Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAWCZYŃSKA-ENGLERT
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena funkcji lewej komory u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej w okresie skrajnej niewydolności serca po leczeniu operacyjnym wady zastawokowej.
Tytuł angielski: The evaluation of the left ventricle function in patietns with aortic stenosis and severe heart failure after surgical treatment of valvular heart disease.
Autorzy: Zakrzewski Dariusz, Orłowska-Baranowska Ewa, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.149-154, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Korekcja chirurgiczna zwężenia zastawki aortalnej u chorych w okresie skrajnej niewydolności serca obarczona jest zwiększonym ryzykiem operacyjnym. Celem pracy była identyfikacja czynników prognostycznych i ocena odległego wpływu wymiany zastawki aortalnej u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory ó 40 proc. Badaniem objęto 37 chorych - 25 (67 proc.) mężczyzn, 12 (33 proc.) kobiet w wieku 57 ń 12 lat. Średni okres obserwacji po wymianie zastawki aortalnej wynosił 18 ń 17 miesięcy (minimalnie 6, maksymalnie 72 miesiące). Zarówno przed operacją, jak i odległym okresie po leczeniu kardiochirurgicznym, kliniczną ocenę chorych oparto na przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Jednocześnie oceniano funkcję lewej komory w badaniu echokardiograficznym. Wczesna śmiertelność pooperacyjna wyniosła 8,3 proc., natomiast odległa 5,8 proc. Po leczeniu operacyjnym zanotowano znamienny wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory ze średnio 27 ń 7 proc. do 59 ń 15 proc. (p 0,001), któremu towarzyszyła poprawa kliniczna. Stopień poprawy funkcji lewej komory był niezależny od wieku, płci, wykonywanej jednoczasowo rewaskularyzacji i przedoperacyjnego maksymalnego gradientu przez zastawkę aortalną. Stwierdzono istotną statystycznie, ujemną korelację pomiędzy przedoperacyjnym wymiarem końcowo-rozkurczowym lewej komory a stopniem poprawy frakcji wyrzutowej lewej komory po wymianie zastawki aortalnej (r = -0,4 p = 0,02).

  Streszczenie angielskie: Surgocal treatment of aortic stenosis in patients (pts) with severe heart failure represents high-risk procedure. The aim of this study was to identify prognostic factors and stress the late outcome after aortic valve replacement (AVR) in patients with isolated aortic stenosis and left ventricle ejection fraction (EF) ň 40 p.c. The study group consisted of 37 pts 25 (67 p.c.) men and 12 (33 p.c.) women, aged 57 ń 12 yrs. Mean follow-up period was 18 ń 17 months (range 6 to 72 months). Before AVR and within follow-up period clinical assessment was based on NYHA classes and echocardiographic study to evaluate left ventricle function. Early mortality rate was 8.3 p.c., late mortality was 5.8 p.c. EF significantly improved from 27 ń 7 p.c. to 59 ń 15 p.c. (p 0.001) after AVR. It was accompanied by clinical improvement. Left ventricle function improvement did not depend on age, sex of patients, concomitant revascularization and preoperative maximum transaortic gradient. Significant correlation (r = -0,4, p = 0.02) between preoperative left ventricle end-diastolic diameter and postoperative EF improvement weas noted.


  2/12

  Tytuł oryginału: Czy istnieje różnica w jakości życia po 12 miesiącach od operacji nabytych wad zastawkowych w porównaniu z wynikami uzyskanymi po 3 miesiącach?
  Tytuł angielski: Is there any difference in quality of life after 12 months surgical treatment of acquired heart valve disease in comparison to results after three months?
  Autorzy: Rawczyńska-Englert Irena, Zakrzewski Dariusz, Hryniewiecki Tomasz, Cybulski Michał, Orłowska-Baranowska Ewa, Nyżnyk Maciej, Grabowski Maciej
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.561-566, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych oceniono jakość życia po 3 i 12 miesiącach od chirurgicznej korekcji nabytych wad zastawkowych serca. Po 3 miesiącach i 12 miesiącach zaobserwowano znamienne wydłużenie dystansu pokonywanego przez chorych w teście 6-minutowego marszu oraz poprawę stanu klinicznego wyrażonego zmianą w zakresie przynależności do grup czynnościowych wg NYHA. Natomiast obserwowana istotna statystycznie poprawa jakości życia chorych w zakresie sfery fizycznej, psychicznej i socjalnej po trzech miesiącach od korekcji operacyjnej nabytych wad serca nie pogłębia się po upływie kolejnych dziewięciu miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The quality of life in eighty patients three and twelve months after surgical treatment of acquired heart valve disease was assessed. The significant extension of distance in 6 minute walk test and clinical improvement measured in change of NYHA functional classes after three and twelve months was noticed. However twelve months after valve replacement in comparison to results after three months no further improvement of quality of life in the matter of physical, psychical and social factors was seen.


  3/12

  Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
  Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
  Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
  Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  4/12

  Tytuł oryginału: Coronary artery bypass grafting due to iatrogenic left main coronary artery stenosis after aortic valve replacement: early and late follow-up.
  Tytuł polski: Jatrogenne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej po wymianie zastawki aortalnej. Wczesna i odległa obserwacja po pomostowaniu naczyń wieńcowych.
  Autorzy: Juraszyński Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Orłowska-Baranowska Ewa, Hendzel Piotr, Dyk Wojciech, Rawczyńska-Englert Irena, Biederman Andrzej, Śliwiński Marian
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Mirosława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.24-29, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Iatrogenic left main coronary artery stenosis (LMCAS) is a rare but serious complication of aortic valve replacement. Aim. This retrospective study was undertaken to evaluate early and late results after coronary artery bypass grafting (CABG) in patients with LMCAS. Methods. Between 1986 and 2000 thirteen patients (nine males and four females, mean age 52ń10 years) underwent CABG due to LMCAS after prior valve replacement [eight (61 p.c. - aortic valve replacement, five (39 p.c.) - bivalvular replacement]. In 38 p.c. of patients a concomitant right coronary artery ostial stenosis was seen. Eight (61 p.c.) patients underwent off-pump CABG and five (39 p.c.) - conventional CABG. Patients were followed for 32 months (range 7 to 132 months). Results. There were three deaths in the perioperative period due to heart failure secondary to ischaemia. The operative mortality was 23 p.c. There was a 40 p.c. operative mortality rate in the conventional CABG group and 12.5 p.c. in the off-pump CABG patients. All the remaining patients survived the follow-up period and all but one patient were angina-free. One patient developed anginal symptoms 18 months after CABG. Two (20 p.c.) patients required permanent pacemaker implantation 20 days and 7 months after due to the atrio-ventricular IIIrd degree block. Conclusions. Coronary angiography is mandatory in patients presenting anginal symptoms early after aortic valve replacement because of the risk of LMCAS. Early post-CABG mortality in these patients is high, however, the long-term prognosis in those who survive the post-operative period, is satisfactory.


  5/12

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów do wykrywania szerokiego zakresu grzybów w rozpoznawaniu powikłanej postaci infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Broad-range fungal PCR in diagnosis of complicated infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.941-946, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą sprawiającą częste problemy diagnostyczne, a dotyczy to zwłaszcza przypadków z jałowymi posiewami krwi i etiologią grzybiczą. Celem pracy jest ocena przydatności reakcji amplifikacji z zastosowaniem uniwersalnych starterów grzybiczych w rozpoznawaniu powikłanej nadkażeniem grzybiczym postaci bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Grupa badana obejmowała 25 chorych z rozpoznaniem IZW o etiologii bakteryjnej. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duk'ea i na podstawie dodatnich posiewów krwi. Podejrzenie rozpoznania nadkażenia grzybiczego postawiono u 5 chorych, opierając się na wynikach badań serologicznych krwi i zweryfikowano dodatnimi posiewami krwi u 2 chorych. Grupa kontrolna obejmowała 15 chorych bez zakażenia. Izolację DNA dokonywano za pomocą gotowego zestawu SNAP. Produkty amplikacji wykrywano w czasie elektroforezy w żelu. Obecność grzybiczego DNA stwierdzono u 2 chorych, u których rozpoznano grzybicze nadkażenie w przebiegu bakteryjnego IZW, potwierdzone posiewami. U pozostałych chorych z rozpoznaniem IZW i z grupy kontrolnej nie stwierdzono grzybiczego DNA. Zastosowanie uniwersalnych starterów grzybiczych w szybki i tani sposób pozwala na nieswoistą gatukowo identyfikację grzybiczego DNA. Metoda ta może być przydatna do rozpoznania grzybiczego nadkażenia w przebiegu IZW.


  6/12

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności oznaczania stężenia interleukiny-6 i białka C-reaktywnego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Comparison of interleukin-6 and C-reactive protein serum concentrations assessment in diagnosis of infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Rawczyńska-Englert Irena, Sitkiewicz Dariusz, Jabłoński Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.947-952, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczanie stężenia interleukiny-6 (IL-6) może być cenne w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), szczególnie przy klinicznie niepewnym rozpoznaniu, z czym często mamy do czynienia u chorych z jałowymi posiewami krwi. Jednym z klasycznych białek ostrej fazy jest białko C-reaktywne (CRP), najczęściej wykorzystywane jako dodatkowy wskaźnik procesu zapalnego. Celem pracy jest porównanie przydatności oznaczania stężenia IL-6 i CRP w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia IZW. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z IZW i wadami serca. Dwie grupy kontrolne składały się z chorych z wadami serca: 15 bez zakażenia i kolejnych 15 z zakażeniem dróg moczowych. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duke'a; u 34 chorych stwierdzono dodatnie posiewy krwi. Oznaczenia IL-6 i CRP przeprowadzono trzykrotnie, po rozpoznaniu IZW i w czasie antybiotykoterapii (średnio co 14 ń 7 dni) metodą ELISA. Określano przydatność oznaczania obu parametrów dla rozpoznawania IZW. Za wartości prawidłowe przyjęto dla interleukiny-6 zakres 0 - 12,5 pg/ml, a dla białka C-reaktywnego zakres 0-10 mg/l. Średnie wartości stężeń Il-6 i CRP w grupie z IZW (37 ń 23,9 mg/l) istotnie wyższe niż w grupach kontrolnych: z zakażeniem dróg moczowych (9,1 ń 4,42 pg/ml i 6,95 ń 4,39 mg/l) i bez zakażenia (3,95 ń 1,4 pg/ml i 2,21 ń 0,96 mg/l). Stężenie CRP nie korelowało istotnie ze stężeniem IL-6 (r = 0,51, p = 0,07). W kolejnych oznaczeniach stwierdzono istotny statystycznie spadek stężenia IL-6 (z 37 ń 44,3 do 8,7 ń 5,7 pg/ml), bez towarzyszącego spadku stężeń CRP (z 27,1 ń 23,9 mg/l do 22 ń 18,3 mg/l)...


  7/12

  Tytuł oryginału: Przydatność testów serologicznych do wykrycia zakażenia grzybiczego w trakcie przedłużonej antybiotykoterapii we wczesnym okresie po wszczepieniu sztucznej zastawki serca.
  Tytuł angielski: Serological tests for detection of fungal infection connected with prolong antibiotic treatment after valve replacement.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Dąbkowska Maria, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.965-969, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: U pacjentów wymagających przedłużonej antybiotykoterapii z powodu infekcyjnego zapalenia wsierdzia [IZW] należy brać pod uwagę możliwość nadkażenia grzybiczego. Celem pracy była ocena klinicznego zastosowania testów serologicznych w diagnostyce zakażeń grzybiczych po operacji wszczepienia zastawek serca. Grupa badana i metodyka: Analizą objęto 27 chorych wymagających przedłużonej antybiotykoterapii (6-12 tygodni) po wszczepieniu sztucznej zastawki [WZS] z powodu IZW (18 chorych) lub powikłań po WZS (zapalenie mostka lub śródpiersia - 5 chorych). Diagnostyka serologiczna obejmowała: 1. wykrywanie rozpuszczalnych w surowicy chorych antygenów Candida sp. i Aspergillus sp. (test PASTOREX), 2. wykrywanie przeciwciał IgG anty-mannan metodą immunofluorescencji pośredniej (IFp miano znamienne ň 1:160), 3. precypityn - przeciwciał skierowanych przeciw białkowym, cytoplazmatycznym antygenom wewnątrzkomórkowym metodą podwójnej dyfuzji w żelu oraz 4. przeciwciał anty Candida albicans germ tube (do antygenów fazy inwazyjnej) metodą IFp. Wyniki: Na podstawie dynamiki wzrostu miana przeciwciał podczas antybiotykoterapii pacjentów podzielono na 3 grupy: 1. Chorzy z prawidłowym mianem przeciwciał, bez obecności antygenów - u których nie stosowano terapii przeciwgrzybiczej [TP], 2. Chorzy, u których stwierdzono narastające miana przeciwciał lub antygeny i z tego powodu stosowano profilaktykę przeciwgrzybiczą, 3. Chorzy, u których wykazano dynamikę narastania miana przeciwciał w klasie IgG, obecność antygenu lub stwierdzono przeciwciała IgG anty-Candida albicans germ tube, co wymagało zmiany TP...


  8/12

  Tytuł oryginału: Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu enzymu konwertującego angiotensynę ma odmienny wpływ na wielkość przerostu lewej komory u kobiet i mężczyzn ze zwężeniem zastawki aortalnej.
  Tytuł angielski: The influence of an insertion-delection polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene on the left ventricle hypertrophy in patients with aortic stenosis is different in women and in men.
  Autorzy: Orłowska-Baranowska Ewa, Placha Grzegorz, Gaciong Zbigniew, Zakrzewski Dariusz, Baranowski Rafał, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Hoffman Piotr, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.855-866, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników klinicznych i echokardiograficznych oraz polimorfizm I/D genu kodującego ACE na wielkość przerostu lewej komory (PLK) w grupie chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej (ZZA). Badania przeprowadzono w grupie 302 chorych, 120 kobiet i 182 mężczyzn (średni wiek 58 ń 11 lat) z ZZA. Do oceny wpływu różnych czynników na wielkość PLK zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji liniowej (eliminacja krokowa wsteczna) w całej grupie oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do modelu wprowadzono następujące zmienne: wiek, płeć, wywiad nadciśnienia tętniczego (NT), wartość frakcji wyrzutowej (FW), maksymalny gradient przez zastawkę aortalną (MGA), obecność choroby wieńcowej (IZTW) oraz polimorfizm I/D ACE. Wykazano, że wielkość PLK wyrażona jako indeks masy lewej komory (IMLK) w całej grupie była zależna przede wszystkim od FW (t = -6,5; p = 0.0001 - im niższa FW tym większy IMLK), MGA (t = 3,9; p = 0,0001 im większy MGA tym większy IMLK) oraz płci (t = 2,8; p = 0,005 - większy IMLK u mężczyzn). U kobiet czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK były: FW (t = -3,6; p = 0,001 - im niższa FW tym większy IMLK), wiek (t = 2,9; p = 0,004 - wzrost IMLK wraz z wiekiem badanych) i MGA (t = 2,5; p = 0,013 - im większy MGA tym większy IMLK). U mężczyzn czynnikami najsilniej wpływającymi na IMLK była FW (t = -4,8; p = 0,0001 - im niższa FW tym większy IMLK) i MGA (t = 1,98; p = 0,049 - im większy MGA tym wyższy IMLK). Zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn wykazano istotny wpływ polimorfizmu I/D na wielkość PLK. Był on odmienny w tych dwóch grupach ...


  9/12

  Tytuł oryginału: Reakcja amplifikacji bakteryjnego DNA w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Development of broad-range polymerase chain reaction (PCR) bacterial identification in diagnosis of endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Gzyl Anna, Augustynowicz Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.265-272, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono przydatność reakcji amplifikacji fragmentów bakteryjnego DNA w rozpoznawaniu infekcyjnego zapalenia wsierdzia o etiologii bakteryjnej oraz określono swoistość i czułość reakcji. Do amplifikacji wybranych fragmentów bakteryjnego DNA wykorzystywano swoiste startery F/R dla konserwatywnego regionu kodującego sa lepszymi w stosunku do krwi zamrażanej (-20řC) materiałami do badania. Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowana metoda PCR jest przydatna do identyfikacji bakteryjnych czynników zakażenia.


  10/12

  Tytuł oryginału: Izolacja żył płucnych wykonywana ablacją elektryczną jako metoda przywracania rytmu zatokowego w utrwalonym migotaniu przedsionków u chorych z wadą mitralną. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Isolation of pulmonary veins by radiofrequency ablation as a method of sinus rhythm restoration in patients with chronic atrial fibrillation and mitral valve disease. A preliminary study.
  Autorzy: Biederman Andrzej, Gawałkiewicz Tomasz, Hryniewiecki Tomasz, Nyżnyk Maciej, Walczak Franciszek, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.247-252, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Ablację elektryczna prądem o wysokiej częstotliwości linii oddzielającej ujście żył płucnych od mięśnia przedsionka można traktować jako modyfikację stosowanej od ponad 10 lat metody "labiryntu", jednak powoduje ona mniejsze uszkodzenie mięśnia przedsionka oraz niewielkie wydłużenie czasu operacji. Szczególnie interesująca wydaje się u chorych z utwalonym migotaniem przedsionków (AF) i z wykonywaną jednocześnie korekcję wady mitralnej. Cel pracy: Wstępna ocena skuteczności izolacji żył płucnych wykonanej ablacją prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu utrwalonego AF u chorych z wadą zastawki mitralnej. Materiał i metody: Izolację żył płucnych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości wykonano u 10 pacjentek. U wszystkich chorych stwierdzono AF w okresie minimum 3 miesięcy przed planowaną operacją i wykluczono współistnienie innych czynników mogących wywołać AF. U wszystkich 10 pacjentek wszczepiono mechaniczne protezy zastawkowe w ujście mitralne. Chorych dobrano losowo. U wszystkich pacjentów przed leczeniem operacyjnym rejestrowano utwalone AF przez okres od 6 miesięcy do 14 lat. U 7 chorych poddanych izolacji żył płucnych obserwowano śródoperacyjnie powrót rytmu zatokowego. W czasie dalszej obserwacji (w ciągu 4 tygodni od operacji) rytm zatokowy utrzymał się u 2 pacjentek, u 3 chorych występowały napady nadkomorowych arytmii, u 3 osób rejestrowano migotanie przedsionków, a u 2 pacjentek - ze względu na okresowo pojawiający sie rytm węzłowy z wolną czynnością komór - konieczne było wszczepienie układu stymulującego serce. W okresie...


  11/12

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia operacyjnego zwężenia lewego ujścia tętniczego u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Follow up after surgical treatment of aortic stenosis in the elderly.
  Autorzy: Grabowski Maciej, Hryniewiecki Tomasz, Orłowska-Baranowska Ewa, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.341-348, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost populacji ludzi w podeszłym wieku. Postęp i rozwój kardiochirurgii spowodował, że operacyjne leczenie schorzeń serca przeprowadza się u pacjentów w 7 i 8 dekadzie życia. Cel pracy: Ocena wyników wczesnych i odległych leczenia operacyjnego zwężenia zastawki aortalnej u osób po 74 rż. badanych w Klinice Wad Nabytych Serca w latach 1993-2001. Materiał i metody: Badaniem objęto 43 pacjentów (wiek 74-83 lat) z gradientem przezzastawkowym 60 - 150 mm Hg (średnio 104 mm Hg). Rozpoznanie wady serca, ocenę stopnia zaburzeń hemodynamicznych i kwalifikację do leczenia operacyjnego ustalono na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych. W obserwacji wczesnej (30 dni) i odległej (średnio 32 miesiące) oceniano wydolność czynnościową według klasyfikacji NYHA oraz parametry echokardiograficzne lewej komory. Powyższe parametry porównano w grupie chorych z zastawką mechaniczną vs. biologiczną. Wyniki: U 17 pacjentów wszczepiono zastawkę biologiczną, a u 27 - mechaniczną. Nie zanotowano zgonów śródoperacyjnych. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarł 1 chory. Powikłania pooperacyjne dotyczyły ogółem 76 proc. pacjentów. W obserwacji wczesnej stwierdzono istotną poprawę wydolności czynnościowej. Parametry echokardiograficzne lewej komory i jej kurczliwość nie zmieniły się istotnie po operacji, jedynie objętość końcoworozkurczowa wykazywała znamienną poprawę. W obserwacji odległej wystąpiły 3 zgony, nie odnotowano powikłań zakrzepowo-zatorowych ani krwotocznych. Stwierdzano dalszą poprawę stanu klinicznego, badania echokardiograficznie wykazywały istotną poprawę funkcji lewej komory...

  Streszczenie angielskie: Introduction: During the past 20 years geriatric population has grown in size. Nowadays patients 70-80 years old (even older) undergo cardiac surgery. The aim of the study: To determine outcome of aortic valve replacement due to aortic stenosis in patients over 74 years old. Material and methods: Every patients undergo clinical, echocardiographic and chest X-ray examination before surgery, 30 days after and in late observation (mean 32 months). The group consisted of 43 patients (age: 74-83 years) with transvalvular gradient 60-150 mm Hg. Results: In 17 patients biologic heart valve prostheses were implanted, whereas in 27 mechanical. Early mortality - 1. Postoperative complications concerned 76 p.c. of paitents. Echocardiographic parameters of left ventricle didn't improve significantly in early observation (except left ventricular end-diastolic volume). In late observation (mean 32 months) 3 deaths were confirmed. The significant improvement of physical efficiency and echocardiographic parameters of left ventricle were observed. Conclusions: The age is not a contraindicaiton for aortic valve replacement. Postoperative complications are common, but do not lead to death. The improvement of physical efficiency and echocardiographic parameters of left ventricle were observed. There are not differences of outcome in patients with biological or mechanical heart valve.


  12/12

  Tytuł oryginału: Rola prokalcytoniny w diagnostyce niepowikłanego infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Role of procalcitonin in diagnosis of uncomplicated infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Sitkiewicz Dariusz, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.793-795, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) przy braku potwierdzenia mikrobiologicznego jest trudne i mimo wielu niespecyficznych wskaźników zapalnych pozostaje niepewne. Celem pracy była ocena przydatności diagnostycznej oznaczania stężenia prokalcytoniny w surowicy krwi chorych z podejrzeniem niepowikłanego IZW o etiologii bakteryjnej. Zbadano 30 chorych z aktywnym IZW w przebiegu wad nabytych serca. Rozpoznanie IZW o etiologii bakteryjnej ustalono zgodnie z kryteriami Duke na podstawie: badania klinicznego, badań dodatkowych (parametry zapalne,, echokardiografia transtorakalna i przezprzełykowa), oraz dodatnich posiewów krwi. Wyłączono chorych z posocznicą, współistniejącymi infekcjami i we wczesnym okresie pooperacyjnym. Dwie grupy kontrolne obejmowały: 10 chorych bez IZW i innych ognisk infekcji oraz kolejnych 10 chorych bez IZW, z zakażeniem dróg moczowych, obie z wadami mabytymi serca. Oznaczenie stężęnia prokalcytoniny wykonano metodą immunoluminometryczną (zestaw LUMltest PCT). Średnie stężenia prokalcytoniny w grupie chorych i IZW (0,12 ń 0,13, zakres 0 - 0,4 ng/ml) były istotnie statystycznie wyższe niż w grupie kontrolnej bez zakażenia (0,03 ń 0,05, zakres 0 - 0,1 ng/ml) i wyższe niż w grupie kontrolnej z zakażeniem dróg moczowych (0,02 ń 0,04, zakres 0 - 0,1 ng/ml). Jednak u 12 (wśród 30 badanych) chorych nie przekroczyły czułości metody, a u pozostałych były poniżej wartości uznawanych za normę ( 0,5 ng/ml). Wniosek: wydaje się, że oznaczanie ...

  Streszczenie angielskie: Infective endocarditis especially where blood culture is negative frequently causes problems in diagnosis despite of many nonspecific inflammation parameters. Procalcitonin (PCT) concentration is a new marker of severe bacterial and fungal infection. The aim of this study was to evaluate the usefulness of PCT concentration assessment in the diagnosis of uncomplicated infective endocarditis of bacterial etiology. The study group consisted of 30 patients with ongoing infective endocarditis in the course of acquired valvular heart disease. The diagnosis of bacterial endocarditis was established according to the DUke criteria on the basis of: clinical examination, laboratory investigations (inflammatory parameters, transthoracic and transesophageal echocardiograpfy) and positive blood cultures. Patients with sepsis, concomitant infections and in an early postoperative period we excluded. Two control groups consisted of: 10 patients without endocarditis and other infections and another 10 patients without endocardidtis and with an urinary tract infection. Serum procalcitonin concentrations were measured by an immunoluminometric assay (LUMItest PCT set). Mean serum PCT concentrations in patients with endocarditis (0.12 ń 0.13, range 0 - 04. ng/ml) were significantly higher than in control group without infection (0.03 ń 0.05, range 0 - 0.1 ng/ml) and higher than in control group with an urinary tract infection (0.02 ń 0.04, range 0 - 0.1 ng/ml). However in 12 patients (of ...

  stosując format: