Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PULUT
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Prolaktyna a stres w rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.
Tytuł angielski: Prolactin and stress in the development of the fibrocystic changes of the breasts in women.
Autorzy: Sieja Krzysztof, Stanosz Stanisław, Torbe Bogdan, Pulut Żaneta, Zając Robert
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.11-15, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zweryfikowanie hipotezy o związku stresu z rozwojem zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego w oparciu o marker stresu, którym jest prolaktyna. Badania przeprowadzono u 113 kobiet. Grupa kontrolna obejmowała 32 kobiety (44,9 ń 4,4 lat) bez zmian w gruczole piersiowym, a badania 81 kobiet (45,5 ń 3,5 lat) ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego. Oznaczono stężenie prolaktyny (PRL) w warunkach podstawowych oraz po teście czynnościowym z metoklopramidem (MCP). Obliczono procent wzrostu stężenia PRL we krwi po teście z MCP. U kobiet ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego stwierdzono dużą rezerwę przysadkową w wydzielaniu prolaktyny. We własnym biochemicznym kryterium stresu za wartość graniczną PRL po teście z MCP przyjęto średnią arytmetyczną plus/minus odchylanie standardowe (-chi ń SD) grupy kontrolnej. Stwierdzono, że powyższe kryterium różnicuje kobiety bez stresu i zs stresem w grupie badanej i kontrolnej. Wnioski: 1. Zwiększone stężenie prolaktyny, jako markera stresu w surowicy krwi wskazuje na udział czynników stresogennych w patogenezie zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet. 2. Czynnościowa hiperprolaktynemia jest czynnikiem ryzyka rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to verify the hypothesis concerning the relationship between stress and the development of fibrocystic changes in the breasts relying on stress marker, which is prolactin. The study was performed in 113 women. The control group included 32 women (44,9 ń 4,4 y.) without any changes in their breasts and study one comprised 81 women (45,5 ń 3,5 y.) with fibrocystic changes of the breasts. The concentration of the prolactin (PRL) in basal conditions and after functional tests with metoclopromide (MCP) was evaluated. The percentage in the increase of PRL in blood sera after MCP-test was calculated. Large hypophysis reserve was disclosed in the secretion of PRL in women with fibrocystic changes of the breasts. The following own biochemical stress-criterion as the borderline value of PRL was accepted as being mean arithmetical plus/minus standard error value of control group (X ń SD). It was stated that, the above mentioned criterion differentiates women without and with stress in the study and control groups. Conclusions: 1. Increased concentrations of prolactin-as a stress marker in blood serum indicates the participation of stress factors in the pathogenesis of fibrocystic changes of the breasts. 2. Functional hyperprolactinemia is risk factor in the development of fibrocystic changes in breasts of women.

  stosując format: