Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓG-MALINOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przydatność diagnostyki ultrasonograficznej układu wrotnego w nadciśnieniu wrotnym z marskością wątroby.
Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic diagnostic of portal system in portal hypertension with liver cirrhosis.
Autorzy: Róg-Malinowski Maciej, Moroń Krzysztof, Simon Krzysztof, Śliwiński Tadeusz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.319-328, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka ultradźwiękowa należy do rutynowych badań. Aktualnie jest wiodącą metodą w diagnostyce wielu narządów i tkanek oraz cennym uzupełnieniem badań radilogicznych, KT, MRI oraz badań izotopowych. Diagnostyka USG z wykorzystaniem metody Dopplera i możliwość dokonywania pomiarów na podstawie obrazu 2D stworzyły nowe możliwości diagnostyczne u stale wzrastającej liczby pajcentów z przewlekłą hepatopatią. Konieczne wydaje się określenie obiektywnych, łatwych i możliwie pewnych ultrasonograficznych cech nadciśnienia wrotnego. Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej badań USG w nadciśnieniu wrotnym. Materiał i metody. Wykonywano następujące badania: geometryczne pomiary płatów wątroby, ocenę wartości współczynnika C/RL, średnicę żyły śledzionowej i wrotnej w cyklu oddechowym, prędkość i zakres przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, kierunek przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, objętość minutową przepływu krwi przez żyłę wrotną. W badaniach własnych skorzystano z poszerzenia standardowego badania USG o metodę Dopplera, wyniki poddane zostały analizie komputerowej i statystycznej. Badano 80-osobową grupę pacjentów z rozpoznanym klnicznie nadciśnieniem wrotnym na tle marskości wątroby o różnej etiologii w stopniu zaawansowania A według klasyfikacji Childa. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych osób w zbliżonym przedziale wiekowym. Wyniki. Wyniki badań orpacowano na podstawie analizy statystycznej. Spośród ...

  Streszczenie angielskie: Background. Ultrasonographic diagnostic has recently become permanent part of routine examination. At present it is a leading method in the diagnostic of many organs and tissues as well as significant complementary element toKT, MRI radiological tests and to isotopic tests. I eraly 70-ies ultrasonography acquierd new diagnostic potential following the inroduction of the Doppler's measurement of blood flow speed into USG diagnostic and the possibility of taking measurements on 2 D image. Due to ever-increasing number of patietns with chronic heatitis, it becomes essential to dtermine the objective, available and reliable enough ultrasonographic features of portal hypertension. Objectives. The aim of the paper was to evaluate the diagnostic value of USG examination in protal hypertension. Materials and methods. The following measurements were takne during the tests: geometric measurement of liver lobes, evaluation of C/RL ratio, the diameterm of lien vein and portal vein in a breathing cycle, speed and spectrum of blood flow through portal veins in a breathing cycle, direction of blood flow through portal vein in a breathing cycle, volume per minute of blood flow through portal vein. The studies made use of the Doppler's method to supplement a standard USG examination, which gave the possibility of non-invasive determination of hemodynamic parameters of portal circulation simultaneously with the computer and statistic analysis of the obtained results. The tests covered ...

  stosując format: