Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUCHALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  2/15

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of primary and secondary hyperparathyroidism.
  Autorzy: Dadan Jacek, Dzięcioł Janusz, Ładny Jerzy Robert, Hady Hady Razak, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.84-87, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest chorobą ogólnoustrojową, coraz częsciej rozpoznawaną - dot. od 1 do 3 proc. populacji. Statystycznie występuje u 1 na 1000 osób dorosłych, ze znaczną przewagą kobiet. W Polsce corocznie rejestruje się od kilkunastu do około 30 nowych zachorowań a zapadalność wzrasta wraz z wiekiem. Pomimo znacznego postępu wiedzy przedstawia ona nadal duże trudności diagnostyczne. Jest to przeważnie schorzenie niepełnoobjawowe, charakteryzujące się tylko jednym wykładnikiem klinicznym, najczęściej kamicą moczową, rzadziej chorobą wrzodową, przewlekłym zapaleniem trzustki, nadciśnieniem tętniczym, dolegliwościami ze strony narządu ruchu czy też zaburzeniami psychicznymi. Gruczolak przytarczyc leżący najczęściej u podłoża tej choroby jest zwykle mały i pojedynczy, wyjątkowo stwierdzane są gruczolaki większych rozmiarów i mnogie. W około 2 proc. przypadków gruczolaki umiejscowione są w śródpiersiu. W odróżnieniu od PNP wtórna nadczynność przytarczyc (WNP) powstaje jako następstwo innych schorzeń ogólnoustrojowych. W latach 1995 - 1999 w Klinice Chir. Ogólnej operowano łącznie 1701 pacjentów z różnymi schorzeniami gruczołu tarczowego, w tym 9 chorych (7K i 2M) z objawową PNP (wiek 23-67 lata) i 3M z WTM (wiek 20-43 lata). Do zabiegu operacyjnego wszyscy chorzy byli diagnozowani i przygotowywani w oddziałach chor. wew. Poza pojedynczym gruczolakiem dużych rozmiarów zlokalizowanym w śródpiersiu tylnym nie stwierdzono istotnych trudności ...

  Streszczenie angielskie: Primary hyperparathyroidism is a systemic disease, more and more frequently recognised - concerning 1 to 3 p.c. of the population. Statistically appears in 1 of 1000 adults, with significant advantage of women. In Poland every year about 30 new cases are noticed and incidence of it increases with an age. In spite of significant advance of the knowledge, it still makes a lot of diagnostic troubles. It appears to be non-specific illness, characterised by just one symptom, mainly urolithiasis, sometimes chronic uclear disease, chronic pancreatitis, artelial hypertension, disorders of the movement or psychic disorders. Parathyroid adenoma which is the main reason of the disease is usually single and small, multiple and bigger ones are found exceptionally. In about 2 p.c. of cases they are localised in mediastinum. In the comparison to primary hyperparathyreoidism the secondary one appears as an effect of the other general disorders. Our material contains 12 patients, 9 with primary and 3 with secondary hyperparathyreoidism. All of them were diagnosed and prepared to the operation in the departments of internal diseases. We have not observed any serious complications during the operations and in the postoperative period. In the article the basic symptoms, diagnostic and therapeutic problems of primary and secondary hyperparathyreoidism were shown, especially concerning surgical treatment which is safe, radical and efficacious method when performed by experienced surgical ...


  3/15

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  4/15

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na powstawanie blizn w nerkach u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
  Tytuł angielski: Influence of selected factors on the development of renal scars in children with vesico-ureteric reflux.
  Autorzy: Cieślak-Puchalska Anna, Szostak Stefania, Fydryk Janusz, Birkenfeld Bożena, Puchalski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.273-275, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest związek między wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (WOPM), zakażeniem układu moczowego (ZUM) oraz procesem bliznowacenia nerek, jednak patogeneza powstawana blizn ciągle nie jest jasna. WOPM i ZUM pozostają w bardzo ścisłym związku ze sobą, chociaż mogą również występować niezależnie. Czynnkiem sprzyjającym uszkodzeniu nerki jest też młody wiek dziecka. Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników, a mianowicie: wyjściowego stopnia WOPM, wieku dziecka w chwili rozpoznania WOPM oraz częstości nawrotów ZUM na powstawanie blizn w nerkach. U 45 dzieci z rozpoznanymi wcześniej WOPM oceniono nasilenie bliznowacenia nerek w oparciu o scyntygrafię planarną z użyciem DMSA-Tc-99m oraz sporządzono anknietę zawierającą informacje takie jak: wiek, w którym postawiono rozpoznanie, stopień WOPM w chwili rozpoznania, stosowane leczenie, częstość ZUM przed i po objęciu dziecka obserwacją. Wykazano, że stopień bliznowacenia koreluje ze stopniem WOPM danej nerki. W badanej grupie nie stwierdzono zależnści między nasileniem bliznowacenia nerek od wieku, w jakim rozpoznano WOPM, czy od częstości ZUM przed rozpoczęciem leczenia. W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że na tworzenie się blizn w nerkach w przebiegu ZUM współistniejącego z odpływem pęcherzowo-moczowodowym większy wpływ ma wysoki stopień WOPM niż wiek dziecka czy częstość nawrotów ZUM.

  Streszczenie angielskie: Although relationship between vesico-ureteric reflux, urinary tract infection and renal scarring is known, pathogenesis of the renal scarring is still unclear. Vesico-ureteric reflux and urinary tract infecation remain in very close realtionship, they may also occur separately. The factor promoting renal injury is also young age of a child. The aim of this paper was to analyse the influence of the selected factors, namely: degree of the vesico-ureteric reflux, child's age at reflux diagnosis time as well as the frequency of recurrences of urinary tract infections exerted on reflux nephropathy. In 45 children wtih diagnosed vesicoureteric reflux the intensity of renal scarring was estimated using planar scintigraphy with DMSA-Tc-99m and a questionnaire was prepared. The questionnaire included information as follows: age at which the diagnosis was established, degree of refluxs at the time of diagnosis, treatment applied, frequency of urinary tract infections before and after having taking medical care of children. It was revealed that the degree of scaring correlatd with degree of vesico-ureteric reflux of particular kidney. In the investigated group no correlatons were found between intensity of renal scarring and both the age of establishing diagnosis and frequency of urinary tract infections before starting the treatment. Taking the obtained results into consideration it seems, that the degree of vesico-ureteric reflux estiamted prior to treatment determnes degree of renal injuries though, undoubtedly all factors being studied affect real scarring.


  5/15

  Tytuł oryginału: Ultrastructural observations of intermediate cells in chronic pancreatitis.
  Autorzy: Szynaka Beata, Zimnoch Lech, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (46) s.1120-1123, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The intermediate cells exibiting both exo- and endocrine features occur in small numbers in the normal and pathologic pancreas of many animal species. In human pathology their presence has ben reported in children with hyperinsulinemia, in hypoglycemia, and chronic hypergastrinemia. Methodology: Fragments of the pancreas collected from 27 patients operated on for chronic pancreatitis of various intensity fibrosis (1ř - IVř) was subjected to ultrastructural analysis. Results: All chronic pancreatitis cases revealed the presence of intermediate cells that were found outside Langerhans islets, separately or in small groups. They were more common in IIIř and IVř chronic pancreatitis. All forms of chronic pancreatitis with Iř - IVř fibrosis showed, apart from undamage cells, numerous intermediate cells with features of destruction. Some intermediate cells contained fibrilate cytoplasm inclusion bodies. Intermediate cells took part in the formation of acini and were also found among ductural cells. Conclusions: The presence of intermediate cells both within the acinar texture and among proliferating ductular cells conforms the common origin of these cellular elements of the pancreas. In chronic pancreatitis intermediate cells appear during pancreatic texture regeneration, being rather abnormal cell forms produced in this process than an intermediate stage in precursor cell diferentiation.


  6/15

  Tytuł oryginału: Mast cells and pancreatic stellate cells in chronic pancreatitis with differently intensified fibrosis.
  Autorzy: Zimnoch Lech, Szynaka Beata, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (46) s.1135-1138, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The pathogenesis of pancreatic fibrosis is unknown. Pathogenic analyses take into account the effect of oxidant stress and the increase in free radicals leading to degranulation of mast cells, which may cause inflammation and activate fibrosis. Activated pancreatic stellate cells produce abnormal components of intercellular substance and are responsible for pancreatic fibrogenesis. The aim of the study was to determine the correlation between the presence and state of mast cells and pancreatic stellate cells activation in chronic pancreatitis with varied intensity fibrosis. Methodology: We studied 27 patients with chronic pancreatitis of varied fibrosis intensity. Immunohistochemical reactions for mast cells (anti-human mast cell tryptase) and ultrastructural analyses of mast cells and pancreatic stellate cells were performed. The number of degranulated mast in the ultrastructural picture and the number of pancreatic stellate cells stained positive for vimentin and ŕ-smooth muscle actin were counted. Results: A significant increase was revealed in the number of degranulated mast cells - to 35.6 p.c. in chronic pancreatitis Iř fibrosis, 68.3 p.c. in IIř, 75.1 p.c. in IIIř and IVř (control 10.2 p.c.) and a parallel increase in the number of activated pancreatic stellate cells (stained positive for ŕ-smooth muscle actin) to 328 ń 29/mmý in Iř fibrosis, to 978 ń 67/mmý in IIř and 2355 ń 331/mmý in IIIř and IVř (control 38.8 ń 9/mmý). Conclusions: The increase in the number of activated pancreatic stellate cells parallel to the increase in degranulated...


  7/15

  Tytuł oryginału: Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce peryndoprylu u chorych w ostrej fazie zawału serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diurnal blood pressure profile after the first dose of perindopril in acute myocardial infarction in patients with a history of hypertension.
  Autorzy: Sobiczewski Wojciech, Koprowski Andrzej, Dworakowski Rafał, Grzybowski Adam, Chlebus Krzysztof, Curyłło Bartosz, Fijałkowski Marcin, Puchalski Wiesław, Mierzejewski Leszek, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.113-121, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych wskazują na dobrą tolerancję inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowanych u pacjentów z ostrym zawałem serca. Istnieją jednak doniesienia o możliwości wystąpienia nadmiernej reakcji hipotensyjnej po podaniu pierwszej dawki inhibitora ACE w tej grupie chorych. Celem badania autorów była ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki peryndoprylu u pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metoda. Badaniem objęto 72 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca AMG z powodu ostrego zawału serca. Wyodrębniono grupę kontrolną 20 pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca, poprzedzającej rozpoczęcie terapii inhibitorem ACE. Drugą grupę stanowiło 12 pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca po podaniu pierwszej dawki 4 mg peryndoprylu. Całodobowe, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) przeprowadzono za pomocą aparatu Spacelabs 90207. Wyniki. Średnie wartości 24-godzinnego SBP były znamiennie niższe w grupie leczonej peryndoprylem niż w grupie kontrolnej (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). Podobne różnice wykazano w przypadku dziennego SBP ...

  Streszczenie angielskie: Background. Indications for angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are well established. Clinical trials revealed good tolerability of ACE inhibitors in patients with acute myocardial infarction, but there are data showing that selected groups of patients may be at risk of hypotension after the first dose of ACE inhibitor. The aim of our study was evaluate blood pressure profile in early our study was to evaluate blood pressure profile in early treatment with ACE inhibitor - perindopril in hypertensive patients with acute myocardial infarction. Material and methods. The study was performed in 72 consecutive patients with acute myocardial infarction (AMI), from which were selected patients with a history of hypertension. In a group of hypertensive patients in control group blood pressure monitoring was performed in 1 or 2, or 3rd day of AMI, day before the beginning of ACE inhibitor therapy. In a group of 12 patients with hypertension in history perindopril was given in 1 or 2, or 3rd day of AMI, and blood pressure monitoring was performed. Non-invasive 24-hour ambulatory blood pressure monitoring was programmed to measure blood pressure every 20 minutes during a day and every 30 minutes at night. Rresults. Mean 24-hours systolic blood pressure was significantly lower in a group of patients with acute myocardial infarction and hypertension history after the first dose of 4 mg of perindopril (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). There was also ...


  8/15

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie zakładów pracy w Polsce w promocję zdrowia personelu. Kierunki rozwoju w latach 1998-2001.
  Tytuł angielski: Involvement of Polish enterprises in workplace health promotion. Trends observed in 1998-2001.
  Autorzy: Puchalski Krzysztof, Korzeniowska Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.355-360, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia stan ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia personelu, podejmowanych w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce oraz dynamikę zmian w tym zakresie. Materiał uzyskano od losowo dobranych przedsiębiorstw metodą ankiety pocztowej w latach 1998 (147 firm), 2000 (755) oraz 2001 (215). Aktualnie ponad 60 proc. zakładów pracy deklaruje, że troszczy się o zdrowie personelu w większym zakresie niż wymagają uregulowania prawne. Od 1998 r. systematycznie wzrasta częstość takich deklaracji. Im większe przedsiębiorstwo oraz lepiej oceniające własną kondycję ekonomiczną tym częściej wskazuje fakt aktywności na rzecz zdrowia. Najczęściej realizowane działanie dotyczą dwóch obszarów: 1) świadczeń medycznych np. szczepień, ponadobligatoryjnych badań diagnostycznych, usług terapeutycznych oraz 2) materialnego środowiska pracy, np. estetyki pomieszczeń socjalnych, usprawnień ergonomicznych stanowisk pracy. Zdecydowanie rzadziej kreowane są zachowania prozdrowotne personelu, dotyczące np. palenia tytoniu czy radzenia sobie ze stresem. Chociaż coraz więcej firm angażuje się w promocję zdrowia, to jednocześnie coraz więcej ogranicza zakres podejmowanych działań. Rezygnują zwłaszcza z kreowania zachowań prozdrowotnych personelu. W działaniach służących ograniczaniu palenia tytoniu firmy przede wszystkim popularyzują materiały nt. szkodliwości palenia i karzą za nieprzestrzeganie ograniczeń z tym związanych, bardzo rzadko natomiast uczą metod i wspierają personel w próbach porzucenia nałogu. Pomiędzy rokiem 2000 i 2001 spada częstość działań edukacyjnych...


  9/15

  Tytuł oryginału: Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy.
  Tytuł angielski: Workplace health promotion program quality evaluation questionnaire.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.361-368, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją bardzo poważne powody przemawiające za stosowaniem procedur ewaluacyjnych w ramach promocji zdrowia, w tym w środowisku pracy. Najważniejsze z nich to zapewnienie sprawnego przebiegu programów tego rodzaju, możliwość oceny projektów prozdrowotnych w sytuacji, gdy stają się one usługami oferowanymi np. pracodawcom na rynku świadczeń zdrowotnych, wspieranie społecznego marketingu idei promocji zdrowia, udział w rozwoju tej koncepcji i wreszcie możliwość analizy procesu upowszechniania działań tego rodzaju. Realizacja procedur ewaluacyjnych o rodowodzie naukowym jest jednak niezwykle ograniczona, jeśli idzie o programy promocji zdrowia realizowane w normalnie funkcjonujących przedsiębiorstwach. Stąd wzrost zainteresowania procedurami oceny jakości, któe są znane i akceptowane na gruncie przedsiębiorstw. Stosowanie rozwiązań tego rodzaju zaleca WHO, a na gruncie Unii Europejskiej w ramach European Network for Workplace Health Promotion upowszechniono kwestionariusz oceny jakości zakładowych programów prozdrowotnych. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, animujące i koordynujące Ogónopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, opracowało adekwatny do warunków polskich kwestionariusz tego rodzaju. Artykuł charakteryzuje najważniejsze rozwiązania, które legły u jego podstaw, przyjęte założenia, kategorie kryteriów oraz sam kwestionariusz w postaci do zastosowania przez organizatorów programó promocji zdrowia w przedsiębiorstwach, w procesie samooceny jakości realizowanego przedsięwzięcia. Wzskzuje też na przyjętą przez Krajowe Centrum Promocji...


  10/15

  Tytuł oryginału: Strategia wspierania działań antytytoniowych w Polsce - projekt "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego".
  Tytuł angielski: The strategy for supporting anti-tobacco activities in Poland. Project on tobacco-free workplace.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.485-488, bibliogr. 8 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat założeń, celów i przebiegu prac związanych z realizacją przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy projektu "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego", stanowiącego element "Programu polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej, prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu", którego koordynatorem jest Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zasadnaiczym efektem realizacji tego projektu w latach 2000-2005 ma być systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw realizujących programy promocji zdrowia, wspierające pracowników w zachowaniu bądź osiąganiu abstynencji nikotynowej. Zadania podejmowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Ogólnopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy koncentrują się na przekonywanu pracodawców, że wdrożenie zakładowej polityki antynikotynowej sprzyja osiąganiu podstawowych celów firmy, przygotowaniu specjalistów służby medycyny pracy do efektywengo wspirania przedsiębiorstw w realizacji tego typu strategii oraz doskonaleniu mrtod i technik stosowanych w programach uwalniania miejsc pracy od dymu tytoniowego.


  11/15

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia "niemych" guzów nadnerczy
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Barczyk Janusz, Trochimowicz Lech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.380-384, tab., bibligor. 26 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Rak zewnątrz wydzielniczej części trzustki - występowanie, diagnostyka i możliwości leczenia chirurgicznego
  Autorzy: Hady Hady R., Puchalski Zbigniew, Ładny Jerzy R., Barczyk Janusz, Dadan Jacek, Serwatko Wojciech, Kokoszko Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.417-424, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/15

  Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja pseudotorobieli trzustki pod kontrolą trójwymiarowej USG
  Autorzy: Polaków Jerzy, Ładny Jerzy Robert, Serwatka Wojciech, Szymańska Agnieszka, Puchalski Zbigniew, Walecki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.446-451, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Chirurgia trzustki.
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Razak Hady Hady
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.217-230, bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: