Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PORZYCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza budowy krystalicznej kamieni moczowych metodą spektroskopii w podczerwieni.
Tytuł angielski: Analysis of the crystalline structure of urinary stones with the use of infrared spectrometry.
Autorzy: Porzycki Paweł, Tereszkiewicz Jacek
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.18-21, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było dokonanie oceny częstości występowania poszczeglnych rodzajów kryształów w badanych kamieniach moczowych u chorych leczonych na oddziale urologicznym w okresie od marca 1999 do grudnia 2000 roku i porównanie uzyskanych rezultatów z wynikami prac innych autorów. Materiał i metoda. Jakościową analizę chemicznego składu kamieni moczowych wykonano przy użyciu spektrometru w podczerwieni. Badania te dotyczyły kamieni moczowych uzyskanych na drodze operacyjnej u 58 mężczyzn i 44 kobiet. Oceniano częstość występowania poszczególnych rodzajów kryształów. Wyniki. Analiza kamieni moczowych wykazała najczęstsze występowanie kamieni jednoskładnikowych zbudowanych z kryształów szczawianowych i fosforanowych. Wnioski. Uzyskane rezultaty nie pokrywają się w pełni z wynikami publikowanymi w piśmiennctwie. Niektóre podobieństwa można zauważyć w częstośći występowania kamieni jedoskładnikowych zbudowanych z kryształów szczawianu wapnia. Wyniki te zachęcają jednak do prowadzenia dalszych badań, szczególnie w odniesieniu do kamieni wieloskładnikowych przy ustalonym sposobie pobierania próbki kamienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to estimate the frequency of each type of crystal appearance in urinary stones in patietns, treated in Department of Urology between march 1999 and December 2000, and to compare it with the results obtained by other authors. Material and method. Infrared spectrometry was used for qualificative analysis of urinary stones, removed during operation in 58 men and 44 women. The frequency of each type of crystal appearance was estimated. Results. Urinary stone analysis showed the most frequent appearance of monocomponent calculi composed of oxalate and phosphate. Concluisons. Our results are some different from these of the literauter. The frequency of monocomponent calculi appearance composed of calcium oxalate crystals is similar. Future studies are needed, particularly of the multicomponent calculi, with an established mode of delivery of a piece of the stone for analysis.


  2/2

  Tytuł oryginału: Występowanie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych w wybranej losowo populacji miejskiej.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency of the lower limb in selected urban population.
  Autorzy: Kielar Maciej, Porzycki Piotr, Myrcha Piotr, Szopiński Piotr, Sobański Paweł, Noszczyk Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Mackiewicz Zygmunt (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1229-1242, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w okresie od 1.03.1998 do 30.12.2000 r. Do badań zaproszono 500 osób wybranych losowo z list mieszkańców jednej z dzielnic Warszawy. Badanie składało sie z wywiadu, badania przedmiotowego i szczegółowego badania układu żylnego, uzupełnione badaniami obrazowymi. Wyniki. Do badania zgłosiło się 3656 (73,1 proc.) osób w wieku od 35 do 75 lat. Przewlekłą niewydolność żylną (PNŻ) stwierdzono u 36 proc. badanych. Najczęściej stwierdzanym objawem PNŻ były żylaki kończyn dolnych, które stwierdzono u 13.7 proc. ogółu badanych. Żylaki występowały dwukrotnie częściej u kobiet, 62 proc. chorych podawało pozytywny wywiad rodzinny. Wśród osób z potwierdzoną PNŻ leczenie podjęło tylko 58.4 proc. chorych. Najpopularniejszym sposobem postępowania było leczenie zachowawcze. Leczeniu chirurgicznemu poddało się tylko 10 proc. chorych. Wyniki leczenia były dobrze oceniane przez chorych. Wnioski. 1. Przewlekła niewydolność żylna jest jedną z najczęściej występujących chorób w populacji miejskiej w Polsce. 2. Występuje znamiennie częściej u kobiet niż u mężczyzn. 3. Odsetek chorych leczonych jest niski, szczególnie wśród mężczyzn. 4. Zarówno wyniki leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego są dobrze oceniane przez chorych. 5. Wysoki odsetek nieleczonych chorych, a szczególnie niski odsetek operacji, świadczy o niedostatecznym rozpowszechnieniu wiedzy o konieczności i wynikach leczenia przewlekłej niewydolności żylnej.

  stosując format: