Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RABE-JABŁOŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Zaburzenia wybranych parametrów układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Disorders in selected parameters of fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa. Preliminary communication.
Autorzy: Sobieszczańska Sylwia, Połać Ireneusz, Rabe-Jabłońska Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wybranych parametrow układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym i niską masą ciała. Grupę badawczą stanowiło 15 kobiet z jadłowstrętem psychicznym, w wieku od 16 do 24 lat (śr. wieku 19,7 roku) z ciężarem ciała od 35 do 48 kg (wskaźnik BMI 14-18,5 kg/mý, śr. 16 kg/mý). Oceniano stężenie PAI-1 ag,tPAag, aktywność PAI-1, tPA i czynnika vWillebranda - vWf, stężenie fibrynogenu, At III oraz czynnika VII. Grupę porównawczą stanowiło 15 zdrowych kobiet z prawidłowym ciężąrem ciała (wskaźnik 19-14,8 kg/mý, śr. 21,3 kg/mý), w wieku od 17 do 25 lat (śr. - 20,1 roku). U kobiet z jadłowstrętem psychicznym stężenie PAI-1 ag, tPA ag było niższe niż u badanych z grup porównawczej (p 0,05 i p 0,01). stwiertdzono również podwyższoną aktywność PAI-1 w grupie badawczej (p 0,05). Aktywność czynnika vWf byla także istotnie statystycznie wyższa w grupie badawczej (p 0,001), podobnie jak stężenie fibronogenu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupą badawczą i kontrolną w zakresie stężenia AT III. Wyniki te świadczą o tym, że u badanych z jadłowstrętem psychicznym występują istotne zmiany w układzie fibrynolizy i krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of the studies of selected parameters in fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa and low body weight. the examined group consisted if 15 women with anorexia nervosa, aged from 16 to 24 (19.7 on average), with body weight from 35 to 48 kg (BMI 14-18.5 kg/mý). Assessment covered: concentration of PAI-1 ag, tPA ag, activity of PAI-1, tPA and factor vWillebrand - vWf, fibrinogen concentration, AT III and factor VII. The comparative group consisted of 15 healthy of 15 health women with normal body weight (BMI 19-24.8 kg/mý, on average - 21.3 kg/mý), at the age of 17-25 (average age 20.1). In women with anorexia nervosa the concentration of PAI-1 ag, tPA ag was lower than in those from comparative group (p 0.05 and p 0.01). In addition, an increased activity of PAI-1 in the tested group was ascetained (p , 0.05). The activitty of vWf factor was also statistically significantly higher in the examined group (p 0.001), as was the concentration of fibrinogen. No statistically significant differences were found between the examined group and control group within AT III concentration. These results indicate that the subjects with anorexia nervosa exhibit significant changes in the fibronolysis and coagulation system.


  2/13

  Tytuł oryginału: Przedchorobowe cechy schizoidii i schizotypii a obraz kliniczny i przebieg schizofrenii o wczesnym początku.
  Tytuł angielski: Premorbid schizoid-schizotypal traits and early-onset schizophrenia course and symptoms.
  Autorzy: Kotlicka-Antczak Magdalena, Gmitrowicz Agnieszka, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie związków pomiędzy występowaniem w okresie przedchorobowym cech schizoidii i schizotypii a symptomatologią i przebiegiem schizofrenii o początku w okresie młodzińczym. Retrospektywnie zbadano występowanie cech schizoidii/schizotypii w okresie przedchorobowym u 50 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg DSM-IV (średni wiek - 20,2 ń 2,74 roku; średni wiek zachorowania - 16,4 ń 1,81 roku; średni czas trwania choroby - 47,76 ń 7,57 miesiąca) oraz 30 osób zdrowych (średni wiek - 19,1 ń 2,46 roku). Oceny tej dokonano przy pomocy Skali do Oceny Przedchorobowych Cech Schizoidii i Schizotypii wg A. Foerster - PSST. Przebieg schizofrenii oceniono na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz standaryzowanego wywiadu. Chorzy o przewlekłym przebiegu choroby z przewagą objawów negatywnych istotnie częściej niż chorzy na schizofrenię z dominującymi objawami pozytywnymi oraz osoby zdrowe przejawiali cechy schizoidalno-schizotypowe na wiele lat (od okresu dzieciństwa) przed wystąpieniem objawow choroby. Występowanie tych cech w okresie przedchorobowym wśród chorych z przewagą objawow pozytywnych było podobne jak u osób zdrowych. Wyniki wskazują, że występowanie przedchorobowych cech schizoidalno-schizotypowych jest charakterystyczne jedynie dla części zaburzeń schizofrenicnych i sugerują niejednolitość patogenetyczną tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at establishing the correlation between premorbid schizoid-schizotypal traits and symtomatology and course of early-onset schizophrenia. Retrospectively examined were premorbid schizoid-schizotypal traits in 50 schizophrenic patients acc. to DSM-IV (average age - 20.2 ń 2.74 tears; average age og the disease onset - 16.4 ń 1.81 years; average duration of the disease - 46.76 ń 7.57 months) and 30 healthy subjects (average age - 19.1 ń 2.46 years). This assesment was made using the PSST, i.e. the Scale for Assessment of Premorbid Schizoid and Schizotypal Traits according to A. Foerster. The course of schizophrenia was evaluated by an analysis of medical documentation and standarized interview. patients with chronic course of the disease with predominant negative symptoms significantly more frequently than those with positive symptoms and healthy subjects exhibited schizoid-schizotypal traits many years (from childhood) before the symptoms occurred. The premorbid prevalence of those traits in patients with predominant positive symptoms was similar to that in healthy subjects. The results indicate that the occurrence of schizoid-schizotypal traits is characteristic only for a part of schizophrenic disorders and imply the pathogenetic non-uniformity of those disorders.


  3/13

  Tytuł oryginału: Zależne od lekarza czynniki warunkujące prawidłową profilaktykę nawrotów schizofrenii.
  Tytuł angielski: Doctor-dependent factors conditioning proper prevention of schizophrenia relapses.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.51-60, bibliogr. 53 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisane w piśmiennictwie czynniki wyzwalające nawroty w schizofrenii można podzielić na cztery grupy: zależne od pacjenta, zależne od lekarza, zależne od środowiska życia oraz czynniki niezależne od pacjenta, lekarza i środowiska życia. Brak współpracy ze strony pacjenta jest najczęstszym czynnikiem wywołującym nawrót i jednocześnie przyczyną co najmniej połowy rehospitalizacji. Za niewłaściwą profilaktykę nawrotów schizofrenii nie można obarczać winą wyłącznie chorych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy psychiatrzy nie stosują się do standardów leczenia. Najczęstsze błędy lekarskie w prowadzeniu farmakoterapii pacjentów ze schizofrenią to: nieodpowiedni lek lub forma jego podania, nieuzasadnione zmiany leczenia, zbyt niskie lub zbyt wysokie dawki leków, bagatelizowanie objawów niepożądanych leczenia oraz zbyt krótki czas trwania profilaktyki.

  Streszczenie angielskie: According to literature, the factors triggering schizophrenic relapse can be divided into four groups: patient-dependent, physician-dependent, living environment. the patient's failure to cooperate is the most common factor inducing the relapse and a cause of at least half rehospitalisations. Not only patients should be blamed for improper schizophrenia relapse prevention. In some situation psychiatrists do not comply with treatment standards, either. The most common physicians' errors in schizophrenic patients pharmacotherapy are: wrong drug or from of its administering, unjustified changes in treatment, too low or too high doses of drugs, neglecting side symptoms of treatment or too short prevention.


  4/13

  Tytuł oryginału: Zaburzenia tkankowej kompozycji ciała (body composition) w jadłowstręcie psychicznym.
  Tytuł angielski: Disturbances of body composition in anorexia nervosa.
  Autorzy: Dunajska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.115-126, tab., bibliogr. 21 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd prac dotyczących tkankowej kompozycji ciała u pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego, zarówno w fazie wyniszczenia, jak i wyrównywania masy ciała. Omówiono również metody badania tkankowej kompozycji ciała jak również implikacje zaburzeń w procentowej zawartości tkanki i jej rozmieszczeniu dla obrazu klinicznego jadłowstrętu psychicznego.

  Streszczenie angielskie: The article presents a survey of papers dealing with body composition in patients with anorexia nervosa in the phase of emaciation and body mass normalization. Besides, methods of examining the body composition as well as implications of disorders in the percentage content of fatty tissue and its dsitribution for the clinical picture of anorexia nervosa were discussed.


  5/13

  Tytuł oryginału: Zależne od pacjenta czynniki wyzwalające nawroty schizofrenii.
  Tytuł angielski: Patient-dependent factors releasing schizophrenic relapses.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.138-147, bibliogr. 47 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nawroty w schizofrenii są istotnym problemem dla chorego i społeczeństwa, powodującym obniżenie jakości życia zarówno pacjentów, jak i ich rodzin oraz wzrost kosztów leczenia. Etiopatogeneza schizofrenii nie jest w pełni znana. Najpoważniejszym czynnikiem wyzwalającym nawroty w przebiegu tej choroby, który odpowiada co za najmniej połowę rehospitalizacji, jest brak współpracy pacjenta w leczeniu. Może on wyrażać się zarówno niestosowaniem się do zaleceń przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, jak i zażywaniem substancji psychoaktywnych o właściwościach uzależniających. Do zapobiegania takim sytuacjom w praktyce klinicznej niezbędna jest znajomość przez lekarzy powodów niestosowania się do zaleceń wśród chorych na schizofrenię.

  Streszczenie angielskie: Schizophrenia relapses pose a significant problem for patients and society, decreasing the quality of life of the patients and their families, and increasing the costs of treatment. Etiopathogenesis of schizophrenia is not quite known. The most important factor releasing relapses of the disease, which is responsible for at least half of rehospitalizations, is the patient non-complicance in treatment. It can be expressed by non-complicance with antipsychotic drug administration and by the use of addictive psychoactive drugs. In order to prevent such situations in clinical practice the doctors must know the reasons for schizophrenics' non-compliance.


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  7/13

  Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią - wskazania do profilaktyki i leczenia osteoporozy.
  Tytuł angielski: Risk factors for osteoporosis in schizophrenic patients - indications to osteoporosis prevention and treatment.
  Autorzy: Wyszogrodzka-Kucharska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.37-43, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia etiopatogenezę, obraz kliniczny i profilaktykę osteoporozy u pacjentów ze schizofrenią oraz wskazania do jej leczenia. Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej czynników ryzyka rozwoju osteoporozy w przebiegu schizofrenii. Obniżona masa kostna (BMD) u pacjentów jest spowodowana przewlekłym przyjmowaniem neuroleptyków (co wywołuje hiperprolaktynemię i deficyt estrogenów), niedostateczną podażą wapnia w pokarmie, małą aktywnością fizyczną i zmniejszoną ekspozycją na promienie słoneczne. Nie bez znaczenia jest nadużywanie alkoholu, tytoniu, przyjmowanie innych leków (np. leków przeciwpadaczkowych) oraz dużych ilosci płynów (polidypsja). Objawy kliniczne osteoporozy (głównie w postaci złamań kręgów, żeber, mostka) mogą ujawniać się po kilkunastu latach trwania choroby. Osteoporoza w przebiegu schizofrenii jest rozpoznawana i leczona zbyt rzadko. Ograniczenie czynników ryzyka, profilaktyka oraz wcześnie wdrożone leczenie osteopenii stanowią najważniejsze elementy zapobiegające jej rozwojowi.

  Streszczenie angielskie: The etiopathogenesis, clinical symptoms and indications to the prevention and treatment of osteoporosis in patients with schizophrenia, as well as a literature review on risk factors for osteoporosis in schizophrenics are presented in the paper. Decreased bone mass density (BMD) is caused in these patients mostly by a long-term neuroleptic treatment (with the ensuing hyperprolactinemia and hypoestrogenism), insufficient Ca++ intake, low physical activity and limited exposure to UV rays. Other important risk factors are: alcohol and tobacco abuse, treatment with other (e.g. antiepileptic) drugs, polydipsia. Clinical symptoms of osteoporosis (most often vertebral, sternal and/or costal fractures) can be seen not earlier than ten or more years since the onset of the disease. In patients whit schizophrenia osteoporosis is diagnosed and treated too seldom. Reduction of risk factors, prevention and early treatment of osteopenia seem to the most important strategies in the prevention of osteoporosis in schizophrenic patients.


  8/13

  Tytuł oryginału: Czynniki poprzedzające nawrót objawów wytwórczych w schizofrenii.
  Tytuł angielski: The analysis of factors prior to positive symptoms relapse in schizophrenia.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.271-281, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Schizophrenic relapses are an important problem for the sick persons the society. They decrease the quality of patient's and their families life and also increase treatment costs. The aim of the study was to evaluate the type and frequency of the following factors during six months prior to relapse: patient non-compliance with pharmacotherapy, substance use, doctor's mistakes in antipsychotic treatment, absence of patient and family psychoeducation, stress situations, occurrence of physical disturbances and presence of additional psychiatric diagnosis. The studied group was composed of 60 patients with the diagnosis of paranoid schizophrenia (according to DSM-IV) that fulfilled the relapse criteria and were admitted in turn to psychiatric departmens. Data were collected by specially constructed Questionnaire of Factors Prior to Schizophrenic Relapse. In the studied group the most frequent "risk factor" prior to relapse was patient noncompliance with pharmacological treatment (in 51,7 p.c. of subjects).


  9/13

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i współwystępującym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems in adolescents with mental disorders and comorbid psychoactive substances addiction.
  Autorzy: Dietrich-Muszalska Anna, Rabe-Jabłońska Jolanta, Makowska Iwona
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.204-208, il., bibliogr. 14 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę częstości współwystępowania psychoz i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród pacjentów leczonych w II Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia. Przedstawiono problemy diagnostyczne i terapeutyczne wynikające z leczenia osób uzależnionych z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi.

  Streszczenie angielskie: The article presents an assessment of the prevalence of psychoses and addiction to psychoactive substances among patients treated in II Psychiatric Department, Medical University of Łódź, and Centre of Addiction Prevention and Therapy in Łódź, as well as a survey of literature on this subject. Diagnostic and therapeutic problems resulting from the treatment of addicted persons with comorbid mental disorders are presented.


  10/13

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy of obsessive-compulsive disorders in children and adolescents.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.230-235, tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia przegląd piśmiennictwa na temat leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży. Większość autorów poleca, aby przy małym nasileniu objawów tego zaburzenia u młodocianych pacjentów stosować psychoterapię behavioralno-poznawczą. Jeśli nasilenie objawów jest poważne, występują istotne zaburzenia funcjonowania, to należy dołączyć farmakoterapię - przede wszystkim zarejestrowane przez FDO do leczenia dzieci i młodzieży leki z grupy SSRI.

  Streszczenie angielskie: Author presents a review of recent literature regarding therapy of OCD in children and adolescents. Usually authors recommended as a first-line treatment BCT, especially when young patient have mild OCD. If we diagnosed severe OCD - pharmacotherapy with SSRI (sertraline, fluvoxamine) and BCT are adequate treatment.


  11/13

  Tytuł oryginału: Mental state of subjects diagnosed 15 years earlier (in childhood and/or adolescence) with depressive disorders.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.25-34, tab., bibliogr. 56 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the current mental status of subjects, who in childhood or adolescence were diagnosed with a depressive disorder. In adulthood, various mental disorders occurred in more than 1/2 of the subjects, especially mood disorders: recurrent major depression, dysthymia, biopolar affective disorder (in about 1/3 of subjects) and alcohol or other psychoactive substance abuse or dependence (in about 1/4 of subjects), with and without depressive disorders. Complex diagnosis: depressive disorders and personality disorders or depressive disorders and alcohol or psychoactive substance abuse or dependence, or depressive disorders and anxiety disorders, was made in about 1/6th of subjects. Adult mood disorders were noted in patients who in the past had various depressive disorders. In childhood, before occurrence of the first episode of depressive disorders, some of those patients had anxiety disorders, conduct disorders, specific learning disorders and/or ADHD.


  12/13

  Tytuł oryginału: Fobia społeczna. Rozpowszechnienie, kryteria rozpoznawania, podtypy, przebieg, współchorobowość, leczenie.
  Tytuł angielski: Social phobia. Prevalence, criteria of diagnosing, subtypes, course, comorbidity, treatment.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.161-166, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono kryteria rozpoznawania fobii społecznej, jej obrazy kliniczne, cechy przebiegu, etiologię oraz zasady leczenia. Fobia społeczna należy do grupy zaburzeń lękowych. Dotyczy najczęściej 7-8 proc. populacji ogólnej, zwykle ma przebieg chroniczny, w wieku przypadkach prowadzi do inwalidztwa, jeśli nie jest prawidłowo leczona. Najczęściej rozpoczyna się w okresie późnej adolescencji lub wczesnej dorosłości. W rozwoju fobii mają znaczenie zarówno czynniki biologiczne, jak i środowiskowe oraz psychologiczne. U większości pacjentów z tym rozpoznaniem stwierdza się jednocześnie inne zaburzenia psychiczne, przede wszystkim inne zaburzenia lękowe i depresję. Pacjenci z fobią społeczną, szczególnie gdy współistnieją inne zaburzenia psychiczne, narażeni są na wysokie ryzyko nadużywania/uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz popełnienia samobojstwa.

  Streszczenie angielskie: In an article was presented criteria of diagnosing of social phobia, clinical picture, features of course, etiology, and treatment. Social phobia is specific type of anxiety disorders. Prevalence in general population was established on 7-8 p.c., usually have chronic course and very often causes serious invalidisation. Most often the first symptoms develop in adolescents or in young adult. In the development of social phobia play role biological, environmental, and psychological factors. The most patients with this diagnosis have other mental disorders: especially other anxiety disorders and depression. Patients with social phobia have high risk of development of alcohol or other psychoative drug abuse/dependence and high risk of suicide. Adequate therapy of social phobia consists with: pharmacoterapy (antidepressants - SSRI, RIMA, TLPD, new antidepressants - venlafaxine) and psychoterapy (behavioral-cognitive psychoterapy) and social skills trening.


  13/13

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: