Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PURZYC
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość próby wysiłkowej wykonanej w 3 miesiące po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych w ocenie zdarzeń sercowych. Obserwacja 6-letnia.
Tytuł angielski: Prognostic value of exercise tests performed 3 months after coronary artery grafting in evaluation cardiac events. 6 years follow-up.
Autorzy: Jędrzejczyk Barbara, Skorykow-Sapińska Alina, Kośmicki Marek, Malczewska Beata, Dąbrowski Rafał, Majstrak Franciszek, Żelazny Piotr, Purzycki Zbigniew, Kowalik Ilona, Szwed Hanna
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.257-262, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Progostyczną wartość elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ocenie zdarzeń sercowych badano u 326 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Podczas 6-letniej obserwacji stwierdzono 18 (5,5 proc.) zgonów sercowych i 23 (7,1 p.c.) zawały. U 116 chorych (35,6 proc.) po zabiegu występowały bóle wieńcowe, a u 37 (11,3 proc.) nasilenie dolegliwości dławicowych wymagało okresowej hospitalizacji. Ponowną koronarografię z pomostografią wykonano u 25 pacjentów (7,7 proc.) w tej grupie u 8 chorych (2,5 proc.) przeprowadzono zabieg angioplastyki, a u 5 (1,5 proc.) powtórną operację. Czas trwania wysiłku oraz maksymalne obciążenie uzyskane w EPW były znamiennie niższe w grupie chorych ze zdarzeniami sercowymi. Przyczyny przerwania wysiłku, obecność znamiennego obniżenia odcinka ST 1 mm w EKG, wartości ciśnienia i tętna nie różniły się istotnie między badanymi grupami i nie miały znaczenia rokowniczego w występowaniu epizodów sercowych. U osób z epizodami sercowymi znaminnie częściej występowało znacznego stopnia uszkodzenie lewej komory mięśnia serca. Wielkość frakcji wyrzutowej wpływała istotnie na ryzyko zgonu sercowego (p 0,05).

  Streszczenie angielskie: Prognostic value of exercise test in evaluation of cardiac events were examined in 326 pts after coronary artery bypass grafting (CABG). During 6 years follow up 18 (5,5 p.c.) cardiac deaths and 23 (7,1 .c.) myocardial infarctions were observed. Chest pains persisted in 116 pts (35,6 p.c.) and 37 (11,3 p.c.) pts needed hospital treatment. Coronary and bypass angiography were performed in 25 pts (7,7 p.c.) followed by PTCA in 8 pts (2,5 p.c.) and CABG in 5 (1,5 p.c.) pts. Execrise duration and maximal work capacity in exercise tests were significantly lower in pts with cardiac events. Reasons of exercise termination: ST segment depression, heart rate and blood pressure values were not different in pts with and without cardiac events and didn't have prognostic value. Patients with cardiac events had significantly reduced left ventricle function. The value of ejection fraction influenced significantly relative risk of cardiac death (p 0,05).


  2/6

  Tytuł oryginału: Przerzut raka nerki do przepony.
  Tytuł angielski: A metastasis of renal clear cell carcinoma to the diaphragm.
  Autorzy: Pilecki Stanisław E., Cieśliński Krzysztof, Lasek Władysław L., Purzycka-Jazdon Anna M., Lambrecht Winicjusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.120-124, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak jasnokomórkowy nerki najczęściej daje przerzuty do kości i płuc. Autorzy przedstawiają rzadką lokalizację przerzutu tego guza do przepony. Zmiany w przeponie i w nerce lewej wykryto w czasie badania sonograficznego jamy opłucnej prawej i jamy brzusznej.

  Streszczenie angielskie: The most common sites of metastases originating from primary renal clear cell carcinoma are bones and lungs. The authors present a rare case of the tumor that metastasized to the diaphragm. Both lesions, the primary in the kidney and the secondary in the diaphragm, were detected occasionally during the ultrasound examination of the right pleural cavity and abdominal cavity.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ alfakalcydolu na zaburzenia homeostazy wapnia w erytrocytach dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Alfacalcidol influence on calcium homeostasis in erythrocytes in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Purzyc Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.382-386, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena homeostazy wapnia w erytrocytach (E-Ca) dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ocena wpływu alfakalcydolu na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, aklmoduliny (Ka), kalpainy (Kp) i aktywność Caý+ -MGý+ -ATP-azy (PMCA). Badaniami objęto 21 dzieci z PNN w wieku 6-18 lat. W zależności od stężenia iPTH chorych podzielono na 2 podgrupy: podgrupa Ia - 13 dzieci z podwyższonym stężeniem iPTH, którym włączono alfakalcydol w dawce 0,25 - 1 ćg/dobę; podgrupa Ib-8 dzieci z prawidłowymi stężeniami iPTH. Grupa kontrolna - 18 dzieci zdrowych. U dzieci poza wymienionymi parametrami oznaczano Ca, P, mocznik i kreatyninę w surowicy. Badania prowadzono w 3-miesięcznych odstępach. Stwierdzono: istotny wzrost stężenia E-Ca u dzieci z podgrup Ia przed podaniem alfakalcydolu w porównaniu z grupą II (p 0,01) oraz z chorymi z podgrupy Ib (p 0,01) z jednoczesnym obniżeniem aktywności PMCA w porównaniu z obydwiema grupami (p 0,01, p 0,05 odpowiednio); znamiennie niskie stężenie Ka u dzieci z podgrupy Ia przed leczeniem w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01) oraz z chorymi podgrupy Ib (p 0,01), a istotnie niższe stężenie Kp w porównaniu z pozostałymi grupami (p 0,01). U dzieci z podgrupy Ia już po 3 miesiącach leczenia stwierdzono znaczne obniżenie stężenia E-Ca (p 0,01), wzrost aktywności PMCA (p 0,01) wzrost stężenia Ka (p 0,01), zmniejszenie Kp (p 0,01). Po kolejnych 3 miesiącach nastapiło dalsze zmniejszenie stężenia E-Ca, ...

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure (CRF) patient's hipocalemia results from interactions between several factors, parathormon (PTH)-resistance of osteocytes, the decrease of renal calcitrol biosynthesis, hyperphosphatemia, decreased intestinal Ca resorption. The PMCA (plasma membrane Ca-transporting adenosine triphosphatase (ATP-ase) of human erythrocytes has been demonstrated to be a suitable mode for investigation of the mechanism of action of drugs on an integral membrane protein. The aim of study was to estimate the influence of alfacalcidol on calcium homeostasis in erythocytes (E-Ca) children with CRF treated conservatively. The study group consisted of 21 children with CRF, 6-18 years on conservative treatment and 18 healthy children age-matched-control group. Taking into account PTH serum levels, children from group I were divided into: Ia - subgroup with higher PTH serum level and subgroup Ib-with normal levels of serum PTH. Alfacalcidol in dose 0.25 - 1.0 ćg/d was administered during 6 months because of high serum levels of PTH and distrubances in Ca-P metabolism. Methods: in all patients following parameters were determined: intact PTH, urea, creatinine, inorganic phosphorus, cystosolic Caý+ (Caý+), calmodulin (Ka), calpain (Kp), Caý+-transporting ATP-ase (PMCA) before and after vit. D3 supplementation. PMCA activity was determined by measurments of in-organic phosphate produciton. Significantly elevated E-Ca levels were observed in children before alfacalcidol ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Influence of diethyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase in lymphocytes of rats: ex vivo studies.
  Autorzy: Purzyc Leszek, Całkosiński Ireneusz, Polak-Jonkisz Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.455-467, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of diethyldithiocarbamate (DTC) on the activity of ecto-ATPase (plasma membrane-bound enzyme participating in a cascade of reactions leading to the formation of adenosine - a modulator of inflammation) was examined on the lymphocytes isolated from the spleen of rats with inflammation. DTC was administered at doses of 4 mg/kg and 290 mg/kg using two modes of administration. It has been observed that: a) an inflammation caused an increase in ecto-ATPase activity in both subpopulations of lymphocytes; in the case of B-lymphocytes, the maximum of activity occurred 48 h and in the cases of T-lymphocytes, 72 h after the injection of carrageenin; b) a single injection of DTC at boht doses, 24 h before or 24 h after carrageenin injection caused a decrease in ecto-ATPase activity in B-lymphocytes and its incresase in T-lymphocytes throughout the whole measurement period, which was not observed when DTG was administered only after provocation of inflammation; c) administration of a high dose of DTC togehter with equimolar doses of disulfiram and CS2 led to a decrease in ecto-ATPase activity and 5'-nucleotidase level in B-lymphocytes, which is bound to the former enzyme; d) in in vitro studies, both populations of lymphocytes isolated from the rats treated with a four-fold dose of DTC showed higher resistance of ecto-ATPase to inhibitors of the enzyme and antagonists of type P2 purinoceptors.


  5/6

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  6/6

  Tytuł oryginału: Miejsce scyntymammografii w diagnostyce raka sutka.
  Tytuł angielski: Scintimammography in breast cancer imaging.
  Autorzy: Pilecki Stanisław, Bandurski Tomasz, Lasek Władysław, Purzycka-Jazdon Anna, Lass Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.516-519, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntymammografia jest rzadko wykorzystywaną metodą obrazowania nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego. Celem pracy jest próba określenia miejsca tego badania wśród obecnie dostępnych metod diagnostyki obrazowej sutka. W pracy przedstawiono rutynowo stosowane badania radiologiczne z tego zakresu, omawiając ich zalety i ograniczenia. Scyntymammografia, zdaniem autorów, istotnie je uzupełnia. Zaprezentowano wskazania do badania scyntymammograficznego oraz propozycje algorytmów diagnostycznych uwzględniających to badanie.

  Streszczenie angielskie: Scintimammography is a rarely used method of breast cancer imaging. The aim of the study was to its place among other radiological methods. Routine methods of breast cancer detection were compared considering their advantages and disadvantages. Scintimammography seems to be a promising complementary method. Indications for scintimammography are considered and suggestion of a diagnostic algorithm in breast cancer, including of this method, is proposed.

  stosując format: