Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAPIEJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zafirlukast w leczeniu polipów nosa u chorych ze współistniejącą aspirynową astmą oskrzelową - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Zafirlukast in the treatment of nasal polyps in aspirin intolerant asthmatics - preliminary report.
Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.224-227, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zespół nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NNLP) charakteryzuje się obecnością polipów nosa i zatok, astmą oskrzelową i różnie wyrażoną nadwrażliwością po podaniu aspiryny i leków jej podobnych. Nietolerancja wszystkich inhibitorów cykooksygenazy pozwala koncentrować się nam w badaniach dotyczących kaskady kwasu arachidonowego. Polipy nosa są następstwem przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa, często połączonego z infiltracją eozynofilową. W jaki sposób to kwasochłonne zapalenie prowadzi do powstania polipa jest niejasne. Granulocyty kwasochłonne są jednak bogatym źródłem leukotrienów cysteinowych - potężnych mediatorów zapalenia, które mogą być odpowiedzialne za blokadę nosa, wyciek i nadreaktywność błony śluzowej. W badaniach ostatnich lat była podnoszona niejednokrotnie ich rola w powstawaniu polipów nosa. Wykazano m.in. podwyższone stężenia leukotrienów w tkance polipów u chorych na astmę aspirynową. Ponieważ blokery receptora leukotrienowego hamują działanie endogennych leukotrienów, to jest możliwe, że leki te mogłyby zostać zastosowane w leczeniu polipów nosa. Nasze badanie zmierzało do określenia skuteczności zafirlukastu w tej jednostce chorobwej. Dochodzimy do wniosku, że przynajmniej w części przypadków leki antyleukotrienowe mogłyby stanowić alternatywę dla steroidoterapii i leczenia chirurugicznego.

  Streszczenie angielskie: Aspirin intolerance is characterized by polypous rhinosinusitis, bronchial asthma and adverse reactions to aspirin. The common intolerance to all cyclo-oxygenase inhibitors allows us to focus study of the pathogenesis of AI on the metabolism of arachidonic acid. Nasal polyposis is a chronic inflammatory condition that is mostly characterized by an infiltration of eosinophils. How this eosinophilic inflammation leads to polyp formation remains largely unclear. Eosinophils are the major source of cysteinyl leukotrienes - potent pro-inflammatory mediators they can by responsible for nasal blockade, rhinnorhoea and hyperresponsiveness. A role of prostaglandins (PGs) and leukotrienes (LTs) in the pathogenesis of nasal polyps has been recently suggested and leukotriene levels have been shown to be elevated in patients with asthma as well as in those with sinonasal polyposis and sinusitis. Because leukotriene receptor antagonists inhibit activity of endogenous leukotrienes and decrease tissue eosinophilia it is speculated that these drugs may be useful also in the management of nasal polyps. Our study was designed to determine the efficacy of zafirlukast, a cysteinyl leukotriene receptor antagonist, in nasal polyposis. We conclude that antileukotrienes might play a role in controlling polyposis and their symptoms, and they might be a alternative to longterm steroid therapy and repeated surgical therapy.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy i słuchu u dzieci po jednoetapowej operacji rozszczepu podniebienia.
  Tytuł angielski: Distemper speeches and of hearing at children after single-stage operation cleft of palate.
  Autorzy: Ratajczak Jan, Różak-Komorowska Alicja, Jurkiewicz Dariusz, Rapiejko Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.232-234, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1990 - 1998 analizą objęto 31 dzieci (w wieku 4 - 10 lat) z zaburzeniami mowy i słuchu, z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego, operowanych metodą jednoetapową, a następnie rehabilitowanych. U 14 chorych stwierdzono prawidłową artykulację, u 3 dzieci obserwowano artykulację cofniętą, a u 14 różnego rodzaju seplenienia. Badając nosowanie, u 26 dzieci nie stwierdzono jego obecności, u 1 było średnie, a u 4 chorych małe. Nosowania dużego u żadnego chorego nie obserwowano. W wykonanych badaniach słuchu za pomocą audiometrii tonalnej słuch prawidłowy stwierdzono u 13 dzieci, mały niedosłuch do 30 dB wystąpił u 11, a średni do 60 dB u 7 chorych. Nie obserwowano niedosłuchu powyżej 60 dB. W badaniach tympanometrycznych zarejestrowano tympanogramy typu A u 22 chorych, a typu B u 9 chorych. Jednoetapowa operacja rozszczepu podniebienia stwarza dobre warunki anatomiczne do dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: In years 1990-1998 with analysis one embraced 31 of children with disturbances of speech and of hearing, with one-sided cleft of palate primary and secondary, operated with single-stage method and then rehabilitated, in age from 4 to 10 years. At 14 ill one ascertained correct articulation, at 3 children one observed articulation retreating and 14 different kinds of lisping. Investigating nasality at 26 children one did not ascertain his presences, at 1 was average and at 4 ill little. Nasality large at no ill one did not observe. In executed investigations of hearing by means pure tone audiometers correct hearing one ascertained at 13 children, little hearing impairment to 30 dB stepped out at 11, and average to 60 dB at 7 ill. One did not observe hearing impairment above 60 dB. In tympanometry investigations one registered tympanograms of type A at 22 ill and have type B at 9 ill. Single-stage operation of cleft of palate creatos good conditions anatomical to further rehabilitation and of development of child.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.
  Tytuł angielski: The occurrence of atopy in childern with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz, Królikiewicz Janusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1003-1006, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergizacja dróg oddechowych zapoczątkowana zostaje w obrębie ich błony śluzowej. Narządem limfatycznym zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości błony śluzowej nosa jest migdałek gardłowy. Przerost migdałka gardłowego (PM) jest u dzieci częstym schorzeniem, jednak jego związek z atopią jest rzadko analizowany. W celu zbadania wpływu atopii na PM przebadaliśmy 134 dzieci w wieku od 4 do 8 lat (przeciętna wieku 5,4 lat), u których występował PM. W analizowanej grupie 102 dzieci miało trudności w oddychaniu nosem u 61 występowały nawracające zapalenia dróg oddechowych, u 51 nawracające zapalenia ucha, u 40 zaburzenia słuchu. Na podstawie badania alergologicznego u 30,6 proc. dzieci wykryto atopię - 41 spośród 134 badanych dzieci miało dodatnie punktowe testy skórne, głównie na alergeny pyłkowe i roztoczowe. Wśród tych pacjentów specyficzne przeciwciała IgE w surowicy udało się wykryć w 87 proc. przypadków. Podwyższony poziom całkowitych IgE stwierdzono natomiast tylko u ok. 17 proc. badanych, a podwyższoną eozynofilię u 8,5 proc. Część dzieci została zakwalifikowana do adenotomii i wykonane było u nich badanie histopatologiczne usuniętej tkanki. U części dzieci zastosowano leczenie zachowawcze. Wnioski: Praca pokazuje, że alergia i nadwrażliwość na różne typy alergenów jest ważnym czynnikiem ryzyka w powstawaniu przerostu migdałka gardłowego, szczególnie większego stopnia, przez co wczesne leczenie chorób alergicznych może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania PM.

  Streszczenie angielskie: Allergic sensitization of the airways occurs in ther mucosa. The lymphatic structure closest to the nasal mucosa is the adenoid. Adenoid hypertrophy (AH) may cause significant morbidity in children but its relationshipto atopy has not been intensively studied. To examine te influence of atopy on the adenoid hypertrophy we studied 134 chidlren ages 4 to 8 years, with an average age of 5.4 who had AH. In the analysed group 102 children suffered from difficulty in nose breathing, 61 of children from recurrent upper respiratory tract infections, 51 from recurrent otitis and 40 from hearing disorders. On the basis of allergic and immunological examinations, in 30.6 p.c. atopy was confirmed - 41 out of 134 children showed positive skin test for allergy, mostly to different kinds of pollen or house dust. From these positive patients the respective allergens could be determined by RAST tests in serum of 87 p.c. Increased total IgE level in serum was confirmed only in 17.5 p.c. 8.5 p.c. of children showed peripherial blood eosinophila. Some children were qualified for adenotomy and removed adenoid was examined histopahtologically. Pharmacological treatment was also recommended. Conclusions: The study shows that allergy and sensivity to different kinds of allergens is an important risik factor for a greater degree of AH in children. Therefore, early prevention of exposure to them may help reduce occurence of AH.


  4/7

  Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista w leczeniu zespołu alergii jamy ustnej u chorych uczulonych na pyłki drzew.
  Tytuł angielski: Specific-pollen immunotherapy in the treatment of oral allergy syndrome in patients with tree pollen hypersensitivity.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1007-1010, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na przestrzeni trzech ostatnich dziesięcioleci wielu autorów opisywało powiązania pomiędzy nadwrażliwością na pyłki roślin oraz owoce i warzywa. Najwięcej jest pacjentów z alergią na pyłek brzozy, którzy reagują patologicznie na jabłka i inne jadalne części roślin. Główny alergen pyłku brzozy, Bet v 1 oraz główny alergen jabłka Mal d 1 jak też inne alergeny wykazują daleko posuniętą homologię. Powstaje więc pytanie, w jakim stopniu odczulanie pyłkiem brzozy może złagodzić objawy alergii jamy ustnej wywoływane przez jabłko. Badanie zostało przeprowadzone z udziałęm 27 pacjentów uczulonych na pyłek brzozy, którzy mieli objawy OAS (oral allergy syndrom) po zjedzeniu jabłek i byli odczulani swoiście przez okres 24 do 36 miesięcy. Ośmioosobowa grupa pacjentów nieodczulanych stanowiła kontrolę. W wyniku odczulania szesnastu chorych (59 proc.) odnotowało zmniejszenie (37 proc.) lub całkowite ustąpienie (22 proc.) objawów OAS. Wniosek: Immunoterapia z użyciem szczepionek pyłkowych może prowadzić do znacznej redukcji objawów OAS; poprawa kliniczna nie jest równoległa w odniesieniu do zmian stężeń sIgE w surowicy krwi i do wyników punktowych testów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Over the last three decades several authors have described the existence of an association between sensitivity to different pollens and senstivity to diverse edible vegetables. most patients with birch pollen allergy report oral allergy symptoms symptoms after eating fresh apples and other vegetable foods. Major birch pollen and apple allergens, Bet v 1 and Mal d 1, and other ntigens are highly homologous; as a consequence, pollen-specific immunotherapy (SIT) might be expected to improve apple hypersensitivity. A prospective study was carried out in 27 birch pollen-sensitivie patients with apple-induced OAS (oral allergy syndrom) who received injection immunotherapy for 24, or 36 months. Eight patients not submitted to SIT and followed up for 24 - 36 months were used as a control. Sixteen patients (59 p.c.) reproted a significant reduction (37 p.c.) or a total disappearance (22 p.c.) of OAS symptoms after SIT. COnclusion: SIT with birch pollen extracts effectively reduces clinical apple sensitivity in some cases; these effects are not paralleled by a similar reduciton of specific IgE and skin reactivity.


  5/7

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Puc Małgorzata, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Lipiec Agnieszka, Chłopek Kazimiera, Lipiec Ewa, Mościcka Grażyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.24-25, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wieloośrodkowych badań stężenia pyłku traw i roślin złożonych w atmosferze wybranych miast Polski, przeprowadzonych w 2001 roku. Analizie poddano wpływ anomalii pogodowych na przebieg pylenia roślin wiatropylnych. W 2001 roku obserwowano znacznie dłuższy niż w latach poprzednich sezon pylenia traw. Rozpoczął się on w pierwszej dekadzie maja, a zakończył dopiero w sierpniu. Sezon pylenia bylicy był zbliżony do obserowanego w latach poprzednich, jednak z wyraźną tendencją do niższych stężeń w obrębie dużych aglomeracji miejskich.


  6/7

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku drzew w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Chłopek Kazimiera, Puc Małgorzata, Modrzyński Marek, Lipiec Agnieszka, Kalinowska Ewa, Lipiec Ewa, Domański Krzysztof
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.54-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłku roślin w kraju i zagranicą pozwala na właściwą profilaktykę poprzez zaplanowanie zajęć tak, aby ekspozycja na alergeny była jak najmniejsza. Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny obecny jest w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: Seasonal character of symptoms is the distinctive feature of allergic disease evoked by pollen allergens. Symptoms occur only when pollen count reaches a certain level. The degre of symptoms os closely connected with allergen exposure. pollen count information helps in proper prophylaxis, diagnosis and treatment evaluation. It also helps in immunotherapy management and in assessment of its efficacy. in the season of 2001 exceptionally high levels of alder pollen count were recorded (up to 18000 pollen grains in 1m3 of ambient air noted in warsaw in the immediate vicinity of the source trees). First seasonal symptoms in the majority of alder allergy sufferers emerged when alder pollen count reached the level of 45 grains in 1m3 of ambient air. The exposure to alder pollen at the level exceeding 85 grains in 1m3 of air evoked allergy symptoms in all hypersensitive subjects. The 30-minutes long exposure to alder allergen when pollen count reached 1200 grains in 1m3 of air caused cough and dyspnoea in 75 p.c. of 1600 responders.


  7/7

  Tytuł oryginału: Alergeny grzybów pleśniowych w diagnostyce alergologicznej.
  Tytuł angielski: Mould allergens in diagnostic procedures.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Jurkiewicz Dariusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.19-20, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zestawienie alergenów grzybów pleśniowych dopuszczonych do użytku w Polsce i dostępnych w postaci odczynników do testów skórnych i swoistych IgE.

  Streszczenie angielskie: Authors present the specification of moulds allergens that are available at Polish market in the form of diagnostic reagents (for prick tests and specific IgE detection).

  stosując format: