Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PRANDOTA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Odór białek pokarmu dla rybek akwariowych jako prawdopodobny czynnik środowiskowy powodujący autoimmunologiczne zapalenie wątroby u 15-leteniego chłopca.
Tytuł angielski: Odour of aquarium fish food proteins as a probable environmental agent causing autoimmune hepatitis in a 15-year-old boy.
Autorzy: Prandota Józef, Stolarczyk Julian
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.337-341, bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 15-letniego chłopca z fenotypem HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6, chorego na autoimmunologiczne zapalenie wątroby spowodowane prawdopodobnie długotrwałą ekspozycją na antygeny białkowe zawarte w ostrym zapachu pokarmu dla rybek awariowych.

  Streszczenie angielskie: A case of a 15-year-old boy phenotype HLA A 1, 25 (10); B 18, 8; C7; DR 17 (3), 6] with autoimmune chronic active hepatitis probably caused by long term exposure to th esharp odour of fish food protein antigens is presented.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ważna rola infekcji wirusowej i zahamowania biotransformacji ksenobiotyków w patomechanizmie autoimmunologicznego zapalenia wątroby oraz zespołu Stevensa-Johnsona. [List do redakcji].
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.260-263, bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/7

  Tytuł oryginału: [List do redakcji dotyczący komentarza nt. pracy pt. "Przydatność oznaczania elastazy neutrofilowej w postaci kompleksu z inhibitorem alfa1-proteinaz u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym].
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.264-266, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Zespół różyczki wrodzonej - opis przypadku. Praca kazuistyczna.
  Tytuł angielski: Cognenital rubella syndrome - case report.
  Autorzy: Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.245-247, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Eliminacja zespołu różyczki wrodzonej (ZRW) w krajach europejskich jest strategicznym celeme Światowej Organizacji Zdrowia. W roku 1998 w naszej klinice hospitalizwano, a następnie obserwowano w poradni dziewczynkę z typowymi objawami ZRW, jak:h hypotrofia, hepatosplenomegalia, trombocytopenia, objawy skazy małopłytkowej, wada wrodzona serca, zapalenie śródmiąższowe płuc, obustronna głuchota oraz retinopatia. Pomimo typowych objawów klinicznych rozpoznanie ZRW zostało wysunięte późno, dopiero po konsultacji w naszej klinice, w czwartym miesiącu życia dziecka, na podstawie dodatniego wyniku przeciwciał w klasie IgM. Matka dziecka nie była zaszczepiona przeciw różyczce i przebyła chorobę wysypkową w 6 tygodniu ciąży. Rozpoznanie ZRW potwierdzono wykonaniem badań wirusologicznych (PCR) i wykazaniem specyficznych przeciwciał IGM i IgG z użyciem testów imunoenzymatycznych. U wszystkich niemowląt urodzonych z objawami hypotrofii i cechami infekcji wewnątrzmacicznej powinno się wykonywać badania wirusologiczne i serologiczne w kierunku zakażenia wirusem różyczki oraz innymi wirusami.

  Streszczenie angielskie: Elimination of congenital rubella syndrome (CRS) in European countries is an important goal for World Health Organization. In 1998 a child with typical symptoms of CRS: hypotrophy, hepatosplenomegaly, thrombocytopenic purpura, cardiac defects, pneumonitis, bilateral deafness and retinopathy was admitted to our clinic. In spite of typical symptoms of CRS the diagnosis was suspected late, only after consultation in our clinic, in 4th months of live, by the demonstration of specific IgM antibodies. The mother of the child was not vaccinated against rubella. In the 6th week of gestation she suffered from illness with maculopapular erythematous rash. The diagnosis of congenital rubella was confirmed with ensted PCR assay and by demonstration of IgM and IgG antibodies with ELISA assays. Rubella virus RNA was detected in pharyngeal swabs and urine samples. All babies with evidence of intrauterine growth retardation or stigmata suggestive of congenital infection should have virologic and serologic study for rubella as well as other infectious agents.


  5/7

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu dr. B. Basiewicz-Worsztynowicz, W. Karnas-Kalemby, B. Polańskiej oraz prof. A. Jankowskiego pt. Zespół Sch”nleina-Henocha o długotrwałym i ciężkim przebiegu" zamieszczony w Pediatrii Polskiej 2000, 75, 747-749. Odpowiedź na komentarz Pana Profesora J. Prandoty do w.w. artykułu].
  Autorzy: Prandota Józef, Jankowski A.
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.441-446, bibliogr. 30 poz. + bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Przypuszczalny patomechanizm autoimmunologicznego zapalenia wątroby.
  Tytuł angielski: Possible pathomechanism of autoimmune hepatitis.
  Autorzy: Prandota Józef
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.627-634, bibliogr. 72 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U chorych na autoimmunologiczne zapalenie wątroby tupy 1 (a.z.w.), potencjalnymi przyczynami zapoczątkowującymi proces chorobowy są wirusy hepatotropowe, wirus odry oraz wirusy herpes, jak również różne leki. Jak wiadomo, infekcje wirusowe stymulują wytwarzanie interferonu, który inaktywuje enzymy biotransformujące cytochromu P-450 (CYP-450) i/lub inne, biorące udział w metabolizmie wielu substancji endogennych i egzogennych. Wiele cytokin powstających podczas infekcji także powoduje zmniejszenie aktywności szeregu enzymów CYP-450 i/lub innych. Wydaje się, że oprócz indywidualnej reakcji immunologicznej chorego, właściwości i ilości powstałego neoantygenu (-ów), upośledza to równowagę między procesami bioaktywacji a detoksykacji różnych substancji, prowadząc do wystąpienia a.z.w. u osoby genetycznie predysponowanej, przewlekle narażonej na kontakt ze szkodliwym czynnikiem środowiskowym. W tej sytuacji zwiększona/zmniejszona gęstość reszt lizynowych w HLA związanym z pozycją D, locus (DR)á71 rowka wiążącego antygneu, może mieć niekorzystny wpływ na działanie tego aminokwasu oszczędzające steroidy na poziomie komórkowym. Wydaje się, że niektóre dodatki do żywności, np. glutaminian sodu (GS) i/lub aspartam spożywane regularnie w dużych ilościach mogą również zaburzać delikatną równowagę pomiędzy dodatnio elektrostatycznie naładowaną resztą aminokwasową znajdującą się w pozycji DRá71 (lizyna lub arginina) a ujemnie naładowaną resztą aminokwasową w pozycji P4 na peptydzie ...

  Streszczenie angielskie: Hepatotropic viruses, measles, and herpes viruses, as well as different drugs, have been repeatedly shown to act presumably as triggers in patients with autoimmune hepatitis type I (AI-H). On the other hand, it is known that viral infections stimulate interferon production, which inactivates cytochrome P-450 (CYP-450) enzymes involved in the metabolism of several endogenous substances and exogenous environmental agents. Moreover, it has been reported that several cytokines, including interferons, as well as transforming growth factor-á1, and human hepatocyte growth factor, which are abundantly produced and released in the body during infections, also down-regulate the expression of major CYP-450 and/or other biotransformation enzymes. It seems that all of these facotrs, besides individual immune response, and the nature and amount of the neoantigen(s) produced, impair equilibrium between bioactivation and detoxication pathways, thus leading to the development of AI-H in a genetically predisposed person persistently exposed to harmful environmental factor(s). A possible increased/decreased density of lysine residues at position D-related human leukocyte antigen locus (DR)á71 of the antigen binding groove may affect the eventual steroid-sparing effect of this critical amino acid at the cellular level. In addition, some food additives, such as monosodium glutamate (MSG) and/or aspartame regularly consumed in excessive amounts may eventually disturb the delicate balance ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u dzieci.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.281-295, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na etiologię, epidemiologię i patologię oraz leczenie zakażeń HIV u dzieci w oparciu o dane międzynarodowe, własne doświadczenie oraz zgodne z zaleceniami Krajowego centrum ds. AIDS (Warszawa 2001). Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia zakażenia HIV u kobiety w ciąży, co pozwoli na bardzo znaczną redukcję ryzyka zkażenia, a tym samym prowadzi do znacznego polepszenia rokowania. Podstawowe leczenie przeciwretrowirusowe musi być uzupełnione leczeniem immunokorekcyjnym oraz profilaktycznym przeciw zakażeniom oportunistycznym. Całe postępewanie zapobiegawcze i diagnostyczne powinno być zgodne z obowiązującymi w kraju standardami.

  stosując format: