Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRUSAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przyczyny zaburzeń gospodarki żelazowej w przewlekłej niewydolności nerek.
Tytuł angielski: Causes of distrubances in iron turnover in chronic renal failure.
Autorzy: Prusak Małgorzata, Grzegorzewska Alicja E.
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.309-313, bibliogr. 99 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U wielu chorych na przewlekłą newydolność nerek (PNN) dochodzi do zubożenia ustroju w żelazo zapasowe i tkankowe (bezwzględny niedobór żelaza) lub do blokowania żelaza w magazynach ustrojowych (czynnościowy niedobór żelaza), albo do przeładowania organizmu żelazem. Przyczynami prowadzącymi do bezwzględnego niedoboru żelaza są: 1) straty żelaza drogą przewodu pokarmowego, w wyniku pobierania krwi do badań laboratoryjnych oraz związane z technika dializacyjną; 2) zwiększone wykorzystywanie żelaza w okresie wzmożonej erytropoezy stymulowanej rekombinowaną ludzką erytropoetyną; 3) niedobór żelaza w pokarmach lub upośledzone wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym; 4) zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego; 5) preparaty farmakologiczne tworzące z żelazem trudno wchłaniające się kompleksy i/lub zobojętniające kwaśną treść żołądka; 6) niektóre czynniki demograficzne. Czynnościowy niedobór żelaza rozwija się podczas leczenia rekombinowaną ludzką erytropoetyną oraz w stanach zapalnych i infekcjach. Rekombinowana ludzka erytropoetyna przyspiesza erytropoezę, co zwiększa zapotrzebowanie na żelazo, przekraczające często jego możliwości dowozu z puli magazynowej do szpiku kostnego z powodu nieefektywnej mobilizacji żelaza i/lub nieefektywnego transportu. Stany zapalne i infekcje zaburzają wykorzystanie żelaza, gdyż nasilają wytwarzanie cytokin odpowiedzialnych za zwiększone wychwytywanie i gromadzenie żelaza przez układ siateczkowo-śródbłonkowy. Do przeładowania organizmu ...

  Streszczenie angielskie: In many patients with chronic renal insufficiency a depletion of stored and cellular iron (absolute iron deficiency), a blockade of iron in body stores (functional iron deficiency) or an iron overload can be shown. The factors leading to absolut iron deficiency ar: 1) loss of iron as a reslt of blood loss by the gastrointestinal tract, taking blood specimens for laboratory tests and related to dialytic preocedure; 2) enhacned us of iron during intensive erythropoiesis stimulated by recombinant human erythropoietin; 3) dietary iron deficiency or impaired iron uptake from the gastrointestinal tract; 4) other forms of gastrointestinal tract impairment; 5) pharmaceutical substances forming inabsorbable iron complexes and/or diluting the acidity of the gastric juice; 6) certain demographic factors. Functional iron deficiency develops during treatment with recombinant human erythropoietin and in the infectious state and during the inflammatory process. The use of recombinant human erythropoietin accelerates erythropoesis and by so increases iron requirement frequently far higher than the ability of iron stores to "transfer" iron to the bone marrow - this may be a result of ineffective mobilisation of iron stores and/or ineffective transport. In the infectious process the use of iron is impaired because of augmented cytokin production which leads to increase iron uptake and storage in the reticulo-endothelial system. Iron overload is caused by excessive iron intake, eg. ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Przydatność kliniczna oznaczania wskaźników godpodarki żelazem.
  Tytuł angielski: Clinical usefulness of estimation of iron parameters in chronic renal failure.
  Autorzy: Prusak Małgorzata, Grzegorzewska Alicja E.
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.16-22, bibliogr. 119 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowości w gospodarce żelazowej u chorych na przewleklą niewydolność nerek mogą być odpowiedzialne za wystąpienie takich skutków ubocznych jak: rozwój niedokrwistości i oporności na leczenie rekombinowaną ludzką erytropoetyną, zwiększenie infekcji, komplikacje sercowo-naczyniowe, rozwój raka, a także zaburzenia czynności różnych narządów, a w związku z tym zwiększenie śmiertelności chorych. Istnieje więc potrzba regularnego monitorowania stanu gospodarki żelazem za pomocą wskaźników o dużej diagnostycznej użyteczności. W tym celu prześledzono przydatność różnych parametrów gospodarki żelazem w ocenie metabolizmu żelaza u chorych na przewlekłą niewydolność nerek. Tradycyjne wskaźniki gospodarki żelazowej: stężenie ferrytyny w surowicy, całkowita zdolność wiązania żelaza, wysycanie trabsferyny żelazem i stężenie żelaza w surowicy okazały się niespecyficzne dla stanu gospodarki żelazem. Wystepujące u chorych na przewlekłą niewydolność nerek: zakażenia, stany zapalne, schorzenia wątroby, niedożywienie, a także straty różnych substancji podczas procedury dializacyjnej lub badań diagnostycznych, przeładowanie glinem i nadmierna terapia żelazem wpływają na metabolizm żelaza, doprowadzając do zmiany wartości powyższych parametrów w surowicy. Z drugiej strony, oznaczenie ilości żelaza "barwiącego się" w szpiku jest niepraktyczne w rutynowych badaniach, a stwierdzenie braku żelaza w szpiku nie jest rownóznaczne z wystąpieniem niedoboru żelaza w ustroju. Spośród ...

  Streszczenie angielskie: The abnormalities of iron metabolism in patients with chronic renal failure could be responsible for the occurrence of such side effects as: the development of anaemia and the resistance to treatment with recombinant human erytopoetin, increased risk of infection, complications connected with with the circulatory system, the development of cancer as well as disorders of all sorts of organ which inevitably leads to increased mortility. These is therefore a need to regularly monitor the state of iron metabolism with the aid of incides having a big diagnostic usefulness. We therefore reviewed the usefulness of different iron metabolosm parameters in the evaluation of iron metabolism in patients with chronic renal failure. Tradittional iron metabolism indices such as: the concentration of serum ferritin, total iron binding capacity, transferrin saturation and serum iron concentration proved to be nonspecific in determining the sate of iron metabolism. The occurrence of infection, inflammation, liver disease, malnutrition as well as the loss of numerous substances during dialysis, aluminium overload and overdosed in therapy in patients with chronic renal failure influence the iron metabolism. This leads to changes in values of mentinoned parameters in serum. On the other hand, assay of "stained" iron in the bone marrow is out of practical value in routine laboratory tests whereas absence of iron of the marrow does not necessarily reflect iron deficiency in the body. Of ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Stanowisko Polskiej Grupy Roboczej Mukowiscydozy przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teysseire Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.29-36, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mukowiscydoza (ang. cystic fibrosis) jest najczęstszą, uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy.
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cichy Wojciech, Jarosz Jadwiga, Książyk Janusz, Łukasik Maria, Mazurczak Tadeusz, Milanowski Andrzej, Nowakowska Anna, Orlik Teresa, Pawlik Jacek, Piotrowski Robert, Pogorzelski Andrzej, Prusak Jarosław, Sands Dorota, Skorupa Wojciech, Stolarczyk Anna, Teisseyre Mikołaj, Walkowiak Jarosław, Wierzbicka Martyna, Witt Michał, Żebrak Jerzy
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.138, 140-146, tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono diagnostykę mukowiscydozy, zasady leczenia farmakologicznego i dietetycznego. Podkreślono rolę suplementacji enzymami trzustkowymi oraz kompleksowego leczenia zapaleń oskrzelowo-płucnych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wpływ oczyszczania drzewa oskrzelowego przy użyciu przyrządu flutter VRP1 na poprawę funkcji oddechowych u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Influence of the bronchial tree clearance wit the use of flutter VRP1 on lung function improvement in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Szmigiel Czesław, Sztaba Piotr, Prusak Jarosław
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.17-21, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące pomiarów wskaźników oddechowych: VC, FEV1, FEV1 proc., FEV1/VC, MIP - maksymalnego ciśnienia wdechowego i MEP - maksymalnego ciśnienia wydechowego u 30 chorych na mukowiscydozę, chłopców i dziewcząt w wieku 7-24 lat, przed i po zastosowaniu przyrządu do rehabilitacji oddechowej typu flutter. Stwierdzono statystycznie znamienną poprawę FEV1 proc., FEV1/VC, MIP i MEP po zastosowaniu fluttera.

  stosując format: