Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
Tytuł angielski: The evaluation of sandwich technique clinical efficiency. P. 1: Open sandwich.
Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta, Matysiak Witold
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.41-45, il., tab., bibliogr. s. 45, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była kliniczna ocena wypełnień wykonanych techniką kanapkową otwartą w ubytkach klasy II w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych, z użyciem cementu szklano-jonomerowego modyfikowanego żywicą (Vitremer), laminowanego materiałem kompozycyjnym. Badania kontrolne prowadzono przez 2 lata oceniając takie cechy wypełnień, jak stabilność koloru, kształt anatomiczny, adaptację brzeżną czy gładkość powierzchni. Do oceny użyto skali Ryge'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to test the efficiency of the application of the glass-ionomer cement-composite resin "open sandwich" technique in Class II cavities. The restorations were studied over a 2-year period, and they were assessed for color, anatomic form, marginal, adaptation and surface roughness. The restorations were evaluated using Ryge's scale.


  2/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of the efficacy of the sandwich technique. P. 2: Closed sandwich.
  Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.29-33, il., tab., bibliogr. s. 33, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była kliniczna ocena wypełnień wykonanych techniką kanapkową zamkniętą w ubytkach klasy II w zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych z użyciem cementu szklano-jonomerowego modyfikowanego żywicą i laminowanego materiałem kompozytowym. Badania kontrolne prowadzono przez 2 lata oceniając następujące cechy wypełnień: kształt anatomiczny, adaptację brzeżną, przebarwienie brzeżne, gładkość powierzchni i stabilność koloru. Do oceny użyto 4-stopniowej skali Ryge'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to test the efficacy of the application of the glassionomer cement-composite resin "closed sandwich" technique in Class II cavities. The restorations were studied over a 2-year period, and they were assessed for anatomic form, marginal adaptation, surface roughness and colour. The restorations were evaluated using Ryge's scale.


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena stanu uzębienia dzieci w wieku 6 i 12 lat z województwa mazowieckiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the state of the dentition in 6 and 12 year old children from the mazowiecka region.
  Autorzy: Kępa Joanna, Raczyńska Marta, Matysiak Witold
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.42-46, il., tab., bibliogr. s. 45-46, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ramach ogólnopolskiego programu badań epidemiologicznych zbadano losowo dobrane grupy dzieci w wieku 6 i 12 lat zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego. W grupie dzieci 6-letnich oceniano uzębienie mleczne pod kątem obecności próchnicy, bez względu na stopień jej zaawansowania. W tej grupie zdrowe uzębienie odnotowano u 12,3 proc. dzieci. W grupie dzieci w wieku 12 lat określano liczbę zębów stałych, frekwencję próchnicy oraz jej intensywność wyrażoną wartością wskaźnika DMFT. Wyniki poddano analizie statystycznej używając testu U Manna-Whitneya oraz testu chiý. Za znaczące uznano różnice, dla których poziom istotności wynosił p ó 0,05. Zanotowano średnio 26,0 wyrżniętych zębów stałych, frekwencja próchnicy określona średnią wartością wskaźnika DMFT - 4,57. Określono wartość wskaźnika leczenia, która ukształtowała się na poziomie 0,49. Statystycznie istotna różnica wystąpiła między liczbą zębów stałych u dziewcząt i chłopców oraz w liczbie zębów wypełnionych w środowisku wiejkim i miejskim u dzieci w wieku 12 lat.

  Streszczenie angielskie: Under the auspices of a nation-wide epidemiological survey, children at the ages of 6 and 12, living in the Mazowsze province, were randomly selected and examined. In the 6-year old group, deciduous teeth were analysed for the presence of dental caries, regardless of the extent of the decay. 12.3 p.c. of this group had healthy teeth. In the 12-year old group, the following data were recorded: number of permanent teeth, frequency of caries, and caries intensity as indicated by the level of DMFT index. These results were analysed statistically using the U Mann-Whitney test and chiý test. The significance level was set where the probability of error was less than 5 p.c. The following averages were observed: 26.0 erupted permanent teeth, caries frequency of 94.66 p.c., and caries intensity at a level of 4.57 DMFT. The treatment index was 0.49. Statisticaly significant differences were observed between girls and boys in terms of the number of permanent teeth, as well as between 12-year old children living in urban and village environments in terms of the number of teeth filled.


  4/12

  Tytuł oryginału: Żywienie enteralne dzieci leczonych chirurgicznie - przydatność i tolerancja mieszanek przemysłowych Peptison i Nutrison.
  Tytuł angielski: Usefulness and tolerance of the enteral feeding with Peptison and Nutrison in children submitted to surgical treatment.
  Autorzy: Raczyńska Magdalena, Siekanowicz Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Godziński Jan, Aleksandrowicz Tomasz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Postawową korzyścią wczesnego żywienia enteralnego w chirurgii jest pobudzenie rozwoju i czynności przewodu pokarmowego. Rola żywienia dojelitowego w chirurgii dorosłych znacznie wzrosła w ostatnich latach, u dzieci wymaga jednak dalszych badań ze względu na konieczność oceny tolerancji, korzyści i kosztów leczenia. Cel pracy. Celem pracy jest ocena tolerancji preparatów fabrycznych ubogo- i bezresztkowych Nutrison i Peptison firmy Ovita Nutricia, stosowanych do żywienia enteralnego u dzieci leczonych w oddziałach chirurgicznych. Materiał i metody. Dwie różne diety przemysłowe - Peptison i Nutrison (Ovita Nutricia) były podawane 30 pacjentom oparzonym, z guzami litymi i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, u których wskazania do żywienia standardu szpitalnego były ograniczone. U wszystkich pacjentów kontrolowano masę ciała, stężenia białek w surowicy krwi oraz jonów, a także oceniono tolerancję i akcepatację podawanych mieszanek. Wyniki. W czasie leczenia u 26 z 30 pacjentów masa ciała wzrosła o 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, u 3 chorych wzrosła powyżej 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, a u jednego pacjenta masa ciała zmniejszyła się o 14,8 proc. Stężenie jonów w surowicy krwi u wszystkich dzieci pozostawało w granicach normy. Stężenie albumin w surowicy krwi u 2 pacjentów mieściło się w przedziale 19-25 g/l, u 11 pacjentó wynosiło 26-30 g/l, u 15 pacjentów 31-35 g/l, a u 2 powyżej 35 g/l. U 2 chorych zaobserwowano ...

  Streszczenie angielskie: Background. Basic advantages of the early enteral nutrition in surgery are easy metabolic survey and stimulation of the alimentary tract. However the role of the enteral feeding in general surgery has markedly increased in last decades, its usefulness and tolerance in children needs further studies. Objectives. The aim analysis is to assess the usefulness and tolerance of the Nutrison - low in residue liquid feed and Peptison - complete liquid elemental feed (Ovita Nutricia) in the eneteral feding in paediatric surgical patients. Material and methods. Two modern formulas - Peptison and Nutrison (Ovita Nutricia) were administered to 30 patietns with malignancies, trauma and surgical diseases of the alimentary tract. Weight, serum ionogram, serum albumin, tolerance and patients acceptation of the taste of Peptison and Nutrison were evaluated. Results. In 22 of 30 patients the body weight did not change during the treatment over 10 p.c. of the initial weight, in 3 of them it increased slightly over 10 p.c. In one, the body weight decerased of 14.8 p.c. The serum ionogram did not exceed the normal limits in any patietns. The serum albumin were between 19 and 25 g/l in 2 patietns, between 26-30 g/l in 11, between 31-35 g/l in 15 and above 35 g/l in 2. In 2 patietns the tolerance of both formulas was altered by vomiting and diarrhoea. Eight patietns hardly accepted the taste of the Peptison and Nutrison, 21 patients did not commented on it, and 1 patient found the feeding ...


  5/12

  Tytuł oryginału: Retinopatia cukrzycowa u chorych z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diabetic retinopathy in patients with type II diabetes mellitus and arterial hypertension.
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna, Lauer Jarosława, Gawęcki Maciej, Iwaniak Anna
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.123-126, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Retinopatia cukrzycowa należy do późnych powikłań cukrzycowych. Jest najczęstszą przyczyną ślepoty u chorych w wieku 20-64 lat. Dobrze znane czynniki zagrożenia to: czas trwania cukrzycy, wiek w momencie rozpoznania choroby i stopień kontroli metabolicznej. Rola nadciśnienia tętniczego jako inny czynnik ryzyka nie jest ściśle ustalona. Problem współwystępowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, dotyczy głównie chorych z cukrzycą typu II. Stwierdzany jest u 40 proc. chorych w wieku 45 lat oraz 60 proc. w wieku 75 lat. Przypuszcza się, że toksyczne działanie podwyższonego stężenia glukozy na komórki śródbłonka i pericyty naczyń włosowych siatkówki, jest jedną z przyczyn retinopatii cukrzycowej. Wraz ze wzrostem stopia ciężkości retinopatii wzrasta przepływ krwi przez naczynia siatkówki. W przypadku wystąpienia retinopatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego obserwuje się nasilenie przepływu, co może przyśpieszyć moment zaburzenia mechanizmu autoregulacji mikrokrążenia siatkówkowego.

  Streszczenie angielskie: Diabetic retinopathy belongs to late complications of diabetes mellitus. It is the most frequent cause of bindness in patients aged 20 - 64 years. The well known risk factors of diabetic retinopathy include diabetes duration, age at disease diagnosis and the degree of metabolic control. The role of arterial hypertension as another risk factor is not precisely established. The problem of coexistence of arterial hypertension and diabetes mellitus involves mainly patients with type II diabetes and is presented in 40 p.c. of patient aged 45 years and 60 p.c. aged 75 years. It is supposed that toxic effet of increased glucose concentration on endothelial cells and pericytes of retinal capillaries is one of the causes of diabetic retinopathy. With increasing severity degree of retinopathy blood flow in retinal vessels also increases. In the case of diabetic retinopathy and arterial hypertension development, blood flow is increased which may accelerate the occurrence of disturbances of retinal microcirculation autoregulation mechanism.


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową.
  Tytuł angielski: The evaluation of sandwich technique clinical efficiency. P. 3: Closed sandwich technique in comparison with open sandwich - summary.
  Autorzy: Jodkowska Elżbieta, Raczyńska Marta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.23-25, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prezentowana praca stanowi podsumowanie dwóch wcześniej opublikowanych artykułów, poświęconych ocenie skuteczności wypełnień wykonanych techniką kanapkową. Oceniono dwa rodzaje technik: otwartą i zamkniętą, stosowaną do odbudowy ubytków kl. II wg klasyfikacji Blacka w zębach bocznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study is to summarize a discussion about efficiency of two earlier present filling methods. The authors compared open sandwich technique with closed sandwich techniqe in reconstruciton Class II cavities.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zmiany chorobowe aparatu wzrokowego w przebiegu zakażeń oportunistycznych.
  Tytuł angielski: Ophthalmic complications in the course of opportunistic infections. P. 2.
  Autorzy: Raczyńska Krystyna, Ulewicz-Filipowicz Jolanta, Owczuk Radosław
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.421-423, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the second part of the paper we present ophthalmic complications of fungal infections in immunocompromised patients. Among about 200000 known species of fung, only approximately 200 are pathogenic for human. Many of them are not able to cause a diseae in persons with normal immunity, but in immunocompromised patients they are the cause of severe, frequently lethal disorder. Most important agents are Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus and Histoplasma capsulatum. Pneumocystic carnii, formerly considered to be a protozoan, currently is rated among fungi, and plays a very important role as a opportunistic pathogen in patients with AIDS. There are presented data about ocular involvement during fungal opportunistic infections - symptoms and clinical picture as well as methods of diagnosing and treatment.


  8/12

  Tytuł oryginału: Laseroterapia siatkówki w cukrzycy typu 2 z współistniejącym nadciśnieniem tętniczym : praca doktorska
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [Katedra i Klinika Nadciśnienia i Diabetologii] w Gdańsku, [Regionalne Centrum Diabetologii w Gdańsku]
  Źródło: 2002, [4], 85 k., [28] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19933

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Czynność narządu wzroku po leczeniu odwarstwienia siatkówki a kwalifikacja zawodowa : [praca doktorska]
  Autorzy: Maksymowicz Małgorzata, Raczyńska Krystyna (promot.).; Akademia Medyczna [Klinika Chorób Oczu] w Gdańsku
  Źródło: 2002, 170 k. : il., tab., bibliogr. 157 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20462

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Centralna resekcja wątroby w leczeniu zaawansowanego raka pęcherzyka żółciowego
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Śledziński Zbigniew, Łukiański Marian, Raczyńska Sylwia, Lammek Jan
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.253-256, bibliogr. 8 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Wpływ znieczulenia zewnątrzoponowego na przebieg pooperacyjny chorych z rakiem trzustki
  Autorzy: Raczyńska Sylwia, Chybicki Jansuz, Lammeki Jan
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.408-411, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena zmian optycznych trzech typów soczewek: twardych, hydrożelowych i twardych pokrytych heparyną pod wpływem oleju silikonowego, stosowanego klinicznie jako substytut ciała szklistego gałki ocznej.
  Tytuł angielski: Evaluation of optical changes of three types of lenses: hard PMMA, hydrogel, and heparin surface modified hard lenses effected by silicone oil, used clinically as a substitute of the vitreous body.
  Autorzy: Prokopowicz Magdalena, Czarnobaj Katarzyna, Raczyńska Krystyna, Łukasiak Jerzy, Przyjazny Andrzej
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (3/4) s.30-39, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena in vitro czy olej silikonowy OXANE o lepkości 5700 cSt stosowany klinicznie w chirurgii oka jako substytut ciała szklistego, będąc w kontakcie ze sztuczną soczewką stosowaną jako implant ludzkich soczewek, wywołuje zmiany jej właściwości optycznych. W pracy przedstawiono analizę spektralną przepuszczalności promieniowania widzialnego (VIS) trzech rodzajów sztucznych soczewek: twardych (PMMA), hydrożelowych, twardych pokrytych heparyną (HSM) i tych samych rodzjaów soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowego YAG o wzrastającej energii od 1,7 mH do 3,7 mJ, będących w kontakcie z olejem silikonowym. Badania przeprowadzano w dwutygodniowych odstępach czasowych, przez łączny okres 20 tygodni. Stwierdzono, że soczewki twarde iHSM po 20 tygodniach trwania doświadczenia nie zmieniły właściwości optycznych pod wpływem oleju silikonowego. Zmiany wartości transmitancji były w granicach błędu aparatury (ń 1 proc.). Soczewki hydrożelowe będące w kontakcie z olejem silkonowym pogorszyły swoje właściwości optyczne i po 20 tygodniowej ekspozycji w oleju, średnia wartość transmitancji promieniowania widzialnego zmalała o ok. 18 proc. i osiągałą wartość końcową 67,08 ń 2,37 (SDR = 5,56 proc.). Zarejestrowano zmiany wartości początkowych transmitancji, tylko w przypadku soczewek poddanych działaniu promieniowania laserowwego o największej energii 3,7 mJ. Po zakończonej ich ekspozycji w oleju soczewki twarde minimalnie poprawiły swoją przepuszczlaność o ...

  Streszczenie angielskie: The objective of these investigations was an in vitro evaluation whether silicone oil OXANE of viscosity 5700 cSt clinically used in eye surgery as a substitute of the vitreous body, being in contact with an artificial polymer lens used as an implant of human lens, causes the changes in its optical properties. The paper presents the results of spectral analysis of transmission of visible (VIS) radiaiton of three types of artificial lenses: hard PMMA hydrogel, heparin surface modified (HSM) hard PMMA, and the same lenses damaged by YAG laser radiation with an energy increasing from 1.7 mJ to 3.7 mJ, exposed to clinically applied silicone oil. The studies were carried out, in two-week intervals, over a period of 20 weeks. Hard PMMA and HSM lenses were found not to have changed their optical properties after 20 weeks of exposure to silicone oil. The measured transmittance values were within the range of intstrumental error (ń 1 p.c.). Optical properties of hydrogel lenses exposed to silicone oils deteriorated with exposure and after 20-week exposure to silicone oil the average transmittance value decreased by about 18 p.c., reaching its final value of 67.08 ń 2.37 p.c. (RSD - 5.5.6 p.c.). A minimal decrease of the initial transmittance values was observed only for the lenses exposed to laser radiation of highest energy (3.7 mJ). After completed exposure to silicone oil, two kinds of lenses were found to have a slightly improved transmittance: hard PMMA lenses by about ...

  stosując format: