Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RECHCIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  2/5

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.


  3/5

  Tytuł oryginału: Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa.
  Tytuł angielski: Lewis phenotype and coronary disease.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kołodziej Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.373-375, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oligosacharydy tworzące układ grupowy Lewis, reprezentowany na erytrocytach, a także na większości komórek organizmu, wzbudziły ostatnio zainteresowanie badaczy ze względu na swe potencjalne znaczenie w patogenezie choroby niedokrwiennej serca. Ich rola w tym procesie miałaby polegać na pośredniczeniu w mechanizmach adhezji leukocytów do komórek śródbłonka. W prac przedstawiono wyniki badań porównawczych i epidemiologicznych świadczące o tym, że u osób z fenotypem Lewis (a-b-) występuje większe ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Autorzy przytaczają także wnioski z prac eksperymentalnych dotyczących zapobiegania poreperfuzyjnemu uszkodzeniu tkanek dzięki stosowaniu syntetyczneog analogu antygenu Lewis.

  Streszczenie angielskie: Lewis blood group oligosaccharides, present on the surface of erythrocytes and many other human cells had recently attracted attntion of researchers due to their potential importance in pathogenesis of ischemic heart disease. The role of these molecules were linked with their participation in leukocytes - endothelium adhesion. The results of comparative and epidemiological studies provide evidence that persons with Lewis (a-b-) phenotype have a higher risk of ischemic heart disease. Also the results of some experimental studies on prevention of ischemia - reperfusion tissue injury by pretreatment with Lewis pentasaccharides are reviewed in this article.


  4/5

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXIV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Berlin, 31.08-04.09.2002 r. Wybrane immunologiczno-zapalne aspekty chorób serca i naczyń.
  Tytuł angielski: Report from the XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin, 31.08-04.09.2002. Immunological and inflammatory mechanisms in cardiovascular disease.
  Autorzy: Rechciński Tomasz
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.409-410 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  5/5

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł angielski: Assessment of QT-dispersion during exercise test as a useful diagnostic tool in detection of restenosis after coronary angioplasty.
  Autorzy: Kurpesa Małgorzata, Trzos Ewa, Rechciński Tomasz, Krzemińska-Pakuła Maria
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.397-403, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Opierając się na doniesieniach o wpływie niedokrwienia mięśnia sercowego na dyspersję QT (QTd), postanowiono sprawdzić, czy poszerzenie interpretacji próby wysiłkowej o ocenę QTd poprawi przydatność tego badania w przewidywaniu restenozy po angioplastyce wieńcowej. Materiał i metody: Do badania włączono 76 pacjentów po zabiegu PTCA z powodu jednonaczyniowej choroby wieńcowej. W 30 dniu po zabiegu wykonywano próbę wysiłkową na bieżni ruchomej. Analizowano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG wykonane przed rozpoczęciem testu oraz na szczycie wysiłku, oceniając zmiany odcinka ST, odstępu QT oraz QTd. Pacjentów obserwowano przez 6-mcy ; w przypadku podejrzenia nawrotu zwężenia wykonywano kontrolną koronarografię. Wyniki: Angiograficznie potwierdzoną restenozę rozpoznano u 17 chorych. Nie różnili się oni pod względem standardowo ocenianych parametrów próby wysiłkowej od pacjentów z dobrym odległym efektem PTCA. Natomiast na szczycie wysiłku istotny wzrost wartości QTd obserwowano tylko w grupie z restenozą (z 48 ń 11 ms do 78 ń 14 ms vs. z 42 ń 14 ms do 50 ń 12 ms u chorych bez restenozy). Czułość powysiłkowych zmian QTd w przewidywaniu restenozy w badanej grupie oceniono na 76 proc., zaś swoistość - na 71 proc. Wartość prognostyczna wyniku dodatniego oceny QTd wynosiła 43 proc., a wyniku ujemnego - 91 proc. Wnioski: Ocena wysiłkowych zmian QTd podnosi wartość diagnostyczną próby wysiłkowej w rozponzniu restenozy po PTCA w przypadku jednonaczyniowej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Exercise test is an important diagnostic tool in patients after PTCA. However, its sensitivity in detection of restenosis is rather poor. Since recent studies have confirmed the influence of ischemia on QT-dispersion (QTd), we hypotesized that assessment of exercise-induced QTd changes could improve the accuracy of exercise test in prediction of restenosis. Material and methods: The study group consisted of 76 patients in whom PTCA was done because of one-vessel coronary artery disease. One month following PTCA treadmill exercise test was performed. 12-lead electrocardograms were recorded before the test and at peak exercise. ST-segment, QT-interval and QTd were assessed. During 6 month follow-up period coronary angiography was performed in patients suspected of restenosis. Results: Angiographically documeneted restenosis was found in 17 patients. They had similar exercise capacity and ST-segment changes like those without restenosis. However, significant increase of QTd was observed at peak exercise only in group with restenosis (from 48 ń 11 ms to 78 ń 14 ms vs. from 42 ń 14 ms to 50 ń 12 ms in patients without restenosis). Exercise induced QT changes allowed to predict restenosis with sensitivity 76 p.c. and specifity 71 p.c. Positive predictive value was 43 p.c. whereas negative predictive value - 91 p.c. Conclusions: Assessment of QTd could improve diagnostic accuracy of exercise test in prediction of restenosis after PTCA in patients with one-vessel coronary artery disease.

  stosując format: