Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PONIEWIERKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stężenie surowiczego składnika amyloidu A u pacjentów z reumatoidalnym zapaledniem stawów i obecnością zakażenia Helicobacter pylori w żołądku.
Tytuł angielski: Serum amyloid A (SAA) concentration in patients with rheumatoid arthritis and Helicobacter pylori infection.
Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Jasińska Maria, Adamska Małgorzata, Rzeszutko Marta, Misterska-Skóra Maria
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.14-20, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmiany dotyczące błony śluzowej żołądka stwierdza się u większości pacjentów chorująych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.). Niezależnym czynnikiem powodującym zapalenie żołądka jest zakażenie Helicobacter pylori (Hp). Jednym z wyznaczników obecności procesu zapalnego jest stężenie białek ostrej fazy, wśród których najszersze zastosowanie ma białko C-reaktywne. Innym czynnikiem wskazującym na aktywność zapalenia jest surowiczy składnik amyloidu A (SA). Znane jest znaczenie stężenia amyloidu w przewlekłych chorobach zapalnych, szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Postanowiono oznaczyć stężenie SAA u osób chorujących na r.z.s., z obecnością zakażenia Hp w żołądku, u których stężenie CRP wynosiło poniżej 0,5 mg/dl. Zbadano 34 osoby chorujące na r.z.s. Obecność zakażenia Hp wykazano na podstawie testu urazowego i badania histopatologicznego u 59 proc. badanych. Stężenie SAA oznaczono metodą ELISA przy użyciu testu Cetoscreen firmy BioSource. Natomaist stężenie CRP oznaczono metodą turbidymetryczną, używając zestawu firmy Behring. Ponadto oznaczano stężenie interleukiny 8 (IL-8) w surowicy metodą ELISA testem firmy Endogen. Jak wynika z piśmiennictwa, IL-8 jest jednym z ważniejszych czynników pośredniczących w powstawaniu zapalenia żołądka w przebiegu zakażenia Hp. U pacjentów z obecnością zakażenia Hp stężenie SAA wynosiło średnio 46,6 ćg/ml, natomiast u chorych bez zakażenia 20,55 ćg/ml. Potwierdzono z wiązek zakażenia Hp ze zwiększeniem poziomu IL-8.

  Streszczenie angielskie: Gastric mucosa changes have been found in the majority of the patients with rheumatoid artritis. The independent factor provocating gastritis is Helicobacter pylori (Hp) infection. The presence of the inflammatory process is indicated, among others, by the levels of acute phase points. There the applications of C-reactive protein is the most widely applied. The other factor pointing at the activity of the inflammation is serum amyloid A (SAA). The exceptional importance of SAA concentration in the case of chronic inflammatory diseases, especially rheumatoid arthritis, is well known. The aim of the study was to determine SAA levels in patients with rheumatoid arthritis and Hp stomach infection, for whom CRP concentration level were below 0.5 mg/dl. 34 patients with rheumatoid arthritis have been examined. Based on urease test, as well as a histological investigation, the presence of Hp infection has been identified in 59 p.c. of patients. SAA levels were determined by ELISA technique using Cetoscreen test of BioSource (firm). On the other hand, CRP concentrations have been established by turbidimetry method using the Berhing equipment. Moreover, the level of interleukin 8 (IL-8) in serum has been determined by ELISA using test Endogen. According to the bibliographic data, IL-8 is one of the most important mediator in gastric course of Hp infection. For patients with Hp infection the average SAA level was 46.6 ćg/ml, whereas for those without Hp infection - 20.55 ćg/ml, respectively. The correlation between Hp infection and the higher level of IL-8 has been confirmed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Gastric syphilis - a case report.
  Tytuł polski: Kiła żołądka - opis przypadku.
  Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Paradowski Leszek, Sajewicz Zbigniew, Jeleń Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.71-73, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kiłowe zapalenie żołądka jest obecnie rozpoznawane bardzo rzadko. Objawy kliniczne i wyniki endoskopii często wskazują na raka żołądka lub chłoniaka. Rozpoznanie jest często przypadkowe, wsparte pozytywnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia kiłowego.

  Streszczenie angielskie: Syphilitic gasttritis is now recognized extremely rarely. Clinical symptoms and endoscopic findings are not characteristic and often suggest gastric carcinoma or lymphoma. Diagnosis is often casual, supported by positive findings of common serologic tests for syphilis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy.
  Tytuł angielski: Bacteriological and serological control of H. pylori infection in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer: results of four-year follow-up.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Poniewierka Elżbieta, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.281-286, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było ustalenie korelacji między zakażeniem H. pylori, jego eradykacją i następującymi reinfekcjami, a obecnością i utrzymywaniem się przeciwciał w surowicy zakażonych osób w czasie czteroletniej obserwacji. Materiał i metody. Badaniami objęto 82 osoby w wieku od 24 do 68 lat leczone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1990-1996, w których stosowano różne schematy dwuskładnikowego leczenia. W latach 1990-1994 stosowano najczęściej sole bizmutu i metronidazol lub sole bizmutu i erytromycynę, a w latach 1995 i 1996 inhibitor pompy protonowej i amoksycylinę. U wszystkich chorych wykonano badanie bakteriologiczne (hodowla, preparat bezpośredni) i serologiczne przed leczeniem, oraz po 3, 6, 12, 24, 36 i 48 miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia. Miano przeciwciał klas IgG w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki: U wszystkich chorych w pierwszym badaniu bakteriologicznym stwierdzono obecność H. pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka oraz wykazano obecność swoistych dla H. pylori przeciwciał IgG w surowicy. Po trzech miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia u wszystkich osób uzyskano ujemny wynik badania bakteriologicznego. W czasie czteroletniej obserwacji chorych po eliminacji H. pylori u 56,1 proc. stwierdzono reinfekcje. Wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka częstość reinfekcji wynosiła 30,8 proc., a u osób z chorobą wrzodową dwunastnicy odsetek ten był wyższy i wynosił 50 proc. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigation was to determine the frequency of reinfection after successful eradication of H. pylori and to study the usefulness of the serological test in four-year follow-up. Consideration was given to the correlation between H. pylori infection and antibody levels. Materials and methods: sera and gastric mucosa samples were taken from 82 patients (aged 24 to 68) hospitalised at the Department of Gastroenterology, University of Medicine, Wrocław, in the period of 1990-1996. The patients received different schemes of dual therapy: colloid bismuth in combination with metronidazole or erythromycin in 1990-1994 and PPI with amoxycillin in 1995-1996. All patients were subjected to bacteriological (culture, Gram stain) and serological examinations. Specimens were collected before treatment and after 3, 6, 12, 24, 36 and 48 months following their first therapy. The levels of specific IgG antibodies in the sera were determined by the ELISA test, using ultracentrifuged sonicated H. pylori as antigen. Results: In their first examination, all patients were found to be H. pylori positive and seropositive. After three months following termination of treatment they showed negative H. pylori cultures. During four-year follow-up, reinfection was detected in 46 out of 82 patients (56.1 p.c.). In patients with chronic gastritis the frequency of reinfection was lower (30.8 p.c.) than in patients with duodenal ulcer (50 p.c.). In the third or in the fourth year after ...

  stosując format: