Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POPŁAWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zarządzanie informacją i wiedzą a jakość usług medycznych na przykładzie Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy im. Św. Józefa w Pilchowicach.
Autorzy: Popławska Ewa
Źródło: Antidotum 2002: 11 (2) s.43-52, tab., bibliogr. 5 poz.
Sygnatura GBL: 306,358

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  2/4

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia chorych po przebytym chirurgicznym leczeniu przewlekłego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Popławska Małgorzata, Ładny Jerzy Robert (promot.).; Akademia Medyczna I Klinika Chirurgii Ogólnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19885

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych objawów klinicznych i parametrów immunologicznej odpowiedzi humoralnej u nie otyłych dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Clinical and immunological profile of newly diagnosed non obese adult patients with diabetes.
  Autorzy: Szelachowska Małgorzata, Szepietowska Barbara, Popławska Anna, Jakubczyk Danuta, Górska Maria, Kinalska Ida
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.885-887, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwa klasyfikacja cukrzycy w grupie wiekowej pomiędzy 25 a 55 rokiem życia szczególnie wśród nie otyłych pacjentów, może sprawiać trudności diagnostyczne. Celem pracy była ocena kliniczna badanej grupy, jak również charakterystyka wybranych parametrów biochemicznych w zależności od obecności immunologicznych markerów występowania cukrzycy. Badania przeprowadzono u 31 nie otyłych pacjentów (średnie BMI 26 kg/mý), w wieku od 25 do 55 lat (średni wiek - 41,6 ń 11,1 lat), z cukrzycą trwającą średnio 11,4 ń 21,8 m-cy. U około 50 proc. badanych osób wykazano obecność markerów immunologicznej odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko antygenom trzustkowym, co sugeruje wysoką częstość występowania autoimmunologicznej postaci cukrzycy w badanej grupie. Osoby z dodatnim mianem przeciwciał mają mniejszą rezerwę wydzielania endogennej insuliny. Dlatego też w celu właściwej klasyfikacji cukrzycy wskazanajest ocena funkcji wydzielniczej komórek B jak i miana przeciwciał antyGAD65.

  Streszczenie angielskie: It is well known that classification of diabetes in the group of patients aged 25-55 years, particularly not obese, is a difficult clinical problem. The aim of the study was to estimate clinical status of the investigated group and evaluate biochemical features based on positive titers of humoral immunological markers in the development of diabetes mellitus. We studied 31 non obese, newly diagnosed patients (means BMI 26 kg/mý), mean age - 41.6 ń 11.1 years, mean duration of diabetes mellitus was 11.4 ń 21.8 months. Nearly 50 p.c. of the patients aged 25-55 years showed presence of humoral immunological markers, which suggests high prevalence of autoimmunological diabetes. These patients have a lower reserve of endogen insulin secretion. The evaluation at both B-cell secretory capacity and markers of autoimmunity is recomended to provide a proper classification.


  4/4

  Tytuł oryginału: Otłuszczenie dzieci i młodzieży w świetle niektórych zmiennych społecznych.
  Tytuł angielski: Body fat with children and youth in the light of some sociable variables.
  Autorzy: Popławska Helena, Zieniewicz Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.395-404, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Otyłośc w Polsce, podobnie jak w innych krajach uprzemysłowionych, stanowi poważny problem zdrowotny. Jest ona skutkiem zaburzenia homeostazy przemiany energetycznej, powodującym zwiększenie masy tkanki tłuszczowej. Celem pracy była ocena wpływu niektórych zmiennych społecznych na poziom otłuszczenia dzieci i młodzieży wiejskiej. W latach 1998 i 1999 przebadano 1333 chłopców i 1345 dziewcząt z losowo wybranych wiejskich szkół podstawowych i średnich na terenie Podlasia. Badaniami objęto dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat, u których dokonano pomiarów następujących fałdów skórno-tłuszczowych: na mięśniu dwugłowym i trójgłowym ramienia, pod łopatką, na brzuchu, nad kolcem biodrowym i na mięśniu brzuchatym łydki. Procentowy udział tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała oszacowano metodą zaproponowaną przez Slaugthera i wsp. (1988). Ponadto przeprowadzono wywiad środowiskowy, z którego uzyskano informacje na temat daty urodzenia każdego dziecka, wykształcenia ojca i matki oraz liczby dzieci w rodzinie. Na podstawie danych ankietowych podzielono dziewczęta i chłopców w każdej kategorii wiekowej na grupy o podstawowym, średnim i wyższym wykształceniu ojca i matki. Natomiast uwzględniając dzietność rodzin wyróżniono grupy dziewcząt i chłopców wywodzących się z domów z jednym lub dwojgiem dzieci, z trojgiem oraz czworgiem i większą liczbą dzieci. Zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami środowiskowymi a poziomem otłuszczenia oceniono za pomocą analizy ...

  Streszczenie angielskie: Obesity in Poland like other industrial countries is a serious problem. It is a result of energy transformation homeostatic disorder that brings about growth of fatty tissue mass. The aim of the research was to estimate the influence of some social variables on the level of body fat in rural children and youth. In 1998 and 1999 1333 boys and 1345 girls from chosen at random rural primary and secondary schools from Podlasie were examined. The research involved children and youth aged 7-19 in whom the following measurements of fatty skin folds were done: on biceps and triceps of the arm, on the subscula, on the abdomen, on the suprailium and on the calf. The percentage of fatty tissue in the whole body, mass was estimated using the method introduced by Slaughter and coworkers in 1988. Moreover there was an environmental research done from which the following information was obtained: the birth date of every child, education of mother and father and number of children in the family. On the basis of the data received from the questionnaire boys and girls from every age category were divided into groups with primary, secondary and higher education of mother and father. However taking into consideration the number of children in the families the following groups of boys and girls were distinguished: those coming from families with one or two children, those coming from families with three or four children and those coming from families with many children. The dependence ...

  stosując format: