Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POLAK
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2000
Autorzy: Błaszczyk Jerzy, Pudełko Marek, Cisarż Karol, Dryl Jacek, Hudziec Piotr, Bechtold Magdalena, Chwieralska Elżbieta, Łoboda Helena, Modrzejewska Małgorzata, Polakowska Elżbieta, Wierzbicka Zofia
Źródło: - Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii ; Dolnośląski Rejestr Nowotworów 2002, 19 s. : il., tab., bibliogr. 16 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 661,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/34

  Tytuł oryginału: Trudności interpretacyjne obrazów TK przy planowaniu biopsji stereotaktycznej - opis 2 przypadków.
  Tytuł angielski: Interpretative difficulties of CT scans in planning of stereotactics biopsy - description of two cases.
  Autorzy: Gościński Igor, Moskała Marek, Polak Jarosław, Krupa Mariusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.61-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy w swojej pracy podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia stereotaktycznej biopsji mózgu. Wysoki stopień prawidłowych rozpoznań, niską liczbę popwikłań można osiągnąć poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów, dobór metod obrazowania, trajektorii, liczbę, sposób i miejsce pobierania próbek. Przedstawiamy 2 chorych, których zakwalifikowanie do biopsji mogło doprowadzić do niebezpiecznych następstw.

  Streszczenie angielskie: We describe the rules implemented by us to perform stereotactic brain biopsy safely and effectively. The low mortality and morbidity, but high diagnostic yield rates can be obtained by complex surgical planning, with regard to patient selection, biopsy trajectory, maging technique, target choice. We show two patients - their inclusion to stereotactic procedures could have dangerous complications.


  3/34

  Tytuł oryginału: Program "Donor Action" w warunkach polskich - pierwsze wyniki.
  Tytuł angielski: " Donor Action" program in Poland - first results.
  Autorzy: Patrzałek Dariusz, Płaksej Rafał, Zaleska Patrycja, Burzyńska Małgorzata, Garba Piotr, Perkowski Tadeusz, Piskozub Marek, Polak Wojciech, Wolański Marek, Żeber Jacek
  Opracowanie edytorskie: Szmidt Jacek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.324-334, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono wyniki zastosowania w Polsce programu "Donor Action" (DA) służącego do optymalizacji aktywności donacji w OIOM-ach. Materiał i metodyka. Środkami badawczymi DA są dwie bazy danych: Przegląd Dokumentacji Medycznej (MRR) i Badanie Nastawienia Personelu (HAS). Zebrane informacje wykorzystywane są podczas szkoleń transplantologicznych i są podstawą do opracowania protokołów postępowania z potencjalnymi dawcami narządów i tkanek (PDNT). W MRR zebrano dane pacjentów zmarłych w sześciu OIOM-ach. Do HAS wprowadzono ankiety wypełnione przez pracowników trzech z nich. Wyniki. W MRR przeanalizowano dokumentację 900 zmarłych (100 proc.). 556 (61,7 proc.) zakwalifikowano jako PDNT. Faktycznymi dawcami stało się 81 osób (14,6 proc. PDNT). Przyczyny utraty pozostałych: brak wczesnej identyfikacji dawców (451 przypadków, 81,1 proc. PDNT), brak zgody rodziny (21 przypadków, 3,8 proc. PDNT), sprzeciw w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów (1 przypadek, 0,02 proc. PDNT). Po zastosowaniu DA liczba donacji w dwóch oddziałach wzrosła o 429 proc., kolejne dwa po raz pierwszy wykazały aktywność donacyjną. Wnioski. DA jest skutecznym narzędziem dla poprawy efektywności identyfikacji dawców narządów. Jego szersze zastosowanie stwarza szansę na zwiększenie liczby pobranych narządów w całym kraju. Podstawowym problemem jest brak wczesnej identyfikacji PDNT.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The Donor Action program (DA) optymalises donation activity in the Intensive Care Unitis (ICUs). The article presents the results of DA use in Poland. Material and methods. DA includes two data bases: Medical Records Review (MRR) and Hospital Attitude Surgery (HAS). Gathered data are used during transplant courses in ICUS and they serve to elaborate new protocols of management potential organ and tissue donors (POTD). The MRR comprised decreased patients data from 6 ICUs. HAS comprised information from 3 of them. Results. MRR analysed data of 900 deceases patients (100 p.c.). 556 (61.7 p.c.) were qualified as POTD. 81 (14.6 p.c. POTD) became actual donors. The remaining were lots because of lack of early donor identification (451 cases, 81.1 p.c. POTD), family refusal (21 cases, 3.8 p.c. POTD), refusal in Central Refusals Registry (1 case, 0.2 p.c. POTD). After DA introduction donation rate increased in two ICUs by 429 p.c. within one year, the other two demonstrated donation activity for the first time. Conclusions. The DA program is effective in improving organ donors identification. Its wider use makes the possibility of organ procurement increase in whole country. The most important problem is the early POTD identification absence.


  4/34

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności klinicznej ultrasonograficznej histerosalpingografii.
  Tytuł angielski: The estimation of the clinical utility of the hysterosalpingo-contrast-sonography.
  Autorzy: Kocyłowski Andrzej, Zalewski Jerzy, Polak Artur
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.51-59, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Do tej pory podstawowym badaniem obrazowym w diagnostyce schorzeń macicy i jajowodów, a szczególnie w przypadkach niepłodnośći była histerosalpingografia rentgenowska. Wadami tej metody są obciążenie promieniowaniem rentgenowskim, bolesność badania, konieczność hospitalizacji pacjentek, ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej na kontrast jodowy. Od niedawna istnieje inna metoda pozwalająca na ocenę jamy macicy i jajowodów, szczególnie u kobiet z niepłodnością - ultrasonograficzna histerosalpingografia. Cel pracy. Ocena przydatności ultrasonograficznej histerosalpingografii (HyCoSy) w diagnostyce klinicznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 106 kobiet diagnozowanych w latach 1998-2000 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkeigo Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. W zależności od rodzaju i techniki badania pacjentki podzielono na 5 grup. Badania wykonano za pomocą aparatu USG wyposażonego w głowicę dopochwową o częstotliwości 7,5 MHz oraz głowicę sektorową brzuszną o częstotliwości 3,5 MHz. Do jamy macicy podawano roztwór 9,9 proc. NaCl ora Echovist 2000. Podczas badania HyCoSy stosowano cewnik do HSG lub Foleya nr 5, wprowadzany do jamy macicy. Wyniki. Otrzymane wyniki badania ultrasonograficznej histerosalpingografii porównywano z wynikami histerosalpingografii rentgenowskiej oraz z wynikami klasycznego badania ultrasonograficznego. Oceniono wizualizację jamy macicy i jajowodów za pomocą dwóch różnych środków cieniujących (lipo- i ...

  Streszczenie angielskie: Background. By now HSG has been the basic cisual examination in diagnosing uterus and oviducts diseases, especially regarding infertility. Among the disadvantaes of this method one will find X-radiation, painfulness of the method, hospitalization necessity, risk of allergic reaction to iodine solution. Recently there appeared a new method - HyCoSy, which allows to estimate uterus and oviducts, especially in regard to women with infertility. Objectives. The aim of the doctorate discourse was the estimation of utility HyCoSy in clinical diagnosis. Material and methods. The research was carried out on the group of 106 women, who were diagnosed in Department of Obsterics adn Gynecology Wojewódzki Szpital Specjalistyczny in Wrocław. The patients were divided into five groups, which differed in technique and kind of method of examination. They were examined by means of a transvaginal plummet (7.5 MHz frequency) and abdominal sector plummet (3.5 MHz frequency). 0.9 p.c NaCl solution and Echovist 200 were used as contrasts applied into uterus. During HyCoSy examiantion one used HSG catheter or Foley's catheter number 5, which was introduced into uterus. Results. Obtained results of the HyCoSy examination were compare with the results of HSG and classical ultrasonography. The effectiveness visualization of uterus and oviducts by means of two various contrasts (hypo- and hyperechogenic, i.e. 0.9 p.c. NaCl solution and Echovist 200) and two ways of picturing sex organs ...


  5/34

  Tytuł oryginału: Kompendium farmakologii i farmakoterapii : dla lekarzy, farmaceutów i studentów
  Autorzy: Danysz Andrzej, Danysz Wojciech, Polak Wojciech, Żerkowski Artur
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, XXVI, 877 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,137

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  6/34

  Tytuł oryginału: Niepełna przezskórna rewaskularyzacja wieńcowa u 82-letniego chorego z przewlekłą niewydolnością nerek i chorobą nowotworową. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Incomplete percutaneous coronary revascularization in 82-year-old patient with chronic renal failure and neoplastic disease. Case report.
  Autorzy: Przybył Romuald, Orzałkiewicz Zbigniew, Grąbczewska Zofia, Polak Gwidon, Grześk Grzegorz, Nartowicz Edmund
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.155-160, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 82-letniego chorego z dławicą piersiową oporną na leczenie farmakologiczne, którego skutecznie leczono metodą przezskórną rewaskularyzacji wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: We report a case of octogenarian with pharmacotherapy resistant angina pectoris, who was succesfully treated by percutaneous coronary intervention.


  7/34

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem RS u dzieci z uwzględnieniem własnych doświadczeń dotyczących przebiegu infekcji u noworodków urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Review of rsv infections in children including managed cases in premature babies.
  Autorzy: Nowicka Katarzyna, Gierowska-Bogusz Barbara, Polak Krystyna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.235-244, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili zagadnienie zakażeń wirusem RS z uwzględnieniem epidemicznego zachorowania w Klinice neonatologii IMD w sezonie 2000/2001. Omówiono epidemiologię, patogenezę, przebieg kliniczny infekcji spowodowanych przez wirusy RS u dzieci, a także metody identyfikacji patogenu, sposoby leczenia i zapobiegania zakażeniu. Przedstawiono przebieg epidemicznego zachorowania u 5 wcześniaków urodzonych w Klinice Neonatologii. Źródłem zakażenia była matka jednego z hospitalizowanych dzieci. U żadnego wcześniaka nie stosowano profilaktyki zakażenia wirusem RS ani leczenia Ribawiryną. Przebieg kliniczny infekcji u 2 niemowląt określano jako ciężki (wystąpiła niewydolność oddechowa wymagająca zastosowania mechanicznej wentylacji), u następnych 2 jako średniociężki (mniej nasilone zaburzenia oddychania wyrównywane przy pomocy n-CPAP), u 1 dziecka jako łagodny (nie wymagający wsparcia oddechowego). Wcześniactwo, wiek pomiędzy 2-6 meisiącem życia, współistniejąca patologia płucna, wady wrodzone serca, niedobory odporności są głównymi czynnikami wpływającymi negatywnie na przebieg choroby i wystąpienie powikłań. Duże nadzieje wiąże się z odkryciem skutecznej, powszechnie dostępnej szczepionki przeciwko wirusowi RS.

  Streszczenie angielskie: Authors assessed RSV ifnection issues within the Department of Neonatology during year 2000/2001. The epdiemiology, pathology, pathogenesis and the clnical course have been discussed. The treatment and prevention patterns have been also presented. There have been 5 cases of RSV infection in premature neonates within the Department of Neonatology. One of the mothers was probably the source of infection. The course of infection has been described as severe in two ifants (diagnosed respiratory insufficiency) and moderate in two other cases (respiratory disorders improved with n-CPAP). The symptoms of disease have been mild only in one case. Prematurity, age between 2-6 months, lungs' and heart's pathology and immunodeficiency must be considered as negative prognostic factors. Development of vaccination against RSV infection seems to be crucial solution for preterm neonates.


  8/34

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  9/34

  Tytuł oryginału: Krytyczne poglądy na leczenie owrzodzeń żylnych przy użyciu niskoenergetycznego lasera.
  Tytuł angielski: Critical aspects of low-energy laser treatament of venous ulcerations.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.231-235, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach można znaleźć liczne doniesienia na temat przydatności laserów niskoenergetycznych w leczeniu owrzodzeń żylnych. Autorzy pracy podejmują próbę obiektywnej oceny znaczenia niskoenergetycznego promieniowania laserowego w procesie gojenia. Na podstawie analizy zarówno polskiego jak i zagranicznego piśmiennictwa przedstawiają szereg wątpliwości dotyczących klinicznego zastosowania tej terapii. Opisano również trudności w doborze dawek i innych parametrów zabiegowych. Efekty lecznicze stosowania laserów niskoenergetycznych nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia i są wciąż kontrowersyjne. Wyniki wielu badań in vivo oraz in vitro wskazują na laseroterapię jako nieskuteczną w leczeniu owrzodzeń żylnych. Zdaniem autorów, na obecnym etapie należy krytycznie analizować ich zastosowanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: In the recent years much has been written about usefulness of low-energy lasers in venous ulcers treatament authors of the following paper undertake the trial of the objective evaluation of the significant of low-energy laser irradiation in the healing process. Based on analysis in both Polish and foregin literature present a graet deal of doubts connected with clinical application of such therapy. Described are difficulties in selection of the optimal doses and other methodological parameters. The therapeutical effects of low-energy lasers cannot be confirmed and are still controversial. Results of many in vivo and in vitro research programmes suggest that laser therapy in venous ulcers is ineffective. Presently in authors opinion the critical attitude is necessary.


  10/34

  Tytuł oryginału: Klinicznie bezobjawowa zatorowość płucna u chorych na zakrzepicę żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Clinically non-syptomatic pulmonary embolism in patients with deep vein thrombosis of the lower limb.
  Autorzy: Janica Jacek Robert, Kordecki Kazimierz, Jurgilewicz Dorota, Polaków Jerzy, Budlewski Tadeusz, Walecki Jerzy, Pepiński Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.466-468, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęstszym i najgroźniejszym powikłaniem zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych jest zatorowość płucna. Z powodu braku właściwego rozpoznania jest przyczyną 5-10 proc zgonów szpitalnych. Postanowiono przebadać częstość występowania zatorowości płucnej u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych niewykazujących klinicznych objawów zatorowości płucnej. U 25 chorych hospitalizowanych z powodu potwierdzonej bdaniem flebograficznym zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych wykonano badanie scyntygraficzne płuc. Scyntygramy oceniano w oparciu o kryteria opublikowane przez uczestników programu prospektywnych badań (PROPED) dotyczących scyntygraficznej diagnostyki zatorowości płucnej. W grpuie chorych z rozległą zakrzepicą żył głębokich duże prawdopodobieństwo zatorowości płucnej wystę owało w 70 p.c., średnie i małę w 12 proc., bardzo małe w 6 proc. przypadków. W grupie chorych z wysoką zakrzepicą duże prawdopodobieństwo zatorowości płucnej występowało w 60 proc., średnie w 20 proc., bardzo małe w 20 proc. przypadków. W grupie chorych z niską zakrzepicą żył głębokich duże, średnie, małe i bardzo małe prawdopodobieństwo zatorowości płucnej występowało w 25 proc. przypadków. Wyniki badań wskazują na konieczność poszukiwań zatorowości płucnej u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych, mimo braku objawów klinicznych zatorowości płucnej.

  Streszczenie angielskie: The pulmonary embolism (PE) is the common and severe complication of the deep vein thrombosis of the lower limbs. The lack of accurate diagnosis of PE is a cause of 5-10 p.c. of the hospital deaths. The aim of the study was to assess the incidence of the pulmonary embolism in patients with the deep vein thrombosis of the lower limbs with no clinical symptoms of pulmonary embolism. Pulmonary perfusion scintigraphy was performed in 25 patietns with angiographic findings confirmative to the deep vein thrombosis of the lower limbs. The results of the study were analysed accorcding to the PIOPED criteria. In the group of patietns with common thrombosis of the deep vein a high probability of lung embolism was assessed in 70 p.c., medium and low by 12 p.c. in each group, and very low in 6 p.c. In the group of patients with femoral thrombosis of the deep vein a high probability of lung embolism was assessed in 60 p.c., medium in 20 p.c.and very low in 20 p.c. In the group of patients with calf thrombosis of the deep vein high, medium and very low probability of lung embolism was assessed by 25 p.c. in each group. Results of this study indicate the need of searching the pulmonary embolism in patients with thrombosis of the deep vein of the lower limbs despite the lack of clinical symptoms of the pulmonary embolism.


  11/34

  Tytuł oryginału: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
  Tytuł angielski: Experimental selection of best physical and application parameters of ultrasound in the treatment of venous crural ulceration.
  Autorzy: Świst-Chmielewska Daria, Franek Andrzej, Brzezińska-Wcisło Ligia, Błaszczak Edward, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.500-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia żylne podudzi dotykają głównie ludzi starszych, obciążonych chrobami często stanowiącymi przeciwwskazanie do zabieów operacyjnych. Z myślą o tych pacjentach poszukuje się nowych, sktutecznych metod leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena wpływu ultradźwięków z wykorzystaniem dwóch gęstości mocy: 0,5 W/cmý i 1 W/cmý z powszechnie stosowanego zakresu na proces gojenia owrzodzeń żylnych podudzi. Chorych zakwalifikowanych do eksperymentu podzielono na trzy grupy. W grupie A zastosowano gęstość mocy 1 W/cmý, w grupie B - 0,5 W/cmý natomiast w grupie C stosowano metody tradycyjne. We wszystkich grupach porównawczych oceniano co tydzień oraz po leczeniu zmiany: pola powierzchni, objętości, powierzchni zropiałej i ziarniny. Tempo zmian pola powierzchni owrzodzeń było największe w grupie B, lecz istotność statystyczną uzyskano jedynie względem grupy A. Wraz ze zmianą pola powierzchni następowało zmniejszenie objętości owrzodzeń, największe również w grupie B i istotne statystycznie względem grupy A. Chociaż nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy w wynikach pomiędzy grupą B i C, zauważalna jest tendencja do szybszego gojenia owrzodzeń pod wpływem ultradźwięków z wykorzystaniem gęstości mocy 0,5 W/cmý. Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami A, B i C pod względem tempa ziarninowania i oczyszczania się owrzodzeń z wydzieliny ropnej.

  Streszczenie angielskie: Venous crural ulceration typically affects elderly people, frequently burdened with other diseases which provide counter-indications for surgery. With those patietns in mind, search for new efficient methods to treat the disease is under way. The goal of the paper was to evluate the impact of ultrasound at two power densities from the range commonly used, 0.5 W/cmý and 1 W/cmý, on the healing of crural ulceration. The patients admitted to the experiment were divided onto two groups. In group A the density of 1 W/cmý was used; in group B - 0.5 W/cmý; in group C traditional methods were used. Progerss was evaluated in all the groups once in a week and after treatment, in terms of the change of the area, volume, suppurate area and granulation. The rate of area change was highest in group B, although it was only statistically significant in compraison with group A. Along with the area change, the volume of the ulceration also changed; it was most pronounced in group B and statistically significant in comparison with group A. Althoug statistically significant difference in the results of groups B and C was found, there is a clear tendency towards faster healing of ulceration under the influence of ultrasound at 0.5 W/cmý. No statisically significant differences were observed between groups A, B and C in terms of granulation development rate and debridement of the wounds.


  12/34

  Tytuł oryginału: Przydatność osteokalcyny i CrossLaps w ocenie zaburzeń gospodarki kostnej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Usefulness of osteocalcin and CrossLaps as markers of bone turnover in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Bednorz Renata, Owczarek Henryk, Nahaczewska Wiesława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.257-260, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patogeneza osteoporozy w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) związana jest z zaburzeniami hormonalnymi oraz z uruchomieniem przez ustrój mechanizmów kompensacyjnych w wyniku wypadnięcia prawidłowej funkcji nerek. Ocenę zmian w metabolizmie kostnym umożliwiają markery obrotu kostnego, których stężenie w surowicy i w moczu jest wypadkową toczących się procesów przebudowy w obrębie szkieletu. Celem pracy jest określenie stężeń moczowego wydalania C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha ŕ-kolagenu typu I (CrossLaps) jako markera kościotworzenia w korelacji z nienaruszoną cząsteczką PTH (iPTH) u dzieci z PNN leczonych zachowawczo. Badaniami objęto 21 dzieci z PNN leczonych zachowawczo (grupa I), w wieku od 6 do 18 lat. W zależności od wartości surowiczych stężeń, dzieci z grupy I zostały podzielone na Ia i Ib. Grupę II - kontrolna - stanowiło 18 zdrowych dzieci w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów oznaczono: Ca, P nieorg., iPTH, OST, kreatyninę, mocznik; a ponadto badano w moczu stężenie CrossLaps. Uzyskane wyniki CrossLaps obliczano w zależności od stężenia kreatyniny wydalanej z moczem. Stwierdzono, że iPTH w podgrupie Ia były w granicach normy, natomiast w podgrupie Ib średnie wartości surowiczych stężeń iPTH były znacząco wyższe w porównaniu do grypy Ii (p 0,01) i w stosunku do pacjentów z podgrupy Ia (p 0.05). Średnie wartości stężeń OST u dzieci z PNN leczonych zachowawczo z obu podgrup były wyższe w porównaniu do grypy II (p 0,05). ...

  Streszczenie angielskie: Bone disorders resulting from abnormalities in mineral are common in patients with predialytic stag of chronic renal failure (CRF). Disturbances associated wtih: phosphate excretions, vitamin D3 metabolism, hypocalcemia, increased parathyroid hormone (PTH) and acid-base disturbances lead to bone pathology know as renal ossteodystrophy (RO). Estiamtion of tempo turnover make possible markers, of which concentration means oneself in urine and in serum. The aim of this study was to estimate the urinary carboxy-terminal telepeptide of type I collagen as a index of bone resorption and osteocalcin as a marker of bone formation in correlation with infact PTH (iPTH) in predialytic children. The study group consisted of 39 children aged 6 - 17 y. All children were divided into 2 groups: I - 21 predialytic pts: II - 18 healthy children. The I gorup was divided into 2 subgroups: Ia - pts with normal range of iPTH; Ib - pts with higher range of iPTH. All patients were tested: for serum concentrations of: calcium (Ca), inorganic phosphorus (P), iPTH, OST, and for urinary CrossLaps (corrected with urinary creatinine). Results: in subgorup Ib revealed correlation betwen OST and iPTH (p 0.05); and between CrossLaps adn OST (p = 0.05). Conclusions: the results of investigation on OST and CrossLaps as bone metabolism markers in predialytic children revealed that evaluating highly specific biochemical parameters of borneurnover is useful in assessing the clinical status of that ...


  13/34

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych baz danych w praktyce medycznej.
  Tytuł angielski: Usefulness of some databases in medical practice.
  Autorzy: Panas Małgorzeata, Polak Sebastian, Brandys Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.370-374, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przemyślenia nad przydatnością niektórych medycznych programów komputerowych dostępnych zarówno na nośnikach stałych, jak i w sieci Internet. Liczba dostępnych programów nie zawsze idzie w parze z ich wartością merytoryczną, dlatego konieczna wydaje się próba porządkowania wiadomości o programach, jak i ich zastosowania w codziennej praktyce lekarskiej. Podkreślono znaczenie programu MICROMEDEX jako najbardziej wyczerpującego, będącego programem odwoławczym dla wszystkich zajmujących się naukami medycznymi.

  Streszczenie angielskie: The following publication include results of thinking the matter over usefulness soem computer, medical databases as well as Internet drug information resources. Quantity of medical software and Internet portals is not equal to quality, so it is necessary to order and classify medical electronic tools. It was bring MICROMEDEX databases system to readers attention, as a model, reference tool helpful in computer aided medicine.


  14/34

  Tytuł oryginału: Wpływ alfakalcydolu na zaburzenia homeostazy wapnia w erytrocytach dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Alfacalcidol influence on calcium homeostasis in erythrocytes in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Purzyc Leszek
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.382-386, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena homeostazy wapnia w erytrocytach (E-Ca) dzieci z umiarkowaną przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) oraz ocena wpływu alfakalcydolu na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia, aklmoduliny (Ka), kalpainy (Kp) i aktywność Caý+ -MGý+ -ATP-azy (PMCA). Badaniami objęto 21 dzieci z PNN w wieku 6-18 lat. W zależności od stężenia iPTH chorych podzielono na 2 podgrupy: podgrupa Ia - 13 dzieci z podwyższonym stężeniem iPTH, którym włączono alfakalcydol w dawce 0,25 - 1 ćg/dobę; podgrupa Ib-8 dzieci z prawidłowymi stężeniami iPTH. Grupa kontrolna - 18 dzieci zdrowych. U dzieci poza wymienionymi parametrami oznaczano Ca, P, mocznik i kreatyninę w surowicy. Badania prowadzono w 3-miesięcznych odstępach. Stwierdzono: istotny wzrost stężenia E-Ca u dzieci z podgrup Ia przed podaniem alfakalcydolu w porównaniu z grupą II (p 0,01) oraz z chorymi z podgrupy Ib (p 0,01) z jednoczesnym obniżeniem aktywności PMCA w porównaniu z obydwiema grupami (p 0,01, p 0,05 odpowiednio); znamiennie niskie stężenie Ka u dzieci z podgrupy Ia przed leczeniem w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01) oraz z chorymi podgrupy Ib (p 0,01), a istotnie niższe stężenie Kp w porównaniu z pozostałymi grupami (p 0,01). U dzieci z podgrupy Ia już po 3 miesiącach leczenia stwierdzono znaczne obniżenie stężenia E-Ca (p 0,01), wzrost aktywności PMCA (p 0,01) wzrost stężenia Ka (p 0,01), zmniejszenie Kp (p 0,01). Po kolejnych 3 miesiącach nastapiło dalsze zmniejszenie stężenia E-Ca, ...

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure (CRF) patient's hipocalemia results from interactions between several factors, parathormon (PTH)-resistance of osteocytes, the decrease of renal calcitrol biosynthesis, hyperphosphatemia, decreased intestinal Ca resorption. The PMCA (plasma membrane Ca-transporting adenosine triphosphatase (ATP-ase) of human erythrocytes has been demonstrated to be a suitable mode for investigation of the mechanism of action of drugs on an integral membrane protein. The aim of study was to estimate the influence of alfacalcidol on calcium homeostasis in erythocytes (E-Ca) children with CRF treated conservatively. The study group consisted of 21 children with CRF, 6-18 years on conservative treatment and 18 healthy children age-matched-control group. Taking into account PTH serum levels, children from group I were divided into: Ia - subgroup with higher PTH serum level and subgroup Ib-with normal levels of serum PTH. Alfacalcidol in dose 0.25 - 1.0 ćg/d was administered during 6 months because of high serum levels of PTH and distrubances in Ca-P metabolism. Methods: in all patients following parameters were determined: intact PTH, urea, creatinine, inorganic phosphorus, cystosolic Caý+ (Caý+), calmodulin (Ka), calpain (Kp), Caý+-transporting ATP-ase (PMCA) before and after vit. D3 supplementation. PMCA activity was determined by measurments of in-organic phosphate produciton. Significantly elevated E-Ca levels were observed in children before alfacalcidol ...


  15/34

  Tytuł oryginału: Influence of diethyldithiocarbamate on the activity of ecto-ATPase in lymphocytes of rats: ex vivo studies.
  Autorzy: Purzyc Leszek, Całkosiński Ireneusz, Polak-Jonkisz Dorota
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.455-467, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Influence of diethyldithiocarbamate (DTC) on the activity of ecto-ATPase (plasma membrane-bound enzyme participating in a cascade of reactions leading to the formation of adenosine - a modulator of inflammation) was examined on the lymphocytes isolated from the spleen of rats with inflammation. DTC was administered at doses of 4 mg/kg and 290 mg/kg using two modes of administration. It has been observed that: a) an inflammation caused an increase in ecto-ATPase activity in both subpopulations of lymphocytes; in the case of B-lymphocytes, the maximum of activity occurred 48 h and in the cases of T-lymphocytes, 72 h after the injection of carrageenin; b) a single injection of DTC at boht doses, 24 h before or 24 h after carrageenin injection caused a decrease in ecto-ATPase activity in B-lymphocytes and its incresase in T-lymphocytes throughout the whole measurement period, which was not observed when DTG was administered only after provocation of inflammation; c) administration of a high dose of DTC togehter with equimolar doses of disulfiram and CS2 led to a decrease in ecto-ATPase activity and 5'-nucleotidase level in B-lymphocytes, which is bound to the former enzyme; d) in in vitro studies, both populations of lymphocytes isolated from the rats treated with a four-fold dose of DTC showed higher resistance of ecto-ATPase to inhibitors of the enzyme and antagonists of type P2 purinoceptors.


  16/34

  Tytuł oryginału: Badania własne nad lekoopornością komórek białaczkowych w oparciu o test MTT.
  Tytuł angielski: Drug resistance of leukemic cells tested by MTT assay - clinical observation.
  Autorzy: Chrul Sławomir, Polakowska Ewa, Stolarska Małgorzata, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.188-192, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę określenia w jakim stopniu możliwości własnego warsztatu diagnostycznego w zakresie badania lekooporności komórek białaczkowych, mogą być wykorzystane dla praktyki klinicznej. Grupę badaną stanowiło 24 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Łodzi. Badaniem objęto 18 dzieci z ALL i 6 dzieci z ANLL w wieku 1,5 - 17 lat (średnio 7,5 roku). Lekooporność w stosunku do wybranych cytostatyków oznaczono testem MTT. Wyniki testu MTT zestawiono z przebiegiem klinicznym choroby. Średni czas obserwacji wśród dzieci chorych wynosił 13.5 miesiąca (zakres: od 4 do 24 miesięcy). Uzyskane wynik badań potwierdzają opinie innych autorów o znacznej przydatności testu MTT dla wyboru optymalnego schematu leczniczego, przy jednocześnie niewielkiej wartości rokowniczej dla przebiegu choroby u poszczególnych pacjentów.


  17/34

  Tytuł oryginału: Ultrasonografia 3D w przedoperacyjnej diagnostyce raka z komórek wątroby.
  Tytuł angielski: 3D ultrasound in preoperative diagnostics of hepatocellular carcinoma.
  Autorzy: Janica Jacek Robert, Polaków Jerzy, Kordecki Kazimierz, Ładny Jerzy Robert, Pepiński Witold, Szymczuk Jarosław
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.28-30, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usefulness of the 3D ultrasound in the diagnostics of the hepatocellular carcinoma (HCC). Primary diagnostics of HCC and other hepatic tumours is based on 2D sonography. The method allows the non-invasive evaluation of anatomical structures and tumour localisation. Interpretation difficulties emerge most often during assessment of tumour boundaries and its relation to the vessels. The study included 23 patients aged 35 to 73 treated for HCC in th eDepartment of General Surgery. In the livers of all the examined persons focal lesions were found. 3D sonography yielded more information about the changes due to imaging of multiplanar reconstructions in oblique presentations, which are impossible to obtain in classical 2D.


  18/34

  Tytuł oryginału: Sztuczne sieci neuronowe jako narzędzie analizy danych w epidemiologii i ekonomice zdrowia.
  Autorzy: Polak Sebastian, Brandys Jerzy, Mendyk Aleksander
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.79-83, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  19/34

  Tytuł oryginału: Program epidemiologiczny oceniający częstość nadciśnienia tętniczego w Polsce w populacji osób dorosłych - badanie PENT.
  Tytuł angielski: The epidemiologic study estimating the prevalence of arterial hypertension in adult population in Poland - PENT study. P. 1: The characteristics of the prevalence and control of the arterial hypertension.
  Autorzy: Polakowska Maria, Piotrowski Walerian, Włodarczyk Piotr, Broda Grażyna, Rywik Stefan
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.157-166, tab., bibliogr.33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących w Polsce. Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze niesie ze sobą poważne konsekwencje bezpośrednie i odległe. Rzadko występuje ono jako choroba izolowana, dlatego ważna jest ocena ryzyka ogólnego i odpowiednie postępowanie w celu jego obniżenia, a nie tylko sama redukcja wartości ciśnienia tętniczego. Celem pracy jest ocena częstości nadciśnienia i kontroli ciśnienia tętniczego w Polsce. Materiał i metody. Jest to wieloośrodkowe badanie przesiewowe, przeprowadzone w przychodniach na terenie całego kraju. Wylosowano 430 lekarzy pierwszego kontaktu - każdy z nich miał włączyć do badania 100 kolejnych dorosłych pacjentów, którzy odwiedzili jego gabinet, niezależnie od powodu wizyty. Badanie obejmowało trzy wizyty. Podczas pierwszej lekarz wypełniał kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i chorób ukłądu krążenia oraz dokonywał 5 pomiarów ciśnienia tętniczego (4 w pozycji siedzącej i 1 w pozycji stojącej). Pacjenci, u których średnia z pomiarów trzeciego i czwartego w pozycji siedzącej pozowała w granicach nadciśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe - SBP ň 140 mm Hg i /lub ciśnienie rozkurczowe - DBP ň 90 mm Hg), otrzymywali wskazówki dotyczące zmiany trybu życia i leczenia. U pacjentów, u których po raz pierwszy stwierdzono podwyższone wartości ciśneinia tętniczego, nie wdrażano leczenia aż do czasu potwierdzenia rozpoznania nadciśnienia w czasie 2 kolejnych wizyt. Wizyta druga i trzecia dotyczyła osób, u których do tej pory nie rozpoznano nadciśniena tętniczego, a odnotowane wartości ciśnienia wynosiły: SBP ň 140 mm HG i/lub DBP ň 90 mm Hg...


  20/34

  Tytuł oryginału: Komórka tuczna - aktywny uczestnik czy przypadkowy obserwator w procesie tworzenia tkanki ziarninowej. Badania doświadczalne z użyciem mediatorów receptorów H1 i H2.
  Tytuł angielski: Mast cell - active participant or bystander during the granulation process. Experimental model with histamine receptor mediators - H1 and H2.
  Autorzy: Mussur Mirosław, Kobos Józef, Polakowski Przedzisław, Zasłonka Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1215-1228, il., bibliogr. 36 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu wybranych dawek mediatorów (agonistów i antagonistów) receptorów histaminowych H1 i H2 na miejscowy przepływ krwi i tworzenie tkanki ziarninowej w obrębie podskórnego implantu karboweanej tkaniny poliestrowej u szczurów. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono na 40 samcach szczurów szczepu Wistar podzielonych na 5 grup po 8 zwierząt. Do badań użyto następujących dawek mediatorów: dihydrochlorek dimapritu (agonista H2) - 0,6 ćM, dichydrochlorek 2-pirydyletylaminy (agonista H1) - 5ćM, cymetydyna (antagonista H2) - 30 ćM i jabłczan mepiraminy (antagonista H1) - 10 ć. Ocenę miejscowego przepływu krwi przeprowadzono metodą klirensu radioizotopu ksenonu - Xe w 3, 5, 7 i 9 dobie po zranieniu. Histologiczne badania morfometryczne tkanki ziarnizowej wykonano w 14 dobie. W obliczeniaach komórek ziarniny brano pod uwagę niezróżnicowane komórki tkanki, fibroblasty, limfocyty i komórki tuczne. Określano ponadto wielkość łoża naczyniowego ("profile naczyniowe"). Wyniki. Badania radioizotopowe ujawniły role histaminy jako regulatora przepływu tkankowego w pierwszych dniach po zranieniu, której pośredniczy receptor H2. Wzrost powierzchni łoża naczyniowego pod wpływem zastosowanych mediatorów korelował z powierzchnią zajmowaną przez komórki tuczne. Użycie mediatory hamowały proliferacje komórek ziarniny i limfocytów. Hamowanie proliferacji limfocytów szło w parze ze wzrostem liczby aktywnych form komórek tucznych. Wniosek. Użycie mediatorów receptorów histaminowych ujawnia regulacyjną funkcję komórek ...


  21/34

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena jajników i błony śluzowej macicy u kobiet w okresie premenopauzy : praca doktorska
  Autorzy: Polak Artur, Zalewski Jerzy (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, [1], 97 k. : il., tab., bibliogr. 102 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20190

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  22/34

  Tytuł oryginału: Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych: zespołu lęku napadowego i PTSD.
  Tytuł angielski: Cognitive-behavioural therapy in treating selected anxiety disorders: panic disorder and PTSD.
  Autorzy: Gulcz Magdalena, Polak Małgorzata
  Źródło: Psychoterapia 2002 (3) s.77-94, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorki prezentują przegląd teoretycznych koncepcji zaburzeń: zespołu lęku napadowego oraz zespołu stresu pourazowego. Przytaczają propozycje terapii tego rodzaju zaburzeń w podejściu poznawczo-behawioralnym. Omawiają również dostępne wyniki badań nad skutecznością leczenia pacjentów z powyższym rozpoznaniem.

  Streszczenie angielskie: In this article, we try to present the chosen literature about cognitive-behavioural therapy of anxiety disorders such as panic disorder and posttraumatic stress disorder (PTSD). We describe the main cognitive conceptualisations as well as treatment goals and methods of therapeutic work. We also review the research on the efficacy of the proposed kind of treatment.


  23/34

  Tytuł oryginału: Endothelial dysfunction in acute coronary syndrome without ST segment elevation in the presence of Helicobacter pylori infection.
  Tytuł polski: Parametry dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w ostrym zespole wieńcowym bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Autorzy: Grąbczewska Zofia, Nartowicz Edmund, Szymaniak Ludmiła, Wiśniewska Ewa, Przybył Romuald, Polak Gwidon, Kubica Jacek, Dymek Grażyna, Giedrys-Kalemba Stefania, Kotschy Maria, Odrowąż-Sypniewska Grażyna
  Opracowanie edytorskie: Wysocki Henryk (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.533-541, il., tab., bibliogr. 26 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Helicobacter pylori (H. pylori) infection is one of the most common chronic infections in humans. While a causative relationship between H. pylori infection and several gastrointestinal disorders has been well established, the association between this condition and the development of atherosclerosis and coronary artery diseases (CAD) is less clear. Aim. To examine the relationship between H. pylori infection and endothelial function in patients with acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation. Methods. The study group consisted of 31 patients (17 males aged 38 - 78 years and 14 females aged 45 - 80 years) with ACS and without ST segment elevation in whom we measured antibodies to H. pylori and haemostatic factors indicating endothelial function, such as von Willebrand factor (vWF), thrombomodulin (TM), tissue plasmin activator (tPA:Ag), Tpa inhibitor (PAI-1: Ag) and fibrinogen. Results. The proportion of patients with H. pylori seropositivity was 93.5 p.c. No significant relationship between parameters of endothelial funcion and IgG antibodies to H. pylori were found. There was a significant association between antibodies to p54 protein and vWF (p = 0.027) and between antibodies to p33 protein and PAI:Ag concentration (p = 0.019). Conclusions. These results suggest that the type of H. pylori antigens and antibodies to these antigens rather than the presence of KgG antibodies to H. pylori may play a role in the development of CAD.


  24/34

  Tytuł oryginału: Medyczna baza danych Micromedex - różnice i podobieństwa z wybranymi bazami medycznymi.
  Tytuł angielski: Medical database Micromedex - differences and similarities with some selected medical databases.
  Autorzy: Panas Małgorzata, Polak Sebastian
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (17) s.787-798, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Micromedex is one of the world famous medical system. Complex of advanced databases helps medical specialists - physicians, pharmacists, nurses to find the best solutions for patients. Sophisticated search engines, content-related information, scope of knowledge it all cause that Micromedex is a kind of standard in medical informatics. We try to compare other local and Intenet-based databases and find similarly and differences. We found that some of Polish computer based medical information sets like a Pharmindex or MPSystem could be very useful in pharmaceutical care adequately in community and clinical pharmacy but they cannot substitute Micromedex system in all areas. One of the most important conclusions is a necessity to create comparable database.


  25/34

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  26/34

  Tytuł oryginału: Polish Psychological Bulletin
  Tytuł angielski: Prevalence of traumatic events and posttraumatic symptomatology among alcohol dependent women.
  Autorzy: Lis-Turlejska Maja, Polak Małgorzata
  Źródło: Pol. Psychol. Bull. 2002: 33 (2) s.13-20, tab., bibliogr. s. 19-20
  Sygnatura GBL: 305,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study examined the prevalence of traumatic events and posttraumatic symptomatology (PTSD, depression and anxiety symptoms) in a sample of 60 alcohol dependet women. The data revealed that 98.3 p.c. of 60 alcohol dependent individuals reported that they has experienced at least one traumatic "it happened to me" event. Highest rates of exposure in their lifetime were reported for "physiological assaault", "sudden unexpected death of some close, "life-theatening illness" and "sexual assault". Prevalence of traumatic exposure before dependence and since dependence was also examined with the data showing a high prevalence of physical and sexual assault. There were two subgroups with a different length of treatment. The data showed that the intensity of both anxiety and depressive symptoms wee significantly lower in the subgroup undergoing longer treatment. That differencxe did not occur for the intensity of PTSD symptoms.


  27/34

  Tytuł oryginału: Kinezjologia nierówności kończyn dolnych.
  Autorzy: Polak Andrzej, Janiszewski Mirosław
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.66-68, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wpływ skrócenia kończyny dolnej na kinetykę chodu oraz powstawanie asymetrii kręgosłupa. Różnica długości kończyn dolnych powoduje asymetrię oraz przeciążenia mięśni. Korekcja poprzez wkładki kalibrowane musi przebiegać łącznie z edukacją pacjenta, aby odczuwał różnicę pomiędzy korekcją, antykorekcją i nadkorekcją. Obserwuje się zmiany zwyrodniweniowe w stawach biodrowych, kolanowych oraz kręgosłupie jako komplikacje wynikające z nierówności kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the influence of shortening the lower limbs of kinetics of walking and arising asymmetry of the spinal column. The difference between the lower limbs length cause the asymmetry and overloading of the muscles. Correction by using insert must be proceeded jointly with correction of the patient to feel the differences among correction, anticorrection and overcorrecting. Coxarthrosis, gonathrosis and spondylarthrosis are observed as complication caused by inequality of the lower limb length.


  28/34

  Tytuł oryginału: Mediatory receptorów H1 i H2 a waskularyzacja doświadczalnie wytworzonej tkanki ziarninowej. Badania z użyciem karbowanej tkaniny poliestrowej u szczura.
  Tytuł angielski: Mediators of H1 and H2 receptors and vascularization of experimentally formed granulation tissue. Investigations with the use of crimped polyester fabric in rat.
  Autorzy: Mussur Mirosław, Polakowski Przedzisław, Kobos Józef, Zasłonka Janusz, Szram Stefan
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.204-210, il., bibliogr. 18 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano wpływ wybranych dawek mediatorów receptorów histaminowych (H1 i H2) na miejscowy przepływ krwi i waskularyzację tkanki ziarninowej, wytworzonej za pomocą podskórnego implantu karbowanej tkaniny poliestrowej u szczurów. Stwierdzono, że wpływ mediatorów receptorów H1 i H2 na przepływ krwi w obszarze rany manifestuje sie tylko w pierwszych 5 dniach po wytworzeniu rany. Szczególnie w 3 dobie zaznacza się hamujący wpływ na przepływ krwi antagonistów receptorów H1 i H2, mepyraminy i cymetydyny i powodujący wzrost przepływu dimapritu, agonisty H2. Sugeruje to, że regulującej przepływ funkcji histaminy w tym okresie pośredniczy prawdopodobnie receptor H2. Silne działanie zmniejszające przepływ krwi wywierane przez klasyczną antyhistaminę, mepyraminę, wydaje się być działaniem niereceptorowym związku. Żaden z użytych mediatorów nie wpływał na wielkość przepływu krwi przez obszar rany w okresie późniejszym. Badania morfometryczne "profili naczyniowych" ujawniły wzrost powierzchni łoża naczyniowego w 14. dobie pod wpływem użytych mediatorów, co wskazuje na złożoność dzialań histaminy w waskularyzacji pola rany.

  Streszczenie angielskie: The effect of selected doses of histamine receptors mediators (H1 and H2) on local blood flow and granulation tissue vascularization, formed with the use of subcutaneous implant of crimped polyester fabric in rats was investigated. It was found that the effect of mediators of H1 and H2 receptors mediators on blood flow in the wound area manifests itself only in the first 5 days after forming a wound. Particularly on the 3rd day there is marked an inhibitory effect on blood flow of H1 and H2 receptors antagonists, mepyramine and cymetidine and causing the increase of flow effect of dimaprite, antagonist of H2. It suggests that in this period probably H2 receptor mediates in regulating flow histamine function. Strong action decreasing blood, created by classic antihistamine, mepyramine, seems to be a non-receptor action of the compound. None of the used mediators affected the size of blood flow through the area of wound in the later period. Morphometric examinations of "vascular profiles" revealed the increase of vascular bed surface on the 14th day after wounding under the influence of the used mediators which indicates the complexity of histamine actions in vascularization of wound area.


  29/34

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową u pacjentów geriatrycznych.
  Autorzy: Janiszewski Mirosław, Polak Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (3/4) s.11-13, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają ocenę skuteczności kinezyterapii u pacjentów geriatrycznych w skojarzeniu z leczeniem terapią wysokotonową. Omawiany jest wpływ wysokich tonów na stymulację tkanek ustroju poprzez modulację przemiany materii. Terapia wysokotonowa wpływa na usprawnianie procesów enzymatycznych w chondrocytach oraz komórkach mających rolę naprawczą w procesach zapalnych i degeneracyjnych. Analgezja występująca przy stosowaniu terapii charakteryzuje się działaniem natychmiastowym poprzez blokowanie przewodnictwa nerwowego oraz działaniem z opóźnieniem poprzez obwodowe działanie przeciwbólowe oraz ośrodkową stymulację wydzielania endorfin.

  Streszczenie angielskie: The authors estimate the effectiveness of kinesitherapy of geriatric patients in an association of the therapy of high - tone treatment. It is discussed the influence of high - tone therapy on stimulation the tissue of the organism by modulation metabolism. High - tone therapy influence on increasing the efficiency of enzymatic process of chondrocytes and cells which have reconstruct role in the process of inflammation and degeneracy. Anglesia occurs by using high - tone therapy which characterize immediate action by blocking nerve conduction, delay activity by peripheral analgetic and central stimulation of secretrion of endorphina.


  30/34

  Tytuł oryginału: Przezskórna biopsja pseudotorobieli trzustki pod kontrolą trójwymiarowej USG
  Autorzy: Polaków Jerzy, Ładny Jerzy Robert, Serwatka Wojciech, Szymańska Agnieszka, Puchalski Zbigniew, Walecki Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.446-451, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  31/34

  Tytuł oryginału: BSE (gąbczasta encefalopatia bydła) - występowanie, diagnostyka, zoonoza.
  Tytuł angielski: BSE (bovine spongiform encephalopathy) - occurrence, diagnosis, zoonosis.
  Autorzy: Polak Mirosław P.
  Źródło: Mikrobiol. Med. 2002 (4) s.3-7, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,230

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • bydło

  Streszczenie polskie: Artykuł przeglądowy poruszający problem występowania BSE w Europie, metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób prionowych oraz zagrożenia zdrowia człowieka przez produkty spożywcze pochodzące od zwierząt chorych na BSE, w związku z pojawieniem się wariantu choroby CJD (vCJD). Lekceważenie problemu BSE najpierw w Wielkiej Brytanii, a następnie w pozostałych krajach europejskich doprowadziło do poważnego kryzysu ekonomiczno-politycznego. Zaledwie kilka krajów europejskich jest jeszcze wolnych od BSE. Stosowane aktualnie laboratoryjne metody diagnostyczne pozwalają, przynajmniej w przypadku BSE, na prowadzenie jedynie pośmiertnego rozpoznawania choroby. Pojawienie się w 1996 r. vCJD u młodych ludzi w Wielkiej Brytanii zwróciło uwagę na możliwość transmisji czynnika wywołującego BSE z bydła na ludzi. Wiele prac naukowych dowodzi, że obydwa czynniki są identyczne, co pośrednio potwierdza tę hipotezę.

  Streszczenie angielskie: This review describes the occurrence of BSE in Europe, diagnostic methods used for detection of prion diseases and the threat for humans from products of BSE affected animal origin in the context of the appearance of variant CJD. Underestimation of BSE problem first in Great Britain and then in other European countries has led to serious crisis both economical and political. Only few European countries are still free from BSE. Current laboratory diagnostic methods allow, at least in case of BSE, for post mortem diagnosis of this disease only. Appearance of vCJD in 1996 in young adults in Great Britain has attracted Everyone's attention towards the possibility of transmision of BSE agent from cattle to humans. Many research papers show, that both agents are identical, which indirectly proves that hypothesis.


  32/34

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych leczonych hemodializami z powodu przewlekłej niewydolności nerek : praca doktorska
  Autorzy: Polak Gwidon, Nartowicz Edmund (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, [Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 83 k. : il., tab., bibliogr. 168 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20733

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  33/34

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne następstw średniociężkich i ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych: zespół zaburzeń funkcji wykonawczych (dysexecutive syndrome). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Psychological consequences of moderate to severe cranio-cerebral injuries: dysexecutive syndrome. Preliminary report.
  Autorzy: Sippel Volkmar, Polak Jarosław, Gościński Igor, Moskała Marek, Dziasek Ireneusz, Mądroszkiewicz Ewa, Gierowski Józef Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.785-788, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odległe następstwa urazów czaszkowo-mózgowych często powodują znaczące obniżenie sprawności intelektualnej chorych oraz przy patologii zlokalizowanej w płatach czołowych tzw. zspół braku funkcji wykonawczych (dysexecutive syndrome). Badaniu poddano 58 chorych wybranych losowo, którzy byli leczeni w Klinice Neurotraumatologii po urazie czaszkowo-mózgowym. Spośród nich wyodrębniono grupę 6 chorych, którzy w badaniu przy użyciu kwestionariusza DEX uzyskali wynik wyższy niż średni. Wykazano, że rozpoznanie dysexecutive syndrome umożliwia zastosowanie odmiennej rehabilitacji neuropsychologicznej mogącej znacząco poprawić dotychczasowe wyniki leczenia.

  Streszczenie angielskie: The late sequel of cranio-cerebral trauma are common causes of decreased mental capability and pathology localized in frontal lobes which can cause the dysexecutive syndrome (the individual has a goal but has difficulty in generating or activating the appropriate goal directed behavior). We analysed 58 patients, random-chosen, treataed in the Neurotraumatological Department in Kraków after craniocerebral injury. Among them, 6 patients were found who scored more than avereage in Dex questionnaire. It was hown that diagnosis of DEX enables use of neuropsychological rehabilitation, which can improve final outcome.


  34/34

  Tytuł oryginału: Results of Nd:YAG laser capsulotomy in posterior capsule opacification.
  Tytuł polski: Ocena leczenia zmętnienia tylnej torebki soczewki laserem Nd:YAG.
  Autorzy: Polak Monika, Żarnowski Tomasz, Zagórski Zbigniew
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.357-363, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmętnienie tylnej torebki jest jednym z najczęściej występujących powikłań po prawidłowo wykonanym zabiegu usunięcia zaćmy. Wynikiem zmętnienia jest znaczne pogorszenie się ostrości wzroku, jednakże obecnie nie ma żadnych metod zapobiegania wtórnemu zmętnieniu tylnej torebki. Kapsulotomia tylna jest jedną z najlepszych metod leczenia tego schorzenia. Przeprowadza się ją metodą chirurgiczną jak i przy użyciu lasera Nd:YAG. Celem pracy była ocena wyników zastosowania lasera neodymowego w zmętnieniu tylnej torebki soczewki. Analizie poddano 20 oczu u 23 pacjentów po zewnątrztorebkowym usunieciu zaćmy oraz po fakoemulsyfkacji z wszczepionymi sztucznymi soczewkami tylnokomorowymi. Wszystkie zabiegi wykonano przy użyciu lasera neodymowego typu Q-Swithc Zeiss. Poprawę ostrości wzroku uzyskaliśmy w 25 przypadkach (89 proc.). Ostrość wzroku rzędu 0,8 - 1,0 uzyskano w 72 proc. oczu, a u 22 proc. poprawiła się do 0,25 - 0,5. W dwóch przypadkach ostrość wzroku pogorszyła się z powodu współistniejącej jaskry. Natomiast u jednej pacjentki dwukrotna kapsulotomia nie przyniosła poprawy widzenia na skutek towarzyszącej neuropatii cukrzycowej n.II. W naszym materiale nie obserwowaliśmy powikłań opisywanych przez innych autorów: wzrostu ciśneinia wewnątrzgałkowego, torbielowatego obrzęku plamki, uszkodzenia sztucznej soczewki i zapalenia tęczówki. Kapsulotomia wykonana laserem Nd: YAG jest uważana obecnie za jedną z najlepszych metod leczenia zmętnienia tylnej torebki soczewki. Jest metodą skuteczną, bardziej bezpieczną i mniej inwazyjną w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym oraz nie wymaga hospitalizacji chorych.

  Streszczenie angielskie: The most common postoperative complication of cataract extraction is posterior capsule opacification. It causes the deterioration of visual acuity, however, there is no effective method to prevent it. The posterior capsule opacification is treated by surgical or laser capsulotomy. The authors analysed the results of Nd:YAG application in discission of the opacified posterior capsule. Twenty-eight consecutive cases (23 patients) of extracapsular cataract extraction and phacoemulsification with implantation of posterior chamber intraocular lenses were reviewed. In all cases of capsulotomy the Nd:YAG laser of Q-switch Zesiss type was applied. The improvement of visual acuity was achieved in 25 cases (89 p.c.) The best visual acuity (0.8 - 1.0) was obtained in 72 p.c. of eyes and in 22 p.c. the improvement was from 0.25 to 0.5. In two cases visual acuity after capsulotomy deteriorated because of concomitant glaucoma. In one case repeated capsulotomy did not turn out to be successful. It was caused by diabetic neuropathy of the optic nerve. We did not observe any serious complications following Nd:YAG laser capsulotomy described by the others: the intraocular pressure elevation, cystoid macular edema, itnraocular lens injury, retinal detachment, iridocyclitis. Nd:YAG laser capsulotomy is one of the best methods of treatment of posterior capsule opacification. It appears to be effective, safe, non-invasive and it does not require patient hosptialisation.

  stosując format: