Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAJZER
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych
Autorzy: Kraczkowska Anna, Olędzka Ilona, Rajzer Danuta, Sell Eugenia
Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 167 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,357

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  2/7

  Tytuł oryginału: Podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym. Od patofizjologii do znaczenia klinicznego.
  Tytuł angielski: Arterial compliance in arterial hypertension. From pathophysiology to clinical relevance.
  Autorzy: Rajzer Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.61-73, il., bibliogr. 89 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Termin "podatność tętnic" funkcjonuje jako pojęcie w patofizjologii układu krążenia od początku XVII wieku. Przez długie lata jego znaczenie pozostawało niedoceniane ze względu na panujący pogląd, że podstawową rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego odgrywa opór systemowy, a będąca jego odbiciem wysokość ciśnienia rozkurczowego jest główną determinantą wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych. Pogląd ten uległ radykalnej zmianie w ciągu ostatnich 10 lat w związku z opublikowaniem wyników dużych randomizowanych badań osób z izolowanym nadciśnieniem skurczowym. W grupie wiekowej powyżej 55 rż. najsilniejszym wyznacznikiem ryzyka okażało się ciśnienie tętna, będące pośrednim wskaźnikiem sztywności tętnic. Przeniosło to zainteresowanie badaczy z oporu naczyniowego na własności sprężyste tętnic. W artykle przedstawiono podstawy morfologiczne i patofijzologiczne procesów związanycyh ze zmianami własności sprężystych tętnic (sztywnienie). Zdefiniowano podstawowe wskaźniki wyrażające podatność tętnic i opisujący je aparat matematyczny. Szczególną uwagę poświęcono następstwom wzrostu sztywności tętnic dla patologii serca oraz klinicznemu znaczeniu badania jej parametrów. Przedstawiono bieżący stan wiedzy na temat związków między podatnością tętnic a istotniejszymi czynnikami, takimi jak: płeć, starzenie się, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia regulacaji wewnątrzwydzielniczej i metabolizmu oraz możliwości ingerencji terapeutycznej w podatność tętnic.


  3/7

  Tytuł oryginału: Łuszczyca, a choroby sercowo-naczyniowe.
  Tytuł angielski: Psoriasis and cardio-vascular disorders.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Rajzer Lidia, Rajzer Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.844-847, bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łuszczyca należy do najczęstszych chorób skóry, występuje u 2 - 3 proc. dorosłej populacji. Jednocześnie jest to choroby ogólnoustrojowa, u podłoża której mogą leżeć zaburzenia mechanizmów obronnych uwarunkowane genetycznie. Istotnym elementem w patogenezie łuszczycy wydają się być zaburzenia naczyniowe. Celem pracy jest próba przedstawienia bieżącego stanu wiedzy na temat złożonych w i nie do końca poznanych procesów biorących udział w patogenezie łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem czynników prowadzących do powikłań sercowo-naczyniowych w tej chorobie. Kolejno podejmowane zostają tematy: związku łuszczycy z nadciśnieniem tętniczym w aspekcie etiopatogenetycznym i epidemiologiczny, w tym samym ujęciu omówiony zostaje związek tej choroby z zaburzeniami w profilu lipidów osocza, nieprawidłowościami gospodarki węglowodanowej, zaburzeniami hemostazy i patologią zastawek serca.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is one of the most frequent skin diseases. It occurs in adult people with a frequency 2 - 3 p.c. Psoriasis is a systemic disease with immunologic and genetic determinants. Micro and macro vascular disorders are important for pathogenesis of psoriasis. Authors attempt to show a current scientific statement of pathogenetic mechanisms in psoriasis with special consideration of factors involving cardiovascular abnormalities. In consecutive steps described are associations between psoriasis and arterial hypertension from etiological, pathological and epidemiological point of view. In the same order are reviewed the junctions of psoriasis and lipid and carbohydrate metabolism disturbations, as well as coagulative and heart valves abnormalities.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu serca.
  Tytuł angielski: The influence of percutaneous recanalisation of total coronary occlusions on heart rate variability.
  Autorzy: Klecha Artur, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Królikowski Tadeusz, Jankowski Piotr, Rajzer Marek, Zabojszcz Michał, Styczkiewicz Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.687-690, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) uznawana jest za istotny czynnik prognostyczny u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem badań był aocena wpływu udrożnienia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przewlekle zamknie ych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu zatokowego serca u chorych z akinezą mieśnia sercowego w zakresie unaczynienia udrażnianej tętnicy. Analizą objęto 22 chorych w wieku 52,8 ń 7,7 lat, po skutecznym zabiegu udrożnienia przewlekle zamknietej te nicy wieńcowej. Wyjściowo u wszystkich stwierdzano akinezę w obszarze udrażnianej tętnicy. Przed oraz 6 miesiecy po zabiegu u wszystkich chorych wykonano 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z ocena wskaźńików HRV oraz echokardiograficzna próbę dobutaminową (EPD). W oparciu o wyniki EPD po 6 miesiącach, chorych podzielono na 2 grupy: grupę A (10 chorych) z poprawą kurczliwości oraz grupę B (12 chorych) bez poprawy kurczliwości. Przed udrożnieniem grupy nie różniły się wartościami wskaźnika kurczliwości (WK) ani parametrów analizy czasowej rytmu serca. Po 6 miesiacach od zabiegu w grupie A stwierdzono istotny wzrost parametrów analizy czasowej HRV. Skuteczny zabieg udrożnienia przewlkle zamknietej tętnicy wieńćowej, u chorych z akinezą mieśnia sercowego w obszarze udrażnianej tętnicy prowadzi do poprawy zmienności rytmu zatokowego. Poprawa ta dotyczy chorych, u których w wyniku udrożnienia naczynia dochodzi do równoczesnej poprawy kurczliwości w zakresie uprzednio ...

  Streszczenie angielskie: In patients following a myocardial infarction, heart rate variability is an important prognostic factor. Decreased heart rate variability is associated with a higher mortality rate. This study evaluated the influence of recanalisation by percutaneous coroanry intervention (PCI) in totally occluded coronary arterires on teh heart rate variability in patients with myocardial akinesis in the recanalised artery area. THe study group included 22 men (average age 52.8 ń 7.7) after successful PCI recanalization of the totally occluded artery. ALl patients had akinesis in teh recanalised aretery area. All patients underwent 24-hour continuous electrocardiographic Holter monitoring with HRV analysis and echocardiographic doubtamine tests both before the PCI and 6 months afterwards. The population was divided into two groups: group A (10 patients) had contractility adjustments in echocardiographic tests that were performed 6 months after the PCI. Group B (12 patients) di not have contractility adjustments. Before the PCI, there were no differences in teh wall motion score index (WMI) or the time-domain HRV parameters between the two groups. After 6 months, there was a significant increase in the WMI value in group A, whereas this index remained unchanged in group B. In group A the time-domain HRV parameters had improved 6 months after the PCI, whereas they remained unchagnesd in group B. Successful percutaneous revascularization of the totally occluded coronary artery in ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu zatokowego serca u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego - wczesne i późne wyniki rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients after coronary artery bypass grafting - early and long term effects of cardiac rehabilitation.
  Autorzy: Bryniarski Leszek, Kawwa Jadwiga, Rajzer Marek, Stolarz Katarzyna, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.699-702, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Znaczenie kliniczne obniżenia HRV u pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) nie jest określone, a wpływ wczesnej rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie zmienności rytmu serca w tej grupie chorych nie jest zbadany. Analizą objęto 103 chorych w wieku 52,2 ń 7,8 lat, po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego. Chorych podzielono na dwie grupy: grupę A (72 chorych) poddanych rehabilitacji kardiologicznej (rozpoczynanej 15 dni po CABG), oraz grupę B (31 chorych) bez rehabilitacji (z powodu nie zagojonych ran pooperacyjnych). Przed rozpoczęciem rehabilitacji, po zakończeniu trwającej 21 dni rehabilitacji oraz po 6 miesiacach od zabiegu wykonano 24 godzinne monitorowanej EKG metodą Holtera z oceną wskaźników analizy czasowej i częstotliwościowej HRV. Wyjściowo grupy nie różniły się wartościami parametrów analizy czasowej zmienności rytmu serca, natomiast wartości parametrów analizy częstotliwościowej HRV były istotnie wyższe w grupie A. Po 21 dniach rehabilitacji w grupie A istotnie poprawiły się parametry analizy czasowej, podczas gdy parametry analizy częstotliwościowej pozostały niezmienione. Po 6 miesiącach zanotowano istotny wzrost wartości parametrów analizy czasowej i częstotliwościowej HRV w obu grupach, przy czym w grupie poddanej rehabilitacji był on istotnie wyższy. U pacjentów po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego poddanych rehabilitacji kardiologicznej dochodzi do poprawy wartości parametrów analizy czasowej zmienności ...

  Streszczenie angielskie: Patients after coronary artery bypass grafting (CABG) have impaired heart rate variability (HRV) parameters. The clinical significance of impaired HRV and the influence of the cardiac rehabilitation on the HRV in this grop of patients is not clear. We studied 103 patients (average age 52.2 ń 7.8) after CABG, divided into group A (72 patietns) who underwent cardiac rehabilitation (starting 15 days after the CABG) and group B (31 patients) who did not have rehabilitation. In all patients, a 24 hr ECG (including time and frequency domain HRV) was obtained beofre the onset of rehabiltiation, after completion of the rehabilitation and after 6 months. Before the rehabilitation there were no differences in time-domain HRV between the gorups, however frequency-domain HRV values were significantly higher in group A. In greoup A, the time-domain HRV parameters improved after 21 days of rehabilitation, whereas the frequency domain parameter components remained unchanges. At 6 months, improvment in time and frequency domain HRV parameters was noted, but eh parameters were significantly higher in group A. In patients that udnrewnet coronary artery bypass grafting, the cardiac rehabitlitation time domain HRV showed improvement in both the short term (21 days) and long run (6 months). However, the frequency domain parameter was only increased over the long run. Cardiac rehabilitation speeds up the improvemnet of the time domain HRV and frequency domain parameters over long term ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Olszanecka Agnieszka, Rajzer Marek, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszsz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.703-705, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmienności rytmu serca (heart rate variability - HRV) u pacjentó z umiarkowanym pierowtnym nadciśneineim tętniczym, powikłanym przerostem lewej komory mięśnia sercowego (left ventricular hypertrophy - LVH). Badaniem objeto 42 dotychczas nieleczone osoby z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, grupę kotnrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczym, grupę kontrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi (16M, 29K, wiek 49,8 ń 5,6 lat). Wśród chorych z nadciśnieniem tętniczym wyróżniono dwie podgrupy: z przerostem lewej komory mięśnia sercowego (n = 25, 10M, 16K, wiek 50,1 ń 59 lat) oraz bez przerostu (n = 17, 4M, 13K, wiek 52,0 ń 3,4 lat). Zmiennośc rytmu serca rejestrowano i analizowano wykorzystujac CardioPSA System, Medatec. U każdego z badanych wykonano 30-min. zapis EKG: 15 min. w pozycji leżącej, 15 min. w pozycji stojącej pacjenta. Analizy HRV dokonano przy pomocy szybkiej transformaty FOuriera, obliczając zmienność całkowitą, skłądową o niskiej częstotliwości (low frequency - LF, 0,04 - 0,15 Hz) oraz o wysokiej częstotliwości (high frequency - HF, 0,15 - 0,40 Hz). Masę lewej komory (left ventricular mass - LVM) oceniano na podstawie echokardiogramów, wykorzystując formułę Devereux. Przerost mięśnia lewej komory rozpoznawano gdy LVMI 134 g/mý (mężczyźni) oraz 110 g/mý (kobiety). Różnice pomiędzy grupami oceniano przy pomocy testu t, jako istotne statystyczie przyjęto p 0,05. U ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the heart rate variability (HRV) in patients with moderate essential hypertension complicated by left ventricular hypertrophy (LVH). Forty-two patients with untreated essential hypertension participated in the study group and 45 normotensives (16M, 29F, age 49.8 ń 5.6 years) served as the controls. THe hypertensives were divided into those iwth LVH (n - 25, 10M, 15F, age 50.1 ń 5.9 years) and those without LVH (n - 17, 4M, 13F, age 52.0 ń 3.4 years). HRV was recorded and analysed using the CardioPSA System, Medatec. In each subject, 30 min. of ECG recording was obtained: 15 min. in the supine, position and 15 min. in the upright position. Fast Fourier transform was used to analyse total power, low frequency (LF, 0.04 - 0.15 Hz) and high frequency components (HF, 0.15 - 0.40 Hz). Left ventricular mass was calculated from echocardiograms using the Deveraux formula. LVH was defined as a left ventricular mass index (LVMI) 134 g/mý for men and 110 g/mý for women. A T-test was used to test for inter-group differences: p 0.05 was considered as significant. In hypertensive patients with left ventricualr hypertrophy, we observed decreased values of HF component, both in supine and upright postiions, as compared to hypertensives without LVH. Components of HRV did not differ between the hypertensives without LVH and the normotensives. In hypertensives with a LVH the high frequency compoennt of HRV was decreased, indicating impaired ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Identyfikacja i oznaczanie witamin z grupy B w preparacie "wyciąg ze skrzypu polnego z witaminami" metodą pasmowej elektroforezy kapilarnej.
  Tytuł angielski: Identification and determination of vitamins of the B group in "extract of equisetum arvense with vitamins" by capillary zone electrophoresis.
  Autorzy: Rajzer Danuta, Sell Eugenia, Kraczkowska Anna, Sawicz Kamila
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.293-300, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: