Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓŻYŁO
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Przyczyny retencji trzeciego trzonowca żuchwy - analiza na podstawie zdjęć pantomograficznych.
Tytuł angielski: Causes of retention of third mandibular molar - analysis on the basis of panoramic radiograms.
Autorzy: Marchut Tomasz, Różyło-Kalinowska Ingrid
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.63-70, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  2/18

  Tytuł oryginału: Radiologia stomatologiczna
  Autorzy: White Stuart C., Pharoah Michael J.
  Opracowanie edytorskie: Różyło T. Katarzyna (red.), Berezowska Magdalena (tł.), Jurkiewicz-Mazurek Magdalena (tł.), Kiworkowa Emma (tł.), Kurczab Piotr (tł.), Marchut Tomasz (tł.), Różyło-Kalinowska Ingrid (tł.), Tomankiewicz Marek (tł.), Żochowska Elżbieta (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 658 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/18

  Tytuł oryginału: Radiografia cyfrowa jako skuteczna metoda uzupełniająca badanie kliniczne w diagnozowaniu próchnicy powierzchni stycznych zębów bocznych.
  Tytuł angielski: Digital radiography as an efficient method supplying clinical examination in diagnosis of approximal caries in posterior teeth.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Zadora Radosław, Michalska Anna, Różyło Teresa Katarzyna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.14-17, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the evaluation of effectiveness of digital radiograms in detection of caries of proximal surfaces of posterior teeth in locations difficult to reach in clinical examination. There were studied 100 patients (68 women and 32 men) in the age from 20 to 50 yeras in whom there were evaluated the approximal surfaces by means of clinical and radiological examinations using Digora digital radiography tools. It was stated that radiological examination was an important element in diagnostics of teeth surfaces that are difficult to reach in clinical examination. However, in questionable cases digital radiography is a significant aid.


  4/18

  Tytuł oryginału: Zdjęcia rentgenowskie w stomatologii a narażenie na promieniowanie jonizujące.
  Tytuł angielski: Dental radiographs and exposure to ionising radiation.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.40-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Według statystyk zdjęcia wewnątrzustne należą do najczęściej wykonywanych zdjęć rentgenowskich u człowieka, a niezbędna do ich otrzymania dawka promieniowania rentgenowskiego jest b. niska. Jednakże lęk przed promieniowaniem rentgenowskim, który cechuje ogół społeczeństwa często sprawia, że unika się zlecania i wykonywania tych zdjęć, nawet gdy są niezbędne podczas leczenia stomatologicznego. Dlatego też w pracy przedstawiono narażenie na promieniowanie jonizujące w trakcie wykonywania stomatologicznych zdjęć rentgenowskich na tle narażenia na inne naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego.

  Streszczenie angielskie: According to the ststistics intraoral films belong to the most common radiographic films taken in the human and the dose of radiation required for this is very low. However, the fear of xray radiation which society in general has, often results in the ovoidance of prescribing and taking of films, even when these are essential in the course of dental treatment. The study therefore also describes exposure to ionishing radiation during the taking of dental radiographs in the light of other natural and artificial sources of ionising radiation.


  5/18

  Tytuł oryginału: Visualisation of diverticula of the upper part of the alimentary tract; comparison of roentgenologic and endoscopic techniques.
  Autorzy: Burdan Franciszek, Różyło-Kalinowska Ingrid, Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard, Wallner Grzegorz, Zgodziński Witold, Zinkiewicz Krzysztof, Złomaniec Janusz, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.297-301, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diverticula of the upper part of the alimentary tract, irrespcetive of their etiology, are frequently observed benign changes of the pharynx, oesophagus, stomach and duodenum. In the present work, patients of the II General Surgery Department of the Medical University of Lublin, with radiologiaclly or endoscopically proved diverticula of the upper part of the alimentary tract, were examined. The presence of diverticula of such localalisation was an indication for supplementary endoscopic or radiological examination. The localisation, size, diameter of the opening, mucosal relief of diverticula and its contiguity were checked and analysed. Our data suggest that both medical procedures are complementary to each other. All previously observed changes in diverticula of the thoracic part of the oesophagus and the infradiaphgram part of the alimentary tract were fully proved. The radiological examination gave a better view of Zenker's diverticulum, especially in short and obese patients. Sampling and better visualisation of the diverticula opening testify to the unquestionable superiority of endosopy. However, precise evaluation by radiological process fully completes the diagnostic protocol. Both diagnostic procedures are usually supplemented by manometric examination of the oesophagus and superior and inferior oesophageal sphincters. This enables teh accurate diverticulaetiology to be stated.


  6/18

  Tytuł oryginału: Kolonoskopia wirtualna TK - ograniczenia i możliwości.
  Tytuł angielski: CT virtual colonoscopy - limits and possibilities.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Złomaniec Janusz, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.100-104, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Owing to the use of appropriate equipment and computer software there is observed a progress in visualization of colonic lumen similar to real images obtained durign classic endoscopy. On the basis of literature review and own experience, the currnt status of CT virtual colonoscopy technique is presented. In the paper, the method has been discussed, together with equipment requirements, patient preparation and image-rendering algorithms. Special attention has been paid to limitations of the method, artifacts impeding interpretation, and disadvantages, such as lack of possibility of evaluation of color of colonic mucosa or endoscopic instrumentation. There have been presented the results of studies on sensitivity and specificity of virtual colonoscopy. It has been concluded that currently CT virtual colonoscopy plays only an auxiliary role. Numerous limitations impede its routine use in clinical practice and especially in colon cancer screening. If in future sensitivity and specificity of virtual colonoscopy overpass those of classic endoscopy, virtual colonoscopy may become a routine tool of radiologist. However final evaluation of applicability of the method requires extensive prospective studies and comparing the results with those of a classic colonoscopy and double-contrast barium enema.


  7/18

  Tytuł oryginału: Ocena densytometryczna struktury kości wyrostka zębodołowego w opóźnionym wyrzynaniu zębów stałych : praca doktorska
  Autorzy: Zadora Radosław, Różyło T. Katarzyna (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielna Pracownia Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowotwarzowej w Lublinie
  Źródło: 2002, 143 k. : il., tab., bibliogr. 182 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/18

  Tytuł oryginału: Badania radiodensytometryczne w ocenie korzeni zębów objętych zmianami zapalnymi okołowierzchołkowymi.
  Tytuł angielski: Density measurements in the assessment of dental roots affected by apical periodontitis.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Marchut Tomasz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.688-692, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zastosowanie opcji pomiarów densytometrycznych do oceny korzeni zębów, które były objęte zmianami zapalnymi okołowierzchołkowmi. Materiał stanowiło 150 zdjęć wewnątrzustnych wykonanych z użyciem systemu radiografii cyfrowej Digora, na których stwierdzono zapalenie kości o charakterze osteolitycznym w obrębie którego obecny był pozornie nie zmieniony korzeń zęba przyczynowego. Grupę kontrolną stanowiło 20 zdjęć zębów przeciwstawnych bez jakichkolwiek zmian patologicznych. Oceniano gęstość korzenia zęba w odległości 1 mm od radiologicznego wierzchołka oraz w obszarze nie objętym zmianą (połowa długości korzenia). W korzeniach zębów z grupy kontrolnej różnica średnich gęstości pomiędzy okolicą wierzchołkową a połową długości wynosiła 4,02. W korzeniach objętych zmianami okołowierzchołkowymi różnica ta była wyższa i wynosiła od 6,4 do 18,16. Zastosowanie badań radiodensytometrycznych zapewnia bardziej obiektywną ocenę twardych tkanek i wykazuje demineralizację pozornie radiologicznie niezmienionych korzeni zębów przyczynowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an evaluation of density measurements in the assessment of dental roots in teeth affected by apical periodontitis. The material comprised of 150 digital periapical radiograms of teeth with apical periodontitis, but with no radiologically evident root resorption. Twenty periapical radiograms of healthy opposing teeth served as a control group density measurements were carried out at a distance of 1 mm from the radiological apex as well as in the area not involved (middle of the root length). In the control group the difference in mean density between the apical region and the mid - root measurement was 4.02. The difference was greater in the group with periapical lesions from 64 to 18.16. The application of density measurements allows for an objective evaluation of the hard tissues of the teeth and the detection of changes in the mineralisation of roote without radiologically evident pathologies.


  9/18

  Tytuł oryginału: Częstość występowania jatrogennych ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego na podstawie zdjęć pantomograficznych.
  Autorzy: Różyło T. Katarzyna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Michalska Anna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.17-18, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego, będących błędami jatrogennymi na podstawie zdjęć pantomograficznych młodych dorosłych. Przeanalizowano zdjęcia pantomograficzne wykonane u 132 studentów AM w Lublinie oraz UMCS, w wieku od 20,3 lat do 29,5 lat (średnio 22,5 roku). Oceniano obecność zębów nieleczonych ze zmianami okołowierzchołkowymi oraz zębów leczonych endodontycznie, w tym błędów w wypełnianiu kanałów korzeniowych. U 46 osób nie stwierdzono występowania ognisk zakażenia pochodzenia endodontycznego. Zębów leczonych endodontycznie było 180, w tym: 42 były prawidłowo leczone kanałowo, 106 miało niedopełnione kanały korzeniowe, w 32 materiał wypełniający był wtłoczony poza wierzchołek. Zwraca uwagę wysoki odsetek zębów leczonych endodontyczne w grupie młodych dorosłych (4,87 proc. analizowanych zębów), jak również nieleczonych przewlekłych zmian zapalnych okołowierzchołkowych (1,03 proc. analizowanych zębów).


  10/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce wrodzonych zmian naczyniowych skóry i błon śluzowych.
  Tytuł angielski: The application of Doppler ultrasonography in evaluation of congenital vascular lesions of skin and mucosa.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Brodzisz Agnieszka, Wieczorek A. Paweł, Różyło T. Katarzyna, Gałkowska Ewa
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (7) s.12-18, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Materiał stanowiło 32 pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 23 lat (średnio 5,1), u których klinicznie stwierdzono obecność 51 wrodzonych zmian naczyniowych skóry i błon śluzowych. Zmiany położone były głównie w obrębie głowy i szyi - 39 zmian (76,47 proc.) oraz tułowia - 6 (11,76 proc.) i kończyn - 6 (11,76 proc.). U wszystkich pacjentów wykonywano badania ultrasonograficzne aparatem Sonoline Elegra (Siemens), głowicą dopplerowską liniową wielopasmową 7,5 MHz z ultrasonograficzną podkładką dystansującą. Spośród 51 badanych zmian 9 położonych było zbyt powierzchownie, siedem było hipoechogenicznych z obecnością bezdechowych przestrzeni, zaś pozostałe 37 cechowała jednorodna hipoechogeniczność. W obrębie 9 zmian naczyniowych wykazano obecność licznych naczyń tętniczych i żylnych, co pozwalało na rozpoznanie naczyniaka. W 8 przypadkach uwidoczniono jedynie tętnicze naczynia doprowadzające, zaś w 6 - naczynie tętnicze i żylne. W 13 przypadkach nawet w opcji Dopplera nie uwidoczniono patologicznych naczyń wewnętrznych lub jedynie bardzo słabe unaczynienie. Na podstawie wyników badania ultrasonograficznego zmiany o charakterze naczyniaków oraz zmiany powierzchowne i zmiany o ubogim unaczynieniu zostały zakwalifikowane do obserwacji i kontroli ultrasonograficznej, natomiast pozostałe zmiany, w których wykryto naczynia doprowadzające lub naczynie tętnicze i żylne skierowano do leczenia metodą krioterapii. Badanie ultrasonograficzne pozwala na obrazowanie wrodzonych zmian naczyniowych i ułatwia podjęcie decyzji odnośnie sposobu postępowania terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: The material comprised 32 patietns in the age from 2 months to 23 years (mean: 5.1) with clinically evident 51 congenital vascular lesions of skin and mucosa. The lesions were located in the head and neck region - 39 lesions (76.47 p.c.) as well as in trunk - 6 (11.76 p.c.) and extremities - 6 (11.76 p.c.). All the examinations were carried out using the Sonoline Elegra (Siemens) machine, linear 7.5 MHz Doppler probe with ultrasound stand-off gel pad. Among 51 examined lesions 9 were located superficially, 7 were hypoechogenic with anechoic internal spaces and the other 37 lesion were uniformly hypoechogenic. In 9 patholgoical tumors there were shown numerous vessels, which was valuable in differentiation of hemangiomas and vascular malformations. In 9 vascular lesions only a feeding vessel was found while in 6 - a single arterial and venous vessels. In 13 cases even in Power Doppler option it was impossible to visualize pathological internal vessels. On the basis of the results of ultrasound examination lesions diagnosed as haemangiomas as well as superficial and changes characterized by poor vascularisation were qualified for observation and ultrasound follow-up while the other lesions were sent for kryotherapy. Ultrasound examination allows visualization of congenital vascular lesions and facilitates the decision on the choice of treatment.


  11/18

  Tytuł oryginału: Zastosowanie radiografii cyfrowej z opcją wykreślania profilu gęstości do różnicowania zmian o charakterze ziarniniaków i torbieli okołowierzchołkowych.
  Tytuł angielski: Use of digital radiography with option of eliminating density profile for differentiating between periapical granulomatous and cystic changes.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.64-66, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zastosowanie radiografii cyfrowej z opcją wykreślania profilu gęstości do różnicowania zmian o charakterze ziarniniaków i torbieli okołowierzchołkowych. Materiał stanowiły cyfrowe zdjęcia zębowe wewnątrzustne 30 górnych siekaczy stałych z widocznymi zmianami okołowierzchołkowymi. Za pomocą oprogramowania do obróbki i analizy cyfrowych obrazów rentgenowskich Emago advanced otrzymywano profil gęstości wzdłuż linii przebiegającej przez zmianę okołowierzchołkową. Stwierdzono istnienie różnic w profilu gęstości w przypadku ziarniniaków okołowierzchołkowych i torbieli korzeniowych górnych siekaczy stałych. Torbiele korzeniowe charakteryzował profil miseczkowaty, z łagodnie wznoszącymi się brzegami w części obwodowej zmiany oraz z wyraźnymi uniesieniami w miejscu otoczki sklerotycznej, w zmianach zaś o charakterze ziarniniaka profil był mniej regularny, bez wzniesień na obwodzie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study eas to use digital radiography with option of turining off density profile for differentiating periapical granulomatous and cystic changes. The material consisted of digital intraoral dental radiographs of 30 upper permanent incisors with visible periapical changes. Using the Emago advanced program for processing and analysis of digital radiographs the density profile along a line through the periapical changes was obtained. There were found to be differences between the density profiles of periapical granulomas and radicular cysts of upper permanent incisors. The radicular cysts had a characteristic semi lunar profile, with delicate edgest at the periphery of the changes together with discrete areas in the surrounding sclerotic area. With the granulomatous changes the profile was less regular without the peripheral elevations.


  12/18

  Tytuł oryginału: Non-tumoral non-infectious intracranial calcifications.
  Tytuł polski: Nieguzowe zwapnienia śródczaszkowe pochodzenia niezakaźnego.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Złomaniec Janusz, Jędrzejewski Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.1-8, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/18

  Tytuł oryginału: Odontogenic keratocyst in Gorlin-Goltz syndrome.
  Tytuł polski: Torbiel naskórkowa w zespole Gorlina-Goltza.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.79-85, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/18

  Tytuł oryginału: The influence of application of 3D CT reconstructions on classification of maxillofacial fractures.
  Tytuł polski: Wpływ zastosowania rekonstrukcji trójwymiarowych TK na klasyfikację złamań twarzoczaszki.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.549-555, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/18

  Tytuł oryginału: Diagnostic imaging of ameloblastoma.
  Tytuł polski: Diagnostyka obrazowa szkliwiaka.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.90-97, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono wartość różnych technik obrazowania diagnostycznego w szkliwiaku na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich i wyników badań obrazowych pacjentów badanych w AM w Lublinie w latach 1995-2000. Stwierdzono, że diagnostyka obrazowa szkliwiaka wymaga zarówno konwencjonalnej rentgenodiagnostyki, jak też zastosowania nowoczesnych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa i tomografia magnetycznego rezonansu jądrowego. Korelajca wyników badań metodą tomografii komputerowej i tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego jest niezbędna w przypadkach wznowy pooperacyjnej.

  Streszczenie angielskie: The value of various radiolgoical techniques in cases of ameloblastoma was discussed on the basis of analysis of radiograms and the results of diagnostic imaging methods of patients examined in the Medical University of Lubin in the years 1995-2000. It was concluded that diagnostic imaging of ameloblastoma requires both conventional radiograms and modern imging techniques such as computed tomography and magnetic resonance imaging. It is imperative to correlate the results of computed tomography and magnetic resonance imaging in cases of recurrence.


  16/18

  Tytuł oryginału: Radiodensitometric measurements in cases of chronic periapical changes of endodontically treated teeth.
  Tytuł polski: Pomiary radiodensytometryczne w przypadkach przewlekłych zmian okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Czelej-Górski Jolanta, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.98-105, il., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena radiodensytometryczna tkanek twardych korzeni i wyroskta zębodołowego zębów leczonych endodontycznie z klinicznie stwierdzanymi objawami zmian okołowierzchołkowych. Materiał stanowiło 139 cyfrowych rentgenowskich zdjęć wewnątrzustnych zębów leczonych endodontycznie z przewlekłymi zmianami okołowierzchołkowymi. Były to radiogramy 54 zębów ze zmianami ziarninowymi, 62 ze zmianami włóknistymi i 23 ze zmianami o charakterze ropnym. Omówiono wartość radiografii cyfrowej i radiodensytometrii w przypadkach zmian zapalnych okołowierzchołkowych zębów leczonych endodontycznie. Stwierdzono, że pomiary radiodensytometryczne pozwalają na dokładną ocenę zmian zapalnych przy wierzchołkach zębów leczonych endodontycznie. Radiografia cyfrowa jest wartościowym i obiektywnym narzędziem w diagnostyce takich zmian oraz monitorowaniu postępów leczenia endodontycznego. Jednocześnie pozwala na zredukowanie dawki promieniowania rentgenowskiego, co zmniejsza ryzyko diagnostyczne dla pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper was radiodensitometric evaluation of hard tissues of roots and alveolar bone of endodontically treated teeth with clinically detected chronic periapical inflammatory changes. The material consisted of 139 digital intraoral radiograms of endodontically treated teeth with chronic periapical changes: 54 teeth with granulomatous inflammation, 62 with fibrous changes and 23 teeth with purulent lesions. There was discussed the value of digital radiography and radiodensitometric measuremetns in cases of periapical inflammations of endodontically treated teeth. It was concluded that radiodensitometric measurements allowed detailed examinations of inflammatory changes at the apices of endodontically treated teeth. Digital radiography is a valuable and objective tool in diagnosis of periapical changes, monitoring of the course of endodontic treatment as well as infollow-up after such treatment. At the same time if allows reduction of ionising radiation dose, thus decreasing diagnostic risks to a patient.


  17/18

  Tytuł oryginału: Optimisation of conditions of visualisation of dental crowns in dental radiography.
  Tytuł polski: Optymalizacja warunków wizualizacji koron zębów w radiografii cyfrowej.
  Autorzy: Michalska Anna, Różyło-Kalinowska Ingrid, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena, Różyło T. Katarzyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.106-112, [2] s. tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cyfrowe zdjęcia rentgenowskie są alternatywą dla knwencjonalnych radiogramów. W pracy omówiono możliwości zastosowania różnych opcji obrazowania w radiografii cyfrowej oraz pomiarów gęstości w optymalizacji diagnostyki zmian patologicznych koron zębów. Przeanalizowano 1491 zdjęć zębowych wewnątrzustnych, wykonanych u 985 osób w systemie radiografii cyfrowej Digora Soredex. na wszystkich wykonanych zdjęciach oceniano: korony zębów pod kątem obecności próchnicy pierwotnej i wtórnej, wypełnień, resorpcji wewnętrznej, zmian pourazowych w zębach przednich, stosunku dna głębokich ubytków próchnicowych do rogów miazgi oraz do rozwidlenia korzeni. Ponadto próbowano również ocenić możliwości różnicowania próchnicy z niecieniującym wypełnieniem lub podkładem, a także odróżniania zmian próchnicowych w okolicy przyszyjkowej z przejaśnieniami przyszyjkowymi. Wskazno optymalne funkcje oprogramowania, przydatne w diagnostyce poszczególnych omawianych zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: Digital X-ray imaging systems are an alternative to conventional intraoral radiograms. In the paper there are discussed the possibilities of applicaiton of different digital radiography tools as well as density measurements in optimization of diagnostics of patholgoical lesions of teeth crowns. There were analyzed 1,491 digital intraoral radiograms obtained in 985 patients in the Digora Soredex digital radiography system. On all taken X-ray pictures there were evaluated the crowns of teeth in cases of primary and secondary caries, dental fillings, internal resorption, traumatic lesions of incisors as well as the relationshipsbetween deep carietic lesions and pulp horns as well as root furcation. An attempt was made to assess the possibilities of differentiation of cervical caries and crevical burn-out. In the paper there were presented the optimal options of digital radiography software in diagnostics of the discussed pathological lesions.


  18/18

  Tytuł oryginału: Zdjęcia pantomograficzne w ocenie próchnicy pierwszych trzonowców jako ważny problem zdrowotny wieku rozwojowego.
  Tytuł angielski: Panoramic radiograms in evaluation of caries of first molars as an important health problem of developmental age.
  Autorzy: Różyło-Kalinowska Ingrid, Kalinowski Paweł, Jurkiewicz-Mazurek Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.435-439, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmian próchnicowych pierwszych stałych trzonowców na zdjęciach pantomograficznych. Materiał stanowiło 128 zdjęć pantomograficznych wykonanych u pacjentów w wieku od 10 do 16 lat, przed podjęciem oraz w trakcie leczenia ortodontycznego, w odstępie od 7 miesięcy do 5 lat (śr. 2,45). Na zdjęciach rozpoznano liczbę ubytków próchnicowych, zębów wypełnionych, zębów leczonych kanałowo, zmian okołowierzchołkowych oraz usuniętych pierwszych zębów trzonowych. Stosunkowo niewiele pierwszych zębów trzonowych w materiale własnym nie wykazywało radiologicznie zmian patologicznych, ani stanu po leczeniu - na pierwszym zdjęciu odsetek ten wynosił 26,76 proc., po czym zmniejszył się do 19,34 proc. w kolejnym badaniu. Jedynie u 4 osób wszystkie pierwsze zęby trzonowe nie wykazywały radiologicznie zmian patologicznych lub cech leczenia zarówno w pierwszym, jak i w drugim badaniu. W analizowanym materiale nieleczone ubytki próchnicowe dotyczyły ponad 3 proc. zębów, jednakże jednocześnie bardzo wysoki był odsetek zębów leczonych - aż 67 proc. w pierwszej ocenie i 70,69 proc. w drugiej. Ponadto w okresie obserwacji wzrosła liczba braków zębowych. Stwierdzono, że wysoka częstość występowania zmian próchnicowych pierwszych zębów trzonowych jest poważnym problemem zdrowotnym wieku rozwojowego. Rozpoznawanie tych zmian dzięki wykonywaniu zdjęć rentgenowskich prowadzi do szybkiego wdrożenia leczenia i zapobiega następstwom wczesnych braków zębowych w postaci wad zgryzu oraz zaburzeń rozwojowych szkieletu części twarzowej czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was to evalute carietic lesions of first permanent molars on the basis of panoramic radiograms. The material comprised 128 panoramic X-rays taken in patients aged 10 to 16, before the onset of orthodontic treatment and in the course of treatment (at 7 months to 5 years, mean 2.45). Teeth with carietic lesions, fillings, endodontically treated teeth, pariapical lesions as well as extractions were evaluated. Relatively few first molars radiologically did not show any signs of pathology or state after treatment. It is noteworthy that the percentage of healthy and yet untreated teeth decreased from 26.76 p.c. in the first examination to 19.34 p.c. in the second radiogram. Only in 4 patients all first molars showed no signs of pathology on both radiograms. It was stated that high frequency of dental caries of first molars was a considerable problem of developmental age. Diagnosis of such lesions due to radiographic examinations leads to prompt treatment and prevention of consequences of early extractions, such as malocclusion and developmental disorders of maxillo-facial skeleton.

  stosując format: