Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PORĘBA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Ocena charakteru bólu porodowego.
Tytuł angielski: Character of labour pain.
Autorzy: Sobański Andrzej, Sipiński Adam, Poręba Ryszard
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.568-573, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/13

  Tytuł oryginału: Zgon wewnątrzmaciczny jednego z płodów w III trymestrze ciąży bliźniaczej.
  Tytuł angielski: Intrauterine death on one twin in third trimester.
  Autorzy: Malinowski Witold, Poręba Aneta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.280-286, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/13

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu SA a predyspozycją do H-gestozy.
  Tytuł angielski: Relation between SA gene Pst 1 polymorphism and susceptibility to pregnancy - induced hypertension.
  Autorzy: Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Łącka Beata, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Michalski Bogdan, Poręba Ryszard, Kniażewski Bartosz, Rzempołuch Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat mogą sugerować genetyczne podłoże wystąpienia H-gestozy. Z drugiej strony, istnieją mocne przesłanki genetycznego podłoża nadciśnienia samoistnego. Obiecującym "genem kandydatem" do występowania nadciśnienia tętniczego jest gen SA. Celem pracy było zbadanie, czy polimorfizm Pst1 genu SA może być markerem dziedzicznej predyspozycji do występownia H-gestozy. Badaniami objęto 272 kobiety (mediana wieku 28 lat), w tym grupę badaną stanowiły 124 kobiety z H-gestozą, a grupę kontrolną 148 zdrowych ciężarnych. Badania prowadzono metodą opartą na polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Obliczenia wykonano w programie Statistica for Windows. W celu porównania rozkładu genotypów i częstości występowania poszczególnych alleli pomiędzy grupami zastosowano test chiý. Za znamienne uznano wartości p 0.05. W prezentowanej przez nas pracy stwierdziliśmy znamiennie częstsze występowanie genotypu A1A1 genu SA u chorych z H-gestozą w porównaniu z ciężarnymi z grupy kontrolnej. Częstość występowania samego allela A1 była również znamiennie większa u chorych z h-gestozą niż u osób z grupy kontrolnej (test chiý). Wniosek: Na podstawie wyników naszych badań wydaje się, że może istnieć związek pomiędzy polimorfizmem A1A2 genu SA a predyspozycją do powstania H-gestozy u kobiet rasy kaukaskiej

  Streszczenie angielskie: Genetic factors have been report to play an important role in the predisposition to development of pregnancy-induced hypertension (PIH). On the other hand, there is strong evidence that genetic factors play important role in the predisposition to essential hypertension. Recently, the plausible "candidate gene" for the development of hypertension is SA gene. The aim of our study was to assess the association of the SA gene with the susceptibility to PIH. For that purpose, the SA gene A1A2 polymorphism was studied in 124 women (median age 28 yrs) suffering from PIH in comparison with 148 healthy pregnant women (median age 28 yrs). Genotypic was performed using methods based on polymerase chain reaction. In this study we found statistically significant more frequent of genotype A1A1 occurence in the patients with PIH when compared to healthy pregnant controls. The frequency of A1 allele was laso significant higher in PIH in comparison with controls (chiý test). Based upon the results of our study we can suspect that the SA gene Pst1 polymorphism is associated with the predisposition to PIH in caucasian women.


  4/13

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  5/13

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń cholesterolu w subklasach lipoprotein o dużej gęstości.
  Tytuł angielski: The utility of high density lipoprotein cholesterol subclasses measurement.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Turczyn Barbara, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Derkacz Arkadiusz, Poręba Rafał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.525-532, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem planowanych badań była ocena przydatności oznaczeń cholesterolu zawartego w subklasach lipoprotein o dużej gęstości (HDL2 i HDL3) w osoczu krwi z rozpoznaniem normocholesterolemii i miażdżycy tętnic wieńcowych serca lub choroby rozrostowej krwi. Analizie poddano wyniki badań chorych z prawidłowymi wartościami cholesterolu całkowitego w surowicy, mimo iż miażdżycy naczyń wieńcowych towarzyszy najczęściej hipercholesterolemia, a chorobom rozrostowym krwi obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego. Miało to na celu określenie zmian w metabolizmie cholesterolu HDL2 i HDL3 zachodzących niezależnie od zmian zawartości cholesterolu w innych lipoproteinach. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u pacjentów z rozpoznaniem miażdżycy naczyń wieńcowych i normolipemią występuje obniżenie stężenia cholesterolu w subklasach HDL2 i HDL3 w osoczu. U pacjentów z rozpoznaniem choroby rozrostowej krwi i normocholesterolemią, niewielkie obniżenie stężenia cholesterolu w subklasie HDL3 może być związane z umiarkowaną hipertriglicerydemią. W obu grupach badanych obniżenie zawartości HDL cholesterolu w osoczu towarzyszyła zwiększona peroksydacja lipidów we krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the cholesterol concentrations in high density lipoprotein subfractions (HDL2 and HDL3) in plasma of patients with normocholesterolemia and atherosclerosis of coronary arteries and in patients with myeloproliferative diseases. Blood samples from patients with normal plasma cholesterol levels were analyzed in spite of the fact that atherosclerosis of coronary arteries usually exist with hypercholesterolemia and myeloproliferative diseases usually ciexist with hypercholesterolemia. In this way we wanted to determine changes in HDL2 i HDL3 metabolism which occur independently from changes of cholesterol levels in other lipoproteins. Our results showed that in patients suffering from artherosclerosis of coronary arteries with normolipidemia the lowering of plasma cholesterol level in subfractions HDL2 and HDL3 was observed. In patients with myeloproliferative disease with normocholesterolemia the slight lowering of cholesterol level in subfraction HDL3 may be connected with moderate hypertriglyceridemia. In both groups the lowering of HDL cholersterol in plasma was accompanied with the increased lipid peroxidation.


  6/13

  Tytuł oryginału: Zespół Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom); diagnostyka, leczenie - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser Syndrome (MRKH syndrome); management, treatment - own experiences.
  Autorzy: Sirko I., Zieliński T., Poręba R.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rozwojowe dotyczące przewodów okołośródnerczowych są jednymi z najczęściej występujących anomalii w obrębie kobiecego narządu rodnego. Agenezja lub hipoplazja pochwy z towarzyszącą częściową lub całkowitą agenezją trzonu macicy, przy najczęściej zachowanej prawidłowej morfologii i funkcji jajników, znane są pod nazwą zespołu Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom). Zespół ten występuje z częstością ok. 1/4-5 tys. kobiet. Ze względu na silnie traumatyzujący wpływ na psychikę młodych kobiet, niezdolnych do podjęcia współżycia płciowego, jak i niemożność zajścia w ciążę, stanowi poważny problem w praktyce ginekologicznej. Najczęściwj kobiety te, jeszcze jako nastolatki trafiają do specjalistów ginekologii dziecięcej i dziewczęcej z powodu amenorrhoea. W pracy przedstawiono doświadczenia własne, dotyczące diagnostyki, rozpoznawania oraz leczenia zespołu MRKH, na przestrzeni ostatnich 4 lat.

  Streszczenie angielskie: Ductus paramesonephricus (Mullerian duct) abnormalities are the most frequently encountered anomalies, concerning female reproductive organs. Vaginal agenesis or hipoplasia associated with absent or rudimentary uterus, but with normal ovarian morphology and function, is known as Mayer-Rokitansky-Kstnej-Hauser syndrome (MRKH syndrome). One of 4 to 5 thousands females is afficted with MRKH syndrome. Due to its strong influence on psychological sphere suffering women, unable to normal intercourses as well as conceive, utero-vaginal atresia accounts for serious gynaecological problem. Mostly, these girls are seen by adolescent gynaecologists, as a teenagers, because of primary amenorrhaea. This study presents our four recent years experiences, concerning management, diagnosis and treatment of MRKH syndrome.


  7/13

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a choroba wieńcowa. Jak często w badanej angiograficznie populacji nadciśnienie jest jedynym izolowanym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej?
  Tytuł angielski: Arterial hypertension and coronary artery disease. How often is arterial hypertension isolated coronary artery disease risk factor in angiographically examined patients?
  Autorzy: Nowosad Halina, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Poręba Rafał, Węgłowski Jan, Biały Dariusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.307-312, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Coraz częściej w literaturze podkreśla się duże znaczenie nadciśnienia tętniczego w powstawaniu miażdżycy tętnic wieńcowych. Terapia nadciśnienia nie przynosi natomiast spodziewanych wyników, tzn. są one wyraźnie gorsze niż w profilaktyce udarów mózgowych. Cel pracy. Przeprowadzono ocenę chorych z potiwerdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Następnie określono udział nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka u tych chorych. Materiał i metoda. Spośród chorych badanych w okresie 1999-2000 wybrano w sposób przypadkowy 5000 osób, u których stwierdzono istotne zwężenia tętnic wieńcowych. Analizowano występujące w tej grupie czynniki ryzyka choroby wieńcowej ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. U wszystkich chorych wykonano ponadto badanie echokardiograficzne, oceniając wskaźniki zmieniające się pod wpływem nadciśnienia. Wyniki. Wykazano, że w badanym materiale tylko u 9,4 proc. nadciśnienie tętnicze było izolowanym czynnikiem ryzyka. U 61 proc. były to inne, powszechnie przyjęte czynniki ryzyka, bez nadciśnienia tętniczego. U 29 proc. badanych oprócz nadciśneinia występowały inne czynniki ryzyka. Wnioski. Izolowane nadciśnienie tętnicze jest procentowo najrzadszym czynnikiem ryzyka u chorych ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. Chorobę dwunaczyniową stwierdzano najczęściej u pacjentów bez nadciśnienia, trójnaczyniową u pacjentów bez nadciśnienia i w grupie z nadciśnieniem, ale przy współistniejących innych czynnikach ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Background. The important role of arterial hypertension to atherosclerotic process in coronary arteries is more and more frequently postulated. However antihypertensive therapy is not so effective as it is expected, i.e. it does not reduce so much the rate of ischaemic heart disease patietns as brain stroke ones. Objectives. Having analysed coronary arteriography results, we randomized patietns with significant coronary artery stenotic lesions (single-, two and three-vessel disease, disseminated atherosclerosis in coronary arteries). Then we tried to evaluate contribution of arterial hypertension to coronary artery disease in the study group. Material and methods. We randomized 500 patietns with significant coronary artery stenotic lesions, who were hospitalized from 1999 to 2000. We analyzed coronary artery disease risk factors present in the study group with special attention to arterial hypertension. Besides, echocardiographic examination with evaluation of parameters, being influenced by arterial hypertension, was performed in all study patients. Results. We proved that arterial hypertension was the only ischemic heart disease risk factor in 9,4 p.c. of the study group. Other generally known risk factors, ecxept for arterial hypertension, were found in 61 p.c. of the study group. However, arterial hypertension with other risk facotrs was found in 29 p.c. of the study group. Conclusions. Patietns with significant coronary artery stenotic lesions suffer very rarely from arterial hypertension as the only risk factor. Two-vessel disease was most ferquently in patients without history of hypertension...


  8/13

  Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
  Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
  Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
  Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  9/13

  Tytuł oryginału: Synthesis and antiproliferative activity in vitro of new 3-substituted aminopyrazolo[3,4-b]pyridines.
  Autorzy: Poręba Krystyna, Opolski Adam, Wietrzyk Joanna
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.215-222, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The synthesis of several new 3-substituted aminopyrazolo[3,4-b]pyridines is described. The obtained compounds were tested for their antiproliferative activity in vitro. Two of them: 3-chloroacetylaminopyrazolo[3,4-b]pyridine [II] and 3-(2-bromopropionyl-amino)pyrazolo[3,4-b]pyridine [III] revealed cytotoxic activity against the cells of 5 human tumor cell lines applied. Their ID50 values were in the range of the international activity criterion for synthetic agents (4 ćg/ml). The structures of the products II - XVII were estabilished on the basis of elemental analysis and spectral data (IR, 1H NMR and MS).


  10/13

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych metod ultrasonograficznych w ocenie masy ciała płodów bliźniaczych.
  Tytuł angielski: A usefulness of selected ultrasonographic methods in estimation of twin-foetus weight.
  Autorzy: Jastrzębski Arkadiusz, Poręba Ryszard, Sirko Izabella, Zieliński Tomasz, Kucharzewski Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.264-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo zastosowania nowych metod ultrasonograficznych dokładna i precyzyjna ocena masy płodu wciąż stanowi ważny problem diagnostyczny. Zarówno badanie kliniczne, jak i diagnostyka ultrasonograficzna są obarczone błędami. Badanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku ciąży bliźniaczej. Matematyczne formuły, które znajdują zastosowanie w ocenie masy płodu pojedynczego, w ciąży bliźniaczej wydają się mniej przydatne. Celem pracy było porównanie dokładności różnych metod ultrasonograficznej oceny masy płodów bliźniaczych w odniesieniu do masy oznaczonej po porodzie. U 27 kobiet z ciążą bliźniaczą wykonwyano w okresie 10 dni przed porodem badania ultrasonograficzne, w trakcie których oceniano masę płodu według reguł: Sheparda, McCalluma oraz Hadlocka. Po porodzie dokonano pomiarów masy noworodków, a następnie wyliczono błąd procentowy według formuły: proc. błędu = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - oczekiwana masa płodu; BW - masa urodzeniowa). Dla bliźniaka pierwszego, odpowiednio dla kolejnych reguł, uzyskano następujące wartości: -2,23; -4,13; -7,38. Dla bliźniaka drugiego liczby te przyjmowały kolejno wartości: 0,45; 0,59; -3,91. Stwierdzono, że najbardziej przydatna w prognozowaniu masy płodów w ciąży bliźniaczej jest metoda Sheparda, a indywidualna ocena każdego z płodów jest bardziej znamiennym wskaźnikiem w prognozowaniu wystapienia wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (IUGR) niż ocena różnicy mas ciała między bliźniakami.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of three mathematical methods, based on ultrasound examination, in order to estimate foetal weight in twins and compare them with actual birth weight. Retrospective analysis of ultrasonicly assessed 27 pairs of twin babies, who were born within 10 day of ultrasound examination and then outcome's comparison with newborn weight, measured just after the delivery. The ultrasonic measurements were performed to calculate estimated foetal weight using mathematical models of Shepard, McCallum and Hadlock. All outcomes were compared to birth weight. Statistical analysis, employed in our research, was percentage error according to formula: p.c. = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - estimated foetal weight, BW - birth weight). The mean foetal weight calculated according to Shepard's method was 2605,9 g and 2651,6 g relatively for the first (I) and second (II) twin baby. By using McCallum's method outcomes were as follows: (I) - 2558,4 g (II) - 2655,4 g and for Hadlock's method: (I) - 2480,9 g and (II) - 2540,3 g. Actual birth weight came to 2664,1 g for (I) and 2639 g for (II). Percentage error was found - 2,23, using Shepard's method, - 4,13, using McCallum's method and - 7,38, using Hadlock's method, for the first twin-baby. Relatively, for the second twin-baby, values were found as follows: 0,45, 0,59, - 3,91. Shepard's method is the most helpful in prediction of birth weight in twin pregnancy. Separate evaluation of each of twin babies can be more significant indicator in prognosis of appearance of intrauterine growth retardation (IUGR), comparatively to evaluation of weight's discordance between both twin-foetuses.


  11/13

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa korekcja tyłozgięcia macicy poprzez wszycie więzadeł obłych do powięzi powłok brzusznych w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych.
  Tytuł angielski: Laparoscopic correction of uterus retroflexion by sewing the round ligament of the uterus to the abdomen fascia in treatment and prophylaxis of pain syndromes.
  Autorzy: Pozowski Janusz, Poręba Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.867-869, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zastosowaną technikę laparoskopowej korekcji tyłozgięcia macicy poprzez wszycie więzadeł obłych do powięzi powłok brzusznych.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopy in diagnosis, investigation, and therapy is very important. The paper describes the laparoscopic technique of correction of a retroflexed uterus. This technique is based on sewing the round ligaments of the uterus to the abdomen fascia. Both simplicity and usefulnes of the metod are demonstrated.


  12/13

  Tytuł oryginału: Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPARs) w zapobieganiu miażdżycy.
  Tytuł angielski: The antiatherogenic role of peroxisome proliferator activated receptors (PPARs).
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Turczyn Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1125-1131, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja


  13/13

  Tytuł oryginału: Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Athletic heart in echocardiography imaging.
  Autorzy: Biały Dariusz, Derkacz Arkadiusz, Nowosad Halina, Skalik Robert, Marszałek Edyta, Poręba Rafał, Zagrobelny Zdzisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.529-536, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wyniki pomiarów echokardiograficznych u zawodników wyczynowo uprawiających sport porównano z wynikami osób aktywnych fizycznie. Materiał i metody: badaniem objęto 96 sportowców wyczynowych. Uwzględniając uprawianą dyscyplinę, podzielono ich na wykonujących wysiłki statyczne (S), dynamiczne (D) oraz mieszane (SD). Oceniając osiągane wyniki, zawodników podzielono na mistrzów świata (MS), mistrzów Europy (ME) i mistrzów Polski (MP). Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 studentów AWF nietrenujących wyczynowo. U wszystkich osób wykonano badania echokardiograficzne i oceniono wymiary serca, kurczliwość i czynność rozkurczową lewej komory. Wyniki: Uwzględniając rodzaj wykonywanego wysiłku, w grupie S obserwowano mniejszy wymiar skurczowy lewej komory w stosunku do grup D i DS (odpowiednio 28,9 mm vs. 32,2 mmi 32,7 mm), natomiast masa lewej komory była większa w grupie D w stosunku do grupy K (273 g vs. 219 g). Czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) we wszystkich grupach badanych był dłuższy w stosunku do grupy K (82-83 ms vs. 74 ms). Średnie ciśnienie w tęnticy płucnej (MPAP) w grupie S i DS było niższe w stosunku do grup D i K (odpowiednio 11,8 i 11,1 vs. 15,5 i 17,4 mm Hg). Uwzględniając podział sportowców według osiąganych wyników, masa lewej komory była wię sza w grupie MŚ w stosunku do grupy K (261 g vs. 219 g), IVRT był dłuższy w grupie MP w stosunku do grupy K (83 ms vs. 74 ms), a MPAP było niższe w grupach MP i ME w stosunku do grupy K (odpowiednio 11,4 i 13,1 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was evaluation of echocardiographic parameters in endurance training athletes who were compared with fit persons. Material and methods: 96 athletes enterd the study. As concerns the type of sport discipline the study group was divided into: static (S), dynamic (D) and composite (DS) exercise subgroups. As to the sport competition achievements the athletes were divided into: World (MŚ), Europe's (ME) and Poland's (MP) champions. 30 students from Sport Academy entered the control group (K). Echocardiographic examination, included evaluation of heart dimensions and Doppler left ventricle (LV) diastolic parameters was performed. Results: As regards the type of exercise, the end-systolic LV dimension was smaller in group S in comparison with groups D and DS (28.9 mm vs. 32.2 mm and 32.7 mm, respectively). Instead LV mass was bigger in D in comparison with group K (273 g vs. 219 g). Moreover isovolumic relaxation time (IVRT) in all athletes' groups was longer in comparison with control group (S - 82 ms, D - 82 ms, DS - 83 vs. K - 74 ms). The mean pulmoanry artery pressure (MPAP) in groups S and DS was lower in comparison with groups D and K (11.8 and 11.1 vs. 15.5 and 17.4 mm Hg). Considering sport competition achievements in the studied athletes, LV mass was bigger in MŚ than in group K (261 vs. 219 g). IVRT was longer in MP than in group K (83 ms vs. 74 ms). MPAP was lower in MP and ME in comparison with group K (11.4 and 13.1 vs. 17.4 ...

  stosując format: