Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RÓŻAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Zachorowalność, śmiertelność i koszty zakażeń w polskich szpitalach.
Tytuł angielski: Incidence mortality and cost nosocomial infections in Polish hospital.
Autorzy: Bulanda Małgorzata, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.80-81, bibliogr. 4 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna


  2/11

  Tytuł oryginału: Czas pęknięcia błon płodowych a ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego.
  Tytuł angielski: Intrauterine infection in premature rupture of membranes.
  Autorzy: Świetlicki Piotr, Pałczyński Bogusław, Łużny Ewa, Różańska Agnieszka, Suchańska Dorota
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.78-81, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie ryzyka rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej w zależności od czasu, jaki upłynął od pęknięcia błon płodowych do wystąpienia porodu. Przeprowadzono analizę retrospektywną 1970 porodów, jakie odbyły się w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu w latach 2000-2001. Objawy infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono w 253 przypadkach (12,8 proc.), które klinicznie przebiegały pod postacią zapalenia płuc - 56 proc. SIRS - 29 proc., zapalenia układu moczowego - 12 proc. oraz innych zakażeń (3 proc.). Całkowite ryzyko wystąpienia infekcji płodu w zależności od czasu, jaki wystąpił pomiędzy pęknięciem pęcherza płodowego a urodzeniem noworodka wynosi dla następujących przedziałów czasowych - do 12 godz. - 0,12, 12-24 godz. - 0,14, 24-48 godz. - 0,39 i powyżej 48 godz. - 0,45.

  Streszczenie angielskie: Our objective was to determine the degree of intrauterine infection due to premature rupture of membranes in correlation to the time from membrane rupture to labor. The retrospective study was conducted on 1970 labor cases which took place in the I Chair and Teaching Hospital of Gynaecology and Obstetrics Wrocław Medical University. Infections were determined basing on clinical and laboratory results. Time duration was divided as follows: -(a) up to 12h, (b) between 12-24h, (c) between 24-48h, (d) above 48h. Intrauterine infections were diagnosed in 253 cases (12.8 p.c.) out of that: Pneumonia - 56 p.c., SIRS - 29 p.c., Urinary tract infection - 12 p.c., other infections - 3 p.c. The duration - time risk factor correlatio results were as follows: up to 12h - 0.12, between 12-24h - 0.14, between 24-48h - 0.39, above 48h - 0.45. Conclusions: 1. The longer the period between prelabor premature rupture of membrane the higher the infection risks. 2. The most common intrauterine infection in newborns was pneumonia. 3. Prespectively longer the period between the membrane rupture and labor the higher the frequency of SIRS.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu.
  Tytuł angielski: Hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Różańska-Kudelska Małgorzata, Chodynicki Stanisław, Kinalska Ida, Kowalska Irina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.607-610, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu. Badaniem objęto grupę 40 chorych z cukrzycą 2 typu. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób zdrowych. W badaniach progowej audiometrii tonalnej oceniano ubytek przewodnictwa kostnego i powietrznego dla 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz. Ocenę otoemisji akustycznej wywołanej dokonywano u osób z ubytkiem słuchu do 30 dB. Różnego stopnia symetryczne, obustronne, odbiorcze upośledzenie słuchu stwierdzono u 95 proc. chorych na cukrzycę i 65 proc. osób z grupy kontrolnej. Poziom słuchu u chorych na cukrzycę był istotnie statystycznie niższy niż u osób zdrowych w tym samym wieku. Wywołane emisje otoakustyczne w grupie chorych na cukrzyce stwierdzono jedynie u 2 osób z prawidłowym słuchem. Ubytki słuchu chorych na cukrzycę były proporcjonalne do czasu trwania choroby i wieku chorych. EOAEs do wykrywania uszkodzenia słuchu w cukrzycy nie znajduje zastosowania ze względu na wiek chorych i poziom słuchu, przy którym emisje nie występują.


  4/11

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu krwawień do nadnerczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic pitfalls in adrenal hemorrhage.
  Autorzy: Walecka Anna, Giżewska Maria, Materny Jacek, Różańska Joanna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.26-29, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Presented study examined six neonates diagnosed with adrenal hemorrhaga. Anemia and jaundice were the most common clinical symptoms. Based on clinical examination and USG findings, only one patient with adrenal hemorrhage was accurately diagnosed. All diagnoses were analyzed and the following was concluded: normal differential analysis of clinical findings and USG results are the most important factors in making an accurate diagnosis.


  5/11

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy psychologiczne związane z adopcją.
  Tytuł angielski: Some selected problems connected with adoption.
  Autorzy: Różańska Maria, Krzanowska Marzena
  Źródło: Psychoterapia 2002 (3) s.27-35, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia zarówno zagadnienia prawne, jak i trudną sytuacje psychologiczną dzieci i ich adopcyjnych rodziców. Zwraca uwagę na bardzo obciążające relację adopcyjną wzajemne oczekiwania obu stron. Relacja z grupowej pracy psychoedukacyjno-terapeutycznej z rodzicami i kandydatami na rodziców stanowi przykład próby przezwyciężenia tych trudności.

  Streszczenie angielskie: The article introduces some basic issues concerning legal and formal aspects of adoption and describes psychical situation of adoptive parents and an adoptive child at the beginning of the process of mutual adaption. The burden of individual histories carried by both sides has significant influence on the way in which they meet basic needs and on the emotional climate where, fear, helplessness, low self-esteem and irritability are dominating. The article presents basic expectations of adoptive parents concerning the child's intellectual achievements and emotional response in confrontation with frequent intellectual and emotional deficiencies in adoptive children. The last part of the article constitutes a report on psycho-educational and therapeutic work with a group of adoptive parents and candidates to become such parents that was aimed at improvement of their parental skills.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  7/11

  Tytuł oryginału: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego (ZMO).
  Autorzy: Bulanda Małgorzata, Cienciała Antoni, Heczko Piotr B., Jawień Mirosław, Mądry Ryszard, Mądry Ryszard Jan, Różańska Anna, Wójkowska-Mach Jadwiga
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.5-6, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych


  8/11

  Tytuł oryginału: Konferencja w Edynburgu.
  Autorzy: Różańska Anna
  Źródło: Zakażenia 2002 (3/4) s.112, il. - 5 Międzynarodowa Konferencja nt. zakażeń szpitalnych Edynburg 15-18.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  9/11

  Tytuł oryginału: Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami miejsca operowanego.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B., Grabowski Marek
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.72-75, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W 1992 roku z ogólnej puli 4,5 miliarda dolarów, wydanych w związku z wystąpieniem zakażeń szpitalnych, 36 proc. przeznaczono na ZMO. Analizy PTZS, dotyczące kosztów zakażeń szpitalnych, szacują roczne nakłady spowodowane wystąpieniem ZMO na około 420 000 zł, natomiast koszty związane z przedłużonym pobytem chorego w szpitalu na 330 000 zł w skali całego kraju.


  10/11

  Tytuł oryginału: Koszty zakażeń szpitalnych - rodzaje i metody oceny.
  Autorzy: Różańska Anna, Heczko Piotr B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.82-84, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Rocznie z powodu zakażeń szpitalnych tracimy 800 mln złotych. Przedłużają one bowiem hospitalizację średnio o 20 dni. Dodatkowe koszty pośrednie związane ze zgonami z powodu zakażeń szpitalnych wynoszą 440 mln złotych.


  11/11

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w Polsce i na świecie - regulacje prawne.
  Autorzy: Wójkowska-Mach Jadwiga, Różańska Anna, Bulanda Małgorzata, Heczko Piotr B.
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.85-88, tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  Streszczenie polskie: Nowa polska ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach wprowadza do polskiego ustawodawstwa definicję zakażenia szpitalnego (zakładowego) oraz zobowiązuje kierowników szpitali do organizowania nadzoru nad zakażeniami w podległych sobie jednostkach. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a szczególnie rozpoznawania i śledzenia sytuacji epidemiologicznej.

  stosując format: