Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PORĘBSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Dwadzieścia lat HIV i AIDS.
Tytuł angielski: Twenty years of HIV and AIDS.
Autorzy: Chodynicka Bożena, Porębski Piotr, Saczonek Agnieszka, Chodynicki Maciej P.
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.7-13, bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • aIDS

    Typ dokumentu:
  • praca historyczna
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • historia nowożytna
  • historia XX wieku

    Streszczenie polskie: W ciągu dwudziestu lat od chwili odnotowania w Ameryce Północnej pierwszych przypadków AIDS, pandemia spowodowała na całym świecie ponad 20 mln. zgonów, a liczbę ludzi żyjących z HIV/AIDS szacuje się na ponad 40 mln; liczby te ciągle rosną. W niniejszej pracy oceniono sytuację epidemiologiczną na świecie ze szczególnym uwzględnieniem regionów w największym stopniu dotkniętych epidemią HIV/AIDS, takich jak subsaharyjska Afryka i Azja Południowo-Wschodnia oraz Europa Wschodnia i Azja Środkowa. Przedstawiono liczbę nowych zakażeń HIV, ludzi żyjących z HIV/AIDS oraz zgonów z powodu AIDS. Analizowano dominujące drogi przenoszenia wirusa w poszczególnych regionach świata, podkreślając ich zmienność w trakcie trwania epidemii. Przedstawiono postęp wiedzy o etiologii, patogenezie, zapobieganiu i zakażeniu HIV i jego diagnostyce, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 20 lat. Stosowane obecnie schematy agresywnego leczenia antyretrowirusowego (HAART) z jednoczesnym użyciem nukleozydowych i nienukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy oraz inhibitorów proteazy, nadal nie elimunują całkowicie wirusa; można jedynie osiągnąć wieloletnią supresję oraz nieoznaczalny poziom wiremii. Jednak dzięki HAART znacznie obniżyła się śmiertelność z powodu AIDS, a przeżywalność pacjentów z AIDS jest coraz dłuższa. W pracy przedstawiono też wyniki dotychczasowych badań nad skutecznością szczepionki anty-HIV, której według ostrożnych ocen można oczekiwać, w ciągu najbliższych 10 lat. Podkreślono znaczącą rolę edukacji i systemu zapobiegania szerzeniu sie epidemii, szczególnie w krajach rozwijających się.

    Streszczenie angielskie: Twenty years after the first case of AIDS in North America was reported, the pandemia caused over 20 milion deaths all over the world, an estimated number of people living with HIV/AIDS at the end of 2001 was 40 milion and is still growing. The aim of the study was appreciation of epidemiological situation in the world with special regarded to the regions mostly affected with HIV/AIDS, such as Sub-Saharan Africa, South and East Asia, Eastern Europe and Central Asia. Number of people newly infected with HIV, people living with HIV/AIDS and AIDS deaths was presented. Modes of HIV transmission mostly responsible for the infection in different regions of the world were analyzed with emphasis on their variability during epidemic. The progress of the knowledge of etiology, pathogenesis, prevention of HIV infection and diagnostics during last twenty years was presented. Highly active antiretroviral therapy (HAART), using non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors and protease inhibitors, still does not make possible to eradicate the virus but the long term suppression and undetectable viral load can be achieved. Thanks to HAART, decreasing AIDS mortality and prolonged suvival of patients with AIDS is possible today. The results of clinical trials with HIV vaccine, were described. The importance of education and prevention of HIV infection, especially in developing countries, was emphasized.


    2/7

    Tytuł oryginału: Szerzenie się zakażenia HIV i kiły w Polsce w latach 1988-1998.
    Tytuł angielski: Spreading of HIV infection and syphilis in Poland in 1988-1998.
    Autorzy: Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka Beata, Porębski Piotr
    Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.73-79, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,250

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • aIDS
  • dermatologia i wenerologia

    Typ dokumentu:
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W latach 1988-1998 liczba zakażonych HIV w centralnym i przygranicznych regionach Polski zwiększała się i korelowała z odsetkiem osób zakażonych, stosujących dożylne środki odurzające, a we wschodniej części kraju również ze wzrastającym współczynnikiem zapadalności na kiłę. Ocenę sytuacji epidemiol. w zakresie zakażenia HIV utrudniała rosnąca liczba osób o nieokreślonej drodze zakażenia.

    Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the epidemiological threat of HIV infection and early syphilis (es) in Poland with regard to the principal modes of HIV transmission and the relationship between HIV and es in 1988-98. Methods. We analyzed es incidence rates and newly notified HIV cases and their trends in four regions: East (E), South (S), West (W) and Central (C); proportion of injecting drug users (IDUs), men who have sex with men (MSM), and persons of unknown mode of HIV transmission (UMTPs) among reported HIV infections and correlation between HIV infection and es incidence rates. Results. HIV infection notification rate curves in four regions were two-phase: since 1988 they were parabolic with the highest values in 1989-90 and the lowest in 1993-95, then they increasing trends in four regions. Proportion of MSM was the highest ( 10 p.c. among HIV+) in C till 1996, since 1993 it increased in E, W and S. Proportion of IDUs was 80 p.c. in late 80 s, then decreased (50-60 p.c.) in 1993 and rose in E, S and C since 1993. Proportion of UMHTs was inversely correlated to the percentage of IDUs in E, W and C and increased in W and C since 1993. In the analysed period es incidence rate slightly increased only in E and positively correlated to HIV incidence in this region. Conclusions. IDUs in Poland may constitute a 'core group' contributing to the spread of HIV together with other sexually transmitted infections from former USSR. Increasing number of UMTPs makes the epidemiological situation of HIV infection difficult to evaluate.


    3/7

    Tytuł oryginału: Astma i anafilaksja indukowana wysiłkiem.
    Tytuł angielski: Exercise-induced asthma and anaphylaxis.
    Autorzy: Porębski Grzegorz, Obtułowicz Krystyna, Obtułowicz Piotr
    Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.442-445, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,563

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • immunologia
  • pulmonologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W pracy omówione epidemiologię i najważniejsze koncepcje tłumaczące patomechanizm powysiłkowego skurczu oskrzeli. Przedstawione zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, zasady profilaktyki i leczenia farmakologicznego w astmie wysiłkowej. Opisano założenia i zasady wykonania diagnostycznej próby wysiłkowego. Szczególną uwagę zwrócono na astmę wysiłkową związaną z uprawianiem sportu. Przedstawiono przyczyny i objawy powysiłkowej anafilaksji.

    Streszczenie angielskie: The main discussed issues in the study are: epidemiology and the most important conceptions explaining pathomechanism of exercise-induced bronchospasm. Presented recommendations concern physical activities prophylactic and pharmacological treatment in exercise-induced asthma. The study contains description of diagnostic exercise challenge tests principles and performance procedures. Problem of exercise-induced bronchial asthma related to practice sports is underlined. Reasons and symptoms of exercise-induced anaphylaxis are presented.


    4/7

    Tytuł oryginału: Wziewne testy prowokacyjne (WTP) w diagnostyce zawodowej astmy oskrzelowej.
    Tytuł angielski: Inhalation challanges with agents in diagnosis of occupational asthma.
    Autorzy: Porębski Grzegorz, Obtułowicz Krystyna
    Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.446-449, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,563

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • medycyna pracy
  • immunologia
  • pulmonologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wziewne testy prowokacyjne z czynnikami powodującymi astmę zawodową. Omówiona została ich rola w kontekście pozostałych metod diagnostycznych, zasady kwalifikacji i warunki bezpieczeństwa wykonania testów. Opisano najczęstsze procedury ekspozycji na inhalacyjne czynniki zawodowe oraz zasady oceny odpowiedzi oskrzelowej i interpretacji wyników testów prowokacyjnych.

    Streszczenie angielskie: Inhalation challenges with agents causing occupational asthma are presented. We discuss their meaning among other diagnostic method safety requirements, indications and contraindications. The study contains the description of most frequent delivery procedures as well as rules of assessment of bronchial respones and result interpretation.


    5/7

    Tytuł oryginału: Metody sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej.
    Autorzy: Porębski Roman
    Źródło: Antidotum 2002: 11 (6) s.35-42, il., tab., bibliogr. 11 poz.
    Sygnatura GBL: 306,358

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • ekonomika


    6/7

    Tytuł oryginału: Wpływ struktury majątku i kapitału na wynik finansowy Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
    Autorzy: Porębski Roman
    Źródło: Antidotum 2002: 11 (7) s.36-42, il., tab., bibliogr.[6] poz.
    Sygnatura GBL: 306,358

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • ekonomika


    7/7

    Tytuł oryginału: Wybrane metody oceny opłacalności inwestycji w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej.
    Autorzy: Porębski Roman
    Źródło: Antidotum 2002: 11 (8) s.3-11, tab., bibliogr. [7] poz.
    Sygnatura GBL: 306,358

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • ekonomika

    stosując format: