Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RĄPAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wartość alogenicznych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji kości w przebiegu obluzowania protezy stawu biodrowego.
Tytuł angielski: Value of allogenic bone grafts for bone reconstruction during the course of hip prosthesis loosening.
Autorzy: Ozonek Włodzimierz, Rąpała Kazimierz, Milecki Marcin
Opracowanie edytorskie: Słowiński Krzysztof (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.769-777, il., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności alogenicznych przeszczepów kości do odbudowy ściany kostnej w rekonstrukcyjnych zabiegach wykonywanych z powodu obluzowania protezy stawu biodrowego. Materiał i metodyka. Materiał obejmował 100 chorych leczonych z powodu obluzowania protez, u których wykorzystano mrożone, wyjałowione radiacyjnie alogeniczne przeszczepy kości. Do odbudowy łoża kostnego w obrębie panewki wykorzystywano rozdrobnione przeszczepy kości o rozmiarach około 0,5 x 0,5 cm. Do odbudowy ściany uda używano granulatu kostnego w części dalszej i takich samych przeszczepów jak w panewce w obrębie przynasady. Przeszczepy te wraz z protezą wszczepiano wg techniki opracowanej w Nijmegen i Exeter. Zastosowanie ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kości pozwala na stworzenie struktury, która umożliwia wnikanie naczyń krwionośnych i wpełzanie komórek kostnych tworzących nowe, żywe beleczki. Proces budowy nowej kości wokół protezy był długotrwały. Badanie radiol. wykazało przebudowę kostną w warstwie przeszczepów, ale było nieobiektywne i trudne do oceny. Wyniki. U 85 chorych stwierdzono przebudowę kostną warstwy przeszczepów, z dobrym osadzeniem protezy. U 15 osób konieczna była ponowna operacja z powodu powikłań pooperacyjnych (destabilizacja panewki w warstie przeszczepów, migracja trzpienia protezy), zbyt wczesnego obciążania kończyny i braku przebudowy przeszczepów. Wniosek. Mrożone alogeniczne przeszczepy kości stosowane do rekonstrukcji łoża kostnego po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the usefulness of allogenic bone grafts in rebuilding bone stock during recionstructive surgery, following hip prosthesis loosening. Material and methods. The study group comprised 100 patients treated due to hip prosthesis loosening, who underwent surgery by means of deep frozen, radio-sterilized allogenic bone grafts. Morselized bone grafts 0.5 x 0.5 cm in diameter were used to rebuild the acetabular bone stock. In the distal part of the femur granulated bone grafts had been used in the metaphysis, the same as in case of the acetabulum. Bone grafts aand prostheses were implanted according to techniques elaborated in Nijmegen and Exeter. The use of tight rammed morselized bone grafts led towards the creation of structures, enabiling penetration of blood vessels and bone cell infiltration, which would form new, live trabeculae. The process of new bone formation around prostheses was sustained. Radiolohgical examinations demonstrated bone remodelling in the graft layer, being subjective and difficult to interpret. Results. In 85 cases we noted bone graft rebuilding and good prosthesis stabilization. In 15 cases reoperation was required due to postoperative complications (destabilization of the prosthesis cup, stem migration), too early weight bearing and lack of bone graft rebuilding. Conclusion. Deep frozen, allogenic bone grafts used for the reconstruction of boone stock after hip prosthesis loosening form a net, on which new bone ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Wrażenia z pobytu na Kongresie AAOS w Dallas.
  Autorzy: Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.119 - Doroczny kongres Amerykańskiej Akademii Ortopedów Dallas 13-17.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: ZESPOL - 20 lat doświadczeń klinicznych.
  Autorzy: Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.399
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


  4/6

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego usztywnieniem międzykręgowym z użyciem koszyków tytanowych.
  Tytuł angielski: Disc lumbar rachiopathy treatment with intervertebral spondylodesis with the use of titanic baskets.
  Autorzy: Milecki Marcin, Łukawski Stanisław, Rąpała Kazimierz, Kucharczyk Wojciech
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.34-38, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady stosowania usztywnienia międzytrzonowego przy pomocy klatek tytanowych i wyniki leczenia u 33 chorych z wypadnięciem jądra miażdżystego i stenozą kanału kręgowego. Wiek chorych wahał się od 29 do 60 lat. Odciążenie elementów nerwowych kręgosłupa lędźwiowego i następowym usztywnieniem przestrzeni międzykręgowej pozwala na odtworzenie wysokości przestrzeni miedzykręgowej i uwolnienie chorego od bólu. Uzyskaliśmy 93 proc. wyników dobrych i zadowalających. Nadal jednak występują trudności z oceną zrostu kostnego pomiędzy trzonami a klatką.


  5/6

  Tytuł oryginału: Patomechanizm progresji skolioz idiopatycznych - znaczenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
  Tytuł angielski: The pathomechanism of idiopathic scoliosis: the importance of physiological thoracic kyphosis.
  Autorzy: Kotwicki Tomasz, Szulc Andrzej, Dobosiewicz Krystyna, Rąpała Kazimierz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.758-765, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postępy w badaniach nad patogenezą skolioz idiopatycznych doprowadziły do zrozumienia przestrzennego charakteru tego zniekształcenia, w tym deformacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ciała. Obecnie uważa się, że zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, a w dalszym etapie lordozy piersiowej jest nieodłączną składową skoliozy piersiowej. W pracy przedstawiono koncepcję wewnątrzpiersiowego skoliotycznego garbu kręgosłupowego. Korygowanie skolioz sposobami nieoperacyjnymi i operacyjnymi powinno być trójpłaszczyznowe i uwzględniać odtworzenie fizjologicznej kifozy piersiowej.

  Streszczenie angielskie: Progress in research on the pathogenesis of idiopathic scoliosis has brought about a better understanding of the spatial character of this deformity, including spinal deformation on the sagittal plane. It is now generally thought that the reduction of physiological thoracic kyphosis, followed at a letter stage by thoracic lordosis, is a constant component of thoracic scoliosis. The authors present the concept of intrathoracic scoliotic vertebral hump. Both consevative and surgical treatment should consist in three-dimensional correction of scoliosis, with particular attention paid to the restoration of normal thoracic kyphosis.


  6/6

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne i kliniczne dotyczące wartości różnych sposobów zespalania i leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej : praca doktorska
  Autorzy: Obrębski Marcin, Rąpała Kazimierz (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku
  Źródło: 2002, [2], 225 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/21051

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • zwierzęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: