Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓŻALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 312,133

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Polimorfizm PIA glikoprotein płytek krwi nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
  Tytuł angielski: Polymorphism PIA of platelet glycoproteins is not a risk factor for ischaemic heart disease and myocardial infarction.
  Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Różalski Marcin, Watała Cezary, Golański Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Istnieją doniesienia wskazujące na zależność między występowaniem allelu PIA2 polimorfizmu glikoprotieny IIIa receptora dla fibrynogenu płytek krwi, a obecnością krytycznych zwężeń w dwóch i trzech tętnicach wieńcowych, a także z ryzykiem zawału serca. Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości występowania różnych wariantów polimorficznych PIA u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przebytym zawałem mięśnia sercowego (zarówno zawałem z załamkiem Q, jak i bez załamka Q) oraz w zależności od liczby zwężonych tętnic wieńcowych stwierdzanych w koronarografii. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 222 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Grupę kontrolną stanowiło 33 pacjentów, u których w koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Wyodrębniono grupę 164 pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (68 pacjentów z bólami IV klasy i 96 pacjentów z bólami III klasy według CCS) oraz grupę 138 pacjentów po zawale mięśnia sercowego (79 pacjentów po zawale z załąmkiem Q i 59 pacjentów po zawale bez załąmka Q). W grupach badanej i kontrolnej oznaczano polimorfizm PIA1A2 w cząsteczce GPIIa metodą PCR. DO analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i wariantów allelicznych między grupami stosowano test chiý z poprawką Yatesa. Wyniki: W grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca genotyp PIA1/A1 występował u 70,7 proc. badanych, PIA2 w postaci heterozygotycznej (PIA1/A2) występował u 28,4 proc. pacjentów, zaś w formie ...

  Streszczenie angielskie: Introducion: Some reports indicate the association between the presence of PIA2 allele of GPIIIa polymorphism in blood platelet fibrinogen receptor and the accompanying stenosis of more than one vessel. The aim of the study was to analyze the frequencies of PIA (Leu/Pro33 substitution in GPIIIa) i ischemic heart disease patients as well as in patients with previous myocardial infarction (including both Q wave and non-Q wave infarction). Another objectiv of this study was to evaluate the possible association between the freqencies of PIA genotypes and alleles and the extent of coronary artery stenosis. Material and methods: 222 patietns with IHD were studied and 33 patietns with normal coronary vessels were included as controls. Analysis was performed in 164 patietns with unstable angina (68 - IV CCS class and 96 - III CCS class) and in 138 patietns with the history of myocardial infarction (79 patients Q wave and 59 patietns - non-Q wave MI). PIA1/A2 polymorphism of platelet GPIIIa was detected in study group and in congrols using polymerase chain reaction method. The significance of differences between the frequencies of PIA1/A2 genotypes and alleles was estimated by chiý test with Yates' correction. Results: In patient with ischemic heart disease group the most frequent genotype was the "wild-type" PIA1/A1 homozygote (70.7 p.c.); PIA2 allele was observed in this group both in the heterozygous form (28.4 p.c.) and in the homozygous form (0.9 p.c.). The frequencies ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Molecular basis of the pathogenicity of Proteus bacteria.
  Tytuł polski: Molekularne podstawy chorobotwórczości bakterii z rodzaju Proteus.
  Autorzy: Różalski Antoni
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.3-18, il., tab., bibliogr. 75 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Bakterie Gram-ujemne z rodzaju Proteus, zaliczane do rodziny Enterobacteriaceae, są patogenami warunkowo-chorobotwórczymi, powodującymi m.in. zakażenia ran i układu moczowego (zakażenia dróg moczowych - urinary tract infections - UTI). Te ostatnie przebiegają z powikłaniami w postaci ostrego lub przewlekłego odmiedniczkowego zapalenia nerek i powstawania kamieni moczowych w pęcherzu i nerkach. Bakterie Proteus sp. są mikroorganizmami dimorficznymi, rosnąc na podłożu płynnym, stanowią krótkie pałeczki, tzw. komórki pływające, o długości 1 - 2 ćm, peritrychalnie urzęsione z 6 - 10 rzęskami na komórce. Po przeniesieniu na podłoże stałe komórki te różnicują się do długich form, wielkości 20 - 80 ćm, tzw. swarmer cells, z wieloma nukleoidami, nieprzedzielonymi przegrodami, ze zwiększoną nawet 500 razy liczbą rzęsek. Obie odmienne morfologicznie formy komórek Proteus, krótkie pałeczki i "swarmery" odgrywają rolę w chorobotwórczości, te ostatnie zwłaszcza w zakażeniach wstępujących, częściej powodowanych przez Proteus sp. Dotychczas zidentyfikowano następujące właściwości i czynniki chorobotwórczości tych bakterii: zjawisko rozpełzliwego wzrostu, fimbrie i glikokaliks odpowiedzialne za przyleganie, rzęski, właściwości inwazyjne, ureazę, deaminazy aminokwasów, proteazy, hemolizyny, polisacharyd powierzchniowy (CPS) i lipopolisacharyd (LPS, endotoksyna). Dyskutowane są ich genetyczna determinacja, podstawy molekularne i rola w chorobotwórczości Proteus sp.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteriaceae are opportunistic pathogens, which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stones. Proteus are dimorphic bacteria. When grown in a liquid medium, they are motile, peritrichously flagellated short rods, referred to as swimmer cells 1.0 to 2.0 ćm in length, with 6 - 10 flagella per cell. When transferred to a solid medium, Proteus short bacilli differentiate to swarmer cells, which are multinucleated, nonseptated cells 20 - 80 ćm in length containing even 500 fold more flagella. Both, short rods and long swarmer cells, are important in the pathogenesis of bacteria, the latter being particularly important in ascending UTI, which are more common for Proteus strains. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagell, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS, endotoxin). The genetic determination, molecular basis, and the pathophysiological role of these factors in the infections caused by Proteus sp., are discussed.


  4/6

  Tytuł oryginału: Antagonists of platelet fibrinogen receptor are less effective in carriers of P1a2 polymorphism of á3 integrin.
  Autorzy: Różalski Marcin, Watała Cezary
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 454 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. [41] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The polymorphism Leu33 - Pro (platelet-specific antigen; P1a1/a2) of platelet GPIIIa is a potential risk factor for arterial thrombosis. However, its influence on platelet function remains controversial and little is known about its impact on platelet sensitivity to GPIIb-IIIa antagonists. Our objective was to ompare the effectiveness of various GPIIb-IIIa antagonists in P1a2(+) and P1a2(-) carriers. Platelet aggregation was monitored in healthy donors including P1a2(-) (N = 31) and P1a2(+) subjects (N = 27; 23 P1a1/a2, 4 P1a2/a2) using the impendance and turbidimetric aggregation tecniques. We evaluated the inhibition of ADP- and collagen-induced aggregation by disintegrins, kistrin and echistatin, and the low-molecular-weight blockers, GR144053F ((4-[-[4-(aminoiminomethyl]-1-piperazinyl]-1-piperidineacetic acid, hydrochloride trihydrate) and eptifibatide (N6-(aminoiminomethyl)-N2-(mercaptol-1-oxopropyl-l-lysylglycyl-l-ŕ-aspartyl-l-tryptophyl-l-propyl-l-cysteinamide, cyclic (1 - 60-disulfe). Kistrin (10-30 nmol/l) inhibited ADP- and collagen-induced aggregation stronger in P1a2(-) donors than in P1a2(+) donors; there was a significant difference between 50 p.c. inhibitory concentrations (IC50). The same tendency occurred with moderate concentrations of eptifibatide (40-100nmol/l) and also at low concnetrations of GR144053F (5-10 nmol/l) and high cncnetrations of echistatin (80-150 nmol/l), although in the case of the two latter inhibitors, the estimated IC50 values were not significantly different. In conclusion, GPIIb-IIIa blockers representing various clases are less...


  5/6

  Tytuł oryginału: Badania hydrofobowości szczepów Proteus vulgaris oraz zdolności szczepów Proteus vulgaris i Proteus penneri do penetracji komórek nabłonka pęcherza moczowego HCV T-29.
  Tytuł angielski: Investigation of the hydrophobicity of Proteus vulgaris strains and the ability of Proteus vulgaris and Proteus penneri strains to penetrate HCV T-29 transitional bladder urothelial cell line.
  Autorzy: Bartodziejska Beata, Błaszczyk Aleksandra, Wykrota Marianna, Kwil Iwona, Babicka Dorota, Różalski Antoni
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (4) s.335-345, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zbadano hydrofobowe oraz inwazyjne właściwości szczepów P. vulgaris należących do różnych grup serologicznych, wytwarzających hemolizynę HlyA, a także szczepów P. penneri wytwarzających różnego typu fimbrie. Stwierdzono, że rodzaj wytwarzanych fimbrii nie wpływa na inwazyjne zdolności badanych szczepów. Bakterie wytwarzające hemolizyny działały cytotoksycznie wobec komórek HCV T-29.


  6/6

  Tytuł oryginału: Struktura chemiczna, swoistość antygenowa i znaczenie w chorobotwórczości lipopolisacharydu (LPS, endotoksyna) na przykładzie bakterii Proteus vulgaris.
  Tytuł angielski: Chemical structure, antigenic specificity and the role in the pathogenicity of lipopolysaccharide (LPS, endotoxin) on Proteus vulgaris bacteria's example.
  Autorzy: Różalski Antoni, Torzewska Agnieszka, Bartodziejskla Beata, Babicka Dorota, Kwil Iwona, Perepelov Andrei V., Kondakova Anna N., Senchenkova Sof'ya N., Knirel Yuriy A., Vinogradov Evgeny V.
  Źródło: Wiad. Chem. 2002: 56 (7/8) s.585-604, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 310,575

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria of the genus Proteus from the family Enterobacteria-ceae are opportunistic pathogenes which cause mainly wounds and urinary tract infections (UTI), the latter leading to severe complications, such as acute or chronic pyelonephrithis and formation of bladder and kidney stoines. Virulence factors and properties of Proteus sp. mediating infectious process are swarming phenomenon, adherence due to the fimbriae or glycocalyx, flagella, invasiveness, urease, amino acids deaminases, proteases, hemolysins, capsular polysaccharide (CPS), and lipopolysaccharide (LPS. LPS is an integral component of cell wall of bacteria. It also represents the endotoxin which, after being released from bacterial cells, causes a broad spectrum of pathologuical effects leading in severe cases to the septic shock. Lipopolysaccharide consists of three parts: O-specific chain (O-antigen), core and lipid A; all of them have been studied in Proteus LPS. It has been documented that Proteus is a antibenically heterogenous genus, principally because of structural differences in its O-specific polysaccharide chain of LPS. The serological classification of P. mirabilis and P. vulgaris shares 60 serogroups: 22 described for P. vulgaris, 33 characteristic for P. mirabilis and 5 common for both P. mirabilis and P. vulgaris. Serological classification of Proteus penneri still remains to be completed. Proteus O-antigens are branched or linear polysaccharides, built up of oligosaccharide repeating units, varying from a trisaccharide to a hexasaccharide. Acidic O-specific polysaccharides...

  stosując format: