Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RACZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przydatność nieinwazyjnych metod badania wrażliwości baroreceptorów tętniczych w różnicowaniu stopnia zagrożenia napadem częstoskurczu komorowego oraz migotania komór u chorych po zawale serca ze złośliwą albo potencjalnie złośliwą arytmią komorową w wywiadzie : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Raczak Grzegorz
Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 supl. s.1-182, il., tab., bibliogr. 301 poz., sum.
Sygnatura GBL: 702,634

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Porównanie spektralnych metod oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych i testu fenylefrynowego u chorych po zawale serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory.
  Tytuł angielski: Comparison between spectral and phenylephrine techniques in post-myocardial infarction patients with reduced left ventricular ejection fraction.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Daniłowicz Ludmiła, Figura-Chmielewska Monika, Kubica Jacek, Szwoch Małgorzata, Buda Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.387-395, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy jest zbadanie, czy wyniki wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS), uzyskane za pomocą spektralnej analizy spontanicznej zmienności ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca (wskaźniki LF-BRS, HF-BRS oraz Robbe-BRS), są zgodne z wynikami powszechnie akceptowanego testu fenylefrynowego (Phe-BRS) w stopniu wystarczającym, aby porównywane metody można było stosować w sposób zamienny. Materiał i metody: Badaniami objęto 72 kolejnych chorych w średnim wieku 51 ń 8 lat, po przebytym zawale serca, z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF ó 40 proc.). przyjętych do kliniki w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Zgodność między porównywanymi wynikami oceniano za pomocą analizy korelacji , porównania srednich, jak również metod opisanych pzrez Blanda i Altmana. Wyniki: Wartość średnia Phe-BRS wyniosła w badanej grupie chorych 4,5 ń 3,4 ms/mm Hg. Wartości średnie LF-BRS i HF-BRS były znamiennie wyższe niż Phe-BRS, wynosząc odpowiednio 6,7 ń 5,3 ms/mm HG (p 0,05 ), 6,5 ń 4,9 ms/mm Hg (p 0,05), natomiast wielkość wskaźnika Robbe-BRS nie różniła się istotnie od Phe-BRS, wynosząc 4,3 ń 4,1 ms/mm Hg. Współczynniki korelacji liniowej między Phe-BRS a LF-BRS, HF-BRS i Robbe-BRS były znamienne (p 0,05) i wynosiły odpowiednio 0,56, 0,52 i 0,58. Zakresy zgodności i znormalizowane zakresy zgodności ocenianych metod w porównaniu z Phe-BRS wynosiły odpowiednio: od -7.3 do 12,1 ms/mm Hg i od - 104 proc. do 192 proc; od -7 do 9,3 ms/mm HG i od -140 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this study is to assess if the results of baroreflex sensitivity drawn from spectral analysis of blood pressure and heart rate variability (index LF-BRS, HF-BRS and Robbe-BRS) are consistent with commonly acceptable phenylephrine test (phe-BRS) in sufficient extent to use both compared methods interchangeably. Material and methods: The research included 72 consecutive patients, in mean age 51 ń 8 years, after myocardial infarction (LVEF ň 40 p.c.), hospitalized to carry out control tests. Compatibility between compared results was evaluated using correlation analysis, comparing mean values, and Bland's and Altman's methods as well. Results; The mean value of Phe-BRS amounted to 4,5 ń 3,4 ms/mm Hg in included patients' group. The mean values LF-BRS and HF-BRS were significantly higher than Phe-BRS, amounting 6.7 ń 5.3 ms/mm Hg (p 0.05, 6.5 ń 4.9 ms/mm Hg (p 0.005) respectively, Robbe-BRS ratio didn't differ significantly from it, amounting 4.3 ń 4.1 ms/mm Hg. The linear correlation coefficients between Phe-BRS and LF-BRS, HF-BRS and Robbe-BRS were significant (p 0.05) and amounted to 0.56; 0,52 and 0.58 respectively. The limits of agreement and the normalized limits of agreement spectral methods compared to Phe-BRS amounted: from -7.3 to 12.1 ms/mm Hg and from - 104 p.c. to 192 p.c.; from - 7 to 9.3 ms/mm Hg and from - 140 p.c to 198 p.c.; from -5.9 to 6.3 ms/mm Hg and from - 160 p.c. to 148 p.c. respcectively. It was additionally ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych za pomocą nowej metody spektralnej u chorych z dysfunkcją lewej komory serca.
  Tytuł angielski: Baroreflex sensitivity assessment by the new spectral method in patients with left ventricle dysfunction.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Pinna Gian Domenico, Figura-Chmielewska Monika, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Kubica Jacek, Gorczyński Tomasz, Buda Piotr
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.537-543, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W niniejszej pracy dokonano porównawczej oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) badanej za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS) oraz nieinwazyjnej, spektralne analizy spontanicznej zmienności skurczowego ciśnienia tętniczego (SAP) i długość cyklu serca (HP). Nieinwazyjnej oceny BRS dokonywano za pomocą klasycznej metody Robbego, a także przy użyciu własnej modyfikacji tej metody, umożliwiającej ocenę BRS przy koherencji niższej niż 0,5. Materiał i metody: Badaniami objęto 86 chorych po dawno przebytym zawale serca, z frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF) niższą niż 40 proc. Wyniki: Wskaźnik Robbe-BRS był niediagnostyczny u 45 proc. chorych, wartość średnia diagnostycznych wyników tego wskaźnika wynosiła 4,7 ń 5,3 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności były równe odpowiednio 0,6 l, 0,02 i od -7,6 do 7,6 ms/mm Hg. Wskaźnik TFM-BRS był diagnostyczny u wszystkich chorych. Wartość średnia wyników tego wskaźnika w grupie 47 osób z koherencją większą od 0,5 wynosiła 4,1 ń 4,6 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności w tej grupie były równe odpowiednio 0,61, 0,02 i od -7,6 do 7,6. Wartości tych samych parametrów w całej badanej grupie 86 chorych wynosiły 4,1 ń 4,7 ms/mm Hg oraz 0,63; -0,9 i od -7,5 do 5,5 ms/mm Hg. Korelacja wyników TFM-BRS i Robbe-BRS była bardzo silna (r = 0,98, p 0,05), a ich zakresy zgodności wąskie (od ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In this study we compared the assessment of baroreflex sensitivity (BRS) evaluated by phenylephrine tests (Phe-BRS) and noninvasive spectral analysis of spontaneus variability of systolic arterial pressure (SAP) and heart period (HP). Noninvasive assessment of BRS was effected using classical Robbe's method and also using our own modification of this method, which enables assessment of BRS in the level of coherence below 0.5. Material and methods: The research included 86 patients who had myocardial infarction a long time ago, with left ventricle ejection fraction (LVEF) below 40 p.c. Results: Robbe-BRS ratio was nondiagnostic in 45 p.c. of patients, the mean value of diagnostic results of this index amounted to 4.7 ń 5.3 ms/mm Hg, correlation coefficient, bias and limit of agreement according to Phe-BRS amounted to 0.61, 0.02 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hgrespectively. TFM-BRS was diagnostic in 100 p.c. of patients. The mean value of the results of this index in the group of 47 patients with coherence 0.5 amounted to 4.1 ń 4.6 ms/mm Hg, its correlation, systematic error and the limit of agreement according to Phe-BRS amounted 0.61; 0.002 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hg respectively. The value of the same parameters in the whole group of 86 patients amounted 4.1 ń 4.7 ms/mm Hg and 0.63; -0.9 and -7.5 to 5.5. The corelation between TFM-BRS and Robbe-BRS results was very stron (r = 0.98; p 0.05), their limits of agreement - narrow (from -1 to 3 ms/mm Hg). ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Krótkoczasowa rejestracja czynności autonomicznego układu nerwowego w przewidywaniu nawrotu złośliwej arytmii komorowej.
  Tytuł angielski: Short-term assessment of autonomic nervous system function in prediction of malignant ventricular arrhythmia recurrence.
  Autorzy: Raczak Grzegorz, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Lubiński Andrzej, Kubica Jacek, Kempa Maciej, Zienciuk Agnieszka, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.545-551, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem niniejszej pracy było zbadanie wartości prognostycznej prostych, nieinwazyjnych parametrów zmienności rytmu serca (HRV) i wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) u chorych z udokumentowanym częstoskurczem komorowym (VT) lub migotaniem komór (VF) w wywiadzie. Materiał i metody: U 95 chorych po zawale serca (MI) oraz przebytym epizodzie VT lub VF, zakwalifikowanych do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora, oceniono parametry HRV i BRS, a następnie poddano ich obserwacji uwzględniającej wystąpienie nawrotu złośliwej arytmii. Wyniki: Podczas 449 ń 353 dni obserwacji incydent złośliwej arytmii komorowej wystąpił u 48 chorych - grupa EVENT(+), u 47 osób nie stwierdzono VT ani VF - grupa EVENT(-). Zaobserwowano, że wiek pacjentów, lokalizacja zawału serca, przyjmowane leki antyarytmiczne nie różnicują obydwu grup w sposób istotny. Jedynym wyjątkiem była frakcja wyrzutowa lewej komory serca (LVEF), która okazała się istotnie niższa w grupie EVENT(+) niż w grupie EVENT(-), (p 0,05). Porównując wielkości średnie wyników poszczególnych testów HRV i BRS, uzyskanych w grupach EVENT(-) i EVENT(+), stwierdzono, że wartości ŕ-LF-BRS są istotnie niższe w drugiej z badanych grup (p 0,001), natomiast pozostałe wskaźniki nie różnicują grup w sposób istotny. Po kategoryzacji wyników testu ŕ-LF-BRS względem mediany równej 4,6 ms/mm Hg, uzyskano czułość, swoistość, wartość prognostyczną wyniku dodatniego i ujemnego wynoszące odpowiednio 80 proc., 81 proc., 88 proc., ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of this study was to assess the prognostic value of simple non-invasive parameters of heart rate variability (HRV) and baroreflex sensitivity (BRS) in 95 patients with documented history of ventricular tachycardia (VT) and ventricular fibrillation (VF). Material and methods: Several parameters of HRV and BRS were evaluated in 95 after myocardial infarction with documented VT or VF, qualified for ICD implantation. These parameters were then evaluated for occurrence of the malignant ventricular arrhythmia event. Resutls: During the follow-up period (449 ń 353 days), malignant ventricular arrhythmia event occurred in 48 patients - EVENT(+) group. No VT nor VF was recorded in the remaining 47 patients - EVENT(-) group. We observed that the age, MI localization and antiarrhythmic drugs did not differentiate signifciantly both groups. The only exception was left ventricualr ejection fraction (LVEF), which was significantly lower in teh EVENT(+) group as compared with the EVENT(-) group, p 0.05. Comparative analysis of mean values of HRV and BRS tests in EVENT(+) and EVENT(-) groups showed that ŕ-LF_BRS was significantly lwoer in the EVENT(+) group, while the remaining indices did not differentiate both groups significantly. After categorizaiton of ŕ-LF-BRS values around the medain value of 4.6 ms/mm Hg, the sensitivity, specificity and prognostic value of positive and negative result were 80 p.c., 81 p.c., 88 p.c. and 76 p.c., respectively (p ...

  stosując format: