Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRUSZEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XXV Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów (IALP) w Montrealu.
Autorzy: Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Wiskirska-Woźnica Bożena
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.127-128 - 25 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów (IALP) Montreal 05-09.08. 2001
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  2/10

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty marketingu w procesie doboru i dystrybucji aparatów słuchowych.
  Tytuł angielski: Selected marketing aspects in the hearing aids fitting and their distribution.
  Autorzy: Sojkin Bogdan, Pruszewicz Antoni, Świdzińska Anna, Świdziński Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-211, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Streszczenie polskie: Warunki wolnorynkowe stwarzają polskim firmom medycznym wiele szans rozwojowych, lecz niosą ze sobą również niekorzyść dostosowania się do coraz bardziej indywidualnych i wyszukanych potrzeb konsumentów. Celem niniejszego referatu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowym aspektem zastosowania marketingu na rynku aparatów słuchowych. Zawarte w nim spostrzeżeania i wnioski zostały sformułowane na podstawie wnikiliwych obserwacji i badań empirycznych. Poruszane problemy dotyczą podstawowych pojęć, takich jak rola właściwie dobranych kanałów dystrybucji, odpowiedni sposób obsługi klienta (pacjenta), a także specyficzny na tym rynku sposób promocji. W pracy podjęto próbę ukazania różnych relacji zachodzących pomiędzy firmami oferującymi aparaty słuchowe, specjalistami (np. lekarzami, audiologami) a pacjentami, użytkownikami aparatów słuchowych.

  Streszczenie angielskie: The developing of free market in Poland gives medical firms of opportunites but also necesity of adoption for more and more individual needs of customes. This article presents some aspects of marketing on the hearing aids market. The conclusions are based on long observation and empirical research. Problems mentioned in it are connected with principales like distribution channels, specific customers services and promotion. It also shows relations between medical firms, specialists, doctors, audiologistts and real customers.


  3/10

  Tytuł oryginału: Stan narządu powonienia we wrodzonej niedoczynności tarczycy.
  Tytuł angielski: Olfaction in congenital hypothyroidism.
  Autorzy: Walczak Marta, Pruszewicz Antoni, Łącka Katarzyna, Karlik Michał
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.577-581, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników badań narządu powonienia chorych na wrodzoną niedoczynność tarczycy (WNT). Badaniom poddano grupę 20 chorych. Przyczyny niedoczynności tarczycy były następujące: w 2 przypadkach zespół Pendreda, w 2 - hipoplazja gruczołu tarczowego, w 5 - atyreoza, w 11 - ektopia językowa gruczołu tarczowego. Badania wykonano metodą olfaktometrii podmuchowej wg Elsberga-Levy'ego w modyfikacji Pruszewicza dla 4 substancji zapachowych: kawy, olejku cytrynowego, miętowego i anyżowego oraz zmęczenia węchowego wg Pruszewicza i wsp. dla olejku cytrynowego. U każdego chorego oznaczono poziom TSH w surowicy krwi. Uwzględniono wiek chorych, w którym rozpoczęto substytucję hormonalną oraz systematyczność leczenia. Otrzymane wyniki: upośledzona identyfikacja substancji zapachowych oraz skrócenie czasu zmęczenia węchowego potwierdzają istotną rolę wpływu hormonów tarczycy na rozwój ośrodkowego układu nerwowego prawdopodobnie już w okresie życia płodowego oraz na procesy poznawcze.


  4/10

  Tytuł oryginału: Rozwój słuchowej percepcji mowy w różnych grupach wiekowych u dzieci zaimplantowanych wszczepem ślimakowym.
  Tytuł angielski: Development of speech perception in different age groups in children with a cochlear implant.
  Autorzy: Kawczyński Marcin, Szyfter Witold, Pruszewicz Antoni, Karlik Michał, Dobieżyńska Ewa, Miętkiewska Dorota
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.669-673, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój mowy dziecka stanowi złożony, wieloletni proces o nieliniowym przebiegu. Celem pracy była ocena postępów w rozwoju słuchowej percepcji mowy u dzieci w różnych grupcah wiekowych zaimplantowanych wszczepem ślimakowym. W ramach poznańskiego programu leczenia głuchoty wykonano dotychczas 141 zabiegów wszczepienia implantu ślimakowego, w tym 20 dzieci poniżej 3 roku życia oraz 36 dzieci pomiędzy 3 a 6 rokiem życia. Do oceny różnic w rozwoju słuchowej percepcji mowy u zaimplanotwanych dzieci wykorzystano trzy z grupy 7 testów wykonywanych w odstępach sześciomiesięcznych: TAPS, test polisensoryczny i test 7 dźwięków. Przeprowadzone przez nas badania wykazały szybsze tempo rozwoju percepcji słuchowej w grupie dzieci zaimplantowanych przed ukończeniem 3 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Development of a child's speech is complex and long; the main period called the "gold" period lasts from 6 months to 3 years of age. The aim of the study was to assess the development of auditory speech perception in children who received cochlear implants at different ages. Among 141 cochlear implantations performed in Poznań, there is a group of 20 children aged below the 3rd year of life and 36 children between the 3rd and 6th years of life. Every 6 months all children were tested and progress of speech was estimated. The first test was performed during the 1st month after speech processor switch-on. The clinical observation period was 6 years. To assess the progress of auditory speech perception development in children with cochlear implants 3 tests were used: the TAPS, polysensoric, and seven sounds tests. Our reslts show that speech development of children implanted earlier is faster than in children implanted after the 3rd year of life.


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena jakości głosu w zależności od rozległości zabiegu operacyjnego w krtani z powodu zmian nowotworowych : praca doktorska
  Autorzy: Kraśny Jacek, Pruszewicz Antoni (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 69 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Stan narządu powonienia w pierwotnej - nabytej i wrodzonej niedoczynności tarczycy : praca doktorska
  Autorzy: Walczak Marta, Pruszewicz Antoni (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 89 k. : il., tab., bibliogr. 250 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21041

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Metody badania narządu głosu.
  Tytuł angielski: Methods of voice organ examination.
  Autorzy: Pruszewicz Antoni
  Źródło: Post. Chir. Głowy Szyi 2002: 1 (2) s.3-25, il., bibliogr. 97 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,656

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We wprowadzeniu przedstawiono rolę i znaczenie problematyki patofizjologii narządu głosu w wymianie informacji i komunikacji międzyludzkiej. Zapobieganie, diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach komunikacji stały się wyzwaniem dla otorynolaryngologii i specjalizacji pochodnych (foniatrii i audiologii) w XXI w. W zakresie metodyki badań głosu omówiono "state of the art" w tym zakresie, zwracając szczególną uwagę na zastosowanie kliniczne omawianych metod. Podzielono je na metody stosowane w rutynowych badaniach oraz metody uzupełniające, wskazane w wybranych przypadkach oraz metody stosowane rzadko w praktyce klinicznej, a najczęściej w eksperymencie klinicznym i w badaniach doświadczalnych. Wspomniano o nich, ponieważ w niedalekiej przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej. Specjalną uwagę zwrócono na możliwości poszerzenia badań stroboskopowych krtani poprzez wprowadzenie do tego badania parametrów ilościowych w odniesieniu do pomiarów powierzchni głośni oraz długości i szerokości oraz symetrii fałdów głosowych. Podniesiono również wzrastającą rolę w diagnostyce zaburzeń głosu badań akustycznych, pozwalających na istotne uzupełnienie ich obrazu klinicznego i zastosowanie w badaniach skryningowych głosu, mogących znaleźć przydatność we wczesnym wykrywaniu zmian organicznych w krtani. Współcześnie dąży się do stworzenia kompleksowego modelu badań głosu, składającego się nie tylko z badań klinicznych foniatrycznych i akustycznych, ale ...

  Streszczenie angielskie: In the introduction the importance and the role have been presented of the pathophysiology of the voice organ in human communication and the exchange of information. Prophylactics and prevention, diagnostics and the course of treatment in communication disorders have been a challenge for otolaryngology and derived specializations (phoniatrics and audiology) in the 21st century. As far as the methodology of voice organ examination is concerned the "state of the art" has been described. Special attention has been paid to the clinical use of the methods mentioned. The methods have been divided into those employed in routine examinations, complementary ones recommended in selected cases, and methods seldom used in clinical practice, which are most frequently employed in clinical laboratory experiments. The latter were mentioned due to their possible use in clinical practice in the near future. Emphasis has been placed on the development of larynx stroboscopic examination, to which the examination has been introduced of quantitative parameters referred to the measurements of glottis spece and the lengths, widths and symmetry of the vocal folds. The increasing role of the acoustic examinations in the diagnostics of voice disorders has been stressed, which supplement the clinical picture and are used in voice screening examinations that may be employed in the early diagnosis of organic changes in the larynx. Nowadays a complex model of voice organ examination is preferred, ...


  8/10

  Tytuł oryginału: Zaburzenia połykania - postępowanie diagnostyczne i zasady rehabilitacji.
  Autorzy: Wiskirska-Woźnica Bożena, Pruszewicz Antoni, Walczak Marta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.102-104, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja foniatryczna głosu - ogólne zasady.
  Autorzy: Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Wojnarowski Waldemar
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (9) s.105-107, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Niedosłuch.
  Autorzy: Pruszewicz Antoni
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (10) s.95-98, il., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: