Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZONDO-MORDARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Interpretacja laboratoryjnego oznaczenia lekowrażliwości i jej wykorzystanie w terapii.
Tytuł angielski: Interpretative problems with in vitro antibiotic susceptibility testing; importance for treatment.
Autorzy: Przondo-Mordarska Anna
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.29-31, bibliogr. 8 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/8

  Tytuł oryginału: Właściwości adhezyjne i lekooporność szczepów Klebsiella, izolowanych z kału od hospitalizowanych dzieci, w aspekcie rezerwuaru potencjalnych czynników etiologicznych zakażeń szpitalnych.
  Tytuł angielski: Adhesive properties and antibiotic resistance of stool Klebsiella strains isolated from hospitalized children, according to source of potential nosocomial infections.
  Autorzy: Mączyńska Beata, Smutnicka Danuta, Przondo-Mordarska Anna, Burdynowski Krzysztof
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.93-95, bibliogr. 9 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na ekspresję powierzchniowych białek gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z materiału klinicznego od noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: An influence of cultivation conditions on the expression of surface proteins of coagulase-negative Staphylococci isolated from new-born children hospitalised on an intensive care unit.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna, Chiciak Joanna
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.103-108, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Podjęto próbę wpływu warunków hodowli na ekspresję białek powierzchniowych pięciu gatunków gronkowców koagulazoujemnych. Badania przeprowadzone na 31 szczepach gronkowców pochodzących od noworodków hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii pozwoliły na analizę podobieństw tych białek w obrębie danego szczepu hodowanego na różnych podłożach.

  Streszczenie angielskie: A surface adhesion is a fundamental stage, in a pathogenesis of inflammations caused by coagulase-negative staphylococci, at which surface proteins take part. The proteins that were found at S. saprophyticus and ascribed to take part in polystiren plates adhesion: SSP-1 and SSP-2 could be an example. In this work, the effort to esteem surface protein expression of various kinds of cogulase-negative staphylococcus according to cultivation has been made. The studies carried out with 31 staphylococcus strains being obtained from new-born children hospitalised in Neonatology Clinic helped to analyse the similarities among these proteins in the area of a given strain cultivated on different mediums. The examined strains belonged to five different species and it had been taken into consideration during the results esteem. On the grounds of electrophoretic surface proteins division the charts dysometric analysis was created showing interdependence between Rf for sufrace proteins and optical density. Afterwards an analysis for each strain was done taking into account a short of medium on which the cultivation had been placed. S. haemolyticus strains analysis cultivated on three different medium allows to isolate two protein groups showing similar expression of both low-and high-molecular proteins. For the majority of strains belonging to the same species one can observe a similar expression within low-and high-molecular surface proteins regardless of cultivation conditions. Recurrence of the electrophoretic pictures regardless of changes in cultivation conditions....


  5/8

  Tytuł oryginału: Wykrywalność przeciwciał anty-Mycoplasma pneumoniae z zastosowaniem różnych metod serologicznych u dzieci z atypowym zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Detectability of Mycoplasma pneumoniae antibodies using different serological methods in children with atypical pneumonia.
  Autorzy: Mączyńska Beata, Chiciak Joanna, Stankiewicz Maria, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.451-456, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mycoplasma pneumoniae jest jednym z istotnych czynników etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, przede wszystkim zapaleń płuc, które określa się mianem atypowych. Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności metod serologicznych (immunoenzymatycznych i fluorescencyjnej) stosowanych w diagnostyce zakażeń mykoplazmowych, w wykrywaniu swoistych przeciwciał klas IgM i IgG. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły próbki surowicy krwi pobierane w ostrej fazie choroby od dzieci hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na oddziałach Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej. Przeciwciała IgM i IgG oznaczono dwoma różnymi testami ELISA (DiaSorin i Euroimmun) oraz testem immunofluorescencji pośredniej (Euroimmun). Wyniki. W 115 badanych próbkach surowicy uzyskano dość rozbieżne wyniki w poszczególnych testach. Wyniki ujemne we wszystkich metodach uzyskano w 54 proc. badanych. Wyniki dodatnie lub wątpliwe, zgodne we wszystkich 3 testach, otrzymano tylko w 13 proc. przypadków. W zależności od użytego testu uzyskano różny odsetek wyników dodatnich - najwięcej w teście ELISA firmy DiaSorin (32 proc.), nieco mniej metodą immunofluorescencji (24 proc.) i najmniej testem ELISA firmy Euroimmun (10 proc.). Wnioski. W testach serologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce M. pneumoniae mogą występować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Za najbardziej wiarygodną, czułą i swoistą metodę uznano test immunofluorescencji pośredniej - Euroimmun.


  6/8

  Tytuł oryginału: Cechy gronkowców koagulazoujemnych warunkujących ich chorobotwórczość.
  Tytuł angielski: Traits of coagulase-negative staphylococci determine pathogenicity.
  Autorzy: Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (4) s.351-366, tab., bibliogr. 100 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Coagulase-negative staphylococci is a microorganism present in a environment and at human beings it creates a part of physiological flora. For many years it was considered to be a non-pathogenic microorganism. The results of studies and numerous scientists reports show a significiant coagulase-negative staphylococci contribution to many infections as their ethiological factor in some particular clinical situations. The new-born babies and prematurely low-weight born children, the sick with implantations, neutropenia or another immunological defects are these who are particularly exposed to coagulase-negative staphylococci infection. Among the reasons for the oncrease in infections caused by CNS are both widespread diagnostic and therapeutic techniques of invasion. These bacterias can be introduced into a body together with the biomaterial being innoculated, ureteral catheter, vascular catheter and the equipment aiding breath. Coagulase-negative staphylococci resistance to antibiotics, in particular to widerspread á-lactam antibiotics, is a serious issue.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy.
  Tytuł angielski: Bacteriological and serological control of H. pylori infection in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer: results of four-year follow-up.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Poniewierka Elżbieta, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.281-286, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było ustalenie korelacji między zakażeniem H. pylori, jego eradykacją i następującymi reinfekcjami, a obecnością i utrzymywaniem się przeciwciał w surowicy zakażonych osób w czasie czteroletniej obserwacji. Materiał i metody. Badaniami objęto 82 osoby w wieku od 24 do 68 lat leczone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1990-1996, w których stosowano różne schematy dwuskładnikowego leczenia. W latach 1990-1994 stosowano najczęściej sole bizmutu i metronidazol lub sole bizmutu i erytromycynę, a w latach 1995 i 1996 inhibitor pompy protonowej i amoksycylinę. U wszystkich chorych wykonano badanie bakteriologiczne (hodowla, preparat bezpośredni) i serologiczne przed leczeniem, oraz po 3, 6, 12, 24, 36 i 48 miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia. Miano przeciwciał klas IgG w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki: U wszystkich chorych w pierwszym badaniu bakteriologicznym stwierdzono obecność H. pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka oraz wykazano obecność swoistych dla H. pylori przeciwciał IgG w surowicy. Po trzech miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia u wszystkich osób uzyskano ujemny wynik badania bakteriologicznego. W czasie czteroletniej obserwacji chorych po eliminacji H. pylori u 56,1 proc. stwierdzono reinfekcje. Wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka częstość reinfekcji wynosiła 30,8 proc., a u osób z chorobą wrzodową dwunastnicy odsetek ten był wyższy i wynosił 50 proc. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigation was to determine the frequency of reinfection after successful eradication of H. pylori and to study the usefulness of the serological test in four-year follow-up. Consideration was given to the correlation between H. pylori infection and antibody levels. Materials and methods: sera and gastric mucosa samples were taken from 82 patients (aged 24 to 68) hospitalised at the Department of Gastroenterology, University of Medicine, Wrocław, in the period of 1990-1996. The patients received different schemes of dual therapy: colloid bismuth in combination with metronidazole or erythromycin in 1990-1994 and PPI with amoxycillin in 1995-1996. All patients were subjected to bacteriological (culture, Gram stain) and serological examinations. Specimens were collected before treatment and after 3, 6, 12, 24, 36 and 48 months following their first therapy. The levels of specific IgG antibodies in the sera were determined by the ELISA test, using ultracentrifuged sonicated H. pylori as antigen. Results: In their first examination, all patients were found to be H. pylori positive and seropositive. After three months following termination of treatment they showed negative H. pylori cultures. During four-year follow-up, reinfection was detected in 46 out of 82 patients (56.1 p.c.). In patients with chronic gastritis the frequency of reinfection was lower (30.8 p.c.) than in patients with duodenal ulcer (50 p.c.). In the third or in the fourth year after ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Ocena laboratoriów mikrobiologicznych - informacja.
  Autorzy: Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (3) s.40-41
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: