Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PREJBISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe - diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
Tytuł angielski: Renovascular hypertension - new aspects of diagnosis and treatment.
Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Rowiński Olgierd, Prejbisz Aleksander
Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (2/3) s.140-145, bibliogr. 71 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,828

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego nadciśnienia o potencjalnie usuwalnej przyczynie, a jego częstość szacuje się na ok. 1-2 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Na przestrzeni ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w poznaniu mechanizmów prowadzących do rozwoju nadciśnienia i nefropatii niedokrwiennej, a także w zakresie diagnostyki nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Artykuł omawia etiologię, patogenezę, objawy i diagnostykę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

  Streszczenie angielskie: Renovascular hypertension is the commonest cause of secondary hypertension, with 1-2 p.c. prevalence among hypertensive patients. In recent years there have been great progress in finding mechanisms leading to the development of hypertension and ischemic nephropathy. There have been new diagnostic methods developed as well. In this article, authors discuss etiology, pathogenesis, symptoms and diagnostic methods of renovascular hypertension.


  2/7

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny - choroba o wielu obliczach.
  Tytuł angielski: Pheochromocytoma - disease that can stimulate many different syndromes.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Prejbisz Aleksander, Januszewicz Andrzej, Pęczkowska Mariola
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.217-227, il., tab., bibliogr. 91 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Guz chromochłonny nadnerczy występuje u około 0,1 proc. ogólnej populacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Różnorodność objawów klinicznych i współistnienie z innymi zespołami często nastręczają dużych trudności diagnostycznych i wymagają od lekarza zachowania należytej czujności diagnostycznej. Guz chromochłonny może występować sporadycznie i rodzinnie. Jego obecność należy podejrzewać u osób z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami układu autonomicznego, napadami paniki, rodzinną predyspozycją do rozwoju guza chromochłonnego lub stwierdzonym przypadkowo guzem nadnerczy. Badania genetyczne w kierunku zespołów chorobowych predysponujących do guza chromochłonnego powinny być elementem standardowego postępowania u wszystkich pacjentów z guzem chromochłonnym. Podstawowe znaczenie w diagnostyce pheochromocytoma mają metody biochemiczne. W diagnostyce obrazowej główną rolę spełnia tomografia komputerowa. Leczeniem z wyboru guza chromochłonnego jest adrenalektomia. Leczenie farmakologiczne ma istotne znaczenie zarówno w przygotowaniu do zabiegu operacyjnego, jak i w kontroli objawów klinicznych.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności hipotensyjnej i tolerancji lacydypiny u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym - wieloośrodkowe badanie POL-LACY.
  Tytuł angielski: Antihypertensive efficacy and safety of lacidipine in the treatment of patients with mild to moderate essential hypertension - multi-center study POL-LACY.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Buczek Jarosław, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Prejbisz Aleksander, Gbur Agnieszka
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (4) s.291-298, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Lacydypina jest długodziałającym antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydynowych i charakteryzuje się łagodnym początkiem działania hipotensyjnego i trwającym 24 h efektem hipotensyjnym. W badaniach z użyciem tego leku potwierdzono jej skuteczność hipotensyjną, a także korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Celem wieloośrodkowego badania POL-LACY była ocena skuteczności hipotensyjnej oraz tolerancji lacydypiny podawanej raz dziennie w zakresie dawek 2-6 mg chorym z łagdnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Materiał i metody: Otwarte badanie o charakterze otwartym przeprowadzono w 37 ośrodkach w Polsce, włączając do niego 470 chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Badanie składało się z 2 faz. W trakcie 7-dniowego okresu kwalifikacyjnego u chorych odstawiano stosowane wcześniej leki hipotensyjne oraz wykonywano badania laboratoryjne. W trakcie 8-tyg. okresu aktywnego leczenia chorzy otrzymywali lacydypinę w początkowej dawce dobowej 4 mg lub 2 mg u chorych powyżej 65 rż. pacjenci podawanej raz dziennie z możliwością zwiększenia dawki do lub 4 mg na dobę u osób, u których nie uzyskano normalizacji ciśnienia po 4 tyg. leczenia. Normalizację ciśnienia definiowano jako skurczowe ciśnienie tętnicze (SBP) o wartości 140 mm Hg i rozkurczowe ciśnienie tętnicze (DBP) wynoszące 90 mm Hg. W czasie leczenia chorzy odbyli 2 wizyty kontrolne, po 4 i po 8 tyg., w trakcie których dokonywano oceny osiągniętego efektu hipotensyjnego oraz tolerancji leczenia...


  4/7

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze wtórne w 2002 roku. Diagnostyka i leczenie w świetle aktualnych poglądów.
  Tytuł angielski: Secondary hypertension in year 2002: current trends in diagnosis and treatment.
  Autorzy: Januszewicz Andrzej, Januszewicz Magdalena, Pęczkowska Mariola, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.455-461, bibliogr. 55 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Współczesne zasady leczenia nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Current principles of hypertension therapy.
  Autorzy: Januszewicz Włodzimierz, Januszewicz Andrzej, Prejbisz Aleksander
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.33-34, 36, 38-40, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is a widespread disease, which puts patients into a great risk of cardiovascular events when not properly treated. The goal of the treatment of hypertension is to lower the blood pressure level below 140/90 mmHg or less in some patients. The article describes general rules of hypertensive therapy as well as major groups of anti-hypertensive drugs. The results from major clinical trails completed in recent years are presented. Since the proper level of blood pressure is not easily achieved, the authors present possible combinations of anti-hypertensive drugs. The choice of anti-hypertensive medicament in different clinical situations is also discussed.


  6/7

  Tytuł oryginału: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
  Tytuł angielski: Asymptomatic ST-segment depression in patients with primary hypertension.
  Autorzy: Florczak Elżbieta, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Baranowski Rafał, Klisiewicz Anna, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Prejbisz Aleksander, Postuła Marek, Hoffman Piotr, Januszewicz Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.319-327, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Bezobjawowe obniżenie odcinka ST (ASTD) ma charakter przejściowy i jest rozpoznawane głównie na podstawie 24-godzinnego EKG. Zjawisko to po raz pierwszy zaobserwowano u osób z chorobą wieńcową, później zwrócono również uwagę na występowanie ASTD u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez współistniejących klinicznych objawów choroby wieńcowej. Cel pracy: Ocena częstości ASTD u chorych z łagodnym i umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym pierwotnym oraz prześledzenie związku między występowaniem ASTD a dobowym rytmem ciśnienia, obecnością i rodzajem przerostu mięśnia sercowego oraz obecnością komorowych zaburzeń rytmu. Materiał i metody: Badaniami objęto 77 mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym łagodnym i umiarkowanym nieleczonym bez współistniejących objawów choroby wieńcowej. W trybie ambulatoryjnym wykonywano: całodobową automatyczną rejestrację ciśnienia krwi, 24-godzinny zapis EKG, badanie echokardiograficzne oraz elektrokardiograficzną próbę wysiłkową. Jako kryterium rozpoznania ASTD stosowano obecność horyzontalnego lub skośnego ku dołowi obniżenia odcinka ST o co najmniej 1 mm (mierzone w odstępie co najmniej 60 ms od punktu J), trwające co najmniej 60 s, rozpoczynające się nie wcześniej niż 60 s od poprzedniego obniżenia odcinka ST. Analizowano liczbę epizodów w ciągu doby, czas ich trwania, maksymalne obniżenie i rozkłąd w ciągu doby. Wyniki: Obecność ASTD stwierdzono u 14 osób (18 proc. badanych). Grupa z ASTD w porównaniu z grupą bez ASTD ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Asymptomatic ST-segment depression (ASTD) is a transient event and is mainly detectably by means of 24 h ambulatory ECG recording. It was first reported in patients with coronary artery disease. Subsequently, it was observed in essentially hypertensive patients without symptoms of coronary artery disease. The aim of the study: was to investigate ASTD in essentially hypertensive patients without symptomatic coronary artery disease in relation to different clinical parameters (including ambulatory blood pressure monitoring, 24 h ECG recording and echocardiography). Material and methods: The study included 77 men with mild to moderate essential hypertension without symptomatic coronary artery disease. Ambulatory blood pressure monitoring, 24-hour ambulatory ECG, echocardiography and stress test were done in all subjects. ASTD was defined as ST-segment depression of 0.1 mV or more (horizontal or downsloping) at 60 ms after the J point that lasts for more than 60 s and occurs not earlier than 60 s after previous ST-segment depression. Amount, duration, maximal value and diurnal distribution of ASTD were analysed. Results: ASTD was found in 14 subjects (18 p.c. of the studied group). Subjects with ASTD had higher night systolic blood pressure levels (130 ń 14 vs. 124 ń 12 mm Hg; p = 0.093), higher night mean arterial pressure levels (98 ń 12 vs. 92 ń 10 mm Hg; p = 0.08) and higher 24 h systolic blood pressure load (58 p.c. ń 29 p.c. vs. 44 p.c. ń 27 p.c.; p = ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Czas do rozpoznania w nowotworach krwi - wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia?
  Tytuł angielski: Time till diagnosis in blood neoplasia - an index of the efficiency of health care system?
  Autorzy: Snarski Emilian, Kędzierska Magdalena, Wamil Małgorzata, Prejbisz Aleksander, Pędzisz Piotr, Wiktor-Jędrzejczak Wiesław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.257-262, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W roku 1999 przeprowadzono w Polsce reformę ochrony zdrowia. Polegała ona na wprwadzeniu instytucji lekarza rodzinnego na poziomie podstawowych usług zdrowotnych oraz utworzenia kas chorych - nowych instytucji zarządzających finansami. W założeniu miało to usprawnić proces diagnostyczny i poprawić spsosób kierowania chorych do odpowiednich specjalistów. Powinno więc zaowocować skróceniem czasu upływającego od wystąpienia objawów do rozpoznania. Celem pracy było porównanie czasu potrzenego do postawienia diagnozy w ostrych i przewlekłych białaczkabh w latach 1990-1998 oraz 1999-2001. W ostrych i przewlekłych białaczkach średni czas od pierwszego kontaktu z lekarzem do rozpoznania był krótszy po reformie niż przed nią (wyniósł w ostrych białaczkach 11 ń 2 dni, w latach 1999-2001 i 20 ń 2 dni 1990-1998, p = 0,01 w przewlekłych białaczkach 9 ń 2 dni w latach 1999-2001 i 18 ń 2 dni w latach 1990-1998, p = 0,01). Jednoczeąśnie zaobserwowano zmniejszenie liczby przypadkowych diagnoz przewlekłych bialaczek z 18 na 96 rozpoznań (20 proc.) w latach 1990-19988 do 0 na 30 rozpoznań w latach 1999-2001 (p = 0,03). Nie zaobserwowano istotnych różnic w średnim czasie upływającym do wystąpienia pierwszych objawów choroby do kontaktu z lekarzem. Wyniki te sugerują, że w wyniku reformy doszło do istotnego skrócenia czasu rozpoznawania białaczek. Zostało to najprawdopodobniej uzyskane dzięki szybkiemu przenoszeniu chorych do ośrodków specjalistycznych. Z drugiej strony zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: In 1999 a reform of health insurance system was introduced in Poland. It hinged on introducing the institution of family doctor on the basic level of medical service and on creation of new institutions managing financies ('health funds'). The changes were intended to improve the diagnostics and the traffic of patients to appropriate specjalists, and thus shorten the time between the onset of the disease and the diagnosis. The aim was to compare the lengh of time prior to diagnosis in acute and chronic leukemia in years 1990-1998 and 1999-2001. The average time up to diagnosis in both acute and chronic leukemia was shorter after the reform (in acute leukemia the time was 11 ń 2 days in yearrs 1999-2001 compared to 20 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01, in case of chronic leukemia the time was 9 ń 2 days in years 1999-2001 and 18 ń 2 days in years 1990-1998, p = 0.01). Also, a reduction of the frequency of incidental diagnoses was observed in chronic leukemia (drop from 18 to 96 cases (20 p.c.) in years 1990-1998 to 0 of 30 cases in the years 1999-2001; p = 0.03). There was no difference in the average of time leugth from the appearance of first symptoms to the contact with general practitioner in pre- and post- reform groups. The results suggest that the reform had led to considerablereduction of time needed for leukemia diagnosis. It is probably due to rapid transfer of leukemia patients to specialized units. On the other hand, the economic constraints in family ...

  stosując format: