Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAHNAMA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ niedoboru estrogenów na zawartość cynku w zębach i żuchwie szczurów po ovariektomii.
Tytuł angielski: The effects of estrogen deficiency on zinc content in the teeth and mandible of rats after ovariectomy.
Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.75-80, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przy użyciu absorpcyjnej spektrometrii atomowej oznaczono zawartość cynku w kości żuchwy i w zębach samic szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu doświadczalnej estrogenowej terapii zastępczej. Niedobór estrogenów prowadził do obniżenia sie poziomu cynku w twardych tkankach narządu żucia, w porównaniu z grupą kontrolną. Podawanie 17á-estradiolu wstrzymywało wzrost zawartości cynku w materiale.

  Streszczenie angielskie: Estrogen deficiency appearing after menopause or ovariectomy leads to osteopenia and osteoporosis. Such conclusion has been confirmed by non-invasive examinations of the skeletal, maxillary and mandible bones and teeth. Demineralisation of the hard tissues was heretofore attributed to the loss of calcium and phosphorus, while the role of microelements (e.g. Zn) was not completely explained. This experiment attempts to explain zinc behaviour in ther structure of the masticatory system when the level of estrogens is reduced. Female Wistar rats were used in the experiment. They were divided intop seven groups as follows: CL - control, SH - sham operated, OV - after ovariectomy, OVO ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 - OVH3 - rats receivibg twice a week 3 different (1.25 ćg., 12.5 ćg and 125 ćg) doses, respectively, of 17á-estradiol. Zinc level after ovariectomy was lower than in the control both in the teeth and in the mandible. The differences were statistically significant. Administration of 17á-estradiol to the ovariectomised rats produced a slight increase in Zn level. These results may suggest that ovarian estrogens play an important role in mineralisation of bones and teeth, and therefore, in post-menopausal osteoporosis prevention.


  2/7

  Tytuł oryginału: Badania zawartości sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi szczurów w zależności od poziomu estrogenów.
  Tytuł angielski: Assessment of sodium content in rat teeth, mandible and serum vs. estrogen levels.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.81-86, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosując płomieniową metodę ASA oznaczono zawartość sodu w zębach, żuchwie i surowicy krwi zwierząt doświadczalnych: grupy kontrolnej, sztucznie operowanej, po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej (17á-estradiol). W indukowanej hypoestrogemii poziom sodu zarówno w zębach jak i w żuchwie obniżył się. Również zawartość sodu w surowicy krwi była niższa od poziomu Na w grupie kontrolnej. Zastosowanie 17á-estradiolu zapobiegło procesowi demineralizacji badanych tkanek narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Estrogens play a pivotal role in the mineral homeostasis of the organism. Estrogen deficiency associated with the postmenopausal period or ovariectomy affects bone metabolism. The aim of this experiment was to assess the influence of estrogen levels on the sodium content of rat teeth, mandible and serum. The animals were divided into 7 groups: CL - control, SH -sham operated, OV - after ovariectomy, OVO - ovariectomised rats which were injected oleum pro injectione, OVH1 -OVH3 - rats receiving twice a week 3 different (1.25 ćg, 12.5 ćg and 125 ćg) doses of 17á-estradiol. After the experiment had been completed, we noted that sodium level in the teeth and mandible was lower in the group of animals with estrogen deficiency. Serum sodium content was also lower. It was also found that 17á-estradiol supplementation could protect the teeth and mandible from sodium depletion and keep serum sodium content at the preoperative level.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej.
  Tytuł angielski: An assessment of the alkaline and acid phosphatase activity in rats serum during experimental postmenopausal osteoporosis.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Świątkowski Wojciech, Zaręba Stanisław
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.283-291, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena fosfatazy zasadowej (Fz) i kwaśnej (Fk) w surowicy szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej. Oceniono rownież związek pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) żuchwy i kręgosłupa a parametrami metabolizmu kostnego. Stężenie fosfatazy zasadowej i kwaśnej było najwyższe u zwierząt z niedoborem estrogenów, a podawanie 17-á estradiolu znamiennie obniżyło poziom badanych markerów. Stwierdzono również istotną ujemną korelację FZ i Fk z BMD żuchwy i kręgosłupa.


  4/7

  Tytuł oryginału: Promienica twarzowo-szyjna
  Autorzy: Rahnama Mansur, Tomaszewski Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.405-407, bibliogr. 11 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • choroby zakaźne
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: Poziom żelaza w zębach, żuchwie i surowicy krwi samic szczurów po owariektomii.
  Tytuł angielski: The level of the iron content in teeth, mandible and serum in female rats after ovariectomy.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Błoniarz Jadwiga, Zaręba Stanisław, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.131-137, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  6/7

  Tytuł oryginału: Desmopressin - a nontransfusional form of prevention of postextractive bleeding in some patietns with von Willebrand's type I disease. Case report.
  Tytuł polski: Dezmopresyna - nietransfuzyjna metoda zapobiegania krwawieniom poekstrakcyjnym u osób z chorobą von Willebranda typu I. Opis przypadku.
  Autorzy: Rahnama Mansur, Tomaszewski Tomasz, Świątkowski Wojciech
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.150-153, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania preparatu Minirin (dezmopresyny) w chirurgii szczękowo-twarzowej u osób ze skazami krwotocznymi. Przypadek własny pacjenta z chorobą von Willebranda typu I potwierdza skuteczność leku w przypadku krwawień poekstrakcyjnych.

  Streszczenie angielskie: In this article the possiblity of usig the Minirin (desmopressin) in maxillofacical surgery in person with hemostatic disorders has been described. The our case of patient with von Willebrand's disease type I indicates that this drug is very effective in bleeding after teeth extractions.


  7/7

  Tytuł oryginału: Influence of estrogen deficiency on the copper level in rat teeth and mandible.
  Tytuł polski: Wpływ niedoboru estrogenów na poziom miedzi w zębach i żuchwie szczura.
  Autorzy: Rahnama Mansur
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.352-356, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Na podstawie badań z użyciem atomowej spektrometrii absorpcyjnej określono poziom miedzi w zębach i żuchwie szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej oraz po zastosowaniu 17á-estradiolu. Stwierdzono, że niedobór estrogenów prowadzi do obniżenia zawartości miedzi w zębach i żuchwie szczurów, a podawanie 17á-estradiolu wpływa w sposób korzystny na skład mineralny badanych tkanek.

  Streszczenie angielskie: On the basis of atomic absorption spectrophotometry rat teeth and mandible copper levels in experimetnal postmenopausal osteoporosis and after adminsitration of 17á-estradiol were measured. The resutls showed that estrogen deficiency leads to decrease in copper content in rat teeth and mandible, and giving of 17á-estradiol positively influence the content of mineral components in the examined tissues.

  stosując format: