Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRZESMYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Porównanie profilaktycznego działania przeciwwymiotnego dehydrobenzperidolu, ondansetronu i metoklopramidu u pacjentek poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym.
Tytuł angielski: Ondasetron, dehydrobenzperidol and metoclopramide for prevention of postoperative nausea and vomiting after minor gynecological laparoscopic surgery.
Autorzy: Świątkowski Jan, Psujek Marek, Ząbek Marta, Przesmycki Krzysztof
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.182-186, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniach oceniano skuteczność profilaktycznego działania ondansteronu, dehydrobenzperidolu oraz metoklopramidu w zapobieganiu pooperacyjnym nudnościom i wymiotom (PONV) u kobiet poddanych ginekologicznym operacjom laparoskopowym. Badaniami objęto 126 pacjentek, w 4 losowo dobranych grupach, grupę kontrolną stanowiły pacjentki nieotrzymujące badanych leków. Badane leki: ondasetron (4 mg), dehydrobenzperidol [DHBP] (75 mg kg-1) podawano dożylnie bezpośrednio po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego. Skuteczność profilaktycznego działania oceniono w 1, 6, 12 oraz 24 godzinie po operacji jako zmniejszenie intensywności nudności, częstości wymiotów i częstości intensywnych nudności. Dodatkowo oceniano liczbę pacjentek wolnych od objawów PONV. Ondansetron i DHBP powodowały istotne statystycznie zwiększenie liczby pacjentek wolnych od objawów PONV oraz zmniejszenie intensywności i częstości tych objawów w pierwszych sześciu godzinach po operacji w porównaniu do grupy kontrolnej, jednocześnie nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności profilaktycznej obu leków. Działanie profilaktyczne metoklopramidu było najsilniejsze w pierwszej godzinie po operacji. Uzyskane wyniki wskazują, że DHBP jest lekiem alternatywnym dla ondasteronu w zapobieganiu PONV w pierwszych 6 godzinach po ginekologicznych operacjach laparoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Ninety-six ASA I and II patients, scheduled for elective gynaecological laparoscopic surgery were randomly assigned to receive 4 mg ondasetron, 75 mg kg-1 dehydrobenzperidol (DHBP) or 0.4 mg k-1 metoclopramide immediately after induction of anaesthesia; other thirty did not receive any antimetric prophylaxis and severed as a control. Intensity of nausea, number of vomiting episodes of severe, intense nausea and number of PONV-free patients were noted at 1, 6, 12 and 24 hours after surgery. Ondasetron and DHBP relieved more patients from PONV and decreased intensity and frequency of all other symptoms at six hours after surgery. In contrast, metoclopramide was effective only during the first hour. We conclude that DHBP prophylaxis may be regarded as an effective alternative to ondasetron up to six hours after gynaecological prophylactic surgery.


  2/5

  Tytuł oryginału: Sedacja kontrolowana; monoterapia czy sedacja złożona z użyciem midazolamu, opioidu i propofolu?
  Autorzy: Przesmycki K.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.97-100, bibliogr. 21 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Effect of continuous thoracic epidural bupivacaine-fentanyl analgesia on postoperative outcome and mortality after abdominal aortic surgery.
  Tytuł polski: Ocena wpływu ciągłej analgezji zewnątrzoponowej z użyciem bupiwakainy i fentanylu w odcinku piersiowym kręgosłupa na przebieg pooperacyjny i śmiertelność u chorych operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej.
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Biernacka Jadwiga, Mocarski Stefan, Przesmycki Krzysztof
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ciągła analgezja zewnątrzoponowa stosowana w piersiowym odcinku kręgosłupa (C-TEA) umożliwia wcześniejszy powrót chorego do aktywności życiowej i zmniejsza częstość powikłań po operacji. Wpływ ten częściej obserwuje się u chorych w starszym wieku należących do grupy podwyższonego ryzyka według ASA, operowanych z powodu tętniaka aorty brzusznej. W pracy oceniano przebieg pooperacyjny i śmiertelność okołooperacyjną u wszystkich chorych operowanych w ciągu 18 miesięcy z powodu tętniaka aorty brzusznej, którzy otrzymywali C-TEA w okresie pooperacyjnym (grupa prospektywna A, n = 36) w porównaniu z analogiczną grupą chorych, operowanych w ciągu poprzednich 18 miesięcy, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe (grupa retrospektywne B, n = 38). Wyniki. W obu grupach nie zaobserwowano różnic znamiennie sttystycznych pod względem rodzaju wszytej protezy: prostej lub typu "Y" (A: 22/14 vs. B: 15/23; p = 0,103), częstości operacji nagłych lub planowych (A: 4/32 vs. B: 7/31; p = 0,554) i płci (kobiety A: 3/36 vs. B: 5/38; p = 0,769). Znamienną statystycznie różnicą pomiędzy grupami był średni wiek chorych (A: 65,4 ń 5,6 vs. B: 68,6 ń 5,7; p = 0,0324, test t-Studenta) oraz śmiertelność okołoperacyjna (A: 3/36 vs. B: 12/38; p = 0,0280, test xý). Wnioski. Podsumowując, śmiertelność okołooperacyjna u chorych otrzymujących C-TEA była 4 razy mniejsza niż u chorych, u których stosowano tradycyjne leczenie przeciwbólowe. Nie można wykluczyć wpływu czynników dodatkowych, takich jak inny rodzaj protezy lub różnice stanu klinicznego chorych, na okołooperacyjną śmiertelność.


  4/5

  Tytuł oryginału: Hipotonia ortostatyczna, intensywność bólu oraz analiza zmienności rytmu serca u chorych znieczulanych ciągłą analgezją zewnątrzoponową w odcinku piersiowym we wczesnym okresie pooperacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Fijałkowska Magdalena, Przesmycki Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [6], 63 k., [9] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 54-62, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20218

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Leczenie przeciwbólowe po zabiegu embolizacji tętnic macicznych - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of pain induced by uterine artery embolization: a preliminary observation.
  Autorzy: Jaskowiak R., Pietura R., Janczarek M., Bednarek W., Przesmycki K.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.30-34, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest nową niechirurgiczną metodą leczenia mięśniaków macicy. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania mięśniaków macicy i zwiększenia liczby UAE może powstać istotny problem związany z leczeniem silnych bólów trzewnych towarzyszących UAE. Poza pojedynczymi obserwacjami, charakter tego bólu nie był dotychczas badany. Celem badań była ocena jego intensywności, czasu trwania , lokalizacja oraz reaktywności na leczenie morfiną (metodąPCA) w połączeniu z diklofenakiem, w czasie 24 godz. po UAE. Silny ból spoczynkowy (VAS 5) występował u większości z 46 badanych pacjentek. W czasie pierwszych 4 godz. po UAE wymagał stosowania morfiny (jedynie 10 z 46 ocenianych pacjentek nie stosowało PCA). Ból miał charakter rytmiczny, nawracający lub ciągły i stały, uogólniony lub nieokerślony. W następnych 4 godzinach intensywność bólu oraz zapotrzebowanie na morfinę ulegały zmniejszeniu oraz zwiększała się liczba pacjentek nie stosujących PCA. Po 8 godz. od UAE intensywność bólu i zużycie morfiny były niewielkie. Ból w pierwszych 8 godz. po UAE jest prawdopodobnie wynikiem ostrego niedokrwienia całej macicy, na co wskazuje istotna korelacji pomiędzy objętością macicy a zapotrzebowaniem na morfinę. Ból o mniejszej intensywności, w późniejszym okresie, jest prawdopodobnie związany z samym niedokrwieniem mięśniaków. Duża różnica w zapotrzebowaniu na morfinę w ciągu pierwszych 4 godz. (0-41 mg), pomimo jednoczesnego stosowania diklofenaku, może ...

  Streszczenie angielskie: Uterine artery embolization (UAE) is a new nonsurgical therapy for uterine fibroid disease. One of the major issues in the continuing development of UAE is pain control after procedure. Exept for few observations, timecourse and character of post-UAE pain was not sufficiently studied. The aim of study was to define the intensity, character and time course of pain after UAE for the treatment of fibroid disease. Patient-controlled analgesia (PCA) pump with intravenous morphine was available to patients for 24 hours and additionally diclofenac was given to them. The PCA pump records, intensity of pain assessed with VAS (visual analog scale) and its character (time-course and place) were reviewed and analyzed in 46 patients. The severe pain (VAS 5) experienced after UAE follows a consistent pattern as a generalized, undetermined cramping pain over time. Pain increased immediately after the procedure is completed and then remains constant for 4 hours (only 10 of 46 patients did not used PCA). During next 4 hours the intensity of pain and the number of PCA doses decreases to a much lower level. The severe pain during 8 hours after UAE probably results from a global uterine ischemia caused by the sudden occlusion of the main uterine arteries. This mechanism is supported by the observed correlation between uterine volumes and the total morphine doses required by patients. After 8 hours the pain is reduced to a much lower plateau with resumption of blood flow to normal ...

  stosując format: