Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POWAŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Elastyczność ściany tętnicy szyjnej u młodych mężczyzn obarczonych rodzinnym ryzykiem pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: Carotid artery in young men with family history of essential hypertension.
Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.121-126, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Obserwowane u osób z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (PNT) zmiany w mechanicznych właściwościach ścian dużych naczyń tętniczych mogą mieć charakter pierwotny, to znaczy, być spowodowane oddziaływaniem czynników genetycznych predysponujących do rozwoju PNT, bądź też wtórny wynikający z niekorzystnego wpływu nadciśnienia tętniczego na ścianę dużej tętnicy. Cel pracy: Oceniano zachowanie się mechanicznych właściwości tętnicy szyjnej zależnie od stopnia rozwoju choroby oraz wywiadu rodzinnego w kierunku PNT w warunkach spoczynkowych oraz po zastosowaniu bodźca, który naśladuje zmiany hemodynamiczne zachodzące podczas pionizacji ciała. Materiał i metodyka: Zbadano trzy siedmioosobowe grupy młodych mężczyzn - G1 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT, G2 - mężczyźni z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT oraz G3 - mężczyźni z nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku PNT. Elastyczność ściany tętnicy szyjnej wspólnej oceniano na podstawie nieinwazyjnych pomiarów wewnętrznej średnicy naczynia oraz wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego na ramieniu. Badania wykonano w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (LBNP = -15 mmHg) wykorzystując aparat Vascular Echo Doppler. Oceniano podatność tętnicy (CC), współczynnik rozszerzalności tętnicy (DC) oraz logarytmiczny współczynnik ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Changes in the mechanical properties of the arterial wall observed in patients with essential hypertension (EH) may reflect either a primary defect due to genetic factors predisposing to EH or a secondary effect of elevated blood pressure on the arterial wall. Aim of study: We investigated the elastic behaviour of the big artery in different stages of EH in two situations - at rest and with the stimulus that mimics haemodynamic changes that are present on assumption of upright posture. Material and methods: Three groups of young men were investigated: G1 - 7 normotensive men with negative family history of essential hypertension (24.7 ń 1.5 yrs); G2 - 7 normotensive men with positive family history of essential hypertension (25.1 ń 1.8 yrs) and G3 - 7 hypertensive men with positive family history of essential hypertension (28.6 ń 1.8 yrs). The elasticity of the common carotid artery was examined on the basis of noninvasive measurements of the carotid artery diameter [mm] and the systolic (SBP) and diastolic (DBP) blood pressure measured by a cuff on the brachial artery during rest and during lower body negative pressure (LBNP) (-15 mmHg). The examinations were performed using the ultrasonic measuring system (Vascular Echo Doppler). The arterial distensibility coefficient (DC) [1/MPa], the cross-sectional compliance (CC) [10**-4 mý/MPa] and the logarithmic stiffness coefficient (ŕ) were calculated. Results: At rest and during LBNP DC and CC were lower in ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia osmotycznego na stan fizjologiczny komórek bakteryjnych.
  Tytuł angielski: Influence of osmotic pressure on physiological condition of bacterial cells.
  Autorzy: Powałowski Szymon, Gulewicz Piotr, Grajek Włodzimierz
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.435-448, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich parametrów, jak: temperatura, pH czy ciśnienie osmotyczne. W związku z tym w toku ewolucji mikroorganizmy wykształciły mechanizmy pozwalające im aktywnie przeciwdziałać niekorzystnym czynnikom. Podczas stresu osmotycznego komórki akumulują wewnątrz specyficzne substancje osmoregulacyjne. Ich kontrolowane gromadzenie umożliwia komórkom bakteryjnym utrzymanie odpowiedniego poziomu turgoru, niezbędnego do ich właściwego funkcjonowania. Poza utrzymaniem turgoru, substancje osmoregulacyjne wpływają pozytywnie na stabilizację błon i struktury białek, nie zakłócając przy tym procesów biochemicznych zachodzących w komórce. Gromadzenie substancji osmoregulacyjnych odbywa się przez pobranie z pożywki i/lub syntezę. Do regulacji ich stężenia w cytoplazmie wykorzystywane są specjalne, osmotycznie indukowane mechanizmy transportowe oraz kanały uaktywniane przez bodźce mechaniczne.

  Streszczenie angielskie: microorganisms are all the time exposured to highly stressful circumstances including osmotic stress, temperature, and pH changes. To survive under the unfavourable conditions microorganims posses specific adaptation mechanisms. Under osmotic stress conditions, meant as a sudden decrease or increase of osmotic pressure, particularly important is to maintain turgor pressure at appropriate level. To keep intracellular osmolarity and turgor pressure balanced three is limited group of organic osmolytes - compatible solutes. Many microorganisms accumulate compatible solutes during periods of decreased water activity. The controlled amassing of these organic osmolytes allow the cells to control turgor pressure. Besides, compatible solutes have a positive influence on membrane stabilization and proteins structure. The osmolarity of the environment regulates intracellular concentration of compatible solutes. This involves changes in transport system activities (uptake from environment) and/or synthesis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Opór i sztywność tętnic u młodych mężczyzn z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Arterial stiffness and resistance in young men with positive family history of essential hypertension.
  Autorzy: Czarkowski Marek, Żebrowski Mariusz, Powałowski Tadeusz, Trawiński Zbigniew
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.119-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia w mechanicznych właściwościach dużych naczyń tętniczych mogą przyczyniać się do rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego (EH). Oceniano opór naczyniowy oraz sztywność tętnicy szyjnej wspólnej w trzech grupach młodych mężczyzn - H - 8 pacjentów z umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 29 ń 2 lat), N - 7 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek - 25 ń 2 lat) oraz C - 8 pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym i negatywnym wywiadem rodzinnym w kierunku EH (średni wiek 25 ń 2 lat). Wielkość badanaych parametrów określono na podstawie jednoczesnych pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wielkości przepływu krwi przy pomocy dopplerowskiej aparatury ultradźwiękowej. Symulacja komputerowa wejściowej impedancji naczyniowej na podstawie czteroelementowego modelu układu naczyniowego pozwoliła na wyznaczenie: oporu wzdłużnego (RL), oporu obwodowego (RP), podatności naczyniowej i inertancji. W obecnej pracy analizowano: RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], prędkość rozchodzenia się fali tętna (Ctv) [m/s] i logarytmiczny współczynnik sztywności tętnicy szyjnej wspólnej (ŕ) opracowany przez Powałowskiego. Badania wykonano w pozycji leżącej - w spoczynku oraz po zastosowaniu ujemnego ciśnienia na dolną połowę ciała (-15 mmHg) (LBNP). W spoczyniu ŕ był wyższy w grupie H w stosunku do C i N (2,5 ń 0,5 vs 1,8 ń 0,6 i 2,0 ń 0,3, p 0,05) natomiast nie ...

  Streszczenie angielskie: Abnormalities in the mechanical properties of the arterial wall might be involved in the pathogenesis of the essential hypertension (EH). Thus we evaluated selected resistance and stiffness parameters of the common carotid artery in three groups of young men - H - 8 hypertensive patients with positive family hisotry of EH (mean age - 29 ń 2 years), N - 7 normotensive patients with positive family history of EH (mean age - 25 ń 2 years) and C - 8 normotensive patients with negative family history of EH (mean age - 25 ń 2 years). The calcualtions of the investigated parameters were based on the simultaneous measurements of the blood flow, diameter of the common carotid artery and the arterial blood pressure using the ultrasonic Doppler and echo tracking methods. The computer simulation of the vascular input impedance using the input impedance of the model gave the opportunity for the evaluation of the four elements - the longitudinal resistance (RL), the peripheral resistance (RP), the vessel compliance and the inertance. In present work we analysed resistance parameters RL, RP [10**8 kgm**-4s**-1], pulse wave velocity (Ctv) [m/s] and logarithmic stiffness coefficient (ŕ) elaborated by Powalowski. Examinations were done at rest and after lower body neagetive pressure (-15 mm Hg) (LBNP). At rest the stiffness of the common carotid artery estimated by ŕ was higher in H than in C or N (2.5 ń 0.5 vs 1.8 ń 0.6 and 2.0 ń 0.3 p 0.05). At rest no differences were seen in the ...

  stosując format: