Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZEWŁOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002
Opracowanie edytorskie: Przewłocka Barbara (red.).
Źródło: - Kraków, Instytut Farmakologii PAN 2002, 173 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
Sygnatura GBL: 802,647

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Instytut Farmakologii PAN


  2/18

  Tytuł oryginału: Wpływ kwasu acetylosalicylowego na skuteczność hipotensyjną enalaprilu u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane.
  Tytuł angielski: The effect of acetylsalicylic acid on hypotensive action of enalapril in hypertensive patients.
  Autorzy: Przewłocka-Kosmala Monika
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.76-78, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Złożony efekt hipotensyjny wywierany przez inhibitory enzymu konwertującego jest wynikiem nie tylko zahamowania przekształcania nieaktywnej angiotensyny I w silnie naczyniokurczącą angiotensynę II lecz również zmniejszenia degradacji działającej naczyniorozszerzająco bradykininy. Wazorelaksacyjne działanie bradykininy polega na zwiększeniu uwalniania przez śródbłonek takich substancji jak śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący, prostacyklina czy tlenek azotu. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego blokującego syntezę prostanoidów z inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (IKA) może neutralizować jeden z ważnych mechanizmów hipotensyjnych IKA. W niniejszej pracy wykazano, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dobowej dawce 150 mg nie zmniejsza skuteczności hipotensyjnej enalaprilu.

  Streszczenie angielskie: The complex hypotensive action of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) results not only from inhibition of converting not active angiotensin I to strong vasoconstrictor - angiotensin II but also from diminution of inactivation of potent vasodilator - bradykinin. Bradykinin promotes generation by endothelium such substances as endothelium-derived hyperpolarizing factor, prostacyclin and nitric oxide. Simultaneous therapy with acetylsalicylic acid, which inhibits synthesis of prostanoids, and ACEI may block one of potent hypotensive mechanisms of ACEI. This study indicates that consomitant therapy with 150 mg of aspirin per day does not reduce hypotensive efficay of enalapril.


  3/18

  Tytuł oryginału: Zapobieganie powikłaniom krążeniowym u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Prevention of cardiovascular complications in diabetic patients.
  Autorzy: Przewłocka-Kosmala Monika
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.104-107, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania sercowo-naczyniowe, przede wszystkim choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze, stanowią główną przyczynę zachorowalności i umieralności w populacji chorych na cukrzycę typu 2. Stąd też olbrzymiej wagi nabiera problem zapobiegania rozwojowi i prawidłowego leczenia schorzeń układu krążenia w stale liczniejszej populacji chorych na cukrzycę. Niniejsza praca stanowi próbę zwięzłego przedstawienia aspektu patogenetycznego i terapeutycznego tego zagadnienia.

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular complications - coronary heart disease and hypertension - are frequently present in diabetic patients and confer a very poor prognosis. Prevention and adequate pharmacologic treatment are considered as very important problem in proper management of diabetic population. This paper presents current knowledge on available pharmacological treatment strategies in these patients.


  4/18

  Tytuł oryginału: Leki roślinne zarejestrowane przez Ministerstwo Zdrowia (lipiec-grudzień 2001 r.).
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.11-12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/18

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  6/18

  Tytuł oryginału: Zwyczaje higieniczne Polaków.
  Tytuł angielski: Health behavior of Polish adult population.
  Autorzy: Cianciara Dorota, Miller Maria, Przewłocka Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.159-168, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kształtownie pożądanych nawyków higienicznych i nauka zachowań związanych z higieną osob. sprzyjają tworzeniu kultury zdrowotnej. Zbadano istniejące nawyki hig. i postawy wobec higieny osob. dorosłych Polaków oraz uwarunkowania tych zjawisk. Stwierdzono zróżnicowania w nawykach związane z płcią, wiekiem, wykształceniem, statusem zawodowym oraz postawami wobec higieny. Określono zasdy tworzenia programów edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę kultury zdrowotnej w tym obszarze.

  Streszczenie angielskie: Health behavior and factors affecting this behavior have been studied in Poland. Survey was based on representative sample of adult population. Differences, as expected, were related to age, sex and social status. Behavior with regard to personal hygiene was most appropriate among women and young persons, and correlated most strongly with level of education. It has been found that health promotiopn campaigns are most effcetive if organized locally and not nationally, since liocal campaigns could be tailored to specific local conditions.


  7/18

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in perimenopausal women.
  Autorzy: Przewłocka-Kosmala Monika
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.535-538, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Okres okołomenopauzalny stanowi w życiu kobiety czas istotnych zmian w funkcjonowaniu układu endokrynnego z często towarzyszącymi zaburzeniami somatycznymi i psychoemocjonalnymi. Wpływ menopauzy na gwałtowność wzrostu ciśnienia tętniczego u kobiet, szczególnie w starszym wieku, pozostaje nadal kontrowersyjny. Przyczyniać się mogą do niego stwierdzane po menopauzie hipoestrogenizm, otyłość i hiperinsulinizm, wiodące do zaburzeń w funkcji śródbłonka naczyniowego, polegających na zmniejszeniu syntazy tlenku azotu i prostacykliny oraz na zniesieniu hamującego wpływu na syntezę endoteliny. W konsekwencji uzyskują przewagę czynniki presyjne - naczyniokurczące, co sprzyja występowaniu nadciśnienia tętniczego w tej grupie kobiet. Nadciśnienie występujące u kobiet w okresie około- i pomenopazalnym staje się coraz ważniejszym społecznie problemem ze względu na obserwowane stałe zwiększanie się odsetka osób w wieku starszym oraz liczne powikłania sercowo-naczyniowe towarzyszące nadciśnieniu.

  Streszczenie angielskie: The perimenopausal period is te time of important changes in endocrine funciton often accompannied by somatic and psychoemotional disturbances. The influence of menopause on dramatic increase of blood pressure especially in older women is not clearly established. It may be due to hypoestrogenism, obesity and hyperinsulinism present after menopause which cause endothelial dysfunction characterized by diminished synthasis of nitric oxide and prostacyclin and lack of restrain of synthasis of endothelin. As consewquence there is prevalence of vasoconstrictive factors which promotes development of hypertension in this group of women. Arterial hypertension in perimenopausal women is becoming nowadays very important social problem for the sake of observed increasing percent of older patietns and frequent cardiovascular complications accompanying this condition.


  8/18

  Tytuł oryginału: Wpływ monoazotanu izosorbidu na reakcję hipotensyjną po enalaprilu u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane.
  Tytuł angielski: Effect isosorbide mononitrate on hypotensive action of enalapril in patients with mild and moderate hypertension.
  Autorzy: Przewłocka-Kosmala Monika
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.40-42, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie reakcji hipotensyjnej po zastosowaniu enalaprilu i enalaprilu z donorem tlenku azotu - monoazotanem izosorbidu u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane. Badania przeprowadzono u 19 chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne oraz u 21 chorych na nadciśnienie tętnicze umiarkowane. U każdego chorego wyjściowo oraz w 3 godziny po doustnym podaniu enalaprilu z monoazotanem izosorbidu oznaczano aktywność enzymu konwertującego i stężenie aldosteronu w surowicy, aktywność reninową osocza oraz dokonywano pomiarów ciśnienia tętniczego. Pomiary powtarzano po 7 dniach leczenia enalarpilem i monoazotanem izosorbidu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dołączenie donora tlenku azotu - monoazotanu izosorbidu do enalaprilu nie nasila spadku ciśnienia wywołanego przez ten lek, jak również nie wpływa w istotny sposób na aktywność reninową osocza, stężenie w surowicy aldosteronu i aktywność enzymu konwertującego angiotensynę u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne lub umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare hypotensive reaction after treatment with enalapril and enalapril with isosorbide mononitrate in patients with mild and moderate hypertension. Investigations were carried out in 49 patients. In every patient at baseline and after 3 hours from oral administration of enalapril or enalapril and isosorbide mononitrate plasma renin activity, plasma angiotensin converting enzyme activity, plasma aldosteron concentration and blood presure were estimated. All measurements were repeated after 7 days of treatment. Adding a nitric oxide donor - isosorbide mononitrate - to enalapril does not enhance decrease in blood pressure nor influence plasma renin activity, plasma ACE activity nor olasma aldosterone concentration in patients with mild ands moderate hypertension.


  9/18

  Tytuł oryginału: Formalin-induced pain and ć-opioid receptor density in brain and spinal cord are modulated by A1 and A2a adenosine agonists in mice.
  Autorzy: Borghi Valentina, Przewłocka Barbara, Labuz Dominika, Maj Marcin, Ilona Obara, Pavone Flaminia
  Źródło: Brain Res. 2002: 956 (2) s.339-348, il., tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 312,085

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The effects of adenosine analogues on pain have been shown to depend on the subtype receptor involved as well as on the nociceptive stimuli and on the route of administration. In the first exeperiment of the present study intraperitoneal administration of the A1 receptor agonist N**6-cyclopentyladenosine (CPA) (0.015, 0.03, 0.09, 0.15, 0.21, 0.3 mg/kg) induced dose -dependent analgesia to formalin pain in both phases characterizing the test. The A2a receptor agonist 2-[p]2-(carbonyl-ethyl)-phenyethylamino]-5'-N-ethylcarboxaminoadenosine (CGS21680) (0.025, 0.05, 0.1, 0.15 mg/kg) significantly affected behavioral responses to formalin only during the early phase. In the second experiment the interaction between adenosine and the opioid system was investigated through both behavioral and neurochemical studies. The opioid antagonist naltrexone (0.1 mg/kg) did not affect the antinociception induced by CPA (0.21 mg/kg) and CGS21680 (0.05 mg/kg). Autoradiographic studies showed that formalin administration significantly modified ć-opioid receptor density in the superficial laminae of the spinal cord and in the paracentral thalamic nucleus, contralateral to the side of formalin injection. CPA and CGS21680 counteracted these effects induced by formalin. In conclusion the present study confirms and extends the role of A1 and A2a adenosine receptors in the modulation of inflammatory pain and their interaction with the ć-opioid system, and suggests further invetigation of these purinergic receptors from a therapeutic perspective.


  10/18

  Tytuł oryginału: Cross-tolerance between the different ć-opioid receptor agonists endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine at the spinal level in the rat.
  Autorzy: Labuz D., Przewłocki R[oman], Przewłocka B[arbara]
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 334 (2) s.127-130, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In the present study we investigated the development of tolerance to an antinociceptive effect after intrathecal administration of endomorphin-1, endomorphin-2 and morphine in tail-flick and paw pressure tests. We also assessed crosstolerance between the antinociceptive effects of the two endogenous ć-opioid receptor agonists - endomorphins and morphine. The tolerance developed on day 3 after i.th. injection of both endomorphins, endomorphin-2 (18, 36 nmol), endomorphin-1 (16 nmol). After morphine (30 nmol) the tolerance developed on day 6. Our study described the crosstolerance between morphine and endomorphin-1, but not endomorphin-2. In comparison with naive rats, morphine had a weaker antinociceptive effect in rats tolerant to endomorphin-1. In contrast, no cross-tolerance was observed after administration of endomorphin-2 in rats tolerant to endomorphin-1. In rats tolerant to endomorphin-2, the antinociceptive effect of morphine and endomorphin-1 was attenuated in both the tests used. Our results suggest that the three lignds of ć-opioid receptors probably act via different subtypes of the ć-opioid receptor.


  11/18

  Tytuł oryginału: Effect of cocaine and amphetamine on biosynthesis of proenkephalin and prodynorphin in some regions of the rat limbic system.
  Autorzy: Turchan Jadwiga, Maj Marcin, Przewłocka Barbara, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A vast body of evidence points to the role of the limbic system in the mechanism of drug dependence. Opioid peptides localized in the limbic system may play a role in central effects of substances of abuse. The goal of the present study was to investigate the influence of acutely and chronically administered drugs of abuse, cocaine and amphetamine on biosynthesis of prodynorphin and proenkephalin in the rat amygdala, the structure involved in the mechanism of drug addiction. Acute injection of cocaine (20 mg/kg ip every hour for 3 h) or amphetamine (2.5 mg/kg) did not changed or decreased the level of proenkephalin mRNA in the central nucleus of the amygdala. In contrast, the level of prodynorphin mRNA was significantly increased in this structure after cocaine. Repeated cocaine administration (20 mg/kg ip every hour for 3h, for 5 days) had no effect on the proenkephalin and prodynorphin mRNA in the central nucleus of the amygdala. Chronic amphetamine (2.5 mg/kg twice daily for 5 days) administration decreased proenkephalin and increased prodynorphin mRNA level in the central nucleus of the amygdala (at 24 and 48 h). Moreover, significant increase in prodynorphin mRNA level was observed in the hippocampal dentate gyrus after acute (cocaine) and chronic (cocaine, amphetamine) administration of the psychostimulants. The observed adaptive changes in the activity of two opioid systems in two structures of the limbic system, central nucleus of amygdala and hippocampus, may contribute to the neurochemical mechanism of drug addiction after psychostimulants. These studies also....


  12/18

  Tytuł oryginału: Modulation of melanocortin-induced changes in spinal nociception by ć-opioid receptor agonist and antagonist in neuropathic rats.
  Autorzy: Starowicz Katarzyna, Przewłocki Ryszard, Gispen Willem Hendrik, Przewłocka Barbara
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2447-2452, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Co-localization of opioid and melanocortin receptor expression, especially at the spinal cord level in the dorsal horn and in the gray matter surrounding the central canal led to the suggestion that melanocortins might play a role in nociceptive processes. In the present studies, we aimed to determine the effects of melanocortins, administered intrathecally, on allodynia, and to ascertain whether there is an interaction between opioid and melanocortin systems at the spinal cord level. Neuropathic pain was induced by chronic constriction injury (CCI) of the right sciatic nerve in rats. Tactile allodynia was assessed using von Frey filaments, while thermal hyperlagesia wa evaluated in cold water allodynia test. In the present experiments, melanocortin receptor antagonist, SHU9119 was much more potent than ć-opioid receptor agonist, morphine after their intrathecal (i.th.) administration in neuropathic rats. SHU9119 alleviated allodynia in a comparable manner to DAMGO, a selective and potent ć-opioid receptor agonist. Administration of melanocortin receptor agonist, melanotan-II (MTII) increased the sensitivity to tactile and cold stimulation. Moreover, we demonstrated that the selective blockade of ć-opioid receptor by cyprodime (CP) enhanced antiallodynic effect of SHU9119 as well as pronociceptive action of MTII, whereas the combined administration of ć receptor agonist (DAMGO) and SHU9119 significantly reduced the analgesic effect of those ligands. DAMGO also reversed the proallodynic effect of melanocortin receptor agonist...


  13/18

  Tytuł oryginału: Nowe leki do zaordynowania.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.42-50, 52, 54-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  14/18

  Tytuł oryginału: Nowo zarejestrowane leki - komentarz. Zarejestrowane w Polsce od dn. 1.02.2002 r. do dn. 31.03.2002 r.).
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (7) s.30-32, 34-52, 54-60, 62, 64, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  15/18

  Tytuł oryginału: Nowo zarejestrowane leki w Polsce od dn. 1.11.2001 r. do dn. 31.01.2002 r. - komentarz.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.36-38, 42, 44-52, 54-60, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  16/18

  Tytuł oryginału: Bieżące informacje z firm farmaceutycznych.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (8) s.45-61, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  17/18

  Tytuł oryginału: Leki nowo zarejestrowane - wykazy.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (2) s.52, 54-55, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  18/18

  Tytuł oryginału: Leki nowo zarejestrowane - wykazy.
  Autorzy: Przewłocka Halina
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.50-53, tab.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: