Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POKRYSZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zasady zwalczania granulocytopenii, niedokrwistości i trombocytopenii u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie chemioterapii.
Autorzy: Kłaniewski T[omasz], Świątoniowski G., Warszylewicz-Szymanek M., Pokryszko A., Rozumek G., Molenda W[łodzimierz]
Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (1) s.35-39, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 303,195

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Supresja czynności krwiotwórczej szpiku jest jednym z podstawowych czynników ograniczających intensywność terapii cytostatycznej. Powikłania pośrednio bądź bezpośrednio z nią związane wiodą do zancznego odsetka zgonów podczas leczenia chemicznego pacjentów onkologicznych. W pracy przedstawiono współczesne metody zwalczania granulocytopenii, niedokrwistości i trombocytopenii u pacjentów z chorobą nowotworową w trakcie chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: Supression of hematopoietic bone marrow function is most important factor limiting an intensity of cytostatic therapy. Chemotherapy induced side effects are considered as a direct or indirect cause of significant number of deaths in population of cancer suffering patients. In this article we introduce modern methods of treating neutropenia, anemia and thrombocytopenia induced by antineoplastic therapy.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ocena zasięgu stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia przez chorych na wybrane, porównywalne rokowniczo, jednostki onkologiczne i kardiologiczne.
  Tytuł angielski: The estimation of the prevalence of alternative treatment methods used by patients with prognostically similar oncological and cardiological entities.
  Autorzy: Świątoniowski Grzegorz, Kłaniewski Tomasz, Sośnik Katarzyna, Pokryszko Anna, Rychlik Magdalena, Warszylewicz-Szymanek Magdalena, Molenda Włodzimierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niekonwencjonalne metody leczenia są istotnym problemem współczesnej medycyny. Znaczne rozpowszechnienie tych praktyk wśród poważnie chorych pacjentów stanowi wystarczający powód do próby racjonalizacji zjawiska - a więc analizy wybranych przyczyn i skutków funkcjonowania terapii niekonwencjonalnych. Cel pracy: Celem naszej pracy było porównanie niektórych aspektów stosowania terapii niekonwencjonalnych w dwóch grupach pacjentów (chorzy onkologiczni i kardiologiczni) z uwzględnieniem rokowania. Materiał i metody: Badanie w formie ankietowej (bezpośredniej) objęło 50 chorych na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia i 50 chorych na raka piersi i jelita grubego. W każdej z grup wydzielono podgrupy o rokowaniu niepewnym i złym. Wyniki i wnioski: Większość (54 proc.) spośród leczonych przez nas pacjentów z chorobami nowotworowymi stosuje różne formy terapii alternatywnych. Chorzy na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia czynią to o wiele rzadziej (12 proc.). Ponadto znacznie mniejszy odsetek pacjentów kardiologicznych niż onkologicznych (odpowiednio 34 proc. i 94 proc.) jest w ogóle zorientowany, co do możliwości terapii alternatywnej swojej choroby. Rokowanie w obu badanych grupach - onkologicznej i kardiologicznej - w nieznacznym tylko stopniu wpływa na częstość stosowania terapii niekonwencjonalnych. Badane czynniki demograficzne (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie) mają niewielki wpływ na stosowanie bądź nie terapii alternatywnych, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The alternative therapies are essential problem for current medicine. The spread of the use of these methods among seriously sick patients is a reason good enough for an attempt to rational this phenomenon - that is to analyse the selected reasons and results of their application. Objectives: The objective of our study was to compare some aspects of the application of the alternative therapies in two groups of patients: with oncological and cardiological diseases. Material and methods: The investigation in a questionaire form involved a group of 50 patients suffering from chronic cardiac failure and a group of 50 patients with breast or colorectal cancer. Each group was divided into two subgroups: with poor and doubtful prognosis. Results and conclusions: Majority of cancer patients (54 p.c.) uses various forms of the alternative treatments, while the patients with chronic cardiac failure do it sporadically (12 p.c.). In addition, a much smaller percentage of the cardiological patients is aware of existence of the alternative therapy (respectively 34 p.c. of the cardiological patients and 94 p.c. of the oncological patients). The prognosis in both investigated groups influences the frequency of the use of the alternative therapies. Investigated demographic factors (sex, location, education) have a small impact on fact that patients give up a conventional medicine and turn to alternative form of treatment. The only exception to this rule is that women ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Obciążenie czynnikami ryzyka chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Autorzy: Koziorowska Ewa, Pokryszko Anna, Gruszka Ewa
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.33-36
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Symptomatologia stwardnienia rozsianego.
  Autorzy: Koziorowska-Gawron Ewa, Andrykiewicz Agnieszka, Koba Magdalena, Gruszka Ewa, Pokryszko-Dragan Anna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.36-40, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Severe toxic encephalopathy with corpus callosum demyelination.
  Autorzy: Pokryszko-Dragan Anna, Bieszczad Małgorzata, Bilińska Małgorzata
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (4) s.245-249, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Marchiafava-Bignami disease (M.-B.) is one of the rarer toxic encephalopaties due to alcohol abuse. The most chracteristic feature of this disorder is demyelination of the corpus callosum. The disease usually takes a subacute course and leads to death. To date, the diagnosis has been established most frequently on the basis of autopsy. Case report: The authors present a case of severe toxic encephalopathy (in a patient with chronic excessive alcohol intake). The clinical presentation included: disturbances of consciousness and intellectual degradation, elements of neglect syndrome, seizures, gait and posture abnormalities, symptoms of pyramidal tract damage. Imaging of the CNS, demonstrating corpus callosum demyelination, played an important role in diagnostics. Atypical, favorable outcome of the disease is noteworthy. Conclusions: Advances in CNS imaging techniques allow curently intravital diagnostics of M.-B. disease. Remission of some clinical symptoms and lesions demonstrated by imaging techniques in the course of the disease is possible.

  stosując format: