Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PUC
Liczba odnalezionych rekordów: 43Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/43

Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  2/43

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznaniu torbieli śluzowej zatoki sitowej u dziecka.
  Tytuł angielski: Difficulty diagnosis of ethmoidal sinuses mucocele in a child.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.71-74, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obrzęk powiek u dzieci najczęściej jest sprawą wtórną i może wystąpić w przebiegu jęczmienia, ugryzienia przez owada, skaleczenia skóry lub może mieć pochodzenie zatokowe. Torbiel śluzowa zatok występuje u dzieci rzadko i sprawia trudności w rozpoznaniu, ponieważ początkowe objawy mogą być mało charakterystyczne, podobne do alergicznego obrzęku powiek. Śluzowiak zachowuje się jak guz łagodny o wolnym wzroście, ale powoduje z czasem ubytki kostne i penetrację do oczodołu. Wówczas nagle występuje wytrzeszcz gałki ocznej i spadek ostrości wzroku. W rozpoznaniu istotną rolę odgrywa badanie radiologiczne i TK. Chory powinien znajdować się pod ścisłą obserwacją okulisty i otolaryngologa. Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny. Przedstawiono dziecko 8-letnie, u którego od siedmiu miesięcy przy infekcjach kataralnych pojawiał się obrzęk powiek oka prawego leczony zawsze jako alergiczny. Dopiero przy kolejnym epizodzie obrzęku, całkowitym opadnięciu powieki górnej i dramatycznie narastającym zmniejszeniu ostrości wzroku dziecko zgłosiło się do kliniki okulistycznej, gdzie na podstawie badania TK rozpoznano torbiel śluzową zatoki sitowej po stronie prawej. Leczeniem zachowawczym uzyskano poprawę stanu miejscowego. Dziecko zakwalifikowano do leczenia operacyjnego. Przy obserwacji niecharakterystycznego obrzęku powiek u dzieci należy brać również pod uwagę rozpoznanie śluzowiaka zatoki sitowej lub czołowej.

  Streszczenie angielskie: The mucoceles of paranasal sinuses are a well-described complication of sinusitis in adults, but rarely occur in the pediatric age group. A mucocele is a slowly expanding cystic accumulation of mucoid secretion and epithelial debris that gradually erodes the bony walls of the sinuses and causes symptoms by encroaching on surrounding tissues. A mucocele develops when the drainage of normal sinus secretions is obstructed by scarring, infection or tumor. Orbital invasion usually occurs from either frontal or ethmoidal mucoceles. I presented an 8-year-old child with typical development of ethmoidal sinuses mucocele, which was treated as an allergy. Presentation is with a combination of proptosis, diplopia, ptosis, globe displacement, swelling of the upper eyelid.


  3/43

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of primary and secondary hyperparathyroidism.
  Autorzy: Dadan Jacek, Dzięcioł Janusz, Ładny Jerzy Robert, Hady Hady Razak, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.84-87, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) jest chorobą ogólnoustrojową, coraz częsciej rozpoznawaną - dot. od 1 do 3 proc. populacji. Statystycznie występuje u 1 na 1000 osób dorosłych, ze znaczną przewagą kobiet. W Polsce corocznie rejestruje się od kilkunastu do około 30 nowych zachorowań a zapadalność wzrasta wraz z wiekiem. Pomimo znacznego postępu wiedzy przedstawia ona nadal duże trudności diagnostyczne. Jest to przeważnie schorzenie niepełnoobjawowe, charakteryzujące się tylko jednym wykładnikiem klinicznym, najczęściej kamicą moczową, rzadziej chorobą wrzodową, przewlekłym zapaleniem trzustki, nadciśnieniem tętniczym, dolegliwościami ze strony narządu ruchu czy też zaburzeniami psychicznymi. Gruczolak przytarczyc leżący najczęściej u podłoża tej choroby jest zwykle mały i pojedynczy, wyjątkowo stwierdzane są gruczolaki większych rozmiarów i mnogie. W około 2 proc. przypadków gruczolaki umiejscowione są w śródpiersiu. W odróżnieniu od PNP wtórna nadczynność przytarczyc (WNP) powstaje jako następstwo innych schorzeń ogólnoustrojowych. W latach 1995 - 1999 w Klinice Chir. Ogólnej operowano łącznie 1701 pacjentów z różnymi schorzeniami gruczołu tarczowego, w tym 9 chorych (7K i 2M) z objawową PNP (wiek 23-67 lata) i 3M z WTM (wiek 20-43 lata). Do zabiegu operacyjnego wszyscy chorzy byli diagnozowani i przygotowywani w oddziałach chor. wew. Poza pojedynczym gruczolakiem dużych rozmiarów zlokalizowanym w śródpiersiu tylnym nie stwierdzono istotnych trudności ...

  Streszczenie angielskie: Primary hyperparathyroidism is a systemic disease, more and more frequently recognised - concerning 1 to 3 p.c. of the population. Statistically appears in 1 of 1000 adults, with significant advantage of women. In Poland every year about 30 new cases are noticed and incidence of it increases with an age. In spite of significant advance of the knowledge, it still makes a lot of diagnostic troubles. It appears to be non-specific illness, characterised by just one symptom, mainly urolithiasis, sometimes chronic uclear disease, chronic pancreatitis, artelial hypertension, disorders of the movement or psychic disorders. Parathyroid adenoma which is the main reason of the disease is usually single and small, multiple and bigger ones are found exceptionally. In about 2 p.c. of cases they are localised in mediastinum. In the comparison to primary hyperparathyreoidism the secondary one appears as an effect of the other general disorders. Our material contains 12 patients, 9 with primary and 3 with secondary hyperparathyreoidism. All of them were diagnosed and prepared to the operation in the departments of internal diseases. We have not observed any serious complications during the operations and in the postoperative period. In the article the basic symptoms, diagnostic and therapeutic problems of primary and secondary hyperparathyreoidism were shown, especially concerning surgical treatment which is safe, radical and efficacious method when performed by experienced surgical ...


  4/43

  Tytuł oryginału: Zachowanie się kwasu chinolinowego w doświadczalnym ostrym zapaleniu trzustki.
  Tytuł angielski: Behaviour of quinolinic acid during experimental acute pancreatitis.
  Autorzy: Myśliwiec Piotr, Piotrowski Zdzisław, Pawlak Dariusz, Gryko Mariusz, Buczko Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.393-399, il., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zachowania się stężenia kwasu chinolinowego w przebiegu ostrego zapalenia trzustki (OZT). Materiał i metodyka. Dośwadczalne ostre zapalenie trzustki wywoływano u szczurów przez podawnaie dootrzewnowe ceruleiny w dawce 40 ćg/kg dwukrotnie w odstępie godziny. Grupę kontrolną stanowiły zwierzęta, które otrzymywały dootrzewnowo 0,9 proc. roztwór NaCl. Badania prowadzone po 5 i 48 godzinach. Stężenie ŕ-amylazy w osoczu krwi oznaczano metodą kolorymetryczną, natomiast stężenie kwasu chinolinowego metodą chromatograficzną przy użyciu chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej. Wyniki. Stwierdzono wyższe stężenie kwasu chinolinowego w osoczu krwi u zwierząt z OZT w porównaniu do grupy kontrolnej - po 48 godzinach od indukcji OZT wzrosło o 75 proc. Wniosek. Mając na uwadze, że kwas chinolinowy ma silne własności neurotoksyczne, wzrost jego stężenia u zwierząt z doświadczalnym OZT może mieć wpływ na zaburzenia neurologiczne w tej chorobie, opisane u ludzi pod mianem encefalopatii trzustkowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess quinolinic acid serum concentrations during the course of acute pancreatitis (AP). Material and methods. Experimental acute pancreatitis was produced in rats by 2 intraperitoneal injections of cerulein (40 ćg/kg) at 1-hour intervals. The control group comparised animals that received a saline solution, intraperitoneally. Assessments were performed after 5 and 48 hours from the onset of AP. The ŕ-amylase concentrations was assessed by means of the colorimetric method and quinolinic acid - with HPLC (high performance liquid chromatography). Results. We noted a higher quinolinic acid concentration in the plasma of animals with AP, as compared to the control group - after 48 hours from the onset of AP, it increased by 75 p.c. Conclusion. Since quinolinic acid has strong neurotoxic properties, its increase in animals with experimental AP may have an influence on neurological disturbances during the course of the disease.


  5/43

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
  Autorzy: Bittner-Czapińska Elżbieta, Puchała Iwona
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.39-44, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/43

  Tytuł oryginału: Betula and Populus pollen counts and meteorological conditions in Szczecin, Poland.
  Autorzy: Puc Małgorzata, Wolski Tomasz
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.65-69, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse a relationship between the meteorological conditions and the pollen count of selected allergenic taxa (Betula spp., Populus spp.) in the air of Szczecin city (north western Poland) in 2001. Apart from the individual rhythm of plant pollination, weather conditions are considered the most important factors determining the dispersion and content of pollen in the air. The meteorological parameters analysed were the minimum, maximum and average values of air temperature, relative humidity, solar radiation and wind speed. The beginning and end of a season were established by the 98 p.c. method. The concentration of birch pollen in the air in 2001 was very high, the pollen season started in the third decade of April and lasted till the 10 May. The highest airborne concentration of 3.712 grains in 1 m**3 per 24 h was noted at the beginning of May on a sunny day with strong wind, and air temperature above 20řC. The concentration of poplar pollen in 2001 was low. The pollen season started from the beginning of April and lasted till the beginning of May. The maximum concentration of airborne poplar pollen of 222 grains in 1 m**3 per 24 h was observed in the third decade of April and was preceded by several days with low temperature (1 - 2řC), rain, snowfalls and strong wind. A positive and statistically significant correlation was found between the air temperature and the birch pollen concentration, while a similar but negative correlation was found for poplar pollen.


  7/43

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników na powstawanie blizn w nerkach u dzieci z rozpoznanymi wstecznymi odpływami pęcherzowo-moczowodowymi.
  Tytuł angielski: Influence of selected factors on the development of renal scars in children with vesico-ureteric reflux.
  Autorzy: Cieślak-Puchalska Anna, Szostak Stefania, Fydryk Janusz, Birkenfeld Bożena, Puchalski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.273-275, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znany jest związek między wstecznym odpływem pęcherzowo-moczowodowym (WOPM), zakażeniem układu moczowego (ZUM) oraz procesem bliznowacenia nerek, jednak patogeneza powstawana blizn ciągle nie jest jasna. WOPM i ZUM pozostają w bardzo ścisłym związku ze sobą, chociaż mogą również występować niezależnie. Czynnkiem sprzyjającym uszkodzeniu nerki jest też młody wiek dziecka. Celem pracy była analiza wpływu wybranych czynników, a mianowicie: wyjściowego stopnia WOPM, wieku dziecka w chwili rozpoznania WOPM oraz częstości nawrotów ZUM na powstawanie blizn w nerkach. U 45 dzieci z rozpoznanymi wcześniej WOPM oceniono nasilenie bliznowacenia nerek w oparciu o scyntygrafię planarną z użyciem DMSA-Tc-99m oraz sporządzono anknietę zawierającą informacje takie jak: wiek, w którym postawiono rozpoznanie, stopień WOPM w chwili rozpoznania, stosowane leczenie, częstość ZUM przed i po objęciu dziecka obserwacją. Wykazano, że stopień bliznowacenia koreluje ze stopniem WOPM danej nerki. W badanej grupie nie stwierdzono zależnści między nasileniem bliznowacenia nerek od wieku, w jakim rozpoznano WOPM, czy od częstości ZUM przed rozpoczęciem leczenia. W świetle uzyskanych wyników wydaje się, że na tworzenie się blizn w nerkach w przebiegu ZUM współistniejącego z odpływem pęcherzowo-moczowodowym większy wpływ ma wysoki stopień WOPM niż wiek dziecka czy częstość nawrotów ZUM.

  Streszczenie angielskie: Although relationship between vesico-ureteric reflux, urinary tract infection and renal scarring is known, pathogenesis of the renal scarring is still unclear. Vesico-ureteric reflux and urinary tract infecation remain in very close realtionship, they may also occur separately. The factor promoting renal injury is also young age of a child. The aim of this paper was to analyse the influence of the selected factors, namely: degree of the vesico-ureteric reflux, child's age at reflux diagnosis time as well as the frequency of recurrences of urinary tract infections exerted on reflux nephropathy. In 45 children wtih diagnosed vesicoureteric reflux the intensity of renal scarring was estimated using planar scintigraphy with DMSA-Tc-99m and a questionnaire was prepared. The questionnaire included information as follows: age at which the diagnosis was established, degree of refluxs at the time of diagnosis, treatment applied, frequency of urinary tract infections before and after having taking medical care of children. It was revealed that the degree of scaring correlatd with degree of vesico-ureteric reflux of particular kidney. In the investigated group no correlatons were found between intensity of renal scarring and both the age of establishing diagnosis and frequency of urinary tract infections before starting the treatment. Taking the obtained results into consideration it seems, that the degree of vesico-ureteric reflux estiamted prior to treatment determnes degree of renal injuries though, undoubtedly all factors being studied affect real scarring.


  8/43

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne zaawansowanych skolioz wrodzonych metodą C-D.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of advanced congenital scoliosis with CD instrumentation.
  Autorzy: Pucher Andrzej, Nowicki Jan, Ruszkowski Krzysztof, Strzyżewski Wojciech, Kaczmarek Wiesław
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia operacyjnego u 15 chorych ze skoliozą wrodzoną wykonując spondylodezę z zastosowaniem instrumentarium C-D. Najczęstszą przyczyną pojawienia się i progresji skoliozy wrodzonej były postacie mieszane wad wrodzonych kręgosłupa (podział wg McMastera). Wskazaniem do leczenia operacyjnego była progresja skrzywienia i narastające deformacje tułowia i klatki piersiowej, szczególnie widoczne w okresie przyspieszenia wzrostu w wieku dojrzewania. Wiek chorych w czasie operacji wahał się od 10,3 do 16 lat (średnia 13,8 lat). Okres obserwacji po operacji wynosił od 2 do 8 lat (średnia 4 lata). Uzyskana śródoperacyjnie korekcja skrzywienia wahała się od 0 do 60 proc. (średnia 32 proc.). W okresie obserwacji po operacji utrata korekcji wynosiła od 0 do maksymalnie 3 proc. Na poprawę sylwetki, którą uzyskaliśmy u wszystkich chorych, składała się korekcja skrzywienia, korekcja hyperkifozy piersiowej i zmniejszenie dekompensacji tułowia. Jedynymi powikłaniami po operacji były przejściowe objawy neurologiczne kończyn dolnych u 2 chorych. Przedoperacyjne badanie MR kręgosłupa umożliwia wykrycie wad wrodzonych w kanale kręgowym, które są przeciwwskazaniem do korekcji skoliozy wrodzone z użyciem implantów kręgosłupa.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the results of surgical treatment of 15 cases of congenital scoliosis with CD instrumentation. Progression of the deformity was most often seen in cases with combined deformities (accoridng to the McMaster classification). Indications for surgical treatment were progression of the curvature and trunk and thorax deformity progression, particularly during the growth spurt. The age at the time of surgery ranged from 10.3 to 16 years (average: 13.8 years). Follow-up period ranged from 2 to 8 years (average: 4 years). Intraoperative deformity correction ranged from 0 to 60 p.c. (average 32 p.c.). Loss of correction during follow up ranged from 0 to 3 p.c. The overall silhouette improvement was a result of correction of the spine curvature, correction of thoracic hyperkiphosis and a decrease of trunk decompensation. The only complications noted were 3 cases of transient neurological symptoms from the lower extremities. Preoperative MRI allows detection of congenital deformities of the spinal canal, a contraindication for surgical correction of the deformity with spinal implants.


  9/43

  Tytuł oryginału: Ultrastructural observations of intermediate cells in chronic pancreatitis.
  Autorzy: Szynaka Beata, Zimnoch Lech, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (46) s.1120-1123, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The intermediate cells exibiting both exo- and endocrine features occur in small numbers in the normal and pathologic pancreas of many animal species. In human pathology their presence has ben reported in children with hyperinsulinemia, in hypoglycemia, and chronic hypergastrinemia. Methodology: Fragments of the pancreas collected from 27 patients operated on for chronic pancreatitis of various intensity fibrosis (1ř - IVř) was subjected to ultrastructural analysis. Results: All chronic pancreatitis cases revealed the presence of intermediate cells that were found outside Langerhans islets, separately or in small groups. They were more common in IIIř and IVř chronic pancreatitis. All forms of chronic pancreatitis with Iř - IVř fibrosis showed, apart from undamage cells, numerous intermediate cells with features of destruction. Some intermediate cells contained fibrilate cytoplasm inclusion bodies. Intermediate cells took part in the formation of acini and were also found among ductural cells. Conclusions: The presence of intermediate cells both within the acinar texture and among proliferating ductular cells conforms the common origin of these cellular elements of the pancreas. In chronic pancreatitis intermediate cells appear during pancreatic texture regeneration, being rather abnormal cell forms produced in this process than an intermediate stage in precursor cell diferentiation.


  10/43

  Tytuł oryginału: Mast cells and pancreatic stellate cells in chronic pancreatitis with differently intensified fibrosis.
  Autorzy: Zimnoch Lech, Szynaka Beata, Puchalski Zbigniew
  Źródło: Hepatogastroenterology 2002: 49 (46) s.1135-1138, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,355

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background/Aims: The pathogenesis of pancreatic fibrosis is unknown. Pathogenic analyses take into account the effect of oxidant stress and the increase in free radicals leading to degranulation of mast cells, which may cause inflammation and activate fibrosis. Activated pancreatic stellate cells produce abnormal components of intercellular substance and are responsible for pancreatic fibrogenesis. The aim of the study was to determine the correlation between the presence and state of mast cells and pancreatic stellate cells activation in chronic pancreatitis with varied intensity fibrosis. Methodology: We studied 27 patients with chronic pancreatitis of varied fibrosis intensity. Immunohistochemical reactions for mast cells (anti-human mast cell tryptase) and ultrastructural analyses of mast cells and pancreatic stellate cells were performed. The number of degranulated mast in the ultrastructural picture and the number of pancreatic stellate cells stained positive for vimentin and ŕ-smooth muscle actin were counted. Results: A significant increase was revealed in the number of degranulated mast cells - to 35.6 p.c. in chronic pancreatitis Iř fibrosis, 68.3 p.c. in IIř, 75.1 p.c. in IIIř and IVř (control 10.2 p.c.) and a parallel increase in the number of activated pancreatic stellate cells (stained positive for ŕ-smooth muscle actin) to 328 ń 29/mmý in Iř fibrosis, to 978 ń 67/mmý in IIř and 2355 ń 331/mmý in IIIř and IVř (control 38.8 ń 9/mmý). Conclusions: The increase in the number of activated pancreatic stellate cells parallel to the increase in degranulated...


  11/43

  Tytuł oryginału: Profil dobowy ciśnienia tętniczego po pierwszej dawce peryndoprylu u chorych w ostrej fazie zawału serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diurnal blood pressure profile after the first dose of perindopril in acute myocardial infarction in patients with a history of hypertension.
  Autorzy: Sobiczewski Wojciech, Koprowski Andrzej, Dworakowski Rafał, Grzybowski Adam, Chlebus Krzysztof, Curyłło Bartosz, Fijałkowski Marcin, Puchalski Wiesław, Mierzejewski Leszek, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.113-121, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych wskazują na dobrą tolerancję inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowanych u pacjentów z ostrym zawałem serca. Istnieją jednak doniesienia o możliwości wystąpienia nadmiernej reakcji hipotensyjnej po podaniu pierwszej dawki inhibitora ACE w tej grupie chorych. Celem badania autorów była ocena dobowego profilu ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki peryndoprylu u pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych w wywiadzie nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metoda. Badaniem objęto 72 kolejnych pacjentów hospitalizowanych w I Klinice Chorób Serca AMG z powodu ostrego zawału serca. Wyodrębniono grupę kontrolną 20 pacjentów obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia tętniczego wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca, poprzedzającej rozpoczęcie terapii inhibitorem ACE. Drugą grupę stanowiło 12 pacjentów z ostrym zawałem serca obciążonych nadciśnieniem tętniczym, u których monitorowanie ciśnienia wykonano w 1., 2. lub 3. dobie zawału serca po podaniu pierwszej dawki 4 mg peryndoprylu. Całodobowe, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego (SBP), rozkurczowego (DBP) oraz częstości akcji serca (HR) przeprowadzono za pomocą aparatu Spacelabs 90207. Wyniki. Średnie wartości 24-godzinnego SBP były znamiennie niższe w grupie leczonej peryndoprylem niż w grupie kontrolnej (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). Podobne różnice wykazano w przypadku dziennego SBP ...

  Streszczenie angielskie: Background. Indications for angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors are well established. Clinical trials revealed good tolerability of ACE inhibitors in patients with acute myocardial infarction, but there are data showing that selected groups of patients may be at risk of hypotension after the first dose of ACE inhibitor. The aim of our study was evaluate blood pressure profile in early our study was to evaluate blood pressure profile in early treatment with ACE inhibitor - perindopril in hypertensive patients with acute myocardial infarction. Material and methods. The study was performed in 72 consecutive patients with acute myocardial infarction (AMI), from which were selected patients with a history of hypertension. In a group of hypertensive patients in control group blood pressure monitoring was performed in 1 or 2, or 3rd day of AMI, day before the beginning of ACE inhibitor therapy. In a group of 12 patients with hypertension in history perindopril was given in 1 or 2, or 3rd day of AMI, and blood pressure monitoring was performed. Non-invasive 24-hour ambulatory blood pressure monitoring was programmed to measure blood pressure every 20 minutes during a day and every 30 minutes at night. Rresults. Mean 24-hours systolic blood pressure was significantly lower in a group of patients with acute myocardial infarction and hypertension history after the first dose of 4 mg of perindopril (121,5 ń 11,1 mm Hg vs. 111,5 ń 9,4 mm Hg, p 0,02). There was also ...


  12/43

  Tytuł oryginału: Wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: The visual manual localisation in oblique plane among healthy persons.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.128-131, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The investigation of the visual manual localisation in horizontal plane was led among healthy people to study its behaviour. In medical literature is lack of assessment of visual manual localisation in oblique plane. The aim of the work was to estimate the visual manual localisation in the action of the vertical rectus and oblique muscles in healthy persons. Material and methods: I studied healthy people with no strabismus, who where divided into three groups. The first group consisted of children aged 6 - 7 years (111 persons), the second group was aged 14 - 15 years (111 persons) and the third group consisted of adults aged from 22 - 26 years (111 persons). The patients were examined by an ophthalmologist to check for eye acuity. The investigation of localisation was done on the special reconstructed vertical manual localisator. Results and conclusion: from results of study localisation in oblique plane were observed three patterns of localisation; the first - exact localisation, the second - ancrossed localisation and the third - crossed localisation. The most often were represented precise localisation in three study groups. The visual manual localisation in oblique plane changes together with age of patient.


  13/43

  Tytuł oryginału: Skuteczność hialuronidazy w redukcji mętów w ciele szklistym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy of hyaluronidaze in reducing vitreous opacites - preliminary report.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia, Millo B.
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.135-137, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the work: the assesment of hyaluronidase as reducer of floaters in vitreus body. We present one patient with the floaters in vitreus body treated by subconjunctival injection with hyaluronidase. Research work was carried out on a rabbit, which had been given 10 subconjunctival injections of hyaluronidaze. After treatment we noted subjective and local improvement. By using biochemical tests we proved, that subconjunctival hyaluronidaze application is a good way, to obtainan effect in the vitreous.


  14/43

  Tytuł oryginału: Lymphocyte distribution and intrahepatic compartmentalization during HCV infection: a main role for MHC-unrestricted T cells.
  Autorzy: Agrati Chiara, Nisii Carla, Oliva Alessandra, D'Offizi Gianpiero, Montesano Carla, Pucillo Leopoldo Paolo, Poccia Fabrizio
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.307-316, il., bibliogr. 103 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Hepatitis C virus (HCV) infection induces an acute and chronic liver inflammation through an immune-mediated athway that may lead to cirrhosis and liver failure. Indeed, HCV-related hepatitis is characterized by a dramatic lymphocyte infiltrate into the liver which is mainly composed by HCV non-specific cells. Several data indicated that interferon (IFN)-ç secretion by intrahepatic lymphocytes 9IHL) may drive non-specific cell homing to the liver, inducing interferon inducible protein-10 9p-10) production. An interesting hallmark of these IHL is the recruitment of lymphocytes associated with mechanisms of innate immunity, such as natural killer (NK), natural killer T (NKT) and çë T lymphocytes. CD81 triggering on NK cell surface by the HCV envelope glycoprotein E2 was recently shown to inhibit NK cell function in the liver of HCV-infected persons, resulting in a possible mechanism contributing to the lack of virus clearance and to the establishment of chronic infection. In contrast, intrahepatic NKT cells restricted to CD1d molecules expressed on the hepatocyte surface may contribute to a large extent to liver damage. Finally, an increased frequency of T cells expressing the çë T cell receptor (TCR) was observed in HCV-infected liver and recent observations indicate that intrahepatic çë T cell activation could be directly induced by the HCV/E2 particle through Cd81 triggering. These cells are not HCV specific, are able to kill target cells including primary hepatocytes and their ability to produce T helper (Th)1 cytokines is associated with a higher degree of liver disease...


  15/43

  Tytuł oryginału: Ruchomość gałek ocznych i wzrokowa lokalizacja ręczna w płaszczyźnie skośnej u osób zdrowych: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Eyeball motility and oblique plane visual manual localization in healthy individuals: habilitation thesis.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia
  Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 70 s.1-55, [8] s. tabl., il., tab., bibliogr. 115 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/43

  Tytuł oryginału: Fenomen samotności w relacji pielęgniarka-pacjent.
  Tytuł angielski: The phenomenon of loneliness within the nurse-patient relationship.
  Autorzy: Pucko Zygmunt
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.73-78, sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czy we współczesnym pielęgniarstwie relacje pielęgniarka-pacjent stają się bliższe ideału mądrości oraz sztuki leczenia wraz z rozwojem różnych technik komunikacj ? Czy też pomimo wykształcenia pielęgniarki i dysponowania przez nią różnymi strategiami porozumiewania się z pacjentem realcje te nie cechują się coraz częściej brakiem autentycznej bliskości oraz personalnego zaangażowana? Dlaczego znamionują się niejednokrotnie sztucznością i poczuciem obustronnej obcości, a nawet lęku przed sobą? Co stanwi źródło takiego status quo?


  17/43

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie zakładów pracy w Polsce w promocję zdrowia personelu. Kierunki rozwoju w latach 1998-2001.
  Tytuł angielski: Involvement of Polish enterprises in workplace health promotion. Trends observed in 1998-2001.
  Autorzy: Puchalski Krzysztof, Korzeniowska Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.355-360, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia stan ponadobligatoryjnych działań na rzecz zdrowia personelu, podejmowanych w średnich i dużych zakładach pracy w Polsce oraz dynamikę zmian w tym zakresie. Materiał uzyskano od losowo dobranych przedsiębiorstw metodą ankiety pocztowej w latach 1998 (147 firm), 2000 (755) oraz 2001 (215). Aktualnie ponad 60 proc. zakładów pracy deklaruje, że troszczy się o zdrowie personelu w większym zakresie niż wymagają uregulowania prawne. Od 1998 r. systematycznie wzrasta częstość takich deklaracji. Im większe przedsiębiorstwo oraz lepiej oceniające własną kondycję ekonomiczną tym częściej wskazuje fakt aktywności na rzecz zdrowia. Najczęściej realizowane działanie dotyczą dwóch obszarów: 1) świadczeń medycznych np. szczepień, ponadobligatoryjnych badań diagnostycznych, usług terapeutycznych oraz 2) materialnego środowiska pracy, np. estetyki pomieszczeń socjalnych, usprawnień ergonomicznych stanowisk pracy. Zdecydowanie rzadziej kreowane są zachowania prozdrowotne personelu, dotyczące np. palenia tytoniu czy radzenia sobie ze stresem. Chociaż coraz więcej firm angażuje się w promocję zdrowia, to jednocześnie coraz więcej ogranicza zakres podejmowanych działań. Rezygnują zwłaszcza z kreowania zachowań prozdrowotnych personelu. W działaniach służących ograniczaniu palenia tytoniu firmy przede wszystkim popularyzują materiały nt. szkodliwości palenia i karzą za nieprzestrzeganie ograniczeń z tym związanych, bardzo rzadko natomiast uczą metod i wspierają personel w próbach porzucenia nałogu. Pomiędzy rokiem 2000 i 2001 spada częstość działań edukacyjnych...


  18/43

  Tytuł oryginału: Kwestionariusz oceny jakości programów promocji zdrowia w miejscu pracy.
  Tytuł angielski: Workplace health promotion program quality evaluation questionnaire.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.361-368, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją bardzo poważne powody przemawiające za stosowaniem procedur ewaluacyjnych w ramach promocji zdrowia, w tym w środowisku pracy. Najważniejsze z nich to zapewnienie sprawnego przebiegu programów tego rodzaju, możliwość oceny projektów prozdrowotnych w sytuacji, gdy stają się one usługami oferowanymi np. pracodawcom na rynku świadczeń zdrowotnych, wspieranie społecznego marketingu idei promocji zdrowia, udział w rozwoju tej koncepcji i wreszcie możliwość analizy procesu upowszechniania działań tego rodzaju. Realizacja procedur ewaluacyjnych o rodowodzie naukowym jest jednak niezwykle ograniczona, jeśli idzie o programy promocji zdrowia realizowane w normalnie funkcjonujących przedsiębiorstwach. Stąd wzrost zainteresowania procedurami oceny jakości, któe są znane i akceptowane na gruncie przedsiębiorstw. Stosowanie rozwiązań tego rodzaju zaleca WHO, a na gruncie Unii Europejskiej w ramach European Network for Workplace Health Promotion upowszechniono kwestionariusz oceny jakości zakładowych programów prozdrowotnych. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, animujące i koordynujące Ogónopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, opracowało adekwatny do warunków polskich kwestionariusz tego rodzaju. Artykuł charakteryzuje najważniejsze rozwiązania, które legły u jego podstaw, przyjęte założenia, kategorie kryteriów oraz sam kwestionariusz w postaci do zastosowania przez organizatorów programó promocji zdrowia w przedsiębiorstwach, w procesie samooceny jakości realizowanego przedsięwzięcia. Wzskzuje też na przyjętą przez Krajowe Centrum Promocji...


  19/43

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/43

  Tytuł oryginału: Strategia wspierania działań antytytoniowych w Polsce - projekt "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego".
  Tytuł angielski: The strategy for supporting anti-tobacco activities in Poland. Project on tobacco-free workplace.
  Autorzy: Korzeniowska Elżbieta, Puchalski Krzysztof
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.485-488, bibliogr. 8 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat założeń, celów i przebiegu prac związanych z realizacją przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy projektu "Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego", stanowiącego element "Programu polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej, prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu", którego koordynatorem jest Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Zasadnaiczym efektem realizacji tego projektu w latach 2000-2005 ma być systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw realizujących programy promocji zdrowia, wspierające pracowników w zachowaniu bądź osiąganiu abstynencji nikotynowej. Zadania podejmowane przez Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy i Ogólnopolską Sieć Ośrodków Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy koncentrują się na przekonywanu pracodawców, że wdrożenie zakładowej polityki antynikotynowej sprzyja osiąganiu podstawowych celów firmy, przygotowaniu specjalistów służby medycyny pracy do efektywengo wspirania przedsiębiorstw w realizacji tego typu strategii oraz doskonaleniu mrtod i technik stosowanych w programach uwalniania miejsc pracy od dymu tytoniowego.


  21/43
  2002
  Tytuł angielski: Role of PTEN mutation in pathogenesis of pheochromocytoma : doctorate thesis
  Autorzy: Puc Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gaciong Zbigniew (supervisor).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. k. 86-99, sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19945

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  22/43

  Tytuł oryginału: Złamanie przeciążeniowe szyjki kości udowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Fatigue fracture of the femoral neck - a case report.
  Autorzy: Kałowski Kamil, Strzyżewski Wojciech, Pucher Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.551-554, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek przeciążeniowego złamania szyjki kości udowej u 37-letniej kobiety. Leczenie operacyjne - repozycja i zespolenie odłamów trzema śrubami - dało bardzo dobry wynik.


  23/43

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia żywieniowego u dzieci z ciężkimi oparzeniami
  Autorzy: Spodaryk Mikołaj, Puchała Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.310-316, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  24/43

  Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
  Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...


  25/43

  Tytuł oryginału: SCALDEX - nowa alternatywa w leczeniu oparzeń niepełnej grubości skóry i innych ran u dzieci.
  Autorzy: Puchała Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (9) s.45-46, 48-50, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  26/43

  Tytuł oryginału: Ocena równowagi peroksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi dzieci leczonych z powodu oparzeń : praca doktorska
  Autorzy: Jutkiewicz Joanna, Puchała Jacek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział lekarski, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Oddział Chirurgii Dziecięcej w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Wychowania Fizycznego Laboratorium Katedry Medycznych Podstaw Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
  Źródło: 2002, 75 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/43

  Tytuł oryginału: Wrodzony zespół nerczycowy.
  Tytuł angielski: Congenital nephrotic syndrome.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Puczko-Nogal Barbara, Nowicki Michał
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.89-98, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Określenie wrodzonego zespołu nerczycowego (WZN) dotyczy tych przypadków, w których objawy nerczycowe (masywny białkomocz, hipoalbuminemia i obrzęki) stwierdza się już przy urodzeniu. W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje również dzieci, u których zespół nerczycowy stwierdzono przed 3. miesiącem życia, zakładając, że białkomocz występował wcześniej niż pierwsze uchwytne kliniczne objawy choroby. Najczęstszą, a zarazem najcięższą postacią wrodzonego zespołu nerczycowego jest wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego (FZN), który uznany jest za prototyp WZN. Z tego powodu, na jego przykładzie omówiono przebieg kliniczny, diagnostykę i zasady wielokierunkowego leczenia. Zwrócono też uwagę na diagnostykę różnicową tego zespołu z innymi postaciami wrodzonych zespołów nerczycowych. Przedstawiono również opis dobrze udokumentowanego przypadku zespołu Denysa-Drasha - rzadkiej postaci wrodzonego zespołu nerczycowego.


  28/43

  Tytuł oryginału: Gastroenterologia w praktyce
  Autorzy: Bartuzi Zbigniew, Długosz Jan W., Gabryelewicz Antoni, Gonciarz Zbigniew, Jurkowska Grażyna, Konturek Stanisław J., Kwiecień Sławomir, Ładny Jerzy Robert, Łaszewicz Wiktor, Marlicz Krzysztof, Mazur Włodzimierz, Prokopowicz Danuta, Puchalski Zbigniew, Stasiewicz Jan, Wereszczyńska-Siemiątkowska Urszula, Zaremba-Woroniecka Anna
  Opracowanie edytorskie: Gabryelewicz Antoni (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 368, [1] s., [4] s. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 18
  Sygnatura GBL: 735,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/43

  Tytuł oryginału: Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych.
  Autorzy: Zając Izabela, Grabara Małgorzata, Pucher Jadwiga
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (11) s.8-10, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/43

  Tytuł oryginału: Zastosowanie endoprotezy stawu biodrowego w leczeniu złamań przezkrętarzowych u osób starszych
  Autorzy: Strzyżewski Wojciech, Pucher Andrzej, Kałowski Kamil, Kęsa Przemysław
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.87-88, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/43

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w prezentacji B w retinopatii wcześniaków.
  Tytuł angielski: Value of B - scan ultrasonography in retinopathy of prematurity.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Formicka Marzena, Puchalska-Niedbał Lidia, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.89-93, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było porównanie obrazu ultrasonograficznego z obrazem klinicznym w różnych stadiach zaawansowania retinopatii wcześniaków (ROP). Materiał: Materiał stanowiło 109 oczu u 55 wcześniaków z rozpoznaną retinopatią. Zaawansowanie zmian chorobowych w badanych oczach przedstawiało się następująco: z I stopniem ROP - 49 oczu, z II stopniem ROP - 18 oczu, z III stopniem ROP - 12 oczu, z IV stopniem ROP - 6 oczu i ze stoniem V ROP - 24 oczu. Wyniki: W I stopniu ROP w 87,7 proc. badanych oczu nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie ultrasonograficznym (usg), a w 12,2 proc. obserwowano pojedyczne męty w ciele szklistym. W II stadium ROP w badaniu usg w 33,3 proc. oczu stwierdzono męty w ciele szklistym, w 33,3 proc. nieznacznego stopnia pogrubienie siatkówki, w 11,1 proc. pojedyczne proliferacje szklistkowe, w 5,5 proc. zmiany hyperechogeniczne przedsiatkówkowe odpowiadające klinicznie przedsiatkówkowym zmianom krwotocznym. W 27,7 proc. nie stwierdzono istotnych zmian w obrazie usg mimo klinicznie rozpoznanego stopnia II. W III stopniu ROP w 41,6 proc. oczu stwierdzono obwodowe pogrubienie siatkówki, a w 58,3 proc. włókniste proliferacje szklistkowo-siatkó kowe. W IV stopniu ROP w 66,6 proc. stwierdzono niecałkowite płaskie odwartwienie siatkówki, oraz włókniste zmiany proliferacyjne w szklistce. W V stopniu ROP w 33,3 proc. stwierdzono odwarstwioną siatkówkę w kształcie lejka otwartego,w 16,6 proc. lejka częściowo zamkniętego i w 50 proc. całkowicie zamkniętego. Wnioski: W badaniu ultrasonograficznym wykonywanym w projekcji B wykazano zbieżność pomiędzy uzyskiwanym obrazem a stwierdzanymi zmianami chorobowmi w siatkówce w przebiegu retinopatii wcześniaczej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To compare ultrasonographic and clinical features in different stages of ROP. Subjects: 109 eyes of 55 prematrue babies with diagnosed ROP were examined. The following groups represented advancement of ROP: I stage 49 eyes, II stage 18 eyes, II stage 12 eyes, IV stage 6 eyes and V stage 24 eyes. Results: In I stage group in 12,2 p.c. eyes vitreal opacites and in 87,7 p.c. no changes were found in ultrasonography. In II stage group in 33,3 p.c. eyes vitreal eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. eyes thicking of retina, in 11,1 p.c. isolated vitreo retinal proliferations, in 5,5 p.c rperetinal membrane and in 27,7 p.c. no ultrasonographic changes were detected. In III stage group in 41,6 p.c. thickening of retina and in 58,3 p.c. eyes fibrovascular proliferations were found. In IV stage group in 66,6 p.c. flat retinal detachment with significant thickening in form of ridge and additional vitreal proliferative changes were detected in ultrasonography. In V stage ROP group in 33,3 p.c. retinal detachment in form of open funnel, in 16,6 p.c. in form of partialy closed funnel and in 50 p.c. in form of totaly closed funnel were found in B-scan echography. Conclusion: It was shown that in ROP there is highe concordance of ultrasonographic and clnical picture.


  32/43

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciwko Ehrlichia chaffeensis wśród chorych pokłutych przez kleszcze.
  Tytuł angielski: Ehrlichia chaffeensis antibodies prevalence among patients bitten by ticks.
  Autorzy: Kondrusik Maciej, Puciło Katarzyna, Świerzbińska Renata, Pancewicz Sławomir, Zajkowska Joanna, Grygorczuk Sambor, Hermanowska-Szpakowicz Teresa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.462-464, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzka ehrlichioza jest antropozoonozą przenoszoną przez kleszcze, którą po raz pierwszy opisano w 1987 r, ale dotychczas nie rozpoznawano. Celem pracy była prezentacja 11 chorych, u których wykazano w surowicy przeciwciała przeciwko Ehrlichia chaffeensis klasy IgM. W 2000 r przebadaliśmy 68 surowic pacjentów zgłaszających się do Kliniki z podejrzeniem boreliozy lub kleszczowego zapalenia mózgu. Przeciwciała przeciwko antygenom E. chaffeensis oznaczano metodą immunofluorescencji pośredniej. U 5 (45,4 proc.) chorych ustalono rozpoznanie boreliozy, które było potwierdzone występowaniem w surowicy przeciwciał anty-borrelia w klasie IgM lub IgG. Równocześnie u 3 (27,2 proc.) chorych wykazano przeciwciała przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu. W wypadku jednego chorego stwierdzono w surowicy równocześnie przeciwciała przeciwko trzem badanym czynnikom przenoszonym przez kleszcze. U żadnego z 11 analizowanych chorych nie stwierdzono charakterystycznych dla ehrlichiozy leukopenii, trombocytopenii ani zwiększonej aktywności aminotransferaz.

  Streszczenie angielskie: Human ehrlichiosis is a tick-borne antropozoonosis which was described in 1987 but in Poland up to now has not been diagnosed. The purpose of our work wa to present 11 cases where antobodies against Ehrlichia chaffeensis were detected in serum. In 2000 we examined 68 sera of patients who were referred to our department with suspected Borreliosis or Tick-Borne Encephalitis (TBE). The detection of antibodies against E Chaffeensis was performed by indirect immunofluorescence assay. Five (45,4 p.c) patients of 11 were diagnosed as Lyme borreliosis confirmed by serum presence of antibodies against B. burgdorferi. Three patients (27,5 p.c.) showed serym presence of antibodies against TBE. In one case presence of antibodies against three tick-borne agents was stated. None of our patients presented leucopenia characteristic of ehrlichiosis, trombocytopenia or increased aminotransferase level.


  33/43

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity in the own material.
  Autorzy: Puchalska-Niedbał Lidia, Modrzejewska Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.35-38, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retinopatia wcześniaków (ROP) jest to retinopatia proliferacyjna, która dotyczy przedwcześnie urdzonych noworodków poddawanych leczeiu wysokim stężeniem tlenu winkubatorach. Celem pracy jest przedstawienie częstości występowania ROP oraz wyników leczenia w grupie wcześniaków objętych opieką w Poradni Przyklinicznej Wcześniaków w Szczecinie. Materiał i metodyka: materiał obejmował 272 wcześniaków (544 oczu) urodzonych w latach 1993-1998 skierowanych do poradni z innych ośrodków, część już z rozwiniętymi objawami ROP. Do pierwszego badania najczęściej zgłaszano dzieci w 8 tyg. ż. (34,2 proc.), natomiast w wymaganym 4 tyg. ż. zgłosiło się tylko 16 proc. wcześniaków. Przy pierwszym badaniu objawy ROP stwierdzono w 300 oczach w różnym stadium choroby. Krioterapię zastosowano w 81 oczach w stadium 3 ROP. Wyniki: Najwyższy odsetek występowania ROP stwierdzono w grupie o masie urodzeniowej 480-999 g (70 proc.). Analogicznie największy odsetek oczu z obajawami ROP występował u dzieci urodzonych między 24 a 30 tyg. ż. Po zastosowanym leczeniu uzyskaliśmy regresję w 81,48 proc. oczu leczonych. Wniosek: Nasze wyniki potwierdzają konieczność wczesnego (w 4 tyg. ż.) badania okulstycznego dzieci przedwcześnie urodzonych oraz potwierdzają skuteczność krioterapii w leczeniu ROP.

  Streszczenie angielskie: Retinopathy of prematurity (ROP) is proliferative retinopathy, which affects preterm infants exposed to high ambient oxygen concentrations. Purpose: The aim of our study was to assess the frequency of retinopathy of prematurity in the observed group of preterm infants in outpatient clinic in Szczecin. Material: We examined 544 eyes in 272 premature infants born in 1993-1998. The first examination was usually performed in the 8th week of life (32,2 p.c.), whereas the examination in the 4th week of life was performed ony in 16 p.c. of children. Results: The highest percentage of ROP was observed in teh group with birth weight 480-999 g (70 p.c.) and analogically in the group of children born between 24th and 30th HBD. We obtained good structural results in 81,48 p.c. of eyes after cryotherapy. Conclusion: Our results confirm the need for early ophthalmological examination in premature infants as well as application of cryotehrapy in threshold ROP.


  34/43

  Tytuł oryginału: O wartościach w sztuce leczenia
  Autorzy: Pucko Zygmunt
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 126 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,016

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  35/43

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników konstytucjonalnych i środowiskowych na stopień nasilenia koksartrozy w obrazie radiologicznym
  Autorzy: Biliński P[iotr] J[acek], Futyma J., Śniegowski M., Puchała J.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.32-36, tab., bibliogr. 33 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/43

  Tytuł oryginału: Wyniki chirurgicznego leczenia "niemych" guzów nadnerczy
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Barczyk Janusz, Trochimowicz Lech
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.380-384, tab., bibligor. 26 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/43

  Tytuł oryginału: Rak zewnątrz wydzielniczej części trzustki - występowanie, diagnostyka i możliwości leczenia chirurgicznego
  Autorzy: Hady Hady R., Puchalski Zbigniew, Ładny Jerzy R., Barczyk Janusz, Dadan Jacek, Serwatko Wojciech, Kokoszko Maciej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.417-424, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  38/43

  Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja pseudotorobieli trzustki pod kontrolą trójwymiarowej USG
  Autorzy: Polaków Jerzy, Ładny Jerzy Robert, Serwatka Wojciech, Szymańska Agnieszka, Puchalski Zbigniew, Walecki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.446-451, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  39/43

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic priciples in burn management in Poland and Western European Countries. P. 2.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.567-578, bibliogr. 70 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • organizacja ochrony zdrowia
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym oporacowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z ceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbyt dnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and options on the issues associated with European world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specjalists and specialists therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situaltion in burn management in POland is a starting point in evaluating the capabilities and identyfing the fundamental needs in this field before Poland joints the European Union.


  40/43

  Tytuł oryginału: O standardach i strategii postępowania w oparzeniach w Polsce i krajach Europy Zachodniej.
  Tytuł angielski: On standards and strategic principles in burn management in Poland and Western European Countries.
  Autorzy: Puchała Jacek, Strużyna Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (9) s.512-521, sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W poniższym opracowaniu autorzy przedstawiają najbardziej aktualne poglądy na zagadnienia związane z europejskimi i światowymi standardami leczenia oparzeń, w tym z oceną oraz kwalifikacją poszczególnych rodzajów i stopni ciężkości tych urazów do leczenia przedspecjalistycznego i specjalistycznego, podstaw algorytmów leczenia ogólnego i miejscowego, jak również zasad obowiązujących w organizacji pomocy chorym oparzonym. Analiza bieżącej sytuacji w leczeniu oparzeń w Polsce stanowi punkt wyjścia do oceny możliwości oraz sformułowania niezbędnych potrzeb w tej dziedzinie przed okresem wejścia naszego kraju do Wspólnoty Europejskiej.

  Streszczenie angielskie: The authors present the most current views and opinions on the issues associated with European and world-wide standards of burn management, qualification of particular types and grades of thermal injuries for pre-specialist and specialist therapy, basic algorithms of systemic and local treatment, as well as principles of organizing burn care. The analysis of current situation in burn management in Poland is a starting point in evaluating the capabilities and identifying the fundamental needs in this field before Poland joins the European Union.


  41/43

  Tytuł oryginału: Chirurgia trzustki.
  Autorzy: Puchalski Zbigniew, Razak Hady Hady
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.217-230, bibliogr. 100 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/43

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Puc Małgorzata, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Lipiec Agnieszka, Chłopek Kazimiera, Lipiec Ewa, Mościcka Grażyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.24-25, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wieloośrodkowych badań stężenia pyłku traw i roślin złożonych w atmosferze wybranych miast Polski, przeprowadzonych w 2001 roku. Analizie poddano wpływ anomalii pogodowych na przebieg pylenia roślin wiatropylnych. W 2001 roku obserwowano znacznie dłuższy niż w latach poprzednich sezon pylenia traw. Rozpoczął się on w pierwszej dekadzie maja, a zakończył dopiero w sierpniu. Sezon pylenia bylicy był zbliżony do obserowanego w latach poprzednich, jednak z wyraźną tendencją do niższych stężeń w obrębie dużych aglomeracji miejskich.


  43/43

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku drzew w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Chłopek Kazimiera, Puc Małgorzata, Modrzyński Marek, Lipiec Agnieszka, Kalinowska Ewa, Lipiec Ewa, Domański Krzysztof
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.54-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłku roślin w kraju i zagranicą pozwala na właściwą profilaktykę poprzez zaplanowanie zajęć tak, aby ekspozycja na alergeny była jak najmniejsza. Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny obecny jest w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: Seasonal character of symptoms is the distinctive feature of allergic disease evoked by pollen allergens. Symptoms occur only when pollen count reaches a certain level. The degre of symptoms os closely connected with allergen exposure. pollen count information helps in proper prophylaxis, diagnosis and treatment evaluation. It also helps in immunotherapy management and in assessment of its efficacy. in the season of 2001 exceptionally high levels of alder pollen count were recorded (up to 18000 pollen grains in 1m3 of ambient air noted in warsaw in the immediate vicinity of the source trees). First seasonal symptoms in the majority of alder allergy sufferers emerged when alder pollen count reached the level of 45 grains in 1m3 of ambient air. The exposure to alder pollen at the level exceeding 85 grains in 1m3 of air evoked allergy symptoms in all hypersensitive subjects. The 30-minutes long exposure to alder allergen when pollen count reached 1200 grains in 1m3 of air caused cough and dyspnoea in 75 p.c. of 1600 responders.

  stosując format: