Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POTOCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Monitorowanie środków stosowanych w premedykacji i analgezji pooperacyjnej u pacjentów chirurgicznych - luksus czy potrzeba?
Tytuł angielski: Serum concentration of drugs used in premedication and postoperative analgesia monitoring: luxury or urgent need?
Autorzy: Borowiak Krzysztof, Potocka Barbara, Sajdak Renata
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.9-13, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanego modelu terapii przez porównanie wartości stężeń leków w surowicy i moczu z teoretycznymi stężeniami opartymi na danych z piśmiennictwa. Do badań pobierano krew i mocz od 31 pacjentów w wieku od 29 do 78 lat, którym przed planowanym zabiegiem chirurgicznym podawano w premedykacji morfinę i diazepam lub petydynę i prometazynę a w anelgezji pooperacyjnej morfinę lub tramadol. Stężenie leków oznaczano metodą chromatografii cieczowej oraz immunoenzymatyczną. Wyniki badań stężenia leków porównywano do wyliczonych teoretycznie. Stwierdzone w większości pacjentów stężenia leków mieściły się w granicach stężeń teoretycznych, natomiast u osób, którym podawano morinę w premedykacji a następnie w analgezji pooperacyjnej, średnie stężenia leku wyraźnie przekraczały górną granicę stężeń terapeutycznych.

  Streszczenie angielskie: WE have checked if serum levels of morphine, pethidine, tramadol and diazepam administered in premedication and postoperative analgesia remain within therapeutic range. Thirty one adult patients, aged 29-78 yrs, premedicated with morphine and diazepam or pethidine and promethazine received after surgery morphine or tramadol. Patients who received morphine before and after surgery demonstrated its serum concentrations that have exceeded markedly therapeutic level. Drug concentration in other groups remained within acceptable therapeutic levels. We conclude that potent analgesic drugs shouls be administered carefully within perioperative period and monitored in selected cases.


  2/5

  Tytuł oryginału: Optymalny czas wykonania cystouretrografii mikcyjnej po przebytym zakażeniu układu moczowego.
  Tytuł angielski: The optimal time of voiding cystourethrogram after urinary tract infection.
  Autorzy: Kostro Izabella, Roszkowska-Blaim maria, Krzemień Grażyna, Szmigielska Agnieszka, Potocka Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.410-412, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie optymalnego czasu wykonania cystouretrografii mikcyjnej (CUM) po przebytym zakażeniu układu moczowego (ZUM) u dzieci w pierwszych dwóch latach życia. Retrospektywnymi badaniami objęto 234 dzieci w wieku od 1 doby do 24 miesiąca życia (śr. 5,4 ń 5,61 miesięcy), hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu ZUM. Dzieci podzielono na 4 grupy w zależności od czasu wykonania CUM: grupa I - CUM wykonano po 15-21 dniach od rozpoznanian ZUM, grupa II - po 22-28 dniach, grupa III - po 29-42 dniach i grupa IV - po 43-70 dniach. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe (OPM) rozpoznano u 81 dzieci (34,61 proc.), w tym u 34 (41,97 proc.) obustronne. Nie stwierdzono znamiennych różnic w częśtości występowania odpływów pęcherzowo-moczowodowych w poszczególnych grupach dzieci. Również częstość rozpoznaania stopni OPM nie różniła się istotnie między grupami. Nie stwierdzono wpływu wcześniejszego terminu wykonania cystografii o przebytym zakażeniu układu moczowego na częstość i stopień rozpoznawanych odpływów pęcherzowo-moczowodowych. Cystouretrografię mikcyjną można wykonać nawet już po 2 tygodniach od rozpoznania ZUM.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the optiaml time for performing the voiding cystourethrogram (VCUG) after urinary tract infection (UTI) in children in the first two yeras of life. We conduceted a retrospective case review of 234 children in age from 1 to 24 months (mean 5.4 ń 5.61 months), admitted with the first episode of UTI. Children were divided into four groups according to the time of voiding cystourethrogram: I - the VCUG was performed 15-21 days after diagnosis, II - after 22-28 days, III - after 29-42 days and IV - after 43-70 days. The vesicoureteral reflux (VUR) was diagnosed in 81 children (34.61 p.c.). In 34 cases (41.97 p.c.) bilateral. The rate of detection of the VUR was similar in all four groups. No significant difference was found for the grade of VUR in the particular groups of children. Early VCUG performing after UTI does not influence the frequency and grade of detected vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram can be arranged even 2 weeks after diagnosis of UTI.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wpływ procesu rehabilitacji na rokowanie odległe u chorych po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Potocka Joanna, Mazurek Krzysztof
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.47-52, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie (na podstawie danych z piśmiennictwa), czy i jaki wpływ ma kompleksowa rehabitacja kardiologiczna na rokowanie odległe u pacjentów po zawale serca oraz ustalenie, jakie są efekty odległe rehabilitacji krótko- i długoterminowej. W pracy poddano analizie dane dotyczące rehabilitacji po zawale serca, jakie ukazały się w piśmiennictwie światowy, na przestrzeni ostatnich 20 lat. Do opracowania wybrano jedynie doniesienia, w których liczebności w randomozowanych podgrupach pacjentów przekraczały 100 osób, co pozwoliło ograniczyć analizowanie doniesień o małym znaczeniu statystycznym. Wszystkie ocenianie prace wykazują znamienne zmniejszenie zarówno śmiertleności ogólnej, jak i sercowo-naczyniowej niezależnie od rodzaju zastosowanego postępowania rehabilitacyjnego. Przedstawione wyniki przemawiają za celowością szerokiego stosowania kompleksowej rehabilitacji u chorych po zawale serca, której efekty są porównywalne do optymalnej farmakoterapii z zastosowaniem statyn i á-blokerów.


  4/5

  Tytuł oryginału: Solvent microextraction in routine toxicological analysis of amphetamine and metaphetamine.
  Tytuł polski: Zastosowanie mikroekstrakcji rozpuszczalnikowej w rutynowej analizie toksykologicznej amfetaminy i metamfetaminy w próbkach moczu.
  Autorzy: Janus Tomasz, Borowiak Krzysztof S., Potocka Barbara, Jarmołowicz Zofia
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (2) s.143-151, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Amfetamina i jej pochodne należą do najczęściej notowanych środków uzależniających spotykanych w codziennej praktyce laboratoriów toksykologicznych. Z uwagi na silne efekty psychomimetyczne a także toksyczne działanie narządowe preparaty te budzą stałe, uzasadnione zainteresowanie toksykologów. Opracowanie szybkich, specyficznych metod analitycznych pozwalających na oznaczenie tych ksenobiotyków to nadal aktualny problem dla środowiska toksykologów-analityków. Tym bardziej, że zgodnie z zaleceniami Światowego Komitetu ds. Narkotyków oraz producentów testów, wyniki analizy immunoenzymatycznej - najczęściej stosowanej rutynowo techniki dla oznaczania środków narkotycznych, wymagają potwierdzenia procedurami opartymi o inne techniki analityczne. W pracy przedstawiono zastosowanie oryginalnej, własnej metodyki pozwalającej na szybkie i pewne, równoczesne oznaczanie amfetaminy i metamfetaminy w materiale biologicznym. Metodę oparto na technice mikroekstrakcji ciecz-ciecz dla wyodrębnienia ksenobiotyków z materiału biologicznego oraz ich analizie jakościowej i ilościowej techniką chromatografii gazowej z detektorem FID.

  Streszczenie angielskie: The use of solvent microextraction technique for GC-FID analysis of amphetamine and metamphetamine in biological fluid has been presented. Based on this technique, simple and cheap method was worked out for fast toxicological quantitative and qualitative analysis of amphetamines. The method was found to be especially useful for the confirmation of results obtained in immunological assays, that are often charged with false positive outcomes. Validation of the described method was performed. Linearity was maintained within the concentration range: 500 ng - 9000 ng for amphetamine, 1000 - 7000 ng for metamphetamine. We concluded that the developed technique can be applied for routine toxicological analysis of amphetamine and metamphetamine in biological samples.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wentrykulografia radioizotopowa: ocena parametrów funkcji prawej komory serca u osób zdrowych.
  Tytuł angielski: Radionuclide ventriculography: evaluation of parameters of right ventricular function in healthy persons.
  Autorzy: Konieczna Stefania, Szumilak Bożenna, Teresińska Anna, Potocka Joanna
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.181-191, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było wypracowanie własnej metody oceny czynności prawej komory serca i określenie norm dla frakcji wyrzutowej oraz parametrów charakteryzujących fazę opróżniania i napełniania prawej komory na podstawie bramkowanej wentryklografii radioizotopowej. Materiał: Badaniem objęto 23 osoby (14 mężczyzn, 9 kobiet; średni wiek 31 lat; zakres 21-69 lat) wyselekcjonowane spośród pacjentów z wykluczoną chorobą zastawek i z małym lub średnim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej, kierowanych na wysiłkowe badane perfuzji mięśnia sercowego techniką Tc-99m-MIBI SPECT. Kryteria włączenia do grupy pacjentów 'normalnych' były następujące: 1) prawidłowy obraz wyrzutowej prawej komory w wysiłu w stosunku do spoczynku w radioizotopowym badaniu wentrykulograficznym). Metoda: Wentrykulografię radioizotopową wykonano po wyznakowaniu in vivo technetem-99m czerwonych krwinek pacjenta. Obrazy zarejestrowano w zmodyfikowanej projekcji LAO-45, stosując podział cyklu serca na 24 klatki (rejestracja 6 mln impulsów w spoczynku a następnie 3-minutowe rejestracje na każdym poziomie wysiłku). Wyniki: 1) Radioizotopowa diagnostyka prawej komory jest trudna z uwagi na nieregularny kształt komory oraz nakładanie się aktywności ze struktur otaczajacych (prawy przedsionek, tętnica płucna, lewa komora). 2) Podczas ręcznego wyznaczania konturu prawej komory: a) zastosowanie amplitudowo-fazowej analizy Fouriera stanowiło istotne wsparcie przy separacji aktywności należących do prawego ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to establish own method of assessment of right ventricular (RV) function and to calculate the normal values of ejection fraction and other parameters of emptying and filling of the RV from gated radionuclide ventriculography. Material: Twenty-three patietns (14 men, 9 women; mean age 31 y; range 21-69 y) were selected from the patients with excluded valve diseases and with low-to-medium probability of coronary artery disease, directed to a myocardial perfusion SPECT study. Criteria of inclusion to 'normal' group: 1) lack of pefusion defects in SPECT study, and 2) 'normal'right ventricular funciton in gated radionuclide ventriculography (significant increase of the RV ejection fraction in stress in comparison to rest). Methods: Gated radionuclide ventriculography was performed after in vivo labelling of the red blood cells with Tc-99m, in modified LAO-45 projection (24 frames during heart cycle, 6-mln-counts acquisition in rest and then 3-min-long acquisitions on each level of exercise). Results: 1) Analysis of RV funciton turned out difficult because of irregular shape of the ventricle and superposition of extra-ventricular structures (right atrium, pulmonary artery, left ventricle). 2) During RV contour drawing: a) the application of the amplitude and phase Fourier analysis helped to separate the activity corresponding to right atrium and left ventricle, b) the display of the heart in many different color scales helped to ...

  stosując format: