Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PYKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Application of topological indexes for evaluation of the TLC separation of selected essential oil components.
Autorzy: Pyka Alina, Bober Katarzyna, Gurak Danuta, Niestroj Anna
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.87-91, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The selected essential oil components (menthol, (+)borneol, geraniol, linalool, carvone, camphor, (IR)-(-)fenchone) were separated by adsorption thin-layer chromatography using benzene as mobile phase. Investigated terpenes were characterized by selected topological indexes based on the adjacency and distance matrix. From among all the topological indexes counted only Si(o) index (the sum of the distance between the oxygen atom and the remaining atoms in graph) as well as cluster Randić indexes (4lambdac, and 4 lambdacv) allow for estimation of the chromatograms obtained. With the fact mentioned above, there exists the possibikity of prediction of relative situation on a chromatogram of the terpens investigated. For the rest of topological indexes that possibility was not stated.


  2/7

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: Granice odpowiedzialności.
  Tytuł angielski: On the limits of moral responsibility.
  Autorzy: Pyka Marek
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.89-93, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zasada odpowiedzialności jest jedną z kluczowych idei etyki współczesnej. Do niej można się odwołać we wszystkich tych przypadkach, w których uniwersalistyczny nurt myślenia etycznego nie daje jednoznacznych rozstrzygnięć: w sytuacjach ekstremalnych albo w sytuacjach konfliktu wysokich norm (wartości) moralnych. Jednym z warunków odpowiedzialnego działania jest dostrzeganie i przyjęcie na siebie wszystkich konsekwencji własnej decyzji i czynu. Przyszłość nie jest jednak nigdy do końca znana i nierzadko przynosi takie konsekwencje, których nie oczekiwaliśmy. Rodzi się zatem pytanie: w jakim stopniu ponosimy odpowiedzialność za te konsekwencje naszych czynów, których nie przewidywaliśmy. Z drugiej strony mamy tendencję do zwalniania się z odpowiedzialności za coś, odwołując się do uwarunkowań naszą własną sytuacją. Bliższa analiza ujawnia wszakże, że podjęte wcześniej określone kroki mogłyby zmienić samą tę warunkującą aktualnie sytuację. Zarysowane trudności co do granic odpowiedzialności będą rozważone bardziej szczegółowo, wskazane też będzie znaczenie wewnętrznych, podmiotowych kryteriów odpowiedzialności moralnej w takich sytuacjach.


  4/7

  Tytuł oryginału: Kłębczak - obraz kliniczny i leczenie operacyjne
  Autorzy: Strzelczyk P., Matuszewski T., Pykało R.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.330-331, il., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Zespolenia śródszpikowe kości ramiennej i piszczelowej przy użyciu gwoździ Marchetti-Vicenzi. Wyniki własne.
  Tytuł angielski: Intramedullary Marchetti-Vicenzi nailing of the humerus and the tibia. Own results.
  Autorzy: Wąs Maciej, Pyka Piotr
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (2) s.159-165, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zespolenie śródszpikowe kości ramiennej i piszczelowej elastycznym gwoździem Marchetti-Vicenzi. Omówiono wskazania, przeciwwskazania, zasady techniki operacyjnej i postępowanie pooperacyjne. Analiza wyników własnych leczenia 37 pacjentów pozwala uznać metodę za pożyteczną i prostą technicznie.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the principles of elastic intramedullary Marchetti-Vicenzi nailing of the humerus and the tibia. Indications, contraindications, surgical technique and postoperative care have been presented. Own results of 37 cases can conclude that it is satisfactory and technically easy method.


  6/7

  Tytuł oryginału: Application of topological incides for prediction of the biological activity of selected alkoxyphenols.
  Autorzy: Pyka Alina
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.347-351, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie angielskie: The topological indices based on adjacency and distance matrices, and electrotopological states were calculated for selected meta and para alkoxyphenols. The toxicities of alkoxyphenols on gram-positive M. pyogenes var. aurens and gram-negatve S. typhosa bacteria were calculated on the basis of linear or parabolic equations with one topological index or hydrophobic constants. It was affirmed, that structural descriptors describe better the toxic properties of studies alkoxyphenols than the hydrophobic constants.


  7/7

  Tytuł oryginału: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym leczeniu zębów zatrzymanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical-orthodontic treatment of unerrupted teeth - case series.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Zaremba Anna, Skośkiewicz Katarzyna, Pyka Ewa, Stępień Paweł
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.323-329, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zęby zatrzymane, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, są najczęstszą przyczyną skojarzonego postępowania ortodontyczno-chirurgicznego, umożliwiającego przywrócenie ich funkcji fizjologicznych, biostatycznych i estetycznych w wyniku uwolnienia ich z głębi tkanki kostnej i sprowadzenia do łuku zębowego. Celem pracy było przedstawienie etiopatogenezy recesji dziąsła jako potencjalnego powikłania związanego z chirurgiczno-ortodontycznym sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku oraz możliwości jej eliminacji. Postępowanie terapeutyczne, zależnie od miejscowych warunków recesji i towarzyszących złożonych czynników przyczynowych, może być oparte na wykorzystaniu współczesnych metod chirurgicznego leczenia recesji, tj. przeszczepu wolnego płata dziąsłowego, przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej oraz sterowanej regeneracji tkanek. Autorzy przedstawili trzy przypadki leczenia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym sprowadzeniu zębów zatrzymanych do łuku za pomocą różnych metod postępowania chirurgicznego, zależnie od warunków miejscowych i zaawansowania recesji.

  Streszczenie angielskie: Unerrupted canines, particulary in anterior maxillae or jaw, are the most often causes of the combination surgical-orthodontic treatment aford possibilities for return their physiological, biostatical, and esthetical function in result realse their from deep of the bone and lead them to the dental arch. The aim of this work was to show the etiopatology of the gingival recessions as the complication of the surgical-orthodontic putting of the unerrupted teeth to the arch and possibility their elimination. The therapeutic procedure according of the recession's location condition and combination causes factors can be leaning on the using modern surgical methods of the gingival recession for instance: free ginvival grafts, subepithelial connective tissue graft and guided tissue regeneration. The authors showed three clinical cases of gingival recession induced by surgical-orthodontic putting of unerrupted teeth to the arch treated. Depending on the location factors and promotion recession, three different therapeutic methods were used.

  stosując format: