Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLAK-JONKISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przydatność osteokalcyny i CrossLaps w ocenie zaburzeń gospodarki kostnej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo.
Tytuł angielski: Usefulness of osteocalcin and CrossLaps as markers of bone turnover in children with chronic renal failure.
Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Bednorz Renata, Owczarek Henryk, Nahaczewska Wiesława
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.257-260, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patogeneza osteoporozy w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) związana jest z zaburzeniami hormonalnymi oraz z uruchomieniem przez ustrój mechanizmów kompensacyjnych w wyniku wypadnięcia prawidłowej funkcji nerek. Ocenę zmian w metabolizmie kostnym umożliwiają markery obrotu kostnego, których stężenie w surowicy i w moczu jest wypadkową toczących się procesów przebudowy w obrębie szkieletu. Celem pracy jest określenie stężeń moczowego wydalania C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha ŕ-kolagenu typu I (CrossLaps) jako markera kościotworzenia w korelacji z nienaruszoną cząsteczką PTH (iPTH) u dzieci z PNN leczonych zachowawczo. Badaniami objęto 21 dzieci z PNN leczonych zachowawczo (grupa I), w wieku od 6 do 18 lat. W zależności od wartości surowiczych stężeń, dzieci z grupy I zostały podzielone na Ia i Ib. Grupę II - kontrolna - stanowiło 18 zdrowych dzieci w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów oznaczono: Ca, P nieorg., iPTH, OST, kreatyninę, mocznik; a ponadto badano w moczu stężenie CrossLaps. Uzyskane wyniki CrossLaps obliczano w zależności od stężenia kreatyniny wydalanej z moczem. Stwierdzono, że iPTH w podgrupie Ia były w granicach normy, natomiast w podgrupie Ib średnie wartości surowiczych stężeń iPTH były znacząco wyższe w porównaniu do grypy Ii (p 0,01) i w stosunku do pacjentów z podgrupy Ia (p 0.05). Średnie wartości stężeń OST u dzieci z PNN leczonych zachowawczo z obu podgrup były wyższe w porównaniu do grypy II (p 0,05). ...

  Streszczenie angielskie: Bone disorders resulting from abnormalities in mineral are common in patients with predialytic stag of chronic renal failure (CRF). Disturbances associated wtih: phosphate excretions, vitamin D3 metabolism, hypocalcemia, increased parathyroid hormone (PTH) and acid-base disturbances lead to bone pathology know as renal ossteodystrophy (RO). Estiamtion of tempo turnover make possible markers, of which concentration means oneself in urine and in serum. The aim of this study was to estimate the urinary carboxy-terminal telepeptide of type I collagen as a index of bone resorption and osteocalcin as a marker of bone formation in correlation with infact PTH (iPTH) in predialytic children. The study group consisted of 39 children aged 6 - 17 y. All children were divided into 2 groups: I - 21 predialytic pts: II - 18 healthy children. The I gorup was divided into 2 subgroups: Ia - pts with normal range of iPTH; Ib - pts with higher range of iPTH. All patients were tested: for serum concentrations of: calcium (Ca), inorganic phosphorus (P), iPTH, OST, and for urinary CrossLaps (corrected with urinary creatinine). Results: in subgorup Ib revealed correlation betwen OST and iPTH (p 0.05); and between CrossLaps adn OST (p = 0.05). Conclusions: the results of investigation on OST and CrossLaps as bone metabolism markers in predialytic children revealed that evaluating highly specific biochemical parameters of borneurnover is useful in assessing the clinical status of that ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ alfakalcydolu na zaburzenia homeostazy wapnia w erytrocytach dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Alfacalcidol influence on calcium homeostasis in erythrocytes in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Purzyc Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.382-386, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena homeostazy wapnia w erytrocytach (E-Ca) dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ocena wpływu alfakalcydolu na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, aklmoduliny (Ka), kalpainy (Kp) i aktywność Caý+ -MGý+ -ATP-azy (PMCA). Badaniami objęto 21 dzieci z PNN w wieku 6-18 lat. W zależności od stężenia iPTH chorych podzielono na 2 podgrupy: podgrupa Ia - 13 dzieci z podwyższonym stężeniem iPTH, którym włączono alfakalcydol w dawce 0,25 - 1 ćg/dobę; podgrupa Ib-8 dzieci z prawidłowymi stężeniami iPTH. Grupa kontrolna - 18 dzieci zdrowych. U dzieci poza wymienionymi parametrami oznaczano Ca, P, mocznik i kreatyninę w surowicy. Badania prowadzono w 3-miesięcznych odstępach. Stwierdzono: istotny wzrost stężenia E-Ca u dzieci z podgrup Ia przed podaniem alfakalcydolu w porównaniu z grupą II (p 0,01) oraz z chorymi z podgrupy Ib (p 0,01) z jednoczesnym obniżeniem aktywności PMCA w porównaniu z obydwiema grupami (p 0,01, p 0,05 odpowiednio); znamiennie niskie stężenie Ka u dzieci z podgrupy Ia przed leczeniem w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01) oraz z chorymi podgrupy Ib (p 0,01), a istotnie niższe stężenie Kp w porównaniu z pozostałymi grupami (p 0,01). U dzieci z podgrupy Ia już po 3 miesiącach leczenia stwierdzono znaczne obniżenie stężenia E-Ca (p 0,01), wzrost aktywności PMCA (p 0,01) wzrost stężenia Ka (p 0,01), zmniejszenie Kp (p 0,01). Po kolejnych 3 miesiącach nastapiło dalsze zmniejszenie stężenia E-Ca, ...

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure (CRF) patient's hipocalemia results from interactions between several factors, parathormon (PTH)-resistance of osteocytes, the decrease of renal calcitrol biosynthesis, hyperphosphatemia, decreased intestinal Ca resorption. The PMCA (plasma membrane Ca-transporting adenosine triphosphatase (ATP-ase) of human erythrocytes has been demonstrated to be a suitable mode for investigation of the mechanism of action of drugs on an integral membrane protein. The aim of study was to estimate the influence of alfacalcidol on calcium homeostasis in erythocytes (E-Ca) children with CRF treated conservatively. The study group consisted of 21 children with CRF, 6-18 years on conservative treatment and 18 healthy children age-matched-control group. Taking into account PTH serum levels, children from group I were divided into: Ia - subgroup with higher PTH serum level and subgroup Ib-with normal levels of serum PTH. Alfacalcidol in dose 0.25 - 1.0 ćg/d was administered during 6 months because of high serum levels of PTH and distrubances in Ca-P metabolism. Methods: in all patients following parameters were determined: intact PTH, urea, creatinine, inorganic phosphorus, cystosolic Caý+ (Caý+), calmodulin (Ka), calpain (Kp), Caý+-transporting ATP-ase (PMCA) before and after vit. D3 supplementation. PMCA activity was determined by measurments of in-organic phosphate produciton. Significantly elevated E-Ca levels were observed in children before alfacalcidol ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Influence of diethyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase in lymphocytes of rats: ex vivo studies.
  Autorzy: Purzyc Leszek, Całkosiński Ireneusz, Polak-Jonkisz Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.455-467, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of diethyldithiocarbamate (DTC) on the activity of ecto-ATPase (plasma membrane-bound enzyme participating in a cascade of reactions leading to the formation of adenosine - a modulator of inflammation) was examined on the lymphocytes isolated from the spleen of rats with inflammation. DTC was administered at doses of 4 mg/kg and 290 mg/kg using two modes of administration. It has been observed that: a) an inflammation caused an increase in ecto-ATPase activity in both subpopulations of lymphocytes; in the case of B-lymphocytes, the maximum of activity occurred 48 h and in the cases of T-lymphocytes, 72 h after the injection of carrageenin; b) a single injection of DTC at boht doses, 24 h before or 24 h after carrageenin injection caused a decrease in ecto-ATPase activity in B-lymphocytes and its incresase in T-lymphocytes throughout the whole measurement period, which was not observed when DTG was administered only after provocation of inflammation; c) administration of a high dose of DTC togehter with equimolar doses of disulfiram and CS2 led to a decrease in ecto-ATPase activity and 5'-nucleotidase level in B-lymphocytes, which is bound to the former enzyme; d) in in vitro studies, both populations of lymphocytes isolated from the rats treated with a four-fold dose of DTC showed higher resistance of ecto-ATPase to inhibitors of the enzyme and antagonists of type P2 purinoceptors.

  stosując format: