviously removed which is another case for additional and usefull tool in primary prophylaxis of colorectal cancer.


  3/7

  Tytuł oryginału: Karbamazepina we współczesnej kazuistyce toksykologicznej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in modern toxicological casuistry at the Department of Forensic Medicine of the Medical University of Gdańsk in the years 1996-2001.
  Autorzy: Reguła K., Szpiech B., Galer K., Wiergowski M.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.357-363, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 20 przypadkow zgonów osób selekcjonowanych w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1996-2001. We wszystkich przypadkach, w materiale biologicznym pobranym w czasie sekcji zwłok, stwierdzono obecność karbamazepiny. W 14 przypadkach zgon był wynikiem spożycia nadmiernej dawki leków w celach samobójczych, w pozostałych przypadkach obecność karbamazepiny w materiale pobranym ze zwłok nie miała znaczącego wpływu na przebieg zdarzenia zakończonego zgonem. Przedmiotem analizy chemiczno-toksykologicznej były próbki płynów ustrojowych (krew, mocz) oraz fragmenty żołądka i jelita cienkiego z zawartością wątroby, nerki, mózgu i płuc pobranych w czasie sekcji zwłok. W badaniach jakościowych wykorzystano metody: TLC, GC-FID, GC-MS, TLC-UV. Stężenie wykrytego leku we krwi wahało się w granicach od 1,5 do 78,6 ćg/ml.


  4/7

  Tytuł oryginału: Grupowe zatrucie 2-etoksyetanolem jako zamiennikiem etanolu.
  Tytuł angielski: Group intoxication with 2-ethoxyethanol as an ethanol substitute.
  Autorzy: Reguła K., Jankowski Z[bigniew], Galer K., Wiergowski M., Szpiech B.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.365-370, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono, rzadko spotykane w literaturze, grupowe zatrucie spożytym doustnie 2-etoksyetanolem, przez ośmiu młodych mężczyzn w wieku od 20 do 22 lat. Przyjęli oni doustnie dawkę 50-100 ml czystego związku (rozcieńczonego wodą z kranu) jako napój alkoholowy. W badaniach jakościowych wykorzystano metody: GC-FID, GC-MS. Uzyskane wyniki porównano z istniejącymi danymi literaturowymi.


  5/7

  Tytuł oryginału: Walidacja metody 24-godzinnego wywiadu żywieniowego w wybranych grupach młodzieży.
  Tytuł angielski: Accuracy of 24 hours memory recall in slected groups of young people.
  Autorzy: Gawęcki Jan, Czarnocińska Jolanta, Buszkiewicz Katarzyna, Reguła Julita
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wiarygodne informacje o spożyciu żywności ostrzegają przed możliwością wystąpienia określonych niedoborów i umożliwiają podejmowanie działań chroniących populacje przed skutkami wadliwego żywienia. Na stopień dokładności tych informacji może mieć wpływ poziom wiedzy żywieniowej respondentów. Cel. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, na ile wiarygodnie są dane o spożyciu żywności, uzyskane od uczniów szkół średnich, znacznie różniących się zakresem wiedzy żywieniowej przekazywanej w programie nauczania. Metody. W badaniach wzięło udział 60 uczniów Technikum Gastronomicznego i Liceum Ogólnokształcącego, korzystających z całodziennego wyżywienia w internacie. Przeprowadzono badania jakościowej i ilościowej zgodności spożycia żywności, deklarowanej w 24-godz. retrospektywnym wywiadzie żywieniowym, z rzeczywistym jadłospisem oferowanych danego dnia posiłków. Wyniki. Stwierdzono, że zakres wiedzy żywieniowej uczniów (typ szkoły) ma istotne znaczneie dla wiarygodności badań spożycia prowadzonych z użyciem metody 24-godz. wywiadu żywieniowego. Precyzja wypowiedzi uczniów o asortymencie i ilości spożytej żywności nie zależała od płci. Stopień odtwarzalności produktów i potraw zazwyczaj był wysoki dla określeń rodzajowych, a niski dla określeń gatunkowych. Pomimo tego średnie, oszacowania spożycia energii i podstawowych składników odżywczych, dokonane na podstawie standaryzowanego wywiadu z ostatnich 24 godzin, mogą osiągać zadawalający stopień wiarygodności.


  6/7

  Tytuł oryginału: Badanie ankietowe poziomu satysfakcji z opieki paliatywnej w oddziale stacjonarnym.
  Tytuł angielski: Qualitative research of patients' satisfaction level of the palliative care quality in the hospital ward.
  Autorzy: Reguła Janusz, Brzózka Grażyna, Reguła Dorota
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.95-102, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Satysfakcja pacjenta i jego rodziny ze sprawowanej przez nas opieki jest kluczowym elementem oceny jej jakości. Autorzy prezentują wyniki badania ankietowego, oceniającego poziom satysfakcji 100 pacjentów i ich rodzin z opieki w oddziale paliatywnym w Działdowie. Przedstawiona jest metoda badania - oryginalna ankieta własnego pomysłu. Autorzy pokazują jak można przy pomocy wyników ankiety ocenić efektywność opieki medycznej sprawowanej w oddziale i dzięki tym informacjom poprawić jakość świadczonej opieki.

  Streszczenie angielskie: Satisfaction of the patient and his family of conducted by us care, is a key element in assessment of care quality. The authors present the results of the inquiry estimating the satisfaction level of the care in the Palliative Ward in Działdowo. The research was done among 100 patients and their families. The work presents original methods of the research - a questionnaire developed by authors. The authors present how estimate, though the results of the questionnaire, the effectiveness of medical care conducted in the ward, and how, this way, increase it's quality.


  7/7

  Tytuł oryginału: Próba oszacowania korelacji w strukturze płci, wieku, przyczynach zejścia śmiertelnego denatów oraz porze roku na podstawie dodatnich wyników oznaczania alkoholu we krwi i moczu oznaczonych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1989-1990 oraz 1999-2000.
  Tytuł angielski: Attempt of correlation estimation in structure of gender, age, dead cause of fatalities and season based on the positive results of alcohol determination in blood and urine, which were analysed in The Forensic Medicine Department of the Medical University of Gdańsk in years 1989-1990 and 1999-2000.
  Autorzy: Wiergowski Marek, Szpiech Beata, Galer Katarzyna, Reguła Krystyna
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.447-459, il., tab.,bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano porównania wyników analizy oznaczania alkoholu etylowego we krwi i moczu denatów, których sekcje zwłok zostały przeprowadzone w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku w wybranych latach 1989 r. (228 denatów), 1990 r. (287), 1999 r. (335) i 2000 r. (230) oraz próby ich korelacji z płcią, wiekiem, porą roku oraz przyczyną zejścia śmiertelnego. Niewielka liczba osób w grupie kobiet wpłynęła znacząco na trudności w interpetacji wyników. W porównywanych latach procenotwy udział płci nie zmieniał się znacząco i wynosił średnio dla kobiet 15 proc., a dla mężczyzn 85 proc. Biorąc pod uwagę przyczynę zgonu jako porównywane kryterium można stwierdzić, iż wzrósł odsetek osób zmarłych wskutek alkoholizmu (9 proc.) i zatrucia etanolem (8 proc.) oraz zaobserwowano znaczący trzykrotny wzrost samobójstw w grupie mężczyzn (17 proc.). średni wiek denatów był jednakowy dla mężczyzn i kobiet (ok. 40-49 lat) niezależnie od przyczyny zejścia śmiertelnego. Relatywnie "młodą" grupę osób zaobserwowano dla zmarłych w wypadku kolejowym (32-36 lat). Największa różnica wiekowa płci wystąpiłą dla utonięcia jako przyczyny śmierci (kobiety - 64 lat, mężczyźni - 37 lat). W przypadku różnic wiekowych grupą starszą wiekowo były przeważnie kobiety. Średnia zawartość alkoholu w powiązaniu z przyczyną śmierci była następująca: ostre zatrucie etanolem (4,5 proc. promila), spalenie (2,8 promila), wypadek kolejowy (2,4 promila), wypadek, wypadek drogowy, ...

  Streszczenie angielskie: The comparison of the alcohol determination resutls in blood and urine, and attemtp of correlation in the structure of gender, age and dead cause of fatalities, examined at the Forensic Medicine Department of the medical University of Gdańsk in the selected years (in 1989 - 228 of fatalities, 1990 - 287, 1999 - 335, 2000 - 230) are carried out. Little number of people in female group has significantly influenced on the difficulties with the interpretation of the results. Percentage of gender participation was not changed considerably and average value was 15 p.c. for women and 85 p.c. for men. Taking into consideration a dead cause as a comparable criterion it was found that percentage of fatalities, which died as the result of the alcoholism (9 p.c.) and the ethanol intoxication (8 p.c.), was increased. The number of male suicides was risen three times (17 p.c.). Apart from dead cause average age of fatalities was the same for men and women (about 40-49 years old). Fatalities died in railway accidents were observed as relatively "young" gorup of people (32-36 years old). The biggest difference of age referring to a gender was appeared for a drowning as a dead cause (women - 64 years, men - 37 years old). Thy older group was mostly women. The average alcohol concentration connected with a dead cause was as following: an acute ethanol intoxication (4.5 promille), a burning (2.8 promille), a railway accident (2.4 promille), an accident, a road accident, a murder and a ...

  stosując format: