Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RADZISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zespół gruszkowaty wtórny - opis przypadku.
Tytuł angielski: Secondary piriforme syndrome - case report.
Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Radziszewski Krzysztof R.
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.38-42, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Foster sugeruje podział zespołu gruszkowatego (z.g.) na postać pierwotną, związaną z pierwotnym konfliktem anatomicznym mięśnia gruszkowatego z nerwem kulszowym i postać wtórną, której przycznyna znajduje się poza mięśniem gruszkowatym i zależy od procesów chorobowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Do tych przyczyn należą: zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, zespół po laminektomii i niepowodzenia leczenia neurochirurgicznego przepukliny krążkowej odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Autorzy przedstawili opis przypadku 51-letniej chorej z z.g. wtórnym na podłożu nawrotowych blizn wokół korzeni nerwowych po operacyjnym leczeniu wypadnięcia krążka międzykręgowego lędźwiowego. Przedstawiony z.g. nie sprawił trudności diagnostycznych, jakkolwiek stanowił problem terapeutyczny ze względu na brak poprawy po stosowanym leczeniu operacyjnym i zachowawczym.

  Streszczenie angielskie: Foster postulates a division of piriform syndrome (p.s.) into the primary form connected with primary anatomical conflict of piriform muscle with sciatic nerve, and the secondary form caused by facton not related to piriform muscle which depend on morbid changes of the lumbosacral verterbrae. Some of the causes are: degenerative changes of the lumbosacral spine, postlaminectomy syndrome and unsuccessful neurosurgical treatment of disec herniation of lumbosacral region. The authors described a case of a female patient, 51 years of age who suffered from p.s. caused by recurrent scars of nerve roots after lumbar disectomy. This case of secondary p.s. did not produce diagnostic difficulties, however caused therapeutic problems due to unsuccessful surgical and conservative procedures.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zespół gruszkowaty (z.g.) - problemy terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Piriform syndrome (p.s.) - therapeutic problems.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof, Radziszewski Krzysztof R.
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.96-101, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Praca zawiera przegląd aktualnych informacji na temat metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu chorych z zespołem gruszkowatym (z.g.). Materiał i metody. Materiał stanowił 21 pozycji piśmiennictwa omawiającego problemy z.g., z których wyselekcjonowano potrzebne informacje na temat z.g. Wyniki. Uzyskano informacje na temat form leczenia z.g. w zakresie farmakoterapii doustnej, farmakoterapii miejscowej z uwzględnieniem stosowania toksyny botulinowej, zabiegów fizykalnych i kinezyterapii oraz zakresu stosowanych metod chirurgicznego leczenia z.g. Wnioski. Z.g. może wymagać różnorodnych form leczenia zależnie od jego przyczyny i skuteczności dotychczasowego postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: The study includes a survey of current information on therapeutic methods applied in the treatment of patients with piriform syndrome (p.s.). Material comprised 21 items of literature discussing piriform syndrome problems and needed information was selected. The obtained information on piriform syndrome forms of treatment in ther range of oral pharmacology, local pharmacotherapy with consideration of application of botuline physio- and kinesitherapy, as well as surgical methods of management. Piriform syndrome may require various forms of therapy dependently on its cause and effectiveness of therapeutic management.


  3/10

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i leczenie zakażeń WZW typu B u chorych dializowanych.
  Autorzy: Sułowicz Władysław, Radziszewski Andrzej
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.45-48, il.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusowe zapalenie wątroby typu B stanowi poważny problem epidemiologiczny w Stacjach Dializ. W latach 70-, około 50 proc. leczonych hemodializami było nosicielami wirusa B. Dzięki wprowadzeniu szczepień ochronnych oraz wdrożeniu szeroko pojętych zasad profilaktyki z wydzieleniem oddzielonych stanowisk dla tej grupy pacjentów oraz redukcji do minimum przetoczeń krwi odsetek chorych hemodializowanych w Polsce z dodatnim antygenem HBs waha się od 5 do 15 proc. W leczeniu zakażenia wirusem B obok interferonu, którego efektywność jest stosunkowo niska stosuje się również lamiwudynę, która znacznie poprawiła wyniki leczenia oraz jest lepiej tolerowana przez pacjentów.


  5/10

  Tytuł oryginału: Europejska Szkoła Urologii - nietrzymanie moczu.
  Autorzy: Radziszewski Piotr
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.36, 38-39, il. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne


  6/10

  Tytuł oryginału: Efekty terapeutyczne oksybutyniny stosowanej doodbytniczo.
  Tytuł angielski: Intrarectal administration of oxybutynin reduces its undesirable side effects, preserving however its therapeutic effect.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.693-698, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oksybutynina jest lekiem z wyboru w leczeniu niestabilności wypieracza. Podawana doustnie bardzo często wywołuje jednak objawy uboczne związane z jej właściwościami antycholinergicznymi (działanie atropinopodobne). Czynnikiem odpowiedzialnym za skutki uboczne jest aktywny metabolit oksybutyniny, N-desetyl-oksybutynina, powstająca w wyniku metabolizmu oksybutyniny w wątrobie jako efekt tzw. metabolizmu pierwszego przejścia. Podanie oksybutyniny drogą inną niż doustna (np. dopęcherzowo) zmniejsza stężenia N-desetyl-oksybutyniny poprzez redukcję efektu pierwszego przejścia. Wydaje się, że próba podania leku drogą doodbytniczą stanowi interesującą alternatywę zapewniającą jego wysokie stężenia i redukującą jednocześnie ilość N-destyl-oksybutyniny. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów (12 mężczyzn i 8 kobiet, średnia wieku 45,6 roku) z urodynamicznie potwierdzoną niestabilnością wypieracza. Z badań wykluczono chorych z neurogennym podłożem niestabilności. Tym z pacjentów, u ktorych oksybutynina podawana doustnie w dawce 2 x 5 mg wywoływała silne objawy uboczne uniemożliwiające kontynuację leczenia, proponowano leczenie oksybutyniną podawaną doodbytniczo (czopki recepturowe) w dawce 2 x 5 mg. Skuteczność terapii oceniano na podstawie objawów subiektywnych (objawy uboczne, parcia naglące, nietrzymanie moczu, częstotliwość mikcji). Wyniki: 15 (75 proc. pacjentów zgłosiło nasilone objawy uboczne, uniemożliwiające kontynuację leczenia formą doustną. Średni ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: Oxybutynina is a drug of choice in the treatment of the detrusor instability. However the therapeutic doses given orally produce very side effects due to oxybutynin anticholinergic properties (atropine-like action). The responsible compound is mainly the active oxybutynin metabolite-N-desethyl-oxybutynin, which is the results of the oxybutynin metabolism in liver (so-called first pass metabolism). Therefore it seems, than an attempt of the drug administration via the intrarectal route is a interesting alternative, which maintains the high oxybutynin concentration with the simulatenous reduction of the N-desetyl-oxybutynin. Patients and methods: We qualified 20 patients for our study (12 men and 8 women, mean age 45.6) with the urodynamically proven detrusor instability. Patients with a neurogenic origin of detrusor instability were excluded from the study. Patients treated with oral oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. and with strongly pronounced atropine-like side effects, making impossible the continuation of the therapy were offered and intrarectal form of oxybutynin in a dose of 5 mg b.i.d. Treatment efficiency was evaluated on the base of the patients symptoms (side effects, urgency, incontinence, frequency). Results: 15 patients (75 p.c.) had pronounced side effects, leading to the oral treatment discontinuation. The average time of the oral oxybutynin treatment was 1.5 weeks (3 days to 4 weeks). During the oral therapy these patients complained of ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Podział i diagnostyka nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: Classification and diagnostics of urinary incontinence.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Dobroński Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.7-10, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinenece is a symptom, not a specific disease. As a symptom it could be the demonstration of different pathologies occuring within the lower urinary tract. Urinary incontinence caused by uninhibited bladder contraction is called urge incontinence, whilst incontinence occurring during the physical activity is called stress incontinenece. Symptomatic stress incontinence requires surgical treatment. Mixed incontinence is a combination of both types of incontinence stress and urge. Frequency and urgency with or without concomitant incontinence, when there is no local pathologies explaining their occurrence are called overactive bladder. The ovearcative bladder syndrom is usually trated by the means of adequate pharmacotherapy. The diagnostics of incontinence should be directed towards the finding of all pathologies within the lower urinary tract. History, physical examination and voiding chart are the most important ones. Urodynamic examination should always be performed when conservative treatmen fails and before the decision about the surgical intervention.


  8/10

  Tytuł oryginału: Leczenie farmakologiczne nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: Pharmacological treatment of incontinence.
  Autorzy: Radziszewski Piotr, Dobroński Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.11-12, 14, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Both stress urinary incontinence and overactive bladder syndrome can be treated pharmacologically. In the case of an overactive bladder the treatment of choice are anticholinergic drugs, especially selective muscarinic receptor antagonists of the new generation. Also neurotoxins - botulinum toxin and resiniferatoxin are used in the therapy for an overactive bladder. In the case of stress incontinence the therapy of choice is surgical treatment. There are however data suggesting that estrogenotherapy reduces the intensity of stress urinary incontinence symptoms. Duloxetin, a substance which on the neuronal way increases the external urethral sphincter tonus, is currently under clincial investigation.


  9/10

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: Surgical treatment for female stress urinary incontinence.
  Autorzy: Dobroński Piotr, Radziszewski Piotr, Borkowski Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (4 z. 3) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A review of certain problems related to surgical treatment of stress urinary incontinece (SUI) in females ins presented. Theories of pathophisiology of SUI including the newest are briefly discussed and used as a background for the history and development of surgical techniques ued for its treatment. Selected and most effective surgical techniques are higlighted. New perspectives and achievements are mentioned: minimally invasive approach, biomaterials and tissue engineering.


  10/10

  Tytuł oryginału: Międzybłoniaki opłucnej jako późne następstwa zanieczyszczenia środowiska azbestem.
  Tytuł angielski: Mesothelioma as the delayed consequence of asbestos environment pollution.
  Autorzy: Radziszewski Andrzej Stanisław, Skrok Lucyna, Weryński Waldemar, Grochowski Zbigniew, Radziszewski Andrzej Bartłomiej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1048-1051, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Międzybłoniaki opłucnej są rzadkimi nowotworami o stosunkowo szybkim przebiegu prowadzącym do wyniszczenia i śmierci chorego. Udowodniono zależność zachorowań od ekspozycji na azbest. Przedstawiono sześć przypadków międzybłoniaka złośliwego u pacjentów bez narażenia zawodowego, hospitalizowanych w 2000 roku na oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na Oddziale Płucnym. Wielokierunkowe próby leczenia nie pryzniosły oczekiwanych rezultatów.

  Streszczenie angielskie: Mesothelioma is a relatively rare cancer, who's course is dynamic and leads to cahexia and patient death. The relationship has been proven between its incidence and exposition to astestos. We presented six cases of mesothelioma in patients without professional risk, which were hospitalized in the Internal sections of Pulmonolgoical wards. Unfortunately, adminsitered treatment did not bring expected results.

  stosując format: